Eukaristisk bønn "Om forsoning" II

Herren være med dere.

Og med din ånd.

Løft deres hjerter.

Vi løfter våre hjerter til Herren.

La oss takke Herren, vår Gud.

Det er verdig og rett.

I sannhet, det er verdig og rett,
til alle tider å takke og love deg,
Gud, allmektige Fader,
for alt du virker i verden
ved Jesus Kristus vår Herre.
Selv om menneskeheten er splittet
av uenighet og strid,
vet vi at du bøyer de stive sinn
og gjør dem rede til forsoning.
For ved din Ånd rører du ved menneskenes hjerter
slik at fiender får hverandre i tale,
uvenner rekker hverandre hendene
og folkene går hverandre i møte.
La kjærlighet overvinne hat,
hevngjerrighet vike for tilgivelse,
og splid forvandles til vennskap,
ved din mektige gjerning, o Herre.
Derfor synger vi her på jorden,
sammen med englenes kor i himmelen,
og uten opphør bærer vi frem vår takk til din majestet,
idet vi alle dager istemmer:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarenes Gud. Himlene og jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye!

(Celebranten sier med utstrakte hender:)

Derfor, allmektige Fader,
velsigner vi deg ved Jesus Kristus din Sønn,
han som kommer i ditt navn.
Han er det som er frelsens Ord til menneskene,
han er den hånd du rekker syndere,
han er for oss veien til din fred.
Da vi hadde vendt oss fra deg på grunn av våre synder
førte du oss tilbake for å forsones med deg,
slik at vi, omvendt til deg,
skulle elske hverandre ved din Sønn,
han som du overgav til døden for oss.

(Han fører hendene sammen, strekker dem ut over offergavene og sier:)

Nå da vi feirer forsoningen Kristus bragte,
ber vi deg:
utgyt din Hellige Ånd over disse gaver og hellige dem,

(Han fører hendene sammen, gjør korsets tegn over brødet og kalken samtidig, og sier:)

så de må bli din Sønns legeme + og blod,
for på hans bud feirer vi disse mysterier.

(Han fører hendene sammen.)

(I de tekster som følger, skal Herrens ord uttales høyt og tydelig.)

For like før han gav sitt liv
for å befri oss,
mens han satt til bords,

(Celebranten tar brødet, holder det litt hevet over alteret og fortsetter:)

tok han brødet i sine hender,
takket deg, velsignet brødet,
brøt det,
gav det til sine disipler og sa:

(Han bøyer seg litt.)

TA OG ÉT ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT LEGEME, SOM SKAL GIS FOR DERE.

(Han løfter opp den konsekrerte hostie, så menigheten kan se den, legger den tilbake på patenaen, kneler og tilber. Deretter fortsetter han:)

Likeså, den aften,

(Celebranten tar kalken, holder den litt hevet over alteret og fortsetter:)

tok han velsignelsens kalk i sine hender,
forkynte din miskunn,
rakte kalken til sine disipler og sa:

(Han bøyer seg litt.)

TA OG DRIKK ALLE DERAV: FOR DETTE ER MITT BLODS KALK, DEN NYE OG EVIG PAKTS BLOD, SOM SKAL UTGYDES FOR DERE OG FOR DE MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE.
GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.

(Han løfter opp kalken, så menigheten kan se den, setter den tilbake på korporalet, kneler og tilber. Deretter sier han:)

Troens mysterium.

Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

(Eller:)

Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.

(Eller:)

Verdens frelser, frels oss, du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

(Deretter sier celebranten med utstrakte hender:)

Derfor minnes vi din Sønns død og oppstandelse
og bærer frem for deg det fullkomne sonoffer
som du har skjenket oss.
Hellige Fader, i ydmykhet ber vi deg
at vi, forenet med din Sønn, må finne velbehag for ditt åsyn,
og at du i dette frelsende måltid
må gi oss hans Ånd
som sletter ut alt det som skiller oss fra hverandre.
Måtte Ånden gjøre Kirken til et enhetens tegn blant menneskene
og til redskap for din fred.
Måtte den også bevare oss i samfunn med vår pave N og vår biskop N,1
med alle biskopene og med hele ditt folk.
Likesom du nå har samlet oss omkring din Sønns bord,
gi oss engang å komme sammen med den ærerike Guds Mor, jomfru Maria,
dine salige apostler og alle helgener,
med våre avdøde brødre og søstre
og med mennesker av alle stammer og tungemål
som døde i ditt vennskap,
i de nye himler og på den nye jord
hvor fylden av din fred stråler,

(Han fører hendene sammen.)

ved Kristus Jesus vår Herre.

(Han tar patenaen med hostien, og kalken, løfter dem og sier:)

Ved ham og med ham og i ham tilkommer deg, Gud, allmektige Fader, i den Hellige Ånds enhet alle ære og herlighet fra evighet til evighet.

Amen.


Noter

1
Her kan koadjutor- eller hjelpebiskoper nevnes, eller en annen biskop, som nevnt i "Institutio generalis Miassalis Romani" nr. 109.
av Webmaster publisert 09.07.2001, sist endret 09.07.2001 - 12:42