Liturgisk kalender 2006

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - "de deuterokanoniske bøker", også kalt "apokryfene". Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke gjengitt.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Den 22. mars 2002 ble tredje og reviderte utgave av det romerske missale presentert i Roma. I og med dette missalet kom det 11 nye valgfrie minnedager, og i juni 2002 ble det innført ytterligere en minnedag. Senere er også Juan Diego Cuauhtlatoatzin og Vår Frue av Guadelupe (valgfrie) innført i november 2003. Alle disse er innført i denne nye oversikten. Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.


Januar

SØN 1
Lesetekstene er fra år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 2
GUDS HELLIGE MOR MARIA
(Oktavdag for julen)
Verdensdagen for fred
4 Mos 6,22-27; Gal 4.4-7; Luk 2,16-21
Man 2
De hellige Basilios og Gregorios
1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Tir 3
(Jesu hellige navn)
1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34 (eller Fil 2,1-11; Luk 2,21-24)
Ons 4
1 Joh 3,7-10; Joh 1,35-42
Tor 5
1 Joh 3,11-21; Joh 1,43-51
Fre 6
1 Joh 5,5-13; Mark 1,7-11
Lør 7
(Den hellige Raimund av Peñafort)
1 Joh 5,14-21; Joh 2,1-12
Tidebønn for uke 3
SØN 8
HERRENS ÅPENBARING
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 9
HERRENS DÅP
Jes 42,1-4.6-7 eller Apg 10,34-38; Mark 1,6b-11 (eller Jes 55,1-11 eller 1 Joh 5,1-9; Ev samme)
Tidebønn for uke 1
Tir 10
1 Sam 1,9-20; Mark 1,21-28
Ons 11
1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 12
1 Sam 4,1-11; Mark 1,40-45
Fre 13
(Den hellige Hilarius)
1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
Lør 14
1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a; Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2
SØN 15
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42
Man 16
1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 17
Den hellige Antonius abbeden
1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 18
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 19
Den hellige Henrik av Finland (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Sam 18,6-9;19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian)
1 Sam 24,3-21; Mark 3,13-19
Lør 21
Den hellige Agnes (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27; Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3
SØN 22
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mark 1,14-20
Man 23
2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
Tir 24
Den hellige Frans av Sales
2 Sam 6,12b-15.17-19; Mark 3,31-35
Ons 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE
Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22; Mark 16,15-18
Tor 26
I Trondheim Stift: DEN HELLIGE EYSTEIN
I Oslo katolske bispedømme og Tromsø Stift: (Den hellige Eystein)
2 Sam 7,18-19,24-29; Mark 4,21-25
Fre 27
(Den hellige Angela Merici) (De hellige Timoteus og Titus: 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9)
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 28
Den hellige Thomas Aquinas
2 Sam 12,1-7a,10-17; Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4
SØN 29
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mark 1,21-28
Man 30
2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a; Mark 5,1-20
Tir 31
Den hellige Johannes Bosco (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Sam 18,9-10.14b 24-25a,30-19,3; Mark 5,21-53

