Arbeidsprogram 2007-2009

SAKRAMENTALT LIV

 • PRO skal arbeide aktivt for å sikre tilgjengeligheten til Forsoningens sakrament ute i menighetene.
  • Tilbud om ukjente prester for skriftemål
 • PRO skal arbeide aktivt for å øke og styrke den ukentlige sakramentstilbedelsen i menighetene.
 • PRO skal arbeide aktivt for å støtte de månedlige kallsmessene ute i menighetene.

PROS STATUTTER OG ARBEIDSFORM

 • De utarbeidede forslagene til økt representativitet og de nye statuttene må ferdigstilles.
 • Vårmøtet 2008 brukes til å diskutere hva PRO skal være og hvilken arbeidsform som kan forene utkantkatolikkers og sentraltboende representanters arbeidsform.
 • PRO-representantene som ikke sitter i AU trekkes sterkere inn i AUs arbeid mellom møtene, som medansvarlige for enkeltpunkter i Arbeidsprogrammet eller som høringsinstanser og informasjonsinnsamlere.
 • PRO finner en løsning på hvordan man ivaretar kontinuiteten fra en PRO-periode til en annen.
 • PRO innfører fire års foreldelsesfrist på punkter til Arbeidsprogrammet.

BARNE- OG UNGDOMSARBEID

1
 • PRO nedsetter et arbeidsutvalg sammen med NUK, Caritas, NKKF, Familiesenteret, nasjonale sjelesørgere og skolene etc. om å lage en formasjonsplan for barn og unge i OKB 0-25 år, som inkluderer tilbud til konfirmerte og unge voksne.
 • Ordningen med barne- og ungdomskontakter følges opp og styrkes, og gjøres til en fast del av menighetens struktur.
 • PRO tar initiativ til at det lages en liten bønnebok med norske bønner for innvandrerbarn.
 • PRO oppmuntrer til at det etableres katolske studentlag ved alle høyskoler og universiteter i Norge.

INNVANDRERES PASTORALE BEHOV OG NASJONALSJELESORGEN

2

PRO skal:

 • Bistå de nasjonale sjelesørgerne med å revidere og gjøre kjent retningslinjer for nasjonalsjelesorgen.
 • Sørge for kommunikasjonsflyt mellom menighetene og asylsøkere, og for at info om Kirkens tilbud når asylmottakene.
 • Støtte og koordinere konkrete opplegg i menighetene, f eks:
  1. Katekese for barn av nye innvandrergrupper
  2. Infomøter om norske samfunnsforhold og rettigheter
 • Arrangere seminar for å lage handlingsplan. 
 • Lage en informasjonsbrosjyre om DKK på ulike språk, og bistå menighetene med å lage infobrosjyrer som hjelper innvandrere til å finne seg til rette i menigheten.
 • Arbeide for å forbedre logistikk på prestetjenester i distriktet.
 • Organisere rosenkransandakter mm for nye innvandrere.

HELG FOR MEDARBEIDERE I KIRKEN

3

PRO skal:

 • Presentere revidert versjon av Håndbok for menigheter for prestene og menighetsrådslederne, med fokus på det som er nytt og kapittelet om Kirken som arbeidsplass.
 • Arrangere regionale helger for ansatte og frivillige der man styrker og belyser kirkelige medarbeideres kall til sine spesielle tjenester.
 • Nedsette eget inspirasjonsutvalg.

PASTORAL OMSORG FOR KATOLIKKER SOM BOR LANGT FRA MENIGHETENS SENTRUM

4

PRO skal:

 • Sende ut "Startpakke" til menigheter in spe i henhold til forslaget fra St. Thomas/Valdres.
 • Nedsette et utvalg som: Følger opp konklusjonene fra Utkantseminaret 2007, inklusive behov for nye sognegrenser.
 • Utrede muligheter for fjernundervisning og katekese. 
 • Sørge for månedlig sakramentstilgang gjennom en prestebesøksordning som fungerer (f eks ambulerende prestetjeneste). Dette gjøres i samarