Kommentar til reaksjonene på pave Benedikt XVIs foredrag i Regensburg

 Se også:

Tirsdag den 12. september holdt pave Benedikt XVI en forelesning på universitetet i Regensburg, i forbindelse med sin apostoliske reise til Tyskland. Tema for foredraget var forholdet mellom tro og fornuft. Pavens hovedpoeng var at samspillet mellom tro og fornuft ikke er en motsetning men en nødvendighet, og det som muliggjør genuin dialog mellom kulturer og religioner. Det blir problematisk dersom man på den ene siden begrenser fornuften til kun det som kan etterprøves med vitenskapelige metoder, eller på den annen side handler fornuftsstridig i Guds navn.

I denne sammenheng, for å introdusere temaet, trakk paven inn keiser Manuel II Paleologus (1300-tallet) - og siterte fra hans dialoger med en muslim. Pavens gjengivelse av keiser Manuel IIs samtale ble ikke trukket fram som et eksempel på hva Den katolske kirke mener om islam - men for å løfte frem hva keiseren generelt sier om hvordan vold står i motsetning til både gudstro og fornuft: "Blod behager ikke Gud, og å ikke handle i samsvar med fornuften er imot Guds natur." Og videre: "Den som vil lede noen til tro trenger gode talegaver og en riktig tankegang, uten vold og trusler..."

Poenget fra Manuel IIs dialog ble av paven tatt frem som et argument mot en viss oppfatning av hellig krig, ikke som en diskurs om islam som religion. Keiser Manuel IIs dialog med sin muslimske motpart var naturligvis i datidens form og stil. Spissformuleringene hans må også sees i lys av dette.

Paven nevner i sitt foredrag også et eksempel på en retning i kristendommen i senmiddelalderen som helte mot at Gud var så fri at han ikke engang var bundet av sin egen fornuft eller godhet.

I etterkant av foredraget har paven fått kritikk fra enkelte muslimer for å ha angrepet islam som religion. Det fikk Vatikanets pressekontor til å umiddelbart gå ut med en pressemelding som blant annet sier at pavens anliggende var "en klar og radikal avvisning av religiøst motivert vold" og at paven på ingen måte gjennom dette ønsket å "fornærme muslimske troendes følelser". Videre presiserer Vatikanet at paven ønsker å "kultivere en holdning av respekt for og dialog med andre religioner og kulturer, åpenbart også i forhold til islam."

Generalsekretæren i Sentralrådet for Muslimer i Tyskland, Aiman Mazyek, sier imidlertid i dag i tyske medier at han ikke kan se at forelesningen på noe vis angriper muslimer.

Allikevel har både norske og internasjonale medier i dag gjengitt pavens foredrag på en fordreid måte og tatt pavens gjengivelse av keiser Manuel IIs dialog ut av foredragets kontekst. Dette har medført ytterligere kritikk mot paven. NRK kan blant annet i dag oppgi at sågar den pakistanske generalforsamlingen har bedt paven om å trekke tilbake sine sitater av keiser Manuel IIs kritikk mot islam.

Norske medier har gjengitt pave Benedikts forelesning og kritikken på ulikt vis. Dagbladet hadde i morges kritikken mot paven som hovedoppslag på sine nettsider, der overskriften med fete typer er: -Muhammed brakte bare ondskap. Overskriften viser til et sitat fra nettopp keiser Manuel II, men slik Dagbladet fremstiller det, ser det for leserne ut som at dette er pave Benedikts ord.

Oslo katolske bispedømme i Oslo, ved informasjonsleder Stian Erdal, har i dag kontaktet Dagbladet med følgende klage (klagen er også delvis gjengitt i avisen Vårt Land):

Dagbladet villeder om pavens syn på islam

Et oppslag i Dagbladets nettutgave 15. september (som en stund var hovedoppslag), bærer overskriften "Muhammed brakte ondskap til verden". Dette fremstilles i ingressen som pave Benedikt XVIs tolkning av religionshistorien.

Videre i nyhetsmeldingen heter det at "Pave Benedict XVI, også fremstilt som en katolsk mørkemann før han ble pave, skulle snakke om de historiske og filosofiske forskjellene mellom islam og kristendom. Dette er hva han kom fram til."

