Årsberetning 2005-2006

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til Pastoralrådsmøtet 21.-22. oktober 2006 for perioden oktober 2005 til oktober 2006.

ARBEIDSUTVALGET

PRO-møtet i oktober valgte følgende arbeidsutvalg for perioden 2005-2007.

Maria Elizabeth Fongen Askim Leder
Chris Nyborg Ansatte i OKB Nestleder
F. Claes Tande Prestene
Sr. Anne Bente Hadland O.P. Ordensfolk
Heidi Øyma NUK
Inger Th. Sannes Müller Larvik
Henri Maatje Fredrikstad
P. Nikolas Goryczka Prestene Vara
Kari Berle Stavanger 1. vara for menighetene
Marit Bruce Kristiansand 2. vara for menighetene

Dessverre har det underveis skjedd en del frafall. Nestleder Chris Nyborg sluttet i OKB, og har derfor ikke vært til stede på AUs møter siden april. Dette har betydd en god del merarbeid for PRO-lederen. Sr. Anne Bente Hadland trakk seg fra AU i juli pga. stor arbeidsbyrde, og f. Claes Tande gikk ut i sabbatsår 1. september. P. Nikolas Goryczka har trådt inn i hans sted. Kari Berle har rykket opp til fast representant og Marit Bruce til 1. vara. For AU har det siste halve året derfor fortonet seg som mer strevsomt.

AU-MØTER

AU har i perioden avholdt 8 ordinære møter à tre timers varighet og ett rent forberedelsesmøte i forkant av årets høstmøte (23.11.05, 18.01.06, 08.02.06, 22.03.06, 26.04.06, 14.06.06, 30.08.06, 27.09.06, samt 11.10.06) Ett møte, 31.05.06, ble avlyst pga. manglende oppmøte, og utsatt til den 14.06.06. Mellom møtene har AU-medlemmene hatt kontakt med hverandre på e-post og telefon. Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møter. Ved forfall har biskopen sendt generalvikaren, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC.

ARBEIDSPROGRAMMET

A1: NYEVANGELISERING

 • Arbeide videre med innhold av nyevangeliseringsprogram i bispedømmet, særlig med kurset til fordypning i troen
 • Sørge for at gjennomføring av fornyelsesuken begynner i 2006
 • Samarbeid om evangeliseringstiltak med andre grupper i bispedømmet

Hente erfaring, bringe erfaring tilbake

Sr. Anne Bente Hadland, p. Arnfinn Haram O.P. og Ewa Bivand har hatt ansvaret for nyevangeliseringsprogrammet. I tillegg til det opprinnelige trosfordypningskurset har de allerede begynt å arbeide med påbyggingskurs. De har gjennomført den første fornyelsesuken i St. Olav menighet uken før palmesøndag, med svært positive tilbakemeldinger. Følgende menigheter har meldt seg på og vil bli besøkt i løpet av det næørmeste halvåret:

12. - 15. oktober - St. Laurentius menighet, Drammen

2. - 5. november - St. Torfinns menighet, Hamar

5. - 9. desember - St. Hallvard menighet, Oslo

11. - 14. januar - St. Teresia menighet, Hønefoss

31. januar - 4. februar - St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal

7. - 11. mars - Maria-kirken, Askim

7. - 11. mars - St. Ansgar menighet, Kristiansand

10. - 15. april - St. Svithun menighet, Stavanger

Menigheten får besøk av to personer som gjennom forkynnelse, samtaler og feiring av sakramentene ønsker å bistå i denne prosessen. Forkynnelsen tar utgangspunkt i Matteus 11, 1-6; Gå og fortell hva dere har sett: blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for de fattige; og salig er den som ikke tar anstøt-

Vi henvender oss til alle døpte og konfirmerte katolikker som søker å fordype seg i sin tro og gjenopplive troen i det daglige livet. Gjennom evangeliseringen ønsker vi å gi denne kimen til tro nye vekstmuligheter.

