Årsberetning 2004-2005

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til Pastoralrådsmøte 29.-30. oktober 2005 for perioden oktober 2004 til oktober 2005.

Arbeidsutvalget

PRO-møtet i oktober 2003 valgte følgende Arbeidsutvalg for perioden 2003-2005:

Arbeidsutvalgets sammensetning ble ikke forandret.

Ewa Bivand Bergen Leder
Chris Nyborg Ansatte i OKB Nestleder
p. Arnfinn Haram O.P. Prestene
sr. Anne-Bente Hadland Ordensfolk
Marianne Aga Drammen
Thuan Cong Pham NUK
Petter Bruce Oslo St Hallvard
f. Le Hong Phuc Prestene Vara
Marlene Strand Porsgrunn 1. vara for menighetene
Elisabeth Golding Fredrikstad 2. vara for menighetene

AU-møter

AU har i perioden avholdt syv ettermiddagsmøter (23.11.04; 11.01.05; 08.02.05; 12.04.05; 09.05.05; 27.08.05; 30.09.05). Møtene har normalt vart omkring 3 timer. I tillegg har det vært mye kontakt på e-post og telefon mellom medlemmene.

Oppslutningen om møtene har vært god. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møter.

Arbeidsprogrammet

A1. Barne- og ungdomsarbeid

 • Oppfølging av Barne- og ungdomsseminaret 2003.
 • Fortsatt samarbeid med NUK.

Etter at NUK vedtok på sitt landsmøte i september 2004 nye vedtekter hvor ordningen med barne- og ungdomskontakter er innlemmet, har AU forberedt forslag til endringer av menighetsrådstatutter slik at barne- og ungdomskontakter får sin plass også der. Disse ble vedtatt på Pastoralrådsmøtet 6.mars 2005 og godkjent og satt i kraft av biskopen samme dag. Dette betyr at en barne- og ungdomskontakt bør velges/utnevnes i hver menighet allerede i den nylig påbegynte perioden.

 • Sjelesorg for studenter

AU har ikke arbeidet med dette etter at informasjonsbrevet ble sendt til menighetene i september 2004.

A2: Kurs for ledere i menighetene

 • Arrangere menighetsrådlederseminar i januar/februar 2005

Seminaret med temaet: «Den frivillige medarbeider. Hvordan finner og bevarer vi talenter i våre menigheter?» ble gjennomført 22.januar i St. Maria menighet i Askim med 40 deltakere.

P. Arne Kirsebom, Kari-Mette Eidem og Stig-Arne Nilsen belyste forskjellige aspekter ved frivillig arbeid. Deltakerne fikk også anledning til å bli kjent med frivillig engasjement i forbindelse med bygging av St. Maria kirken i Askim.

A3: Kateketutdannelse

 • Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med KS og andre ressurser i Kirken.

Arbeidsutvalget har holdt forløpende kontakt med Kateketisk Senter ang. undervisningsopplegget for kateketer ved Maryvale og et nytt kateketisk opplegg for voksne (Ekko), som Senter forbereder for tiden. Det sistnevnte opplegget kan brukes både som generelt evangeliseringstiltak og som innføringskurs for kateketer.

 • Evaluere retningslinjer for katekesen.

En gruppe med representanter fra tre menigheter ble opprettet og skulle se på hvordan retningslinjene anvendes i de forskjellige menighetene. Arbeidet har ikke kommet skikkelig i gang til tross for stor entusiasme.

 • Kartlegge utdannelsestilbud fra andre instanser.

Samarbeidet med Maryvaleinstituttet virker veldig fruktbart. Det er 14 kateketer som har begynt på kurset og man venter at de blir uteksaminert våren 2005. De kan fra neste år undervise på kateketkursene i de respektive menighetene.

Arbeidsutvalget tok med glede imot informasjon om at MF har startet opp fra høsten 2005 flere nye studieprogram med katolsk profil, som del av en femårig Master i teologi, studieretning katolsk teologi. En del av dette programmet kan studeres ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma.

