Årsberetning 2001-2002

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til pastoralrådsmøte 26-27 oktober 2002 for perioden oktober 2001 til oktober 2002


Arbeidsutvalget

PRO-møtet i oktober 2001 valgte følgende arbeidsutvalg (AU) for perioden 2001-2003:

Frode EidemLillestrømleder
Ewa BivandBergennestleder
Georg AkerLarvik
Lars Jul-HansenOslo - St. Hallvard
Henri MaatjeFredrikstad
Sigurd Markussenprestene
Peter TálosNUK
Turid FolkedalHønefoss1. varamann
Gerda SiringArendal2. varamann
Irek Zielinskiprestenevaramann (prestene)

Rosalia Lucasovic er gjenvalgt som revisor.


AU-møter

AU har i perioden avholdt fem kveldsmøter (6/12-01, 10/1-02, 14/2-02, 17/4-02, 13/6-02) og ett formiddagsmøte (14/9-02). Kveldsmøtene har vært på onsdager og torsdager fra kl 17.30 og vart i ca. tre timer mens formiddagsmøtet var på en lørdag fra kl 10.00 til 15.00.

Oppslutningen om møtene har vært god og varamenn har bare blitt innkalt ved behov. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møtene, noe som er en stor fordel for AUs arbeid. AU er takknemlig for at de prioriterer arbeidet og møtene i PRO og AU.

AU vedlikeholder en aktivitetsliste der det føres opp saker man holder på med, hvem som er ansvarlig samt tidsfrist. Dette er et meget nyttig verktøy for planlegging og gjennomføring av AUs arbeid.


Arbeidsprogrammet

PRO-møtet i oktober 2001 vedtok et arbeidsprogram for perioden 2001-2003 med syv hovedoppgaver. Nedenfor redegjøres det for hva AU har gjort i løpet av valgperiodens første år innenfor disse syv punktene - i prioritert rekkefølge.

1. Barne- og ungdomsarbeid

I forrige PRO-periode ble det avholdt flere regionale seminarer. I forlengelsen av disse falt det naturlig å gå videre med en arbeidsgruppe, het det i årsrapporten for et år siden.

Denne arbeidsgruppen hadde sitt første møte lørdag den 17. november 2001 med biskopen tilstede. 17 personer pluss en koordinator (Georg Aker) med forskjellig bakgrunn og erfaring dannet så fem undergrupper som ble etablert med følgende temaer:

  1. Barn i menigheten
  2. Unge i menigheten
  3. Den sentrale organiseringen av tiltak for barn og unge
  4. Økonomiske støtteordninger. Krav til og konsekvenser av disse; alternative modeller
  5. Tiltak for barn og unge og katekesen

Alle gruppene har nå gjort ferdig sine arbeider og materialet er overlevert en redaksjonskomité som skal sy det hele sammen til et helhetlig arbeidsdokument for et stort seminar, som skal avholdes i første halvdel av august 2003. Redaksjonskomitéen skal ha dokumentet klart i januar 2003. Alle nødvendige instanser, menigheter og personer som skal inviteres til seminaret, skal få eksemplarer. Hvis det er mulig å få det ferdig, skal dokumentet også inneholde en kortversjon.

Det er opprettet samarbeid med NUK om seminaret og forberedelsene til det. Denne saken vil derfor gjelde hele landet. En skriftlig avtale mellom NUK og landets 3 pastoralråd er nær forestående (kanskje klar før PROs høstmøte).

En arrangementkomité bestående av 2 fra PROs AU og 2 fra NUK er etablert og planlegging av seminaret har allerede startet.

Håpet er at hele landet vil engasjeres i en fruktbar debatt hvor pastoralrådsmedlemmene vil ha en viktig rolle å spille.

I påvente av seminaret har AU oppfordret (mai 2002) menighetene til å avholde nye lokale eller regionale seminarer.

Under rubrikken barne- og ungdomsarbeid har AU også utarbeidet en mal for handlingsplan for menigheter. Denne er sendt ut til menighetene (februar 2002) og er også lagt ut på internett. Malen vil bli tatt med i neste versjon av Menighetshåndboken.

Barne- og ungdomsarbeidet er blitt behandlet på alle AU-møtene i 2002.

2. Menighetsrådslederseminar

PRO, sammen med Det Økonomiske Strategiutvalget (nedsatt av PRO), arrangerte i januar 2002 et seminar om økonomi i menighetene. Temaene var blant annet regnskap, budsjett, balanse, eiendomsforvaltning og orientering om tilbud gjennom KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap). Seminaret ble holdt på Lillestrøm med nærmere 40 deltagere (inklusive innledere) fra 13 menigheter (totalt 20 menigheter i OKB).