Februar

Ons 1
2 Sam 24,2.9-17; Mark 6,1-6
Tor 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET
Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (kortere: 2,22-32)
Kirkevigselsfest i Vår Frue, Tromsø
Fre 3
Den hellige Ansgar (Valgfrie minnedagslesninger)
Sir 47,2-11; Mark 6,14-29
Kirkevigselsfest i Tromsø Stift
Lør 4
1 Kong 3,4-13; Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1
SØN 5
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mark 1,29-39
Man 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere - de japanske martyrer
1 Kong 8,1-7.9-13; Mark 6,53-56
Tir 7
1 Kong 8,22-23.27-30; Mark 7,1-13
Ons 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) (Den hellige Josefina Bakhita)
1 Kong 10,1-10; Mark 7,14-23
Tor 9
1 Kong 11,4-13; Mark 7,24-30
Fre 10
Den hellige Scholastica
1 Kong 11,29-32;12,19; Mark 7,31-37
Lør 11
(Vår Frue av Lourdes: Jes 66,10-14c; Joh 2,1-11)
1 Kong 12,26-32;13,33-34; Mark 8.1-10
Tidebønn for uke 2
SØN 12
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
3 Mos 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mark 1,40-45
Man 13
Jak 1,1-11; Mark 8,11-13
Tir 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA
Apg 13,46-49; Luk 10,1-9
Ons 15
Jak 1,19-27; Mark 8,22-26
Tor 16
Jak 2,1-9; Mark 8,27-33
Fre 17
(De syv stiftere av servitterordenen)
Jak 2,14-24.26; Mark 8,34-9,1
Lør 18
Jak 3,1-10; Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3
SØN 19
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mark 2,1-12
Man 20
Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tir 21
(Den hellige Peter Damian)
Jak 4,1-10; Mark 9,30-37
Ons 22
APOSTELEN PETERS STOL
1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Tor 23
Den hellige Polykarp
Jak 5,1-6; Mark 9,41-50
Fre 24
Jak 5,9-12; Mark 10,1-12
Lør 25
Jak 5,13-20; Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4
SØN 26
8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Hos 2,16b.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mark 2,18-22
Man 27
1 Pet 1,3-9; Mark 10,17-27
Tir 28
1 Pet 1,10-16; Mark 10,28-31
Tidebønn for uke 4

Mars

Ons 1
Askeonsdag - faste- og abstinens
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 2
5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 3
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 4
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1
SØN 5
1. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 9,8-15; 1 Pet 3,18-22; Mark 1,12-15
Man 6
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 7
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 8
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 9
Est 14,1.3-5.9-10; Matt 7,7-12
Fre 10
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 11
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2
SØN 12
2. SØNDAG I FASTEN
1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mark 9,2-10
Man 13
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 14
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 15
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 16
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 17
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 18
Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3
SØN 19
3. SØNDAG I FASTEN
2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25
Eller fra år A: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 20
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM (flyttet fra i går)
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tir 21
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 22
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 23
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 24
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 25
HERRENS BEBUDELSE
Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tidebønn for uke 4
SØN 26
4. SØNDAG I FASTEN
2 Krøn 36,14-17a.19-23; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21
Eller fra år A: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller 1.6-9.13-17.34-38)
Man 27
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 28
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 29
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 30
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 31
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30

April

Lør 1
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1
SØN 2
5. SØNDAG I FASTEN
Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33
Eller fra år A: Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 3
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62); Joh 8,1-11
Tir 4
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 5
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 6
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 7
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 8
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2
SØN 9
PALMESØNDAG
Mark 11.1-10 (eller Joh 12,12-16); Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 10
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 11
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 12
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 13
SKJÆRTORSDAG
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Åp 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 14
Langfredag - faste og abstinens - Ingen messe
Feiring av Jesu lidelseshistorie: Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16;5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 15
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
PÅSKEVIGILIEN
1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,15-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Mark 16,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 16
PÅSKEDAG
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Mark 16,1-7
(eller til kveldsmessen: Luk 24,13-35)
Man 17
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 18
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 19
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 20
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 21
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 22
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN
Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2
SØN 23
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN (MISKUNNS-SØNDAGEN)
Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31
Man 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 25
EVANGELISTEN MARKUS
1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
Ons 26
Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 27
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 29
DEN HELLIGE KATARINA AV SIENA - VERNEHELGEN FOR EUROPA
1 Joh 1,5-2,2; Matt 25,1-13 eller Matt 11,25-30
Tidebønn for uke 3
SØN 30
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Luk 24,35-48

