Årsberetning 2003-2004

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til pastoralrådsmøte 30.-31. oktober 2004 for perioden oktober 2003 til oktober 2004.

Arbeidsutvalget

PRO-møtet i oktober 2003 valgte følgende arbeidsutvalg for perioden 2003-2005:

Ewa Bivand Bergen Leder
Chris Nyborg Ansatte i OKB Nestleder
p. Arnfinn Haram O.P. Prestene
sr. Anne-Bente Hadland Ordensfolk
Marianne Aga Drammen
Thuan Cong Pham NUK
Petter Bruce Oslo St Hallvard
f. Le Hong Phuc Prestene Vara
Marlene Strand Porsgrunn 1. vara for menighetene
Elisabeth Golding Fredrikstad 2. vara for menighetene

AU-møter

AU har i perioden avholdt syv ettermiddagsmøter (11.11.2003, 15.01.2004, 19.02.2004, 27.04.2004, 03.06.2004, 26.08.2004 og 28.09.2004). Det har vært en endring fra tidligere praksis ved at møtene har begynt kl. 15.30. De har normalt vart omkring 3 timer. I tillegg har det vært mye kontakt på e-post og telefon mellom medlemmene.

Oppslutningen om møtene har vært god. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik-Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på alle møter. I tillegg har andre gjester, fra Kateketisk Senter i OKB, blitt invitert til ett møte. AU er takknemlig for at de tar så aktivt del i arbeidet.

Arbeidsprogrammet

A1: Barne og ungdomsarbeid

 • Oppfølging av Barne- og ungdomsseminaret 2003

Det var flere punkter i rapporten fra seminaret som var viktige å følge opp. Noen av dem fant AU at passet best å behandle under andre deler av arbeidsprogrammet, fordi de gikk spesifikt på for eksempel katekese (A3) og reevangelisering (A5). Vår hovedinnsats i forhold til dette punktet våren 2004 beskrives i neste punkt.

 • Fortsatt samarbeid med NUK

Det som var mest presserende våren 2004 var arbeidet med NUKs struktur, og vedtektene som definerer denne strukturen. På seminaret var det ikke mulig for den nå beryktede "gruppe 1" å komme fram til noen felles anbefaling om framtidig struktur. Det ble derfor nedsatt en ny strukturgruppe med medlemmer fra NUK og PRO, samt biskop Schwenzer. Fra PRO deltok Petter Bruce. I tillegg var Chris Nyborg med i gruppen på invitasjon fra NUK. Thuan Pham Cong var, som leder i NUK, sterkt involvert i arbeidet uten å selv sitte i gruppen. Det var derfor god flyt av informasjon mellom PRO og NUK. Arbeidet i gruppen ble sluttført i mai 2004.

Under arbeidet kom gruppen fram til en ny modell for kontakt mellom menighetene og ungdomsgruppene. Det ble anbefalt innføring av en barne- og ungdomskontakt i hver menighet. NUK kunne selv bare vedta sitt forhold til disse kontaktene, og signaliserte der et sterkt ønske om sterkere bånd til menighetene ved å gjøre kontaktene til medlemmer i organisasjonen (uansett alder) og ved å gi dem møterett på landsmøtet i NUK (med stemmerett for to av kontaktene). Ordningen krever også at OKB lager et nytt regelverk for å etablere barne- og ungdomskontaktene. Biskop Schwenzer ønsker å gjøre dette som en del av vedtektene for menighetsråd, og ba AU om å utrede dette og lage et forslag til vedtekter. Dette arbeidet ble gjort sommeren og høsten 2004. NUK vedtok 26. september 2004 nye vedtekter der ordningen er innlemmet, og det er svært gode forhåpninger om at den kan innlemmes også i OKBs vedtekter i 2005.

 • Vurdere nytt felles seminar med NUK

På grunn av den store omstillingsprosessen NUK er i har det ikke vært mulig å ha noen konkrete samtaler om dette - man måtte først ha litt mer sikkerhet omkring framtiden. Signalene er dog at det er interesse for dette både i PRO og NUK. Det kan spesielt være aktuelt å gjøre dette etter innføringen av barne- og ungdomskontakter.

 • Støtte opp om regionalt samarbeid

Det er ikke gjort noen konkrete tiltak under dette punktet i perioden.

