Kunngjøring: Forlenging av menighetsråd og Pastoralrådets funksjonstid

 

6. mai forlenget biskop Bernt I. Eidsvig Oslo katolske bispedømmes menighetsråds funksjonstid med ett år.  Samtidig gav han sogneprestene / sogneadministratorene fullmakt til supplere dagens råd ved å utnevne nye medlemmer etter konsultasjon med det sittende råds ordstyrer, eventuelt representanter for de nasjonale grupper eller menighetens unge. 

Ettersom menighetsrådenes funksjonstid er forlenget med ett år (jf. nevnte direktiv av 6. mai d.å.), forlenger biskopen også Pastoralrådets funksjonstid med ett år.