I løpet av året har evangeliseringsutvalget blitt supplert med p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. og diakon Henrik von Achen, for å bedre sin kapasitet.

A2: BARNE-OG UNGDOMSARBEID

 • Oppfølging av ordningen med barne- og ungdomskontakter i hver menighet. Rapport til PROs vårmøte 2007
 • Fortsatt nært samarbeid med NUK
 • Vurdere nye samarbeidsformer
 • 2007: Barne- og ungdomsseminar samkjørt med NUKs 60årsjubileum
 • Satse på studentarbeid. Utnytte det nye medlemsregisteret for å få aktiv utveksling av informasjon når ungdom flytter for å studere.
 • Forslagene fra barne- og ungdomsseminaret 2003 settes ut i livet

AU har kartlagt hvilke menigheter som har valgt barne- og ungdomskontakter. Det er St. Olav og St. Hallvard (Oslo), Bergen, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand, Larvik. Lillehammer, Moss og Tønsberg. Stavanger og Lillestrøm hadde også valgt, men de aktuelle personene er senere flyttet. (Endringer i oversikten over barne- og ungdomskontakter bes meldt AU ved Heidi Øyma eller Marit Bruce.) Kontaktinformasjon til disse er lagt ut på katolsk.no og nuk.no. Ordningen fungerer svært ulikt fra menighet til menighet, noe som fremgikk av et seminar for b&u-kontakter 25. mars i år i regi av NUK, kombinert med seminar for lokallagsledere. Det blir sannsynligvis et tilsvarende dagsseminar i samarbeid med NUK første lørdag i februar 2007. I og med at dette er en ny ordning i bispedømmet, bør den følges opp av PRO inntil den finner sin form. Etter initiativ fra PRO er det avholdt et møte mellom staben i Kateketisk Senter, NUK og Familiesenteret med sikte på mer systematisk samarbeid. Dette var vellykket, og det blir faste møter fremover. Et forslag fra NKKF skal opp på høstmåtet 2006.

A3: MEDARBEIDERSEMINAR

 • Bidra til at også prestene får tilbud om et seminar i ledelse, personalforvaltning/konflikthåndtering

Temaforslag:

Menighetshåndboken, møte for barne- og ungdomskontaktene, menighetsblad (produksjon (inkludert layout) og innhold/profil): For redaktører, sogneprester og andre medarbeidere;ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning etc (gjentagelse av 2001); gjentagelse av 2002-seminaret, program for 2003 foreslås gjentatt i 2006,

program for 2007: Hvordan involvere de nasjonale gruppene i menighetene?

2006-seminaret er gjennomført med tema OrgSys. Det er et ønske fra NUK om at 2007-seminaret skal ha en del for barne- og ungdomskontakter og da gå parallelt med NUKs lokallagslederseminar. Medarbeiderseminaret kan også tenkes å ha ulike målgrupper (dvs. ulike kurs kan arrangeres parallelt) for å nå flere. Dette skal tas opp i AU i november.

A4: BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP

 • Få i gang en evaluering av bruken av planen
 • Foreta nødvendige endringer/justeringer
 • Vurdere om denne planen skal utvides med
 1. andre typer overgrep
 2. et kapittel om forebyggende arbeid

Trekke inn nye folk i bearbeidelsen (ikke bare de som var involvert i førsteutgaven)

Informere om planens eksistens og hva den skal brukes til. Særlig informere dem som er engasjert i barne- og ungdomsarbeid: prester, prestestudenter, kateketer og ungdomsledere

Biskopen har saken, Lindie Landmark og Rønnaug Aaberg Andresen har sagt seg villlige til å stille opp.