Mai

Man 1
(Den hellige Josef håndverkeren: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 2
Den hellige Athanasius
Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 3
DE HELLIGE APOSTLER FILIP OG JAKOB
1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tor 4
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 5
Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 6
Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4
SØN 7
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Bønnedag for kall
Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18
Man 8
Apg 11,1-18; Joh 10,11-18 (i år B/C: Joh 10,1-10)
Tir 9
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 10
Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 11
Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 12
(De hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius)
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 13
(Vår Frue av Fátima: Jes 61,9-11; Joh 11,27-28)
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1
SØN 14
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8
Man 15
Den hellige Hallvard
Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 16
Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 17
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 18
Den hellige Erik (Valgfrie minnedagslesninger)
Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 19
Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Lør 20
(Den hellige Bernardin av Siena)
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2
SØN 21
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17
Man 22
(Den hellige Rita av Cascia)
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16.4a
Tir 23
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 24
Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
Tor 25
KRISTI HIMMELFART
Apg 1,1-11; Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13); Mark 16,15-20
Fre 26
Den hellige Filip Neri
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 27
(Den hellige Augustin av Canterbury)
Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
I Tromsø Stift: Årsdag for bispevigselen
Tidebønn for uke 3
SØN 28
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Apg 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,11b-19
Man 29
Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 30
Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH
Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b; Luk 1,39-56

Juni

Tor 1
Den hellige Justin
Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 2
(De hellige Marcellinus og Peter)
Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSEVIGILIEN
1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 4
PINSEDAG
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 eller Apg 2,1-11; Gal 5,16-25; Joh 15,26-27;16,12-15
Tidebønn for uke 1
Man 5
Lesningsrekke fra uke 9 begynner
Den hellige Bonifatius (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Pet 1,2-7; Mark 12,1-12
Tir 6
(Den hellige Norbert)
2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 7
2 Tim 1,1-3.6-12; Mark 12,18-27
Tor 8
2 Tim 2,8-15; Mark 12,28-34
Fre 9
(Den hellige Efrem)
2 Tim 3,10-16; Mark 12,35-37
Lør 10
2 Tim 4,1-8; Mark 12,38-44
Tidebønn for uke 2
SØN 11
DEN HELLIGE TREENIGHET
5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20
Man 12
1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 13
Den hellige Antonius av Padova (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Kong 17,7-16; Matt 5,13-16
Ons 14
1 Kong 18,20-39; Matt 5,17-19
Tor 15
1 Kong 18,41-46; Matt 5,20-26
Fre 16
1 Kong 19,9a.11-16; Matt 5,27-32
Lør 17
1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3
SØN 18
FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
2 Mos 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mark 14,12-16.22-26
Man 19
(Den hellige Romualdus)
1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 20
1 Kong 21,17-29; Matt 5,43-48
Ons 21
Den hellige Aloysius Gonzaga (Valgfrie minnedagslesninger)
2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More)
Sir 48,1-15; Matt 6,7-15
Fre 23
JESU HJERTEFEST
Hos 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; Joh 19,31-37
Lør 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Tidebønn for uke 4
SØN 25
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mark 4,35-41
Man 26
2 Kong 17,5-8.13-15a.18; Matt 7,1-5
Tir 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria)
2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36; Matt 7,6.12-14
Ons 28
Den hellige Ireneus (valgfrie minnedagslesninger)
2 Kong 22,8-13;23,1-3; Matt 7,15-20
Tor 29
2 Kong 24,8-17; Matt 7,21-29
Fre 30
(Kirkens første martyrer i Roma (valgfrie minnedagslesninger))
2 Kong 25,1-12; Matt 8,1-4