 • Utarbeide en langsiktig plan for utdanningen.

Evt. langsiktig plan må utarbeides i samarbeid med KS etter at nåværende tiltak (kurs ved Maryvale) evalueres.

A4: Etterutdanning for prester

PRO oppfordrer til/tilskynder at presterådet og/eller generalvikaren:

 • Finner ut i hvilken grad opplegget for nye, utenlandske prester har vært brukt og evaluerer det. Vurderer det svenske opplegget.
 • Arbeider for at OKB tilbyr prester med utenlandsk bakgrunn nødvendig etterutdannelse i norsk språk, kulturkjennskap, samfunnslære.
 • Arbeider for at OKB tilbyr relevante etterutdannelsestilbud for alle prester, f.eks. innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, teologi.

AU har sendt et brev til Presterådet om dette. Presterådet har påbegynt arbeidet med etterutdanning av prester og oppfølging av nyankomne prester. Saken overlates til Presterådet, men holdes til observasjon.

A5: Nyevangelisering

 • Sørge for organisering og gjennomføring av reevangeliseringsprogram i bispedømmet.
 • Kartlegge hva som finnes av kurs/tilbud.
 • Se dette i sammenheng med barne- og ungdomsarbeid.

Det ble bestemt at begrepet Nyevangelisering, som er mer korrekt i lys av kirkelige dokumenter, brukes istedenfor reevangelisering.

Nyevangelisering var hovedtemaet på Pastoralrådsmøtet i oktober 2004, hvor biskop Schwenzer hadde et innlegg (finnes på Pastoralrådets webside). Etter grundig debatt gikk PRO inn for at det startes et evangeliseringsprosjekt i OKB og anbefalte at det ansettes en prosjektmedarbeider. Utover 2005 skal Torvild Oftestad fra Kateketisk Senter bruke en del av sin arbeidstid på å arbeide sammen med Arbeidsutvalgets evangeliseringsgruppe og fungere som gruppens sekretær. Gruppen har hatt flere møter hvor også biskop Schwenzer deltok. Et forslag til nyevangeliseringsopplegg for OKB er under utarbeidelse. Deler av dette forslaget, som gjelder en "Fornyelsesuke" i menighetene presenteres på dette Pastoralrådsmøtet (oktober 2005).

A6: Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

 • Kartlegge situasjonen for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum for å få bedre forståelse for hva som bør gjøres for dem.
 • Utrede muligheter for fjernundervisning/desentralisert undervisning.
 • Knytte kontakt mellom legfolk fra sentral del av menighet til legfolk i distriktene.
 • Bruke kirkelige assistenter til gudstjeneste uten prest i distriktene og koordinere dette med prestebesøk - med en mulig rotasjonsordning for prester for bedret besøksdekning.

Brosjyre med tittel "Er du katolikk og bor langt fra sognekirken? Råd og tips for et aktivt trosliv" ble utarbeidet og sendt til menighetene. Den er også lagt ut på websiden og kan hentes i PDF-format fra: http://www.katolsk.no/norge/bor_langt_fra_kirken.pdf

A6 B: Kapelldistrikter og sogn

 • Kartlegge behov for nye kapelldistrikter og sogn (også i store byer).

Saken ble diskutert på AU-møtet i januar 2005. Det ble spesielt sett på situasjonen i Oslo-området (de fire menighetene St. Olav, St. Hallvard, Lillestrøm og Stabekk). Arbeidsutvalget anbefalte at en gruppe med kompetanse på området bør utarbeide en samordnet OKB-plan hvor alle forhold blir tatt opp.

Gruppen ble nedsatt i OKB, dermed er saken overlatt til OKB, men holdes til observasjon.

A7: Andre forslag: Diakoni

 • Brev til menighetene eller artikkel i Broen om nødvendigheten av å avdekke behov for omsorg og kontakt blant eldre og ensomme.