A5: PASTORAL OMSORG FOR KATOLIKKER SOM BOR LANGT FRA MENIGHETENS SENTRUM OG KAPELLDISTRIKTER OG SOGN

 • Evaluere brosjyren - har den nådd målgruppen den ble skrevet for? Eventuelt revidere den.
 • Fortløpende vurdere denne gruppens behov
 • Ad kapelldistrikter/sogn: Krav om informasjon til PRO om sakens gang

Opprette to pilotprosjekter, ett i Førde og ett på Stord. Pilotene skal fortelle oss om katolikker i utkantens behov.

Etter samtaler med katolikker som er i den situasjonen brosjyren beskriver, og med utgangspunkt i egne tilsvarende erfaringer, har AU følgende å bemerke:

For en del katolikker har brosjyren mange gode tips til hvordan man kan leve som katolikk langt unna kirken. Brosjyren møter likevel ikke det altoverskyggende behovet katolikkene i utkantstrøk strever mest med, nemlig tilgang til Kirkens sakramenter og personlig sjelesorg. Det foreligger dessuten et distribusjonsproblem (brosjyrer som ligger bak i kirken er lite tilgjengelige for utkantkatolikker; fulldistribusjon er dyrt).

AU har derfor anbefalt følgende tiltak for biskopen:

 • En styrking av sjelesorgen for dem som bor langt fra kirken. Retningslinjene for messesteder/kapelldistrikter bør forbedres og iverksettes. AU har oversendt forslag til endring av menighetsgrenser; som kan gjøre disse mer logiske og menighetsvennlige.
 • OKB bør vurdere å opprette stillinger for ambulerende prester som kan betjene utkantskatolikker, eller finne en vikarordning som er til hjelp for sogneprestene.
 • AU foreslår at OKB burde sørge for å ha endel hjelpemidler klare, som f.eks. en enkel katekese på norsk for barn og ungdom på internett, som kan nedlastes
  og benyttes av foreldre, samt en liten "prekenbank" på internett, som man gradvis
  bygger opp med korte prekener og betraktninger for hver søn-
  og høytidsdag.
 • I stedet for en brosjyre bør man ha jevnlig omtale i kirkebladene om det Kirken tilbyr på sine nettsider. Der bør det opprettes en egen "portal" som organiserer stoff med særlig relevans for utkantskatolikker, gjerne på forskjellige språk.
 • AU mener den endelige målsetning må være at alle katolske grupper i utkantstrøk skal ha mulighet til eukaristifeiring og skriftemål minst en gang i måneden.

A6: INNVANDRERES PASTORALE BEHOV OG NASJONALSJELESORGEN

 • Fortsette med kartlegging av pastorale behov blant de nye innvandrerne med hensyn til nye forhold, for eksempel gjestearbeidere
 • I samråd med Presterådet revidere retningslinjer for nasjonalsjelesorg og sørge for at de iverksettes i praksis
 • Sørge for at informasjon om pastoral omsorg for asylsøkere når menighetene og følge opp utviklingen
 • Arbeide for at menighetsråd og pastoralråd gjenspeiler Kirkens flernasjonale karakter

PRO skal i arbeidet med dette punktet trekke veksler på de nasjonale gruppene.

Fremme samarbeid mellom ulike grupper i menighetene.

PRO, ved tidligere leder Ewa Bivand og Heidi Øyma, har vært representert på en NUK-helg om nasjonale grupper og barne- og ungdomsarbeid i vinter. I OKB har det skjedd store endringer på området nasjonalsjelesorg i og med utnevnelsen av en biskoppelig vikar for nasjonalsjelesorgen, p. Berislav Grgic, fra 1. januar 2006. Det er holdt flere møter for prester i nasjonalsjelesorgen, og alle prestene som er aktive i denne møttes i etterkant av prestemøtet på Mariaholm i begynnelsen av oktober. Det er også kommet flere nye prester til bispedømmet som skal være aktive i nasjonalsjelesorgen. AU avventer at det blir gjort flere erfaringer på dette området før vi vurderer om og hvordan vi kan bidra. AU planlegger å ha dette som et hovedtema på PROs vårmøte 2007.