 • Sjelesorg for studenter

Da AU har vært så heldige å ha studentpresten i Oslo, p. Arnfinn Haram, som medlem, har vi hatt mulighet til å gå gjennom dette med sikte på å definere problemer og muligheter. Et spørsmål vi har fått en avklaring på er at p. Haram også kan fungere som studentprest i andre deler av OKB. Han regner med å ta turer til andre byer med universiteter og andre større læresentra, med tanke på å stimulere til egenorganisering av studenter og ordninger med de lokale menigheter for studensjelesorg. Det er også et ønske om at NUK i større grad informerer om tilbud for studenter. Dette ser ut til å bli lettere framover, da Oslo katolske studentlag nå er blitt et lokallag i NUK.

A2: Kurs for ledere i menighetene

 • Arrangere menighetsrådlederseminar i januar/februar 2004 med forslag til tema:
  • Den frivillige medarbeider - personalbehandling (2004)
  • Kommunikasjon mellom nasjonale grupper (2004)
  • Hvordan utarbeide en pastoral plan for Barne- & ungdomsarbeid i menighetene?
  • Hvordan bringer vi Kristus til menigheten vår?
 • Tilbud til barn og familier i menigheten

Seminaret "Aktiviteteter for barn i menigheten - et praktisk seminar" ble avholdt i Oslo 31.01. - 01.02.2004. Det var 41 deltagere fra 17 menigheter, samt 9 innledere. Et problem man ser er mangel på kommunikasjon og dårlig informasjonsflyt.  Det var derfor ønskelig med mer informasjonsmateriell i menighetene. NUK har opprettet kontakt med Familiesentere og Kateketisk Senter med tanke på samproduksjon. Referat ble sendt til ut seminardeltagerne, MR-ledere, PRO-representanter og sogneprester, slik at resultatene ble spredd mest mulig.

På nyåret 2005 er det planlagt seminar om temaet "Den frivillige medarbeider - personalbehandling". Det vil antagelig bli holdt i Oslo-området, over en eller to dager.

A3: Kateketutdannelse

 • Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med KS og andre ressurser i Kirken

Kateketisk Senter har allerede satt i gang med dette arbeidet, da det er inngått samarbeid med Maryvale i England om fjernkurs for kateketer. På møtet i august 2004 ble Marieke van den Berg og Torvild Oftestad fra KS invitert, slik at AU kunne få høre fra dem hva som blir gjort, mens vi kunne dele våre tanker med dem. Det ble utvekslet idéer som skal følges opp framover. Dette gjelder spesielt informasjon fra KS, da det har vært en stadig tilbakevendende klage fra menighetene på PRO-møter at de ikke får nok informasjon. Både materiell som kan sendes ut og egne nettsider vil kunne avhjelpe dette.

Samarbeidet med KS vil fortsette i tiden framover.

 • Evaluere retningslinjer for katekesen

Dette er en oppgave som i stor grad må gjøres sammen med KS, som har det overordnede ansvar. De ser nå på forskjellige opplegg, spesielt RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults), som er et helhetlig opplegg for voksenkatekese. Arbeidet vil fortsette i 2005.

 • Kartlegge utdannelsestilbud fra andre instanser
 • Utarbeide en langsiktig plan for utdanningen

Det er enighet om at samarbeidet med Maryvale virker veldig fruktbart. Sr. Anne-Bente informerte AU og KS om at det er mulig å få til løsninger med MF i Oslo, som er veldig interessert i å få katolske studenter, og som allerede har et samarbeid med Gregoriana på plass.

A4: Etterutdannelse for prester

 • PRO oppfordrer/tilskynder til at presterådet og/eller generalvikaren:
  • Finner ut i hvilken grad opplegget for nye, utenlandske prester har vært brukt og evaluerer det. Vurderer det svenske opplegget
  • Arbeider for at OKB tilbyr prester med utenlandsk bakgrunn nødvendig etterutdannelse i norsk språk, kulturkjennskap, samfunnslære
  • Arbeider for at OKB tilbyr relevante etterutdannelsestilbud for alle prester, f.eks. innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, teologi

Det er tatt kontakt med Presterådet om dette. Prestene er også interessert i å finne fram til løsninger, og AU ser for seg at det blir senere kontakt om spørsmålet.

A5: Reevangelisering

 • Sørge for organisering og gjennomføring av reevangeliseringsprogram i bispedømmet
 • Kartlegge hva som finnes av kurs/tilbud
 • Se dette i sammenheng med barne- og ungdomsarbeid

En arbeidsgruppe nedsatt av AU bestående av Petter Bruce, sr. Anne Bente Hadland og fr. Arnfinn Haram har sett på eksisterende evangeliseringsopplegg. Gruppen har i samarbeid med AU utarbeidet et grunnlagsdokument; "Dere er allerede utsendt". Dette skal presenteres for Pastoralrådet høstmøtet 2004.

