Årsberetning 2000-2001

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til pastoralrådsmøte 27-28 oktober 2001 for perioden oktober 2000 til oktober 2001


Arbeidsutvalget

PRO-møtet i oktober 1999 valgte følgende arbeidsutvalg (AU) for perioden 1999-2001:

Frode EidemLillestrømleder
Lindie LandmarkTønsbergnestleder
Ewa BivandBergen
Henri MaatjeFredrikstad
Sigurd Markussenprestene
Vibecke HaslerudNUK
Anne-Lise ResserNKKF
Lars Jul-HansenOslo - St. Hallvard1. varamann
Doris LøkkeLillehammer2. varamann
Piotr Pisarek omiprestenevaramann (prestene)

På grunn av personlige forhold måtte Anne-Lise Resser trekke seg fra PRO og AU våren 2001. Lars Jul-Hansen rykket derfor opp som fast medlem og Doris Løkke som 1. varamann. Siden det var så kort tid igjen av perioden (halvt år), fant ikke AU noen grunn til å velge en ny 2. varamann.

PROs mangeårige revisor, Eivind N. M. Engeness har besluttet å trekke seg. AU sendte et takkebrev til ham og en liten oppmerksomhet. Ny revisor er Rosalia Lucasovic.


AU-møter

AU har i perioden avholdt 8 kveldsmøter (30/11-00, 9/1-01, 14/2-01, 5/4-01, 3/5-01, 5/6-01, 29/8-01 og 20/9-01). Møtene har vært på tirsdager, onsdager og torsdager fra kl 17.30 og vart i ca. tre timer.

Oppslutningen om møtene har vært god og varamenn har bare blitt innkalt ved behov. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møtene, noe som er en stor fordel for AUs arbeid. AU er takknemlig for at de prioriterer arbeidet og møtene i AU og PRO. Peter Tálos, PRO-varamedlem for NUK, har vært tilstede ved to møter i forbindelse med behandling av barne- og ungdomsarbeidet.

AU vedlikeholder en aktivitetsliste der det føres opp saker man holder på med, hvem som er ansvarlig samt tidsfrist. Dette er et meget nyttig verktøy for planlegging og gjennomføring av AUs arbeid.


Arbeidsprogrammet

PRO-møtet i oktober 1999 vedtok et arbeidsprogram for perioden 1999-2001 med syv hovedoppgaver. Nedenfor redegjøres det for hva AU har gjort i løpet av valgperiodens andre år innenfor disse syv punktene - i prioritert rekkefølge.

1. Oslo katolske bispedømmes håndbok for menigheter

Å gjøre ferdig Håndboken står på første plass på arbeidsprogrammet for perioden. Dette er en oppgave som er arvet fra forrige PRO-periode og har vist seg å kreve mye arbeid. En redaksjonskomité bestående av Heidi Øyma, Lars Jul-Hansen, Vibecke Haslerud og Frode Eidem har det siste året arbeidet intenst for å fullføre verket. Endelig, i slutten av juni 2001, kunne en nesten ferdig håndbok (versjon 1) sendes ut til alle menighetene, de andre bispedømmene / stiftene i Norden samt til noen interesserte. Håndboken er lagt ut på internett.

Håndboken er blitt på hele 209 sider inklusive tekst, vedlegg, forord, litteraturliste og stikkord. Kapitlene er:

 1. Menighetene - organisasjon, struktur og ledelse
 2. Menighetens tjenere
 3. Liturgi
 4. Katekese
 5. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
 6. Diakonalt arbeid
 7. Sognekontoret
 8. Økonomi og eiendomsforvaltning
 9. Informasjon
 10. Skjemasamling

Dessverre ble ikke det siste kapitlet (skjemasamling) ferdig til utsendelsen, men forventes eftersendt i løpet av høsten 2001.

Håndboken, i foreløpig versjon, ble presentert på menighetsrådslederseminaret i februar (se nedenfor) og på PRO-møtet i mars. Videre er den omtalt i Broen nr. 3/2001 med kort resymé på fire utenlandske språk. Det er utarbeidet et presentasjonsmateriale (overhead) som er sendt til alle menighetene i OKB med oppfordring om at PRO-representantene bruker det lokalt.

