Den katolske kirkes katekisme

7. artikkel: "skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde"

I. Han kommer tilbake i herlighet

Kristus råder allerede gjennom Kirken...

668. (450, 518) "Derfor var det Kristus døde og fikk liv på ny, for å være både de levendes og de dødes Herre" (Rom 14, 9). Kristi himmelfart betyr at Han i sin menneskenatur har del i Guds egen kraft og myndighet. Jesus Kristus er Herre: Han eier all makt i himmel og på jord. Han er "over alle makter og myndigheter, krefter og herskere", for Faderen "la alt for hans føtter" (Ef 1, 20-22). Kristus er altets1013 og historiens Herre. I Ham blir menneskets og til og med hele skaperverkets historie "sammenfattet" (Ef 1, 10) og når sin transcendente fullbyrdelse.

669. (792, 1088, 541) Som Herre er Kristus også hodet for Kirken, som er Hans legeme.1014 Opphøyet til himmelen som Han er, og herliggjort etter fullt ut å ha utført det Han ble sendt for, forblir Han på jorden i sin Kirke. Gjenløsningen er kilden til den myndighet som Kristus, i kraft av Den Hellige Ånd, utøver over Kirken.1015 "Kirken, det vil si Kristi rike slik det allerede er til stede i mysteriet", er "spiren og begynnelsen til dette rike på jorden".1016

670. (1042, 825, 547) Etter himmelfarten gikk Guds plan inn i sin fullbyrdelsesfase. Vi er allerede kommet til "den siste time" (1 Joh 2, 18).1017 "De siste tider er alt kommet til oss, og universets fornyelse er ikke bare ugjenkallelig grunnfestet, men også virkelig foregrepet i denne verden ved den sanne om enn ufullkomne hellighet som Kirken allerede på jorden er forlenet med".1018 Kristi rike viser sitt nærvær ved de jærtegn1019 som følger Kirkens forkynnelse av det.1020

... i påvente av at alt skal bli Ham underlagt

671. (1043, 769, 773, 1043, 2046, 2817) Kristi rike som allerede er til stede i Hans Kirke, er imidlertid ennå ikke fullbyrdet "i all sin makt og herlighet" (Luk 21, 27)1021 ved jordens konges komme. Riket blir fremdeles angrepet av lovløshetens hemmelighetsfulle makter,1022 selv om Kristi påske, dypest sett, allerede har overvunnet dem. Inntil alt er Ham underlagt,1023 "inntil den nye himmel og den nye jord, hvor rettferdighet bor, kommer til syne, er Kirken underveis, og i sine sakramenter og institusjoner, som hører tiden til, bærer den i seg bildet av denne verden som forgår, og selv lever den blant de skapninger som sukker og stønner som i fødselsrier og venter i lengsel på at Guds barn skal bli åpenbaret".1024 Derfor ber kristne, særlig i eukaristien,1025 for å påskynde Kristi gjenkomst:1026 "Herre, kom!" (1 Kor 16, 22; Åp 22, 17. 20).

672. (732, 2612) Før himmelfarten sa Kristus at tiden ennå ikke var kommet for den herlige gjenopprettelse av det messianske rike Israel ventet på,1027 og som i følge profetene1028 skulle bringe menneskene rettferdighetens, kjærlighetens og fredens endelige orden. Den nåværende tid er, etter Herrens ord, Åndens og vitnesbyrdets tid,1029 men også fremdeles "trengselstider" (1 Kor 7, 26) og onde dager1030 som ikke sparer Kirken,1031 og som innleder de siste dagers kamp.1032 Det er en tid til å vente og våke.1033

Kristi herlighetsfylte gjenkomst, Israels håp

673. (1040, 1048) Siden himmelferden har Kristi gjenkomst vært nær forestående,1034 selv om "det ikke tilkommer dere å få vite de tider eller den stund Faderen av egen myndighet har fastsatt" (Apg 1, 7).1035 Denne eskatologiske gjenkomst kan når som helst finne sted,1036 selv om den blir "holdt tilbake", både den og den siste prøvelse som skal gå forut for den.1037

674. (840, 58) Messias' herlighetsfylte komme er på ethvert tidspunkt i historien1038 avhengig av at Han blir anerkjent av "hele Israel" (Rom 11, 26; Matt 23, 39), hvor "en del har forherdet seg" (Rom 11, 25) i "vantro" (Rom 11, 20) mot Jesus. Den hellige Peter sier dette til jødene i Jerusalem etter pinsedagen: "Så fatt et nytt sinn og vend om, for at deres synder kan bli utslettet! Da skal Herren gi nytt liv til alle; da skal han sende den Salvede som han har bestemt for dere, Jesus, han som himmelen må huse inntil tiden for alle tings gjenopprettelse er inne - den som Gud har talt om fra de eldste tider, gjennom sine hellige profeters munn" (Apg 3, 19-21). Og St. Paulus sier det samme: "For har allerede deres forkastelse betydd verdens forsoning, hva vil det da ikke bety når Gud mottar dem på ny? Det må bli en oppstandelse fra de døde!" (Rom 11, 15). Når "Israel i fullt tall" (Rom 11, 12) kommer inn i den messianske frelse, etter at "den store mengde av hedninger" (Rom 11, 25)1039 er kommet inn, da vil Guds folk "virkeliggjøre hele Kristi fylde" (Ef 4, 13) hvor "Gud skal være alt i alle" (1 Kor 15, 28).

Kirkens siste prøvelse

675. (769) Før Kristi komme må Kirken gå igjennom en siste prøvelse som kommer til å få mange troendes tro til å vakle.1040 Den forfølgelse som ledsager dens pilegrimsgang på jorden,1041 vil avsløre "lovløshetens mysterium" i form av en religiøs svindel som foregir å bringe menneskene en løsning på deres problemer, på betingelse av at de faller fra sannheten. Den største religiøse svindel er Antikrists, det vil si en pseudo-messianisme hvor mennesket gir seg selv ære, i stedet for Gud og Hans Messias, kommet i kjødet.1042

676. (2425) Denne antikristsvindel tar form i verden hver gang noen forsøker å virkeliggjøre i historien det messianske håp som bare kan oppfylles hinsides historien gjennom den eskatologiske dom: selv i avsvekket form har Kirken forkastet denne forfalskningen av det kommende rike under navnet millenarisme,1043 og fremfor alt i politisk utgave som en sekularisert og "inderlig pervers"1044 messianisme.

677. (1340, 2853) Kirken kommer ikke til å gå inn i rikets herlighet på noen annen måte enn gjennom den siste påske, hvor den følger i Herrens fotspor til Hans død og oppstandelse.1045 Riket kommer derfor ikke til å fullbyrdes i en historisk triumf for Kirken1046 på slutten av en oppadstigende fremgang, men i Guds endelige seier over ondskapens siste løssluppenhet,1047 en seier som får Hans brud til å stige ned fra himmelen.1048 Guds triumf over ondskapens opprør vil ta form av den siste dom,1049 etter den siste kosmiske rystelse av denne verden som forgår.1050

II. For å dømme de levende og de døde (1038-1041)

678. (1470) Etter profetene1051 og Johannes Døperen1052 varslet Jesus i sin forkynnelse om dommen på den siste dag. Da skal hver enkelts handlemåte1053 og hjertets hemmeligheter1054 komme for en dag. Da skal den skyldige vantro som forkastet Guds nåde,1055 dømmes. Holdningen til nesten vil avsløre om man har tatt imot eller kastet vrak på Guds nåde og kjærlighet.1056 På den siste dag kommer Jesus til å si: "Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg" (Matt 25, 40).

679. (1021) Kristus er det evige livs Herre. Som verdens gjenløser tilkommer det med full rett Ham å felle den endelige dom over menneskenes gjerninger og hjerter. Han har "vunnet" denne retten ved sitt kors. Derfor har Faderen "overlatt sin domsrett til sønnen" (Joh 5, 22).1057 Men Sønnen er ikke kommet for å dømme, men for å frelse1058 og for å gi det liv som er i Ham.1059 Det er ved å si nei til nåden i dette liv at enhver allerede dømmer seg selv,1060 blir lønnet etter sine gjerninger1061 og til og med kan fordømme seg selv for all evighet ved å si nei til kjærlighetens Ånd.1062

Kort sagt

680. Kristus Herren råder allerede nå gjennom Kirken, men alt og alle i denne verden er Ham ennå ikke underlagt. Kristi rike vil triumfere først etter et siste angrep fra ondskapens makter.

681. På dommens dag ved verdens ende kommer Kristus i herlighet for å fullende det godes seier over det onde. Lik korn og ugress vokser godt og ondt sammen gjennom historiens gang.

682. Når den herlighetsfylte Kristus kommer ved tidenes ende for å dømme levende og døde, vil Han avsløre hjertenes hemmelige tanker og lønne hvert menneske etter dets gjerninger og etter om det har sagt ja eller nei til nåden.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17