Brev om diakoni ble sendt til menighetene i 2004. Det ble foretatt en spørreundersøkelse blant PRO-representantene om hva som gjøres for gamle og syke i deres egen menighet. Resultatet ble presentert på PRO-møtet høsten 2004. Det er ønskelig at det følges opp senere.

B1: Samarbeid (bør gjennomsyre alt PRO gjør)

 • Arbeide for mer regionalt samarbeid mellom menighetene. F.eks innen barne- og ungdomsarbeidet, kulturelle arrangement osv.

Det er ikke gjort spesielle tiltak.

 • Holde nær kontakt med NUK og Kateketisk Senter.

Dette er blitt gjort gjennom arbeid med sak A1 og A3

 • Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder:
 • Innvandrergrupper og Presterådet

Arbeidsutvalget har hatt fortløpende kontakt med Presterådet i forbindelse sak A4 og B4.

 • Caritas Norge

Arbeidsutvalget har tatt initiativ til å arrangere et dagsseminar om pastoral omsorg for asylsøkere. Dette er også Caritas Norge interessert i. Seminaret ble først planlagt til oktober 2005, men er utsatt til 2006 for å få et arrangement av høyere kvalitet og betydning, hvor Caritas også skal bidra i større omfang.

 • Delta på møter i NordKat og Europeisk Forum.

I løpet av perioden ble det klart at AU ikke ønsket å prioritere dette. AU er av den oppfatning at det er nødvendig å bygge opp bedre nettverk mellom Pastoralrådene i Norge før man kan snakke om mer nordisk samarbeid gjennom NordKat. Kontakter med Pastoralråd i Nord- og Midt-Norge eksisterer de facto ikke. Helmut Krane fra Tromsø deltok på det siste NordKat-møtet og Europeisk Forums møte i Fatima 2004. Pastoralrådet i OKB fikk ingen rapport fra NordKat møtet selv om det var OKB som betalte kontingent for Norge - det er land, ikke bispedømmer som er representert der. Derfor ble kontingenten for 2005 ikke betalt. Ewa Bivand som leder og Peter Bjerke som sekretær står likevel på EFs websider.

B2: Økonomi - kirkebidrag

 • Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget, særlig angående statistikker.
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene.
 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett.

Pastoralrådet ble informert om utvikling ang. kollekt og kirkebidrag, og særlig bruk av avtalegiro, samt registrering av alle katolikker med personnummer som er nødvendig for å utløse offentlige midler. Nye tiltak kan vurderes etter at denne oppgaven er fullført og situasjonen/konsekvenser for menighetene analysert.

B3: Beredskapsplan ved overgrep - tas opp om to år, dvs. 2005/2006

Det har ikke skjedd noe som krevde å fremskynde saken, men Beredskapsplanen bør revideres i lys av en del nye momenter, som har kommet i løpet av de siste to år.

Beredskapsplan finnes på http://www.katolsk.no/okb/regler/bp/.

B4: Innvandreres pastorale behov

 • Nye minoritetsinnvandreres pastorale behov

Saken ble påbegynt våren 2005 og ses sammen med kartlegging av pastorale behov (nedenfor).

Pastoral omsorg for katolske asylsøkere ble spesielt tatt hensyn til. En brosjyre med tittelen "Katolske asylsøkere og flyktninger i Norge - hvordan kan våre katolske menigheter nå dem?" ble utarbeidet og sendt til menighetene.

Et seminar om denne problematikken vurderes sammen med Caritas Norge (se samarbeid).

 • Evaluere bruken av Retningslinjer for nasjonalsjelesorg (og sørge for at de iverksettes i praksis) i samarbeid med Presterådet.

Presterådet arbeider med denne saken for tiden. Vi holder kontakt med Presterådet. Saken er blitt overført i kategorien "til observasjon".

 • Kartlegge nasjonale - også norske - gruppers pastorale behov.