Det er allerede laget en lang oversikt over nye ting som bør tas med i neste utgave, som forventes ferdig en gang i 2002. Det er besluttet at OKBs administrasjon vil ha ansvar for å nedsette en redaksjonskomité for det videre arbeidet med Håndboken. Dermed er PRO i første omgang ferdig med denne saken. AU vil likevel anbefale at det nye PRO evaluerer bruken av Håndboken om et år.

Håndboken er diskutert på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 5/4 og 29/8.

2. Økonomi - kirkebidrag

PRO startet høsten 1998 en kampanje for å øke kirkebidragene og givergleden. En artikkel om dette, undertegnet av biskop og PRO-leder, sto i Broen nr. 1/1999. En oppfølging som viser utviklingen av kirkebidrag og kollekter for de 20 menighetene i OKB for årene 1998-2000 ble presentert på PRO-møtet i mars. AU anbefaler at en lignende fremstilling blir gjort på PRO-møtet i mars 2002.

Det har kommet signaler om at den økonomiske støtten fra Tyskland, spesielt til kirkebygging, vil bli dramatisk redusert i de kommende år. PRO og AU har tatt dette alvorlig og har i tillegg til tidligere brev til menighetene og til alle troende (Broen nr. 4/2000), nedsatt et strategiutvalg bestående av Hans Inge Hansen (St. Hallvard), Frode Eidem (Lillestrøm), Georg Aker (Larvik) og kansellisten. Utvalget har hatt tre møter og rapporterer jevnlig til AU.

Utvalget planlegger et seminar for menighetene i januar 2002 der man vil ta opp emner som budsjett, regnskap, eiendomsforvaltning, markedsføring, motivasjon, hvordan søke støtte og oversikt over tilbud gjennom KNIF.

På PRO-møtet høsten 2000 ble det for første gang fremlagt et langtidsbudsjett for OKB. PROs leder presenterte dette i en artikkel i Broen nr. 1/2001.

Temaet er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtet 9/1 samt fra PRO-møtet i mars.

3. Barne- og ungdomsarbeid

På PROs høstmøte i 1999 ble det vedtatt at PRO skulle jobbe med a) å samordne og styrke ungdomsarbeidet i menighetene og b) arbeide for at vi får en ungdomsprest på heltid.

a) For å nå det første målet besluttet PRO å arrangere regionale seminarer om barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Her følger en kort oppsummering av status.

Region Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen) hadde allerede høsten 1999 hatt et slikt seminar og følte at de heller burde bygge videre på dette. Stavanger har laget ferdig en handlingsplan mens Bergen har kommet langt i et tilsvarende arbeid.

Region Oslo (Oslo, Drammen, Asker & Bærum, Hønefoss) hadde sitt seminar i Oslo i januar med 18 deltagere.

Region Øst (Lillehammer, Hamar, Lillestrøm, Askim, Moss, Fredrikstad, Halden) hadde seminar i Lillestrøm i mars med 30 deltagere. Regionen ønsker å arrangere et lignende seminar neste år.

Region Sør 1 (Tønsberg, Larvik, Porsgrunn) gjennomførte sitt seminar i Tønsberg i mars med ca. 30 deltagere.

Region Sør 2 (Kristiansand og Arendal) avholdt sitt seminar i oktober med 15 deltagere.

Fyldige referater fra seminarene kan fås ved henvendelse til PROs sekretariat. Kopi av lokale handlingsplaner (Stavanger, Bergen) kan fås ved henvendelse til den enkelte menighet.

I forlengelsen av de regionale seminarene har arbeidsutvalget drøftet ulike sider ved barne- og ungdomsarbeidet. Dette har munnet ut i at det er nedsatt en arbeidsgruppe til å arbeide videre med disse spørsmål. Gruppen har vel 15 medlemmer, og arbeidet er påtenkt å ta omkring ett år. Resultatet skal presenteres og gjennomdrøftes på et større seminar som planlegges arrangert høsten 2002 eller våren 2003. PRO og AU vil underveis bli holdt orientert og vil ha mulighet for å meddele sine synspunkter. Arbeidsgruppens mandat gir åpning for at alle sider ved barne- og ungdomsarbeidet skal kunne vurderes med sikte på å komme frem til et best mulig resultat for et fremtidig barne- og ungdomsarbeid. En fyldigere presentasjon vil bli gitt på PRO-møtet.

b) AU flere ganger tatt opp spørsmålet om ungdomsprest på heltid med Biskopen og forsøkt å antyde mulige løsninger. I og med at pater Erik Ruud S.M. ble ansatt som fulltids ungdomsprest for tre år fra og med 1/1-2001 anses målet som oppnådd.