Juli

Lør 1
Klag 2,2.10-14.18-19; Matt 8,5-17
VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
Tidebønn for uke 1
SØN 2
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 3
APOSTELEN THOMAS
Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Tir 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal)
Am 3,1-8;4,11-12; Matt 8,23-27
Ons 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria)
Am 5,14-15.21-24; Matt 8,28-34
Tor 6
(Den hellige Maria Goretti) (Valgfrie minnedagslesninger)
Am 7,10-17; Matt 9,1-8
Fre 7
Am 8,4-6.9-12; Matt 9,9-13
Lør 8
Den hellige Sunniva
Am 9,11-15; Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2
SØN 9
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Esek 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mark 6,1-7a
Man 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen (Valgfrie minnedagslesninger)
Hos 2,16.17b-18.21-22; Matt 9,18-26
Tir 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Ordsp 2,1-9; Matt 19,27-29
Ons 12
Hos 10,1-3.7-8.12; Matt 10,1-7
Tor 13
(Den hellige Henrik)
Hos 11,1-4.8c-9; Matt 10,7-15
Fre 14
(Den hellige Camillus av Lellis)
Hos 14,2-10; Matt 10,16-23
Lør 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura)
Jes 6,1-8; Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3
SØN 16
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Amos 7,12-15; Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10); Mark 6,7-13
Man 17
Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 18
Jes 7,1-9; Matt 11,20-24
Ons 19
Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
Tor 20
Den hellige Thorlákr (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
Fre 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi)
Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 22
Den hellige Maria Magdalena
Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Tidebønn for uke 4
SØN 23
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mark 6,30-34
Man 24
(Den hellige Charbel Makhlouf)
Mi 6,1-4.6-8; Matt 12,38-42
Tir 25
APOSTELEN JAKOB
2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
Ons 26
De hellige Joakim og Anna
Jer 1,1.4-10; Matt 13,1-9
Tor 27
Jer 2,1-3.7-8.12-13; Matt 13,10-17
Fre 28
Jer 3,14-17; Matt 13,18-23
I Trondheim Stift: Årsdag for bispevigselen
Lør 29
Der Olsok feires søndag: Den hellige Marta
1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Tidebønn for uke 1
SØN 30
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK)
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Eller der Olsok feires på rett dag: 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
2 Kong 4,42-44; Ef 4,1-6; Joh 6,1-15
Man 31
Den hellige Ignatius av Loyola
Jer 13,1-11; Matt 13,31-35

August

Tir 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
Jer 14,17-22; Matt 13,36-43
Ons 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard)
Jer 15,10.16-21; Matt 13,44-46
Tor 3
Jer 18,1-6; Matt 13,47-53
Fre 4
Den hellige Johannes Maria Vianney
Jer 26,1-9; Matt 13,54-58
Lør 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen: Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28)
Jer 26,11-16.24; Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2
SØN 6
HERRENS FORKLARELSE
Dan 7,9-10.13-14; 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo
Man 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan)
Jer 28,1-17; Matt 14,13-21
Kirkevigselsfest i Oslo katolske bispedømme
Tir 8
Den hellige Dominikus
Jer 30,1-2.12-15.18-22; Matt 14,22-36
Ons 9
DEN HELLIGE TERESA BENEDICTA AV KORSET (Edith Stein) - VERNEHELGEN FOR EUROPA
Hosea 2,16b.17b.21-22; Matt 25,1-13
Tor 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS - DIAKON OG MARTYR
2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Fre 11
Den hellige Klara
Nah 2,1-3;3,1-3.6-7; Matt 16,24-28
Lør 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
Hab 1,12-2,4; Matt 17,14-20
Tidebønn for uke 3
VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
SØN 13
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN
Åp 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 14
Den hellige Maximilian Kolbe (Valgfrie minnedagslesninger)
Esek 1,2-5.24-28c; Matt 17,22-27
Tir 15
Esek 2,8-3,4; Matt 18,1-5.10-14
Ons 16
(Den hellige Stefan av Ungarn)
Esek 9,1-7;10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 17
Esek 12,1-12; Matt 18,21-19,1
Fre 18
Esek 16,1-15.60.63 eller Esek 16,59-63; Matt 19,3-12
Lør 19
(Den hellige Johannes Eudes)
Esek 18,1-10.13b.30-32; Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4
SØN 20
20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Ordsp 9,1-6; Ef 5,15-20; Joh 6,51-58
Man 21
Den hellige Pius X (Den hellige Ragnvald)
Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
Tir 22
Jomfru Marias dronningverdighet: Jes 9,1-6; Luk 1,26-38
Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Ons 23
(Den hellige Rosa av Lima)
Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Tor 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - APOSTEL
Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Fre 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz)
Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 26
Esek 43,1-7a; Matt 23,1-12
Tidebønn for uke 1
SØN 27
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69
Man 28
Den hellige Augustin
2 Tess 1,1-5.11b-12; Matt 23,13-22
Tir 29
Johannes Døperens martyrdød
Jer 1,17-19; Mark 6,17-29
Ons 30
2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 23,27-32
Tor 31
1 Kor 1,1-9; Matt 24,42-51