Deretter siterer Dagbladet fra pavens forelesning der paven selv tydelig siterer fra keiser Manuel IIs dialog med en persisk lærd (en muslim) på slutten av 1300-tallet:

"-Vis meg hva Muhammed har brakt av nye ting, og der vil du finne ting som bare er onde og umenneskelige, slik som å spre troen med sverd." (Manuel II)

At Dagbladet skriver at pave Benedikt har vært "fremstilt som en katolsk mørkemann før han ble pave", samt ynder å bruke økenavnet "panzer-paven", sier vel mest om avisens egen holdning til lederen for Den katolske kirke.

Når det gjelder sitatet paven tok frem i forelesningen har BBC, som Dagbladet henviser til, rapportert at paven selv understreket at det ikke var hans egne ord. Dagbladet skriver riktignok også dette, men overskriften og ingressen i nyhetsmeldingen vil fortelle oss at også paven mener dette. Det gjør han selvsagt ikke. Paven har vært og er opptatt av dialog og gjensidig respekt mellom ulike religioner, noe som også er tydelig forankret i Den katolske kirkes lære. I det annet Vatikankonsils dokument om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner heter det om islam: "Det er også med aktelse Kirken betrakter muslimene, som tilber den ene, levende, i seg selv hvilende, barmhjertige og allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, som har talt til menneskene."

Når avisen videre skal forklare hva det egentlig var paven snakket om i sin forelesning, går det ikke bedre. De hevder at han "skulle snakke om de historiske og filosofiske forskjellene mellom islam og kristendom". Dette er for så vidt en forkortet versjon av BBCs formuleringer. Men heller ikke BBC later til å ha fått med seg hva sammenhengen egentlig var.

Forelesningen handlet imidlertid om tro, fornuft og universitet. Pavens hovedpoeng var at samspillet mellom tro og fornuft ikke er en motsetning men en nødvendighet, og det som muliggjør genuin dialog mellom kulturer og religioner. Det blir problematisk dersom man på den ene siden begrenser fornuften til kun det som kan etterprøves med vitenskapelige metoder, eller på den annen side handler fornuftsstridig i Guds navn. Det er i denne sammenheng at keiser Manuel II Paleologus trekkes inn - ikke som eksempel på hva Den katolske kirke mener om islam - men det interessante her er det han sier generelt om hvordan vold står i motsetning til både gudstro og fornuft: "Blod behager ikke Gud, og ikke å handle i samsvar med fornuften er imot Guds natur." Og videre: "Den som vil lede noen til tro trenger gode talegaver og en riktig tankegang, uten vold og trusler..." Keiser Manuel IIs dialog med sin muslimske motpart var naturligvis i datidens form og stil. Spissformuleringene hans må også sees i lys av dette.

Poenget fra Manuel IIs dialog tas frem av paven som et argument mot en viss oppfatning av hellig krig, og er som sagt ikke på noen måte en diskurs om islam som religion. Paven nevner også et eksempel på en retning i kristendommen i senmiddelalderen som helte mot at Gud var så fri at han ikke engang var bundet av sin egen fornuft eller godhet. Dette nevner heller ikke Dagbladet.

Har de i det hele tatt lest noe av dette foredraget?

Dagbladet har i sin sensasjonsiver ukritisk formidlet villedende informasjon med fete typer. Med dette bidrar de ikke til dialog, forståelse og respekt mellom mennesker - snarere det motsatte. Andre medier har også formidlet misvisende informasjon i denne saken, men ikke på like graverende vis som Dagbladet.

Den katolske kirke har i mange år arbeidet entydig nettopp for forståelse og respekt mellom kristne, muslimer og andre trosretninger og vil fortsette med dette. Det vi vil beklage her er at sensasjonshungrig og sleivete presse motarbeider våre anstrengelser.

Stian Erdal
Informasjonsleder
Oslo katolske bispedømme

Du kan selv lese pavens foredrag på universitetet i Regensburg på originalspråket tysk og i en engelsk oversettelse.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Zenit / Catholic News Service (15. september 2006)