A6: Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

 • Kartlegge situasjonen for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum for å få bedre forståelse for hva som bør gjøres for dem

Det er gjennom telefonkontakt med sogneprester og aktive i menighetene samlet inn en del informasjon. Gjennom en artikkel/annonse i Broen ble det opprettet kontakt med flere. Det har blitt arbeidet med å samle og analysere informasjonen, og det vil bli arbeidet videre med å trekke konklusjoner fra dette våren 2005.

 • Utrede muligheter for fjernundervisning/desentralisert undervisning
 • Knytte kontakt mellom legfolk fra sentral del av menighet til legfolk i distriktene

Skal arbeides med etter at det er samlet inn og analysert informasjon, slik at AU vet hvor det best kan settes inn innsatser.

 • Bruke kirkelige assistenter til gudstjeneste uten prest i distriktene og koordinere dette med prestebesøk - med en mulig rotasjonsordning for prester for bedret besøksdekning

Dette er et spørsmål som i stor grad involverer Presterådet og biskopen. PROs bidrag kan først og fremst komme i form av analyser over hvor det er fornuftig å sette inn innsatser. Resultatene av informasjonsinnsamlingen vil blir brukt til dette.

A6 B: Kapelldistrikter og sogn

 • Kartlegge behov for nye kapelldistrikter og sogn (også i store byer)

Det kom på sensommeren et forslag til endringer av menighetsgrenser fra f. Tande til biskopen. AU har sett på dette, og på annen informasjon om menighetsgrenser og fordelingen av katolikker innenfor menighetene. Spørsmålet er nært knyttet til A6, da informasjonen der vil kunne antyde hvor det er mulig å se for seg messesteder og kapelldistrikter, og evt. nye sogn.

A7: Andre forslag: Diakoni

 • Brev til menighetene eller artikkel i Broen om nødvendigheten for å avdekke behov for omsorg og kontakt blant eldre og ensomme

Det er skrevet et brev som har gått ut til menighetene. Dette skal følges opp senere.

B1: Samarbeid (bør gjennomsyre alt PRO gjør)

 • Arbeide for mer regionalt samarbeid mellom menighetene. F.eks innen barne- og ungdomsarbeidet, kulturelle arrangement osv

Det er ikke gjort spesielle tiltak, men dette har inngått som en del av arbeidet med andre saker.

 • Holde nær kontakt med NUK og Kateketisk Senter

Dette har blitt gjort gjennom arbeidet med saker i A-kategorien.

 • Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder: Innvandrergrupper og Presterådet

AU har flere ganger henvendt seg til Presterådet (se andre saker), og det er god kommunikasjon. Saken tas også opp i forbindelse med B4, innvandreres pastorale behov. Utover dette har det ikke vært anledning til å jobbe mer med å etablere kontakter; AU har vurdert det slik at vi også må ha mulighet til å pleie kontaktene slik at de blir reelle og fruktbare.

 • Delta på møter i NordKat og Europeisk Forum

I løpet av perioden ble det klart at AU ikke ønsket å prioritere dette. Det har kommet lite ut av de siste NordKat-møtene. Det kom henvendelse fra Pastoralrådet i Tromsø stift, som ønsket å delta og ha med oss. AU valgte å ikke delta fra PRO, fordi deltagelse betydde mye ressurser for lite gevinst. AUs vurdering er at det er ønskelig å forsøke å bygge opp bedre nettverk innen Norge først, og å vente til det er avklart noe mer hva som er framtidsvisjonene for NordKat og Europeisk Forum. Samtidig er AU klar over at vi befinner oss i periferien av den katolske verden, og vil løpende vurdere situasjonen.

B2: Økonomi - kirkebidrag

 • Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget, særlig angående statistikker
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene

På PROs vårmøte 2004 ble Frode Eidem fra utvalget invitert for å orientere om kirkebidrag. AU har blitt jevnlig orientert; da Chris Nyborg sitter med ansvar for den praktiske siden av den faste givertjenesten har det vært mulig å få oppdateringer derfra. Kansellisten har også vært tilstede og har kunnet orientere i økonomiske spørsmål. Informasjon fra utvalget har også vært eget punkt på ett møte.

 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett

Kansellisten har på hvert møte orientert om saker som kan ha en betydning for budsjett og regnskap.

B3: Beredskapsplan ved overgrep - tas opp om to år

Det har ikke skjedd noe som har ført til behov for å fremskynde saken.

B4: Innvandreres pastorale behov

 • Nye minoritetsinnvandreres pastorale behov

Arbeidet med saken begynner våren 2005. Spørsmål omkring dette har allerede vært diskutert i AU, spesielt utfordringen med katolske asylsøkere som er samlet på asylmottak uten reelle muligheter til å komme i kontakt med Kirken.

