"Minikatekismen" foreligger nå på norsk

 Se også:

Den 28. juni 2005 presenterte pave Benedikt XVI en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Siden publiseringen av Katekismen i 1992, den såkalte "verdenskatekismen", har man følt behov for "en kort, konsis katekisme som inneholder alt og dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære," sa paven i forbindelse med lanseringen.

St. Olav forlag har nå ferdigstilt sin oversettelse av Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, og boken foreligger for salg i St. Olav bokhandel. Boken koster kr. 198.-


Pave Benedikt XVIs kunngjørings- og godkjennelsesdokument (Motu Proprio) i forbindelse med offentliggjøringen av kompendiet, lyder som følger:

MOTU PROPRIO

til godkjennelse og offentliggjørelse av Kompendium til Den katolske kirkes katekisme

Til de ærverdige brødre kardinaler, patriarker, erkebiskoper, biskoper, prester og diakoner, og til alle medlemmer av Guds folk.

For tyve år siden begynte arbeidet med Den katolske kirkes katekisme. Det var Den ekstraordinære bispesynode i anledning av tyveårsdagen for avslutningen av Det annet Vatikankonsil som hadde bedt om dette.

Jeg er Gud Herren uendelig takknemlig for at Han har gitt Kirken denne Katekisme som i året 1992 ble godkjent av pave Johannes Paul II, min ærede og elskede forgjenger.

Denne nyttige og verdifulle gaven ble godt mottatt blant biskopene. Det var i første rekke rettet til dem - som en pålitelig og autentisk oppslagstekst for fremstillingen av den katolske lære, og særlig for utarbeidelsen av lokale katekismer. Dens betydning ble også bevist ved at den i høy grad ble velvillig mottatt i alle deler av Guds folk. De har lært å kjenne og verdsette den i de mer enn femti språk som den hittil er oversatt til.

Nå godtar og offentliggjør jeg med stor glede Kompendiet til denne Katekismen.

I oktober 2002 uttalte deltagerne i Den internasjonale kateketiske kongress et sterkt ønske om et kompendium, og ga uttrykk for at det eksisterer et utbredt behov i Kirken. Min avdøde forgjenger tok opp dette ønsket og besluttet i februar 2003 å sette det ut i livet. Redaksjonen ble betrodd en liten kardinalkommisjon med meg som leder. Vi fikk hjelp fra enkelte fagpersoner. Under arbeidet ble et utkast til Kompendiet forelagt alle kardinaler og ledere av bispekonferanser. Det store flertall av dem aksepterte det og vurderte det positivt.

Kompendiet som jeg nå forelegger for hele Kirken, er en tro og pålitelig sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Det inneholder i knapp form alle vesentlige og grunnleggende elementer i Kirkens tro, og utgjør, slik min forgjenger ønsket det, et slags vademecum som gjør det mulig for menneskene - enten de er troende eller ikke - å få et konkret overblikk over hele den katolske tro.

Kompendiet gjenspeiler i sin oppbygning, sitt innhold og sitt språk Den katolske kirkes katekisme. Som en sammenfatning av denne tilbyr den hjelp og impulser til fordypelse og til å gjøre Katekismen enda bedre kjent.

Jeg betror derfor fortrøstningsfullt dette Kompendiet til hele Kirken og til hver enkelt kristen, for at de i dette tredje årtusen med ny stimulans kan gå inn for evangelisering og oppdragelse i troen. Denne fornyede innsatsen må prege hvert kirkelig fellesskap og enhver kristen, i enhver alder og i ethvert folk.

På grunn av sin korthet, klarhet og fullstendighet retter dette Kompendiet seg også mot alle mennesker som midt i en mangfoldig verden med mange budskap ønsker å lære livets vei å kjenne: den sannhet som Gud har betrodd sin Sønns Kirke.

Må enhver ved lesning av denne autoritative tekst, ved Maria - Kristi og Kirkens helligste Mors - særlige forbønn, stadig mer erkjenne og ta imot denne uforlignelige gavens uuttømmelige skjønnhet, innhold og aktualitet: Gud har gitt menneskeheten sin eneste Sønn, Jesus Kristus, som er "veien, sannheten og livet" (Joh 14,6).

Gitt 28. juni 2005, De hellige apostler Peter og Paulus' fest, i det første år av mitt pontifikat.

Pave Benedikt XVI

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. februar 2007)

av Webmaster publisert 13.02.2007, sist endret 13.02.2007 - 11:16