September

Fre 1
1 Kor 1,17-25; Matt 25,1-13
Lør 2
1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2
SØN 3
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
5 Mos 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mark 7,1-8a.14-15.21-23
Man 4
1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30
Tir 5
1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37
Ons 6
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 7
1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL
Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Lør 9
(Den hellige Peter Claverius)
1 Kor 4,6-15; Luk 6,1-5
Kirkevigselsfest i Trondheim Stift
Tidebønn for uke 3
SØN 10
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mark 7,31-37
Kirkevigselsfest i St. Olav, Trondheim
Man 11
1 Kor 5,1-8; Luk 6,6-11
Tir 12
(Jomfru Marias hellige Navn: Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,39-47)
1 Kor 6,1-11; Luk 6,12-19
Ons 13
Den hellige Johannes Krysostomos (Valgfrie minnedagslesninger)
1 Kor 7,25-31; Luk 6,20-26
Tor 14
KORSETS OPPHØYELSE
4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Fre 15
Jomfru Marias Smerter
Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Lør 16
De hellige Kornelius og Kyprian
1 Kor 10,14-22; Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4
SØN 17
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jes 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mark 8,27-35
Man 18
1 Kor 11,17-26.33; Luk 7,1-10
Tir 19
(Den hellige Januarius)
1 Kor 12,12-14.17-30a; Luk 7,11-17
Ons 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 Kor 12,30b-13,13; Luk 7,31-35
Tor 21
EVANGELISTEN MATTEUS
Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Fre 22
1 Kor 15,12-20; Luk 8.1-3
Lør 23
Den hellige Pius av Pietrelcina
1 Kor 15,35-37,42-49; Luk 8,4-15
Tidebønn for uke 1
SØN 24
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mark 9,30-37
Caritas-søndag
Man 25
Ordsp 3,27-34; Luk 8,16-18
Tir 26
(Den hellige Kosmas og den hellige Damian) (Valgfrie minnedagslesninger)
Ordsp 21,1-6.10-13; Luk 8,19-21
Ons 27
Den hellige Vincent av Paul
Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 29
DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL
Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Lør 30
Den hellige Hieronymus
Fork 11,9-12,8; Luk 9,44b-45
Tidebønn for uke 2

Oktober

SØN 1
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
4 Mos 11,25-29; Jak 5,1-6; Mark 9,38-48
Man 2
De hellige verneengler
2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Tir 3
Job 3,1-3.11-17.20-23; Luk 9,51-56
Ons 4
Den hellige Frans av Assisi
Job 9,1-12.14-16; Luk 9,57-62
Tor 5
Job 19,21-27; Luk 10,1-12
Fre 6
(Den hellige Bruno)
Job 38,1.12-21.39,36-38; Luk 10,13-16
Lør 7
Vår Frue av Rosenkransen
Job 42,1-3.5-6.12-17; Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3
SØN 8
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Mos 2,18-24; Hebr 2,9-11; Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Man 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi)
Gal 1,6-12; Luk 10,25-37
Tir 10
Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Ons 11
Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 12
Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
Fre 13
Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 14
(Den hellige Callistus I)
Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4
SØN 15
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Visd 7,7-11; Hebr 4,12-13; Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 17
Den hellige Ignatius av Antiokia (Valgfrie minnedagslesninger)
Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 18
EVANGELISTEN LUKAS
2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Tor 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset)
Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
Fre 20
Ef 1,11-14; Luk 12,1-7
Lør 21
Ef 1,15-23; Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1
SØN 22
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Misjonssøndag
Jes 53,10-11; Hebr 4,14-16; Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
I Oslo katolske bispedømme: Årsdag for bispevigselen
Man 23
(Den hellige Johannes av Capestrano)
Ef 2,1-10; Luk 12,13-21
Tir 24
(Den hellige Antonius Maria Claret)
Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 25
Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
Tor 26
Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
Fre 27
Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 28
DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
Ef 2,19-22; Luk 6,12-16
Tidebønn for uke 2
SØN 29
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mark 10,46-52
Man 30
Ef 4,32-5,8; Luk 13,10-17
Tir 31
Ef 5,21-33; Luk 13,18-21