Arbeidet er påbegynt. Siden dette er en enormt stor oppgave, vedtok AU å begynne med pastorale behov for de gruppene som er nye og dermed lite organiserte på menighetsplan, f.eks. fra forskjellige land i Afrika og Midt-Østen, eller gruppene som fikk innførsel av nye medlemmer, med nye behov, f.eks. fra Øst-Europa. Dette arbeidet er på et forberedende stadium hvor man i menighetene i Kristiansand og Bergen har gjennomført en del samtaler med fokus på grupper og/eller individer for å forberede en mer systematisk kartlegging av situasjonen for disse gruppene.

Arbeid ang. pastorale behov av alle grupper, inkl. den norske er meget omfattende og må ses sammen med revidering av retningslinjer for nasjonalsjelesorg og evt. fornyelse av bispedømmets policy på dette området.

B5: Statutter for PRO og menighetsråd

 • Be en utredningskomité om å evaluere dagens regler og evt. utarbeide forslag.

Statuttene til menighetsråd og PRO ble endret på Pastoralrådsmøte i mars 2005, signert og gjort gjeldende av biskopen fra samme dag.

 • Sørge for at PRO blir mest mulig representativt i sin sammensetning. Sentrale grupper og organisasjoner bør få faste representanter i PRO.

Allerede i 2003 ble flere kirkelige organisasjoner satt på PROs postliste, for eksempel PSP (preste- og ordenskandidatene), institusjoner innen innvandrersjelesorg. Reportasje fra Pastoralrådsmøtet i mars 2005 ble publisert i Broen. Pastoralrådets representanter ble oppfordret til å arbeide aktivt i sine respektive menigheter for å gjøre PROs oppgaver og arbeid bedre kjent.

Annet arbeid

 • Orienteringer

To faste poster på AUs dagsorden er orientering fra OKB (ved biskopen) og orientering fra administrasjonen (ved kansellisten). Hvert medlem av AU har også fått tildelt ansvar for noen menigheter, og skal legge fram utdrag fra MR-referater og menighetsblader fra disse for resten av AUs medlemmer, slik at alle er oppdatert på hva som foregår i menighetene. Dette viser seg likevel å være vanskelig fordi menighetene ikke er like flinke til å sende sine blad og referater til PRO.

 • PROs historie

Frode Eidem har skrevet PROs historie fram til 2003, og denne er sendt ut som tillegg til Menighetshåndboken og lagt ut på internett. Nåværende PRO-leder skal oppdatere den med data fra perioden 2003-2005.

 • Eutanasisaken

Europarådet avviste forslaget om liberalisering av lovverket i de europeiske land. Saken er blitt overført til videre observasjon.

Tidligere ble det sendt brev fra AU til norske politikere som deltar i Europarådet, som har hatt denne saken til behandling. Det er sterke krefter som arbeider for liberalisering av lovverket i de europeiske land, og sammenslutningen av tyske pastoralråd har derfor oppfordret alle Europas pastoralråd til å kontakte politikere i sine bispedømmer for å informere dem om vår side av saken. Dette ble gjort i samarbeid med Kommisjonen for fred og rettferdighet og biskopen.

 • Eukaristisk år

Eukaristien og Eukaristisk år ble temaet på Pastoralrådsmøte i mars 2005. P. Arne Marco Kirsebom hadde et innlegg. Et brev med forslag til markering av det eukaristiske år i Oslo katolske bispedømme ble sendt til menighetene. "Bli her og våk med meg" - "Bli hos oss, Herre, for det lir mot kveld" omfattet to bønnevaker med sakramentstilbedelse som kunne brukes Skjærtorsdag til Langfredag og aftenen før Kristi Legemsfest.

Representasjon

PRO har vært representert på:

 • NUKs landsmøte, september 2005 v/ Thuan Pham Cong, AU-medlem og NUKs leder
 • Caritas Norges Rådsmøte, mai 2005 v/Petter Bruce
 • Prestemøtet i september 2005 v/Ewa Bivand
av Webmaster publisert 05.12.2005, sist endret 05.12.2005 - 14:29