 • Evaluere bruken av Retningslinjer for nasjonalsjelesorg (og sørge for at de iverksettes i praksis) i samarbeid med presterådet

Dette er også en sak der Presterådet er helt avgjørende, og de vil bli kontakt om dette under arbeidet med temaet.

 • Kartlegge nasjonale - også norske - gruppers pastorale behov

Arbeidet skal begynne våren 2005, men en del er allerede gjort i forbindelse med kartlegging av behovene til fjerntboende katolikker. Mange av de som bor i grisgrendte strøk har innvandrerbakgrunn, og det er ikke uvanlig at en person ikke bare er eneste katolikk i bygda, men også eneste person fra sitt hjemland. Mange av utfordringene vi møter overlapper derfor med andre saker.

B5: Statutter for PRO og menighetsråd

 • Be en utredningskomité om å evaluere dagens regler og evt. utarbeide forslag

Det er satt ned en gruppe i AU som skal arbeide med dette våren 2005 med tanke på å kunne legge fram forslag til nye statutter for PRO.

 • Sørge for at PRO blir mest mulig representativt i sin sammensetning. Sentrale grupper og organisasjoner bør få faste representanter i PRO

Dette vil være en av tingene man tar med seg i arbeidet for statuttene. Som et første skritt i retning av å integrere flere grupper har PRO satt flere kirkelige organisasjoner på sin postliste, for eksempel PSP (preste- og ordenskandidatene), institusjoner innen innvandrersjelesorg m.fl.

Annet arbeid

 • Orienteringer

To faste poster på AUs dagsorden er orientering fra OKB (ved biskopen) og orientering fra administrasjonen (ved kansellisten). Hvert medlem av AU har også fått tildelt ansvar for noen menigheter, og legger fram utdrag fra MR-referater og menighetsblader fra disse for resten av AUs medlemmer, slik at alle er oppdatert på hva som foregår i menighetene.

 • PROs historie

Frode Eidem har skrevet PROs historie, og denne er sendt ut som tillegg til Menighetshånd­boken og lagt ut på internett.

 • Eutanasisaken

Det er sendt brev fra AU til norske politikere som deltar i Europarådet, som har en sak til behandling om eutanasi. Det er sterke krefter som arbeider for liberalisering av lovverket i de europeiske land, og sammenslutningen av tyske pastoralråd har derfor oppfordret alle Europas pastoralråd til å kontakte politikere i sine bispedømmer for å informere dem om vår side av saken. Dette ble gjort i samarbeid med Kommisjonen for fred og rettferdighet og biskopen.

Norske parlamentarikere som er delegerte ved Europarådets parlamentarikerforsamling fikk alle tilsendt et brev og boken "Lidelse og omsorg ved livets slutt" - en debattbok om eutanasi (Hadland, Thomassen, St. Olav forlag 2003) i anledning behandlingen av spørsmålet om straffefrihet ved eutanasi. Saken ble behandlet våren 2004, og forslaget ble i første omgang sendt tilbake til komitéen som hadde utarbeidet det for å gjennomarbeide det på ny. Tidsfristen er satt til ett år. Interesserte kan finne mer informasjon på Europarådets hjemmesider.

Report on euthanasia by Mr Marty on behalf of the Social, Health and Family Affairs Committee (Document 9898).

 • PRO-møtets dagsorden

Etter forslag på PRO-møtet høsten 2003 ble det forsøkt å lage en noe annerledes dagsorden for PRO-møtene framover. Dette ble gjort våren 2004, med mindre tid til orienteringssaker der det var sendt ut informasjon på forhånd, og mer til gruppearbeid og diskusjon. Messen ble også flyttet, og felles aftenbønn på lørdag ble innført. Reaksjonene var stort sett positive, og møtet høsten 2004 er planlagt på samme måte. På møtet våren 2004 fikk vi også besøk av biskop Kozon av København, som ønsket å følge vårt møte for å kunne ta med inspirasjon til sitt eget pastoralråd. AU er svært takknemlige for å dette besøket, og for at biskop Schwenzer åpenbart må ha snakket pent om sitt pastoralråd til sine nordiske kolleger.

Representasjon

PRO har vært representert på:

 • NUKs landsmøte 2003 v/ Chris Nyborg (Thuan Pham Cong også tilstede)
 • NUKs landsmøte 2004 v/ Chris Nyborg (Thuan Pham Cong og sr. Anne-Bente Hadland også tilstede)
 • Caritas" generalforsamling 2004 v/ Ewa Bivand
av Webmaster publisert 08.11.2004, sist endret 08.11.2004 - 14:49