P. Fredrik Hansen til det pavelige diplomati

Fredrik HansenKunngjøring fra biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. av Oslo:

Jeg gleder meg over å kunne meddele at Det pavelige kirkeakademi («Det pavelige diplomatakademi») har opptatt p. Fredrik Hansen til studier ved akademiet fra og med høstsemesteret 2011. På forespørsel fra erkebiskop Beniamino Stella, Akademiets president, har jeg akseptert opptaket.

Akademiet utdanner de prester som er tiltenkt tjeneste i det pavelige diplomatiske korps, enten ved de pavelige ambassader (nuntiaturene) eller i Statssekretariatet i Vatikanet. Til dags dato er ingen nordmann blitt kalt til denne særskilte tjeneste for paven og Den hellige stol.

En prest opptas til Akademiet, og derfor til forberedelser for tjeneste i det diplomatiske korps, basert på andres anbefalinger og en grundig vurdering av den enkeltes skikkethet. Ingen søker selv denne tjeneste.

Jeg gjentar min takk til p. Fredrik for hans utholdende og dyktige innsats som min privatsekretær gjennom flere år. Selv om bispedømmet vil merke hans fravær, er jeg overbevist om at han fortsatt vil bli til glede for Oslo katolske bispedømme. Hans tilhørighet til geistligheten i bispedømmet – hans inkardinasjon som prest – endres ikke.

På vegne av hele bispedømmet gratulerer jeg ham med opptaket, og anbefaler ham til dere alles forbønn.

Oslo, den 12. juli 2011
Bernt. I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo