Årsberetning 1999-2000

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til pastoralrådsmøte 28-29 oktober 2000 for perioden oktober 1999 til oktober 2000.


Arbeidsutvalget

PRO-møtet i oktober 1999 valgte følgende arbeidsutvalg (AU) for perioden 1999-2001:

Frode EidemLillestrømleder
Lindie LandmarkTønsbergnestleder
Ewa BivandBergen
Henri MaatjeFredrikstad
Sigurd Markussenprestene
Vibecke HaslerudNUK
Anne-Lise ResserNKKF
Lars Jul-HansenOslo - St. Hallvard1. varamann
Doris LøkkeLillehammer2. varamann
Piotr Pisarek omiprestenevaramann (prestene)

AU-møter

AU har i perioden avholdt 8 kveldsmøter (16/11-99, 11/1-00, 10/2-00, 13/4-00, 11/5-00, 8/6-00, 7/9-00 og 12/10-00). Møtene har vært på tirsdager og torsdager fra kl 17.30 og vart i ca. 3 timer.

Oppslutningen om møtene har vært god og varamenn har bare blitt innkalt ved behov. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møtene, noe som er en stor fordel for AUs arbeid. AU er takknemlig for at de prioriterer arbeidet og møtene i AU og PRO.

AU vedlikeholder en aktivitetsliste der det føres opp saker man holder på med, hvem som er ansvarlig samt tidsfrist. Dette er et meget nyttig verktøy for planlegging og gjennomføring av AUs arbeid.


Arbeidsprogrammet

PRO-møtet i oktober 1999 vedtok et arbeidsprogram for perioden 1999-2001 med syv hovedoppgaver. Nedenfor redegjøres det for hva AU har gjort i løpet av valgperiodens første år innenfor disse syv punktene - i prioritert rekkefølge.

1. Oslo katolske bispedømmes håndbok for menigheter

Å gjøre ferdig håndboken står på første plass på arbeidsprogrammet for perioden. Dette er en oppgave som er arvet fra forrige PRO-periode. Likevel viser det seg at det tar tid å fullføre prosjektet. Det var kommet tydelige signaler om at manuskriptet burde revideres med tanke på forenkling og forkortelse samt at boken måtte bli mer praktisk rettet. Elizabeth Jensen fra forrige AU foretok en gjennomgående revisjon av manus for å forkorte og forenkle det. AU satte siden ned en redaksjonskomité bestående av Heidi Øyma, Lars Jul-Hansen, Vibecke Haslerud og Frode Eidem, som skulle se til at nødvendige hull ble fylt, at stoffet fikk en praktisk disponering og at boken fikk en endelig grafisk utforming. Redaksjonskomitéen arbeider selvstendig, men gir AU tilbakemelding om status. På AU-møtet i september tok arbeidsutvalget stilling til en del prinsipielle ting rundt boken, blant annet om ansvaret for vedlikehold. Umiddelbart efter PROs høstmøte vil utvalgte personer fra ulike menigheter få manuskriptet til gjennomlesning blant annet for å se om boken er brukervennlig og forståelig. Arbeidet tar tid, og det er vanskelig å si når boken vil være helt ferdig, men så godt som alt stoff er nå på plass.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 16/11, 8/6, 7/9.

2. Økonomi - kirkebidrag

PRO startet høsten 1998 en kampanje for å øke kirkebidragene og givergleden. En artikkel om dette, undertegnet av biskop og PRO-leder, sto i Broen nr. 1/1999. Saken ble fulgt opp lokalt i mange menigheter. Tidlig i år 2000 ble menighetenes regnskaper for 1999 gjennomgått med tanke på å se om man kunne se noen effekt. Resultatet var skuffende, i gjennomsnitt var resultatet for 1999 omtrent som på 1998-nivå. Saken ble drøftet på PRO-møtet våren 2000. En lignende analyse vil bli foretatt tidlig i 2001.

Det har kommet signaler om at den økonomiske støtten fra Tyskland, spesielt til kirkebygging, vil bli dramatisk redusert i de kommende år. PRO og AU har tatt dette alvorlig og har gjennomført følgende:

 • Brev er sendt til menighetsrådene (6/6-2000) der situasjonen beskrives samt hvilke konsekvenser dette kan få for kirkebygging og menighetenes økonomiske tilskudd til OKB i fremtiden.
 • AU har utarbeidet et brev til alle troende om saken og som ble trykket på fremtredende plass i Broen nr. 4/2000, undertegnet av biskopen. I samme nummer av Broen var det et sammendrag av brevet på polsk, vietnamesisk, engelsk og spansk.
 • Brevet i Broen ble også oversatt i sin helhet til de samme fire språkene og sendt ut til menighetene 29/8-2000.

Temaet er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 16/11, 13/4, 11/5, 8/6 samt fra PRO-møtet i mars. Se også punkt 6. Samarbeid.

3. Barne- og ungdomsarbeid

På PROs høstmøte i 1999 ble det vedtatt at PRO skulle jobbe med a) å samordne og styrke ungdomsarbeidet i menighetene og b) arbeide for at vi får en ungdomsprest på heltid.

a) For å nå det første målet har PRO-representantene delt seg inn i regionale arrangementskomitéer med sikte på å arrangere regionale seminarer om barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Noen av komitéene har hatt arbeidsmøter. AU har hatt kontakt med noen av komitéene, men det ser ut til å være behov for mer oppfølging. AU har hatt et møte med Norges Unge Katolikker og Kateketisk Senter, som begge kan hjelpe de regionale gruppene med seminarene. Videre har AU sendt alle menighetsrådene et spørreskjema vedrørende antall unge i menigheten, hva som gjøres for dem osv. 16 menigheter har svart og resultatene vil fremlegges på høstmøtet 2000.

b) For å nå målet Ungdomsprest på heltid har AU flere ganger tatt opp saken med Biskopen og forsøkt å antyde mulige løsninger. Biskopen tok saken opp med Presterådet våren 2000 og kom derefter med en midlertidig løsning: ungdomspresten tilbys hjelp fra flere kapellaner i OKB. Ordningen har dessverre ikke fungert særlig godt. Biskopen har også tatt opp saken i Konsultorkollegiet i september 2000. Målet er ikke nådd og PRO vil arbeide videre med saken.

Barne- og ungdomsarbeid er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 11/1, 10/2, 13/4, 11/5, 7/9 samt fra PRO-møtet i mars.

4. Beredskapsplan ved overgrep

Hensikten er å få en plan som på best mulig måte ivaretar både den som er blitt utsatt for et overgrep og den som har begått / er mistenkt for å ha begått et overgrep. Det skal finnes et nettverk av støttepersoner og rådgivere i menigheter og på bispedømmeplan, som har bestemte funksjoner, og som har prosedyrer å forholde seg til. Disse prosedyrene må ivareta både de menneskelige og juridiske sidene ved en slik sak, og dessuten det som blir spesielt når man får en slik sak i en kirkelig sammenheng.

Først måtte vi få en oversikk over det som allerede fantes av planer i andre katolske sammenhenger, og vi har lest planer fra andre kirkesamfunn i Norge. Vi så at planen fra den irske bispekonferansen var den som var best egnet til å danne grunnlag for vår plan. Dessuten finner vi mye bra på den juridiske siden i planen for Den norske kirke.

Derefter måtte vi opprette kontakt med ressurspersoner på forskjellige felt, for eksempel barnevern, jus, kirkerett, psykolog o.a. En av oss fikk også anledning til å delta på et seminar på Stortinget. Dette har vært et tidkrevende arbeid, men vi er nå kommet dit hen at vi har laget en oversikt / innholdsfortegnelse til planen. I tillegg til å skrive teksten, gjenstår opprettelsen av selve nettverket, dvs. finne personer og opprette kontakter til støtteapparat ute i nærmiljøene.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtet 11/1.

5. Temahelger

Temahelg har vært diskutert på en rekke AU-møter uten at man foreløpig har kommet så langt at man har et ferdig opplegg. Man har kommet til at temaet bør dreie seg om Katolsk familie i dagens Norge - gleder og utfordringer. Man satser på et lørdagsseminar i Oslo våren 2001. Foredragsholdere er ennå ikke klarlagt.

Ewa Bivand har deltatt på en vellykket katolsk familieretrett på Voss arrangert av to familier i St. Paul menighet. AU ønsker at et lignende arrangement skal kunne gjennomføres i 2001.

AU vil ta kontakt med OKBs ekteskaps- og familiekontor, som nettopp er opprettet, for å se på mulighetene for ekstern støtte til vår planlagte temahelg samt til familieretretten på Voss.

Temahelger er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 16/11, 10/2, 7/9, 12/10 samt fra PRO-møtet i mars.

6. Samarbeid

AU har nylig begynt å se på dette punktet i arbeidsprogrammet og har foreløpig konsentrert seg om følgende "samarbeidspartnere":

 • Nasjonale grupper. Det skal ifølge OKBs Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen opprettes en kommisjon for nasjonalsjelesorg. AU har efterlyst om denne kommisjonen eksisterer. I tilfelle vil det være naturlig å kontakte denne.
 • Presterådet. PROs leder har foreslått et møte med leder av Presterådet for å diskutere saker av felles interesse og for å styrke kontakten mellom rådene.
 • Forvaltningsrådet. Dette organet er blant annet ansvarlig for OKBs økonomi. AU har foreslått at Forvaltningsrådet utarbeider et enkelt langtidsbudsjett for perioden 2002-2005 med bakgrunn i den sviktende økonomiske støtten fra Tyskland. Målet er å diskutere et slikt budsjett på PRO-møtet i oktober 2000. Se også punkt 2 om økonomi og kirkebidrag.
 • Pastoralrådene i Midt- og Nord-Norge. AU har invitert lederne for de to andre pastoralrådene i Norge til PRO-møtet våren 2001 og begge har sagt seg interessert i å komme. De har også lovet at PRO skal få referater fra deres møter i fremtiden.

