Anglikansk tilnærming i pavespørsmålet

Vatikanet (KI/KAP/CWN) - Det kommer nå nye signaler om en tilnærming mellom den romersk-katolske Kirken og det verdensomspennende fellesskapet av anglikanere i viktige teologiske spørsmål. Et dokument som den 12. mai ble offentliggjort i London og i Vatikanet fra den felles dialogkommisjonen ARCIC inneholder forslag for en endret utøvelse av det pavelige primat som også den anglikanske siden kan gi sin tilslutning til. I dokumentet foreslås det at Den katolske kirke styrker sin synodale struktur og den biskoppelige kollegialitet. Med det nye anglikansk-katolske dokumentet bærer pave Johannes Paul IIs anstrengelser for en synlig enhet mellom kirkene nye frukter, bare få dager etter det historiske besøket hos den ortodokse kirke i Romania.

ARCIC ble opprettet i 1970 etter møtet i Roma mellom erkebiskop Michael Ramsey av Canterbury og pave Paul VI. Gruppen tok opp spørsmålet om pavens autoritet som et svar på pave Johannes Paul IIs utfordring i encyklikaen Ut Unum Sint om nye anstrengelser for å definere de essensielle elementene ved Petersembetet. Det 40 sider lange dokumentet under tittelen "Autoritetens gave" (The Gift of Authority) har blitt utarbeidet etter fem års "dialog, tålmodig lytting, studier og bønn" i rådslagninger mellom biskoper og teologer. I dokumentet anerkjenner den anglikanske siden pavens universalkirkelige primat, i den grad det blir "utøvd kollegialt og i en synodal sammenheng". Dette pavens universelle primat kommer etter kommisjonens overbevisning også til uttrykk i et "spesielt tjenesteembete for forkynnelse av den autentiske tro for hele Kirken". Men læreuttalelser i overensstemmelse med dett står likevel ikke over de høytidelige erklæringer fra økumeniske konsiler.

Den katolske oppfatningen av pavelige læreutsagns "ufeilbarlighet" kommer dokumentet i møte ved at der anerkjenner pavens grunnleggende læreavgjørelser som "forpliktende for alle kirker". Samtidig blir Kirkens prinsipielle åpenhet for kritikk og reformer understreket.

Dialogkommisjonens fellesuttalelse ble presentert av de to formennene, den katolske biskopen Cormac Murphy-O'Connor av Arundel og den anglikanske biskopen Mark Santer av Birmingham. Dokumentet skal nå forelegges hierarkiene i begge kirkene for avgjørelse. I tilfelle de slutter seg til det, skulle ikke spørsmålet om paveembetet lenger være noen grunn til fortsatt splittelse. Dokumentet tar ikke opp nøkkelspørsmålene som skiller anglikanerne fra Roma, slik som deres avgjørelse om å ordinere kvinner.

Kathpress 13. mai 1999 / Catholic World News 12. mai 1999; o: pe

av Webmaster publisert 18.05.1999, sist endret 18.05.1999 - 11:27