Den salige Rabanus Maurus av Mainz (~784-856)

Minnedag: 4. februar

Den salige Rabanus (Hrabanus) Maurus ble født ca 784, mest trolig i Mainz i Tyskland, selv om det har vært hevdet at han var ire eller skotte. Som gutt gikk han på den berømte klosterskolen i Fulda, grunnlagt av den hellige Bonifatius, som hadde stort ry for lærdom under sin abbed Bangulf. I Fulda ble Rabanus senere benediktinermunk. Som ung munk gikk han deretter på abbed Alkuins fremragende skole i Tours og ble nært knyttet til Alkuin, den engelske bibellærde og kirkelig rådgiver for Karl den Stores hoff. Alkuin likte ham godt og ga ham kjælenavnet Maurus, etter den hellige Benedikts favorittdisippel. Under Alkuins ledelse ble han en integrert og innflytelsesrik del av den store bevegelsen av både vitenskap og spiritualitet som var kjent som den karolingiske fornyelse, som hadde som sine to hovedpilarer interesse for Bibelen og kjærlighet til liturgien.

Rabanus Maurus arbeidet i det store biblioteket Karl den Store hadde grunnlagt i Fulda og lærte gresk, hebraisk og noe syrisk for å kunne kommentere skriftene, og han ble en av tidens lærdeste menn. Men studiene ble kombinert med et fullt og travelt klosterliv. I 805 måtte han ta seg av en hungersnød kombinert med et utbrudd av pest. Få år senere ble han tatt bort fra sine bøker av abbeden for å hjelpe til med byggearbeidene da klosteret ble utvidet. I 801 ble han diakonviet, og i 814 mottok han prestevigselen, og mellom 822 og 842 ledet han klosteret Fulda som abbed. Han sørget for fullføringen av byggearbeidene på klosteret, og i tillegg fikk han bygd et eller to andre klostre og kirker og oratorier på alle eiendommene som tilhørte Fulda. Han deltok også på en rekke konsiler og synoder i forskjellige byer.

I 799 var han blitt leder for klosterskolen, og han fortsatte sannsynligvis også etter valget til abbed. Klosterskolen i Fulda ble under Rabanus Maurus' ledelse til den beste i Tyskland, hvor de mest berømte elever fikk undervisning. Hans elever var kjente lærde og tidens beste hoder: Walahfrid Strabo, Lupus av Ferrières, Ermenrich, Otfried av Weißenburg, Gottschalk av Orbais.

I 842 trakk han seg helt tilbake for fem år, sannsynligvis på grunn av politiske vanskeligheter. Det het at Karl den Stores sønnesønn Ludvig den Tyske tvang ham til det. Han overga abbedverdigheten til Hatta. Men i 847 ble han utnevnt til erkebiskop av Mainz, og dette embetet hadde han til sin død. Tre måneder etter sitt valg holdt han en synode, som påla en strammere observans av Kirkens lover på flere områder som angikk presteskapet. Dette var så upopulært at flere av dem til og med la planer om å drepe ham, men komplottet ble oppdaget. Rabanus tilga dem som var ansvarlig for det. På en ny synode i 852 fordømte han læren til en munk ved navn Gottschalk. Hans ensidige tolkning av Augustins nådelære og predestinasjon hadde ført ham ut over grensene for ortodoksi.

Rabanus besøkte sitt bispedømme med ustoppelig energi nesten helt til sin død. Han tok dyktige prester med seg, prekte og forsonte. Under en ny hungersnød brødfødde han tre hundre mennesker i sitt hus hver dag. Han var personlig asketisk, avsto fra vin og kjøtt og var omhyggelig med å følge forskriftene i sin orden, til tross for at det stjal tid fra hans studier og skrivevirksomhet. Han var kjent for sin store hengivelse og lydighet mot Den hellige Stol, i en slik utstrekning at han ble kjent som "pavens slave". Han hadde også en sterk aversjon mot kjetteri i enhver form og betraktet alle heretikere som Antikrist, og var like mye mot nye utviklinger i læren.

Rabanus Maurus ble regnet som Praeceptor Germaniae, "Germanias læremester" og som sin tids lærdeste teolog. Han førte klostrene til ny blomstring, ledet tre store synoder og utmerket seg som dogmatiker. Han skrev mange innflytelsesrike skrifter og bøker om undervisning av presteskapet, botsbøker og prekensamlinger, og betydde mye for det tyske språk. Han utga et hymnarium, en Bibelkommentar og håndbøker for teologisk og profan viten. Hans hovedverk er De laudibus sanctae crucis (Det hellige Kors' pris) og De rerum naturis, et 22-binds leksikon. Mens han var abbed i Fulda skrev han skrev også sine prekener og satte opp sitt martyrologium. I tillegg fikk 300 fattige mat i hans hus hver dag. Pinsesalmen Veni, Creator Spiritus - Kom Hellig Ånd med skapermakt tilskrives vanligvis ham, men i dag tviler forskerne på at det er riktig.

Til slutt sviktet hans helse, og etter en kort periode hvor han var lenket til sengen, døde den hellige erkebiskopen den 4. februar 856 i Mainz.

Hans minnedag er 4. februar. Han æres særlig i Tyskland, og tyske martyrologier beskriver ham ofte som kirkelærer, selv om han ikke har dette som en offisiell tittel og beskrives ikke slik av kirkehistorikeren kardinal Cesare Baronius.

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52