Samarbeid er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 11/1, 7/9.

7. Ansatte

AU har foreløpig ikke gjort noe med de ansattes arbeidsforhold siden det er det lavest prioriterte punktet. Man har besluttet å avvente hva som blir skrevet om ansettelsesforhold i OKBs håndbok for menigheter.


Andre saker

I tillegg til de syv hovedpunktene i arbeidsprogrammet har AU også vært engasjert i en del andre saker som har dukket opp efterhvert, delvis basert på henvendelser utenfra. AU finner det positivt at også enkeltpersoner henvender seg til PRO med viktige saker.

Seminar for menighetsrådsledere

Efter forslag fra en menighetsrådsleder om et slikt seminar, ble det sendt ut et spørreskjema til menighetene, og det viste seg å være stor interesse. Ut fra dette skjemaet har man prioritert emner som for eksempel formelle spørsmål hva gjelder menighetsrådets stilling, forhold menighetsråd / sogneprest, ledelse av menighetsrådsmøter, o.a.

Efter forespørsel om det kunne være mulig å ha et slikt møte i Drammen, var vi der på et møte med p. Janusz, menighetsrådsleder Theresa Jee og Kjell Ivar Maudal fra menigheten. Lokalene er meget godt egnet, og ut fra de tanker som kom frem under møtet, vil det bli laget et forslag til program. I utgangspunktet hadde vi tenkt på et dagsseminar, men det var nokså klart at man syntes at to dager ville være bedre. Vi foreslår å legge seminaret til helgen 10.-11. februar 2001.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 11/1, 10/2, 8/6, 7/9.

Tilgjengelighet i kirker og menighetslokaler for handikappede

AU har mottatt en henvendelse fra en katolikk som selv sitter i rullestol og som påpeker vanskeligheter som ofte møter funksjonshemmede i forbindelse med besøk i våre kirker og menighetslokaler. Det er lite konkret AU og PRO kan gjøre i saken, men AU har skrevet et brev til menighetene (28/2-00) der man påpeker problemet og ber menighetene ha det i tankene ved eventuelle oppussinger / utvidelser. Dette brevet ble meget godt mottatt av den funksjonshemmede, som hadde startet saken.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 11/1, 10/2.

AU-representantenes kontaktansvar

PRO har ønsket at kontakten mellom PRO / AU og menighetene styrkes. Hensikten er at PRO lettere skal kunne fange opp lokale problemer som angår mange, eventuelt hele OKB.

I alle år har AU lest og kommentert referater fra menighetsrådsmøter i den grad man har mottatt slike. AU har bedt om og mottar stadig flere slike referater. AU har fordelt lesningen av referatene slik at hvert medlem alltid følger med i de samme 3-4 menighetene.

Det er også oppfordret til at AU-representantene har mer direkte kontakt med menighetsrådslederne i de menighetene de leser referater fra. På den måten vil hver menighet ha to kontaktpersoner mot PRO, selve PRO-representanten og den i AU som leser referatene (alltid fra en annen menighet). PRO-representantene har også blitt oppfordret til å møte på de fleste menighetsrådsmøtene i egen menighet slik at kontakten kan styrkes ytterligere. Se også brev fra AU til menighetsrådene av 4/8-00.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 10/2, 8/6, 12/10.

Fond for livet

PRO har vært interessert i denne saken som har utgangspunkt i hyrdebrevet Vern om livet høsten 1999 og som handler om kvinner i en vanskelig situasjon. AU er blitt orientert om saken av Biskopen, se referat fra AU-møtet 11/5. AU avventer en tilbakemelding fra NKKF.


Diverse

I tillegg til sakene ovenfor er det visse aktiviteter som hører med til AUs daglige arbeid, herunder planlegging av PRO-møtene i mars og oktober 2000.

Faste poster

På hvert AU-møte har man følgende faste poster:

 • All inn- og utgående post blir kort referert
 • Alle tilsendte referater fra menighetsråd, presteråd, NUK osv. blir kort referert
 • Biskopen gir en kort orientering om siste nytt i bispedømmet
 • Kansellisten gir en kort orientering om siste nytt fra administrasjonen

Representasjon

PROs leder har representert PRO ved følgende anledninger:

 • Feiring av biskop Grans 80 års dag (overrakt gave fra PRO)
 • Prestevielse i Oslo - p. Peter Van og p. Reidar Voith (overrakt gave fra PRO)
 • NUKs landsmøte høsten 2000

Ewa Bivand representerte PRO og overrakte gave ved prestevielsen av p. Oddvar Moi i Bergen.

Henri Maatje representerte PRO på Caritas' generalforsamling.

av Webmaster publisert 23.01.2001, sist endret 23.01.2001 - 23:41