Barne- og ungdomsarbeid er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 30/11, 5/4, 3/5, 5/6, og 29/8 samt fra PRO-møtet i mars.

4. Beredskapsplan ved overgrep

PRO ønsket på høstmøtet 1999 at man skulle få laget en plan for hvordan man skulle håndtere mistanke om / anklage om seksuelle overgrep mot barn og unge foretatt av personer i Kirken.

Man fikk tilgang til planen som er laget av Den katolske kirke i Irland og dessuten til planer som finnes i Norge. I tillegg har gruppen opprettet kontakt med fagpersoner som psykolog og jurist, kirkerettslig ekspertise, osv. Hensikten med prosjektet er å lage en norsk, katolsk plan som på best mulig måte ivaretar både den som er blitt utsatt for et overgrep og den som er anklaget for / mistenkt for å ha begått et overgrep.

De fleste kapitler er nå ferdig skrevet og man regner med å presentere et ferdig utkast som PRO kan ta stilling til på høstmøtet 2001. Det vil dessverre ikke være mulig å få det ferdig slik at det kan sendes ut sammen med sakspapirene, men vil bli lagt frem på møtet.

Oversikt over innhold:
I Definisjoner. Hva gjør seksuelle overgrep med et menneske? Symptomer og skader.
II Lovverket
III Kirkens reaksjon på seksuelle overgrep mot barn
IV Fremgangsmåte ved klage eller mistanke om seksuelle overgrep
V Forebygging
VI Informasjon om denne planen/retningslinjene

Beredskapsplanen er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 14/2 og 5/6.

5. Temahelger

PRO inviterte til en temadag, lørdag 29. september 2001 kl 09.30 til 18.00 med tema "Katolsk familie i dagens Norge". Dessverre var det for få som meldte seg og seminaret måtte derfor avlyses. PRO beklager dette meget. Det er ikke første gang et slikt arrangement må avlyses. Hvis man skal satse videre på temahelger / temadager, må man analysere situasjonen nøye for å finne et tema og en arrangementsform som fenger.

Temahelger er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtet 3/5.

6. Samarbeid

Nasjonale grupper. Det skal ifølge OKBs Retningslinjer for nasjonalsjelesorgen opprettes en kommisjon for nasjonalsjelesorg. AU har funnet det naturlig å samarbeide med en slik kommisjon, men siden den ikke er opprettet, har AU besluttet, av hensyn til øvrig arbeid, at denne saken utsettes til neste PRO-periode.

Presterådet. PROs leder har hatt flere møter med leder av Presterådet og diskutert saker av felles interesse og for å styrke kontakten mellom rådene.

Pastoralrådene i Midt- og Nord-Norge. AU inviterte lederne for de to andre pastoralrådene i Norge til PRO-møtet våren 2001, men ingen av dem hadde anledning til å komme. De har lovet at PRO skal få referater fra deres møter i fremtiden.

Informasjonstjenesten. AU mener at kontakten med informasjonstjenesten for tiden er tilfredsstillende og har ikke funnet behov for ytterligere kontakt.

Samarbeid er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 30/11 og 5/6.

7. Ansatte

AU anser at forholdet for de ansatte er tilfredsstillende behandlet i Håndboken og har derfor ikke gjort noe utover dette.


Andre saker

I tillegg til de syv hovedpunktene i arbeidsprogrammet har AU også vært engasjert i en del andre saker som har dukket opp efterhvert, delvis basert på henvendelser utenfra. AU finner det positivt at også enkeltpersoner henvender seg til PRO med viktige saker.

