Mgr. Torbjørn Olsen: Hva betyr innvilgelsen av avlat for den enkelte troende?

 

Mgr. Olsen om avlat: «At man gjør noe positivt eller godt, er langt å foretrekke fremfor en negativ straff» 

IMG_1818.jpeg

STORT FELLESSKAP: «Kirken er et stort fellesskap av syndere og helgener, og vi hjelper vi hverandre i dette oppgjør [med synden]», skriver mgr. Torbjørn Olsen i denne betraktningen om avlat etter pavens beslutning om å innvilget særskilte avlater i forbindelse med den pågående coronakrisen. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

«Troende som er smittet av koronaviruset, helsepersonell, familiemedlemmer og alle de som på noen måte evner, innbefattet gjennom bønn, å dra omsorg for de rammede, gis nå en særlig avlat,» meldte katolsk no torsdag 26. mars 2020. Men hva betyr dette – hva er avlat, hvilken betydning har dekretet fra Den apostoliske pønitentiar for den troende i hverdagen? Mgr. Torbjørn Olsen svarer.  

 

Om avlat

Det apostoliske pønitentiariat har 19. mars 2020 etter bemyndigelse fra paven innvilget særskilte avlater i forbindelse med den pågående coronakrise. For å forstå dette kan det være nyttig å merke seg noen historiske og prinsipielle ting: 

 

Avlat henger sammen med nødvendigheten av oppgjør for synd. All synd fordrer i tillegg til Guds tilgivelse et oppgjør fra synderens side i form av en timelig «straff» eller «bot». At man gjør noe positivt eller godt, er langt å foretrekke fremfor en negativ straff. Kirken er et stort fellesskap av syndere og helgener, og vi hjelper vi hverandre i dette oppgjør. Derfor blir den enkeltes bot ved skriftemålet ofte små fromme ting; på lignende vis gjør vi disse ting i form av små, fromme avlatsgjerninger.

 

Kirken har gjennom lange tider utpekt særskilte gode fromme gjerninger som vi ikke har plikt til å gjøre, men som vi likevel gjør, som spesielt positive ved å knytte «avlat» til dem, inndelt i «partiell avlat» og «fullkommen avlat». (Å gå i messen på søndagen er for alle katolikker en god «plikt», og innebærer derfor i seg selv ingen avlat.) Avlat kan kanskje kalles «særskilt verdsatt fromhet». Til avlat er det dessuten alltid knyttet noen generelle fromhetsmessige betingelser.

 

I forbindelse med koronakrisen er det på denne måte fra Vatikanet innvilget «fullkommen avlat» til folk i karantene som gjennom massemediene åndelig tar del i messen eller gjør visse andre fromme ting. Det samme gjelder for helsepersonell og andre som utsetter seg for smitte ved å dra omsorg for folk som er syke på grunn av coronaviruset. Det gjelder videre for dem som bruker tid på åndelige ting for å få Gud til å stanse epidemien. Et konkret eksempel er en halvtimes bibellesning daglig. Endelig gjelder det for folk som når døden er umiddelbart forestående, ikke har mulighet til å motta sykesalvingens sakrament og viaticum (siste nattverd), men som går Gud fromt i møte.

 

Dette innebærer at det åndelige gode som Guds folk nå går glipp av (som følge av karantene, sykdom og forsamlingsforbud), i en viss forstand «kompenseres» av Kirken ved innvilgning av en særskilt «fullkommen avlat».

 

Hønefoss, 29. mars 2020.

 

Msgr. Torbjørn Olsen

Sogneprest

 

 

Fakta avlat

  • Hver synd er et lovbrudd mot Gud, som bringer straff over den som synder. Denne straffen er ikke «en form for hevn Gud tar over synderen, utenfra, men noe som følger av selve syndens natur».
  • Evangeliene lærer oss at Jesus døde for våre synder, og gjennom kirkens sakramentale liv kan vi motta tilgivelse – ingen synd er så stor at Gud ikke kan tilgi den.
  • Fortjenesten Kristus vant gjennom sitt liv, sin død, og sin oppstandelse er uendelig. Gjennom å dele denne fortjenesten, som medlemmer av Kirken, blir den straffen vi har fortjent gjennom våre synder forlatt, ikke gjennom vår egen innsats, men simpelthen som en gave fra Gud. Slike gaver blir kalt avlat.
  • Avlat er ettergivelse overfor Gud av timelig straff for synder hvor skylden allerede er slettet ut, ettergivelse som den troende med den rette innstilling kan oppnå på visse betingelser gjennom en handling fra Kirkens side som, i egenskap av gjenløsningens forvalter, fordeler og ved sin myndighet anvender den skatt av godtgjørelser Kristus og de hellige har vunnet.
  • Avlat er delvis eller fullstendig, alt etter som den helt eller delvis fritar for den timelige straff som skal sones for synd. 
  • For å oppnå avlat må vi ha intensjon om å få det, og vi må framsi spesifikke bønner, eller utføre spesifikke gode gjerninger som Kirken har tillagt en avlat

  

Les mer:

Koronabønn.jpeg