PRO har planlagt et nytt seminar for menighetsrådslederne 24-25. januar 2003. Det vil finne sted i St. Hallvard menighet i Oslo. Temaet vil denne gang være menighetsrådets funksjon, hvordan det arbeider, konflikter og konfliktløsning samt kommunikasjon. Målgruppen er prester og menighetsrådsledere / nestledere. Dette seminaret vil ligne på det som ble holdt i Drammen i 2001.

3. Økonomi - kirkebidrag

Det Økonomiske Strategiutvalget ga i mai 2002 ut en brosjyre som heter "Råd og veiledning i økonomi. Tips som kan bedre økonomien i våre katolske menigheter". Brosjyren er sendt i 10 eksemplarer til alle menighetene i OKB.

Det samme utvalget har utarbeidet et forslag til ny fordelingsnøkkel for menighetenes økonomiske bidrag til OKB. Dette blir lagt frem på PRO-møtet.

Utvalget arbeider også med en kampanje for økt kirkebidrag med bakgrunn i at regjeringen i statsbudsjettet for 2003 har foreslått at man skal kunne trekke fra i den skattbare inntekten gaver til visse veldedige organisasjoner, herunder kirkebidrag til den katolske kirken, for inntil kr 6.000. Kampanjen settes i gang så snart denne ordningen er vedtatt av Stortinget.

Oversikt over utviklingen av kollekter og kirkebidrag i menighetene ble presentert på PROs vårmøte 2002. PRO blir også jevnlig orientert om OKBs regnskap og budsjett.

4. Beredskapsplan ved overgrep

Arbeidet med en beredskapsplan når kirkelige medarbeidere er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd har i løpet av arbeidsåret beveget seg over i sluttfasen.

Gruppen som har utarbeidet forslaget, har bestått av Lindie Landmark, Margareth Bergman og Rønnaug Aaberg Andresen. I sluttfasen har Chris Nyborg, som representant fra Tribunalet, tiltrådt gruppen. De har i løpet av perioden klargjort forslaget til plan for utsendelse på høring til en rekke instanser og personer. I utgangspunktet var planen beregnet å dekke for påståtte overgrep mot barn og unge, men planen kan i stor grad også brukes når den fornærmede er over 18 år.

PRO vil snart sende planen til høring med 6 ukers svarfrist. Forutsatt at det ikke kommer for mange nye momenter, vil planen kunne anbefales overfor biskopen tidlig neste år for så å kunne tas i bruk.

Beredskapsplanen er blitt grundig diskutert på PRO-møtet i mars. AU har gjennom hele arbeidsåret hatt en tett dialog med arbeidsgruppen og har hatt fortløpende diskusjon innad om arbeidets fremgang og nye problemområder som er dukket opp, se referat fra AU-møtet i april, men saken har også vært på dagsorden i AU-møtene i juni og september.

5. Menighetshåndboken

PROs leder, Frode Eidem, presenterte håndboken for ca. 25 prester ved prestenes samling på Elisabeth-hjemmet i november 2001. Det er ønskelig at en ny presentasjon kan gjøres på prestenes samling på Mariaholm i september 2003.

OKB nedsatte i november 2001 et utvalg for å utarbeide en oppdatert versjon av menighetshåndboken, som kom i juni 2001. Utvalget består av Ola Fuglestved (formann), p. Rolf Bowitz og Frode Eidem med Per Einar Odden som redaksjonssekretær. P. Bowitz har måttet trekke seg og er nylig erstattet av p. Sigurd Markussen. Prosessen har tatt lenger tid enn forventet, og neste versjon kan først ventes en gang i 2003.

AU har nær kontakt med utvalget. Evaluering av håndboken og oppfølging av bruken av den i menighetene vil bli arbeidsoppgaver for AU i det kommende året.

6. Temahelger

I mai 2002 sendte PRO et brev til alle menighetene med forespørsel om hvordan de kunne tenke seg temahelger lokalt eller regionalt og hvordan PRO kunne hjelpe til med å utarbeide "pakkeløsninger" for slike seminarer.

Påmelding til slike seminarer har de senere år vært meget beskjeden og responsen på brevet i mai var nær null. AU besluttet derfor på møtet i september å ikke bruke mer tid og krefter på denne saken.