November

Ons 1
Ef 6,1-9; Luk 13,22-30
Tor 2
Allesjelersdag
2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20--28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Fre 3
(Den hellige Martin av Porres)
Fil 1,1-11; Luk 14,1-6
Lør 4
Den hellige Karl Borromeus (Valgfrie minnedagslesninger)
Fil 1,18b-26; Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3
SØN 5
ALLEHELGENSDAG
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 6
Fil 2,1-4; Luk 14,12-14
Tir 7
Fil 2,5-11; Luk 14,15-24
Ons 8
Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST
Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Fre 10
Den hellige Leo den Store
Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
Lør 11
Den hellige Martin av Tours
Fil 4,10-19; Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4
SØN 12
32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
1 Kong 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Man 13
Tit 1,1-9; Luk 17,1-6
Tir 14
Tit 2,1-8.11-14; Luk 17,7-10
Ons 15
(Den hellige Albert den Store)
Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud)
Filem 7-20; Luk 17,20 -25
Fre 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn
2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
Lør 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer: Apg 28,11-16.30-31; Matt 14,22-33)
3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1
SØN 19
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mark 13,24-32
Man 20
Åp 1,1-4;2,1-5a; Luk 18,35-43
Tir 21
Jomfru Marias fremstilling i templet
Sak 2,14-17; Matt 12,46-50
Ons 22
Den hellige Cecilia (Valgfrie minnedagslesninger)
Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
Tor 23
(Den hellige Klemens I) (Den hellige Kolumban)
Åp 5,1-10; Luk 19,41-44
Fre 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 25
Den salige Niels Steensen
Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2
SØN 26
KRISTI KONGEFEST
Dan 7,13-14; Åp 1,5-8; Joh 18,33b-37
Man 27
Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
Tir 28
Åp 14,14-20; Luk 21,5-11
Ons 29
Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 30
DEN HELLIGE ANDREAS
Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Fre 1
Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 2
Åp 22,1-7; Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1
SØN 3
Med dette begynner lesetekstene for år C og (hverdager:) år 1
1. SØNDAG I ADVENT
Jer 33,14-16; 1 Tess 3,12-4,2; Luk 21,25-28.34-36
Man 4
(Den hellige Johannes av Damaskus)
Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 5
Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 6
(Den hellige Nikolas av Myra) (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 7
Den hellige Ambrosius
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38
Lør 9
(Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2
SØN 10
2. SØNDAG I ADVENT
Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Luk 3,1-6
Man 11
(Den hellige Damasus I)
Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 12
(Vår Frue av Guadalupe)
Jes 40,1-11; Matt 18,12-14
Ons 13
Den hellige Lucia (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 14
Den hellige Johannes av korset (Valgfrie minnedagslesninger)
Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 15
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 16
Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3
SØN 17
3. SØNDAG I ADVENT
Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7; Luk 3,10-18
Man 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Tir 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
Ons 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tor 21
(Den hellige Peter Canisius)
Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Fre 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Lør 23
(Den hellige Johannes av Kety)
Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Tidebønn for uke 4
SØN 24
4. SØNDAG I ADVENT
Mi 5,1-4a; Hebr 10,5-10; Luk 1,39-45
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Man 25
KRISTI FØDSELSFEST
1. Julemesse - Midnattsmessen: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag: Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tir 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR
Apg 6,8-10;7,54-59; Matt 10,17-22
Ons 27
DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES
1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tor 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM
1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Fre 29
(Den hellige Thomas Becket)
1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Lør 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Tidebønn for uke 1
SØN 31
DEN HELLIGE FAMILIE
Sam 1,20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Luk 2,41-52
eller Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Matt 2,13-15.19-23
av Webmaster publisert 08.11.2006, sist endret 12.10.2011 - 11:12