Bedre støtte til de geistlige og menighetene

 AM1.jpg

ORGANISASJON FOR NYE TIDER: – Vi har manglet både kompetanse og kapasitet til å håndtere tilstrømmingen av nye katolikker og med dem et økende antall oppgaver, sier biskop Bernt I. Eidsvig. Nå tas grep for å imøtekomme nye krav og behov, forteller fungerende administrasjonssjef i OKB Anne-Mette Ringdal. 

 

Den katolske kirken i Norge har opplevd sterk vekst samtidig som kravene til en organisasjon er blitt flere og tydeligere. Nå rustes Kirken til å imøtekomme disse utfordringene gjennom en ny organisasjonsstruktur. 

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Kirken har vokst sterkt de siste ti årene. Det er gledelig, men har ført til at vi har vært underadministrert. Vi har manglet både kompetanse og kapasitet til å håndtere tilstrømmingen av nye katolikker og med dem et økende antall oppgaver. Den nye organisasjonsstrukturen skal avhjelpe dette og gjøre oss bedre i stand til å ta vare på de troende, våre prester og menigheter, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

Hvorfor har det vært viktig å arbeide med ny organisasjonsstruktur for bispedømmets administrasjon?

– Når Kirken vokser som har den gjort i de siste årene, har det vist seg at det er behov for organisatoriske endringer i både i Oslo katolske bispedømmes (OKBs) administrasjon, og i måten vi utfører oppgavene på. Det samtidig også viktig å ha et våkent øye rettet mot balansen mellom Kirkens grunnleggende oppdrag og nødvendige administrative oppgaver som må tas hånd om. Administrasjonens hovedoppgave er å støtte de geistlige og menighetene. Den nye strukturen skal bidra til at vi kan møte dette, sier fungerende administrasjonssjef i OKB Anne-Mette Ringdal.

Hun peker på at samfunnet har endret seg og dermed også kravene for forventningene til hvordan en organisasjon må drives.  Dette gjelder blant annet økte krav fra myndighetene, slik som for eksempel regelverket for forvaltning av tilskudd og skatte- og avgiftsregler og mye mer. Når dette skal oppfylles, kreves det både kompetanse og kapasitet. Det har vært et gjennomgangstema i arbeidet, sier Ringdal.

Hva har vært de viktigste utfordringene i prosessen?

– Det skjer mye i en driftsorganisasjon som vår, og vi setter så langt vi evner alltid de troende og menighetenes behov først. Derfor har det vært en utfordring å finne tid og ro til å arbeide strategisk innimellom alle hasteoppgavene. Det er alltid noe som må gjøres med det samme. Når vi først har funnet denne tiden, så har det gått bra – men det er alltid utfordrende å få belyst alle sider av en sak godt nok. Vi skal diskutere, involvere og så bestemme oss – det er meningsfullt og krevende på samme tid. Sånn skal det også være. Dette har vært en type arbeid og prosess som ikke har vært gjort før. Da må man ta seg tid, ta hensyn og være tålmodig og ikke minst lyttende, sier Ringdal.

OKBs ledelse har ønsket et tydeligere organisasjonskart med klare strukturer blant annet for å sikre at beslutninger er grundig forberedt, tas på riktig nivå og at de som har ansvar også tar ansvar.

– Vi etterstreber dessuten å skape en god og så åpen praksis som mulig i organisasjonen, fordi det skaper trygget for at vi gjør det vi er satt til og sammen med den geistlige ledelsen forvalter oppdraget vi er gitt.

 

"Målet er at vi skal støtte de troende og menighetene på en enda bedre måte."

Fungerende administrasjonssjef i OKB Anne-Mette Ringdal
 
Pastoralavdelingen blir ny

Den nye organisasjonsstrukturen betyr flere endringer. Ringdal trekker frem ny Fagavdeling for menighet, trosopplæring og skole, til erstatning for den gamle Pastoralavdelingen, som den viktigste.

– Ansvarsområdet er vesentlig utvidet, og det gjenstår mye interessant og viktig utviklingsarbeid under den nye biskoppelige vikaren p. Pål Bratbak i årene fremover.   Personalavdelingen får også nye oppgaver med ansvar for både geistlige og legansatte. Den nye avdelingen ledes av generalvikar og personalsjef i samarbeid, sier hun. 

Noen av endringstiltakene er allerede iverksatt, mens andre gjennomføres løpende utover våren.

– Det viktigste er at vi er blitt enige om et nytt organisasjonskart. Enigheten har ledet frem til at vi har gjort noen forandringer i noen av avdelingene, samtidig som en del ting er som før – og skal være som før.

Det gjenstår fremdeles mye utviklingsarbeid, understreker Ringdal. Hun sier at mye ennå står igjen å gjøre både i den enkelte avdeling og i samarbeid med andre miljøer i Kirken.

 –  Med andre ord av dem som kjenner hvor skoen måtte trykke. Arbeidet vil pågå i noen tid fremover, forteller OKBs fungerende administrasjonssjef.

Hvordan vil folk utenfor bispedømmets administrasjon merke dette?

 – Forhåpentlig ved at de vet hvem som har ansvar for hva, slik at de også vet hvor de skal henvende seg når de har spørsmål eller behov for bistand fra OKB. Målet er at vi skal støtte de troende og menighetene på en enda bedre måte.

 
Skal tåle ethvert tilsyn

Administrasjonen har satt seg nye mål. Det viktigste for bispedømmets administrasjon er å bruke ressursene på en slik måte at det tjener Kirkens primære oppdrag – forkynnelse, forvaltning av sakramentene og det karitative, forklarer Ringdal.

– Det er vårt viktigste overordnede mål. Videre må vi i arbeidet vårt hele tiden sørge for å oppfylle kravene som stilles fra myndighetene. Ett av de målene er for eksempel at organisasjonen skal være trygg på at den tilfredsstiller ethvert offentlig tilsyn. Vi har dessuten mål om åpenhet og gjennomsiktighet og at vi alltid skal ha hensiktsmessige strukturer, samt gode prosesser frem mot beslutninger. Og til slutt: en forsvarlig drift på alle områder.  

 

Les mer 

  • Du finner det nye organisasjonskartet HER. 
  • Du finner informasjonsnotat om endringene HER.