Seminar for menighetsrådsledere

Efter forslag fra en menighetsrådsleder arrangerte AU et slikt seminar i Drammen 10.-11. februar 2001. Seminaret ble betegnet som vellykket og det var 34 påmeldte fra mange menigheter. På programmet var blant annet "Ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning" ved Kåre Ekroll, som er personaldirektør i BP i Stavanger. Videre snakket kansellisten om økonomi, mens Heidi Øyma og Frode Eidem presenterte den nye håndboken.

Saken er behandlet på flere møter, se spesielt referat fra AU-møtene 30/11, 9/1 og 14/2. Det foreligger også eget referat fra seminaret.

Revisjon av regler for menighetsråd i OKB

Reglene for menighetsråd i OKB er blitt revidert av AU. Viktigste endring er at PRO-representantene har fått formell møte- og talerett på menighetsrådsmøtene. Den nye versjonen ble godkjent av biskopen 20/2-2001.

Referatene fra 30/11, 9/1 og 14/2 viser AUs behandling av saken.

PRO på internett

I løpet av perioden er PRO grundig presentert på internett. Der finnes statutter, oversikt over medlemmer av PRO, arbeidsprogram, årsberetning, referat fra PRO-møter. Håndboken er lagt ut på internett.

Album over kirkene i OKB

PROs høstmøte 2000 foreslo å lage et album med bilder av kirkene i OKB. Dette arbeidet er på det nærmeste avsluttet. Albumet vil i første omgang bli tilgjengelig på større møter i OKB, slik som møter i PRO og Presterådet. Til daglig oppbevares albumet av PROs sekretær.

OKB 50 år

29/6-2003 er det 50 år siden OKB ble opprettet som eget bispedømme - før det var det apostolisk vikariat. I den anledning har AU så smått begynt å tenke på jubileumsfeiring, men dette blir det opp til neste PRO å gjennomføre.

PRO-møter

En del av AUs arbeid har selvsagt vært planlegging og gjennomføring av de to årlige PRO-møtene. Detaljplanleggingen har leder, nestleder og sekretær stått for.

I slutten av september deltok PROs leder på et møte sammen med biskopen, generalvikaren, kansellisten og lederen av Presterådet (p. Beckers) for prøve å komme frem til mulige oppgaver for PRO i tillegg til dem AU selv har foreslått. Dette var et meget nyttig møte for alle parter og en del interessante tanker fremkom. Et fyldig referat fra møtet er sendt til PROs medlemmer slik at det sammen med AUs utkast til gruppearbeid kan danne bakgrunn for PROs behandling av arbeidsprogram for den kommende toårs perioden 2001-2003.


Diverse

I tillegg til sakene ovenfor er det visse aktiviteter som hører med til AUs daglige arbeid.

Faste poster

På hvert AU-møte har man følgende faste poster:

 • All inn- og utgående post blir kort referert
 • Alle tilsendte referater fra menighetsråd, presteråd, NUK osv. blir kort referert
 • Biskopen gir en kort orientering om siste nytt i bispedømmet
 • Kansellisten gir en kort orientering om siste nytt fra administrasjonen

Representasjon

PROs leder har representert PRO ved følgende anledninger:

 • Internasjonal legmannskongress i Roma (se AU 9/1 og Broen nr 1/2001)
 • Biskop Schwenzers 25 års jubileum som biskop 7/12. PROs leder holdt en tale og overrakte en gave fra PRO
 • Innvielse av ny kirke i Kongsvinger 16/6
 • Prestevigsel av Jon Atle Wetaas OP 1/9 (overrakt gave)

OKB hadde åtte representanter ved årets NordKat møte i Danmark i juni/juli. Blant deltagerne var Frode Eidem, Henri Maatje og Ewa Bivand fra AU. For øvrig deltok PRO-medlem Susanna Welfler, PRO varamedlemmene Gerda Siring, Gérard-Marie Ketterer OP og Kari Maria Klepper samt Nicholas Christiansen fra NUK. Temaet var "De flerkulturelle menigheter, en felles utfordring for Kirken i Norden". Et resultat av møtet var et ønske om en større database på internett om innvandrernes bakgrunn. Neste NordKat vil finne sted i 2003, sannsynligvis i Finland.

Henri Maatje representerte PRO på Caritas' generalforsamling i mai.

av Webmaster publisert 13.12.2001, sist endret 13.12.2001 - 16:06