7. Valgordning for ansatte

AU oppnevnte et lite utvalg bestående av to ansatte i menigheter, Stig-Arne Nilsen i St. Olav (Oslo) og Kaare Seeberg Sidselrud i St. Hallvard, for å utarbeide en forbedret valgordning for de ansattes representasjon i PRO. Utvalget overleverte et slikt forslag i september 2002. Dette forslaget ble anbefalt av AU i septembermøtet og den 20. september ble det godkjent av biskopen. Post 7 på arbeidsprogrammet er derfor avsluttet.


Andre saker

I tillegg til de syv hovedpunktene i arbeidsprogrammet har AU også vært engasjert i en del andre saker som enten har dukket opp efterhvert eller hører med til arbeidsprogrammets B-punkter.

Samarbeid

Samarbeid er ført opp som det første B-punktet på arbeidsprogrammet. "B" betyr at AU gjerne skal gjøre saken, men ikke med høy prioritet.

I februar hadde PROs leder en konstruktiv samtale med lederen for Presterådet, p. Rolf Bowitz. Man ble enige om å styrke kontakten mellom rådene. Saker som ble drøftet var blant annet prestenes fremmøte i PRO, muligheten for at det kunne arrangeres et seminar for prestene tilsvarende det som vi skal ha for menighetsrådslederne og ny mulighet for å presentere menighetshåndboken for prestene.

OKBs 50 års jubileum

I forbindelse med at OKB vil kunne feire 50 år som selvstendig bispedømme i juni 2003 er det nedsatt et utvalg bestående av biskopen, Bjørg Halmøy, Bodil Hansen, Einar Larsen, Irene Büker og Frode Eidem (PRO). Utvalget har hatt ett møte. Planen er å ha felles arrangement med Kulturdagen (Caritas) i Akersveien i juni 2003. Videre å utarbeide liturgi for bruk lokalt den 29. juni (selve dagen), foredragsserie og artikler i Broen.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Den katolske kirkes har i en tid deltatt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn som observatør. De to som har deltatt fra vår side foreslo at OKB skulle gå inn som fullverdig medlem. AU har diskutert saken og anbefalt overfor biskopen at så skjer.

Katekese

På PRO-møtet våren 2002 ble det foreslått å sette katekesen på dagsorden igjen. AU mener at katekesen bør ses i sammenheng med barne- og ungdomsarbeidet, som er punkt 1 på arbeidsprogrammet. I dette arbeidet er allerede en representant for Kateketisk Senter (KS) involvert. AU mener at katekesen kanskje bør være et eget punkt på arbeidsprogrammet for neste PRO-periode, altså efter at seminaret er gjennomført. Som en forberedelse til dette vil AU invitere KS til et av sine møter slik at man får et godt grunnlag for å sette katekesen opp på arbeidsprogrammet for neste PRO-periode.

PRO-møter

En del av AUs arbeid har selvsagt vært planlegging og gjennomføring av de to årlige PRO-møtene. Detaljplanleggingen har leder, nestleder og sekretær stått for.


Diverse

I tillegg til sakene ovenfor er det visse aktiviteter som hører med til AUs daglige arbeid.

AUs arbeid

AU har ønsket å styrke kontakten mellom menighetsrådene og PRO. Dette gjøres ved at de fleste faste AU-medlemmene leser referatene fra 3-4 utvalgte menighetsråd (aldri egen menighet). Disse AU-medlemmene er også bedt om å ha jevnlig kontakt med menighetsrådslederne i de menighetene de leser referater fra. Videre er alle menighetsvalgte PRO-medlemmer oppfordret til jevnlig å delta på de lokale menighetsrådsmøtene. På denne måten vil hver menighet ha kontakt med minst to PRO-medlemmer, den som er valgt fra egen menighet samt den i AU som leser referatene.

På hvert AU-møte har man følgende faste poster:

  • All inn- og utgående post blir kort referert
  • Alle tilsendte referater fra menighetsråd, presteråd, NUK osv. blir kort referert
  • Biskopen gir en kort orientering om siste nytt i bispedømmet
  • Kansellisten gir en kort orientering om siste nytt fra administrasjonen

Representasjon

PRO har gitt en gave til pater Tan i forbindelse med hans prestevigsel i mars. Siden denne fant sted samtidig med PROs vårmøte, var det ingen fra PRO tilstede.

Ewa Bivand representerte PRO på Caritas' generalforsamling i mai.

Georg Aker representerte PRO på NUKs landsmøte i september.

av Webmaster publisert 27.11.2002, sist endret 27.11.2002 - 16:20