A7: INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

 • Biskopen bes nedsette et informasjonsutvalg for å gjennomgå og samordne OKBs informasjonsvirksomhet, internt og eksternt.

Hvem kan uttale seg på Kirkens vegne?

Biskopen ønsket å ta seg av denne saken. Så langt har han ansatt ny redaktør i tidsskriftet St. Olav, Henrik Holm, og ny redaksjonssekretær i Broen. Broens redaktørstilling etter at fader Claes er gått ut i sabbatsår, er ikke utlyst foreløpig.

A8: REGISTRERING AV KATOLIKKER I MENIGHETENE

 • Offensiv strategi for registrering av ikke-registrerte katolikker. Økonomisk viktig (sikrer offentlig tilskudd)
 • Registrering av fødselsnummer. PRO observerer utviklingen i arbeidet

A8 er gått fra AUs hender til OKB, som i hele år har kjørt en kampanje for å registrere fødselsnumrene. Vise-kansellisten, Kjell Ivar Maudal, og en nyansatt medarbeider, Vidar André Eide, har fått ansvaret for å få registrene i full drift.

A9: KATEKETUTDANNELSE

 • Sørge for utdannelse av kateketer i samarbeid med Kateketisk Senter
 • Vurdere bruken av retningslinjene for katekesen. Tydeligere definisjon av mandatet til evalueringsgruppen, samt tidsfrist høsten 2006.

Kateketisk Senter må styrkes. Utarbeidelse av grunnkurs for kateketer.

A10: STYRKE OG UTBRE DEN EUKARISTISKE TILBEDELSE I ALLE MENIGHETER, SOM EN OPPFØLGING AV DET EUKARISTISKE ÅR

Denne saken tok biskopen umiddelbart i egne hender og kunngjorde en bestemmelse om at alle menigheter skulle ha minimum ½ times eukaristisk tilbedelse med velsignelse ukentlig. Kfr. Meddelelser fra OKB nr. 1, Bestemmelser, 011/2006.

B-PUNKTER

Når det gjelder B-punktene, som er punkter AU kan gjennomføre dersom det har tid og kapasitet, er kun B2 blitt berørt.

B1: ØKONOMI - KIRKEBIDRAG

 • Holde nær kontakt med det økonomiske strategiutvalget
 • Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene og gi tilbakemelding til menighetene
 • Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett
 • Analysere situasjonen for menighetene og OKB etter at registrering av katolikker med personnummer er fullført
 • Vurdere nye tiltak for å bedre økonomien i OKB
  • Oppfordre til solidaritet mellom rike og fattige menigheter.
  • Arbeide med en holdningsendring hos menighetsmedlemmene om felles økonomisk ansvar.
  • Strategiutvalget bør ta inn representanter for store nasjonale grupper - f. eks. en tamil og en vietnameser.

B2: MENIGHETSHÅNDBOKEN

 • Sjekke at Håndboken er oppdatert
 • Opprette redaksjonskomité og holde kontakt med denne
 • Presentere HM igjen for prestene og menighetsrådsledere
 • Evaluere prosjektet

Bør være tema for prestemøte

Rønnaug Aaberg Andresen har fått i oppgave av AU å oppdatere Menighetshåndboken.

B3: EKTESKAP OG FAMILIE

Samarbeide med Familiesenteret

B4: KATOLSKE SKOLER: Temasamling i PRO-regi om "katolske skoler"

OBSERVASJONSSAKER

PRO observerer utviklingen (NB! Relevant informasjon ligger i "historisk bakgrunn" for disse punktene)

 • Etterutdannelse for prester
 • Støtte til dåpsopplæring Sees i sammenheng med kateketutdannelse

REPRESENTASJON

PRO har vært representert på:

 • NUKs landsmøte, september 2006 v/ Heidi Øyma, AU-medlem og vara i NUKs AUV
av Webmaster publisert 25.09.2010, sist endret 25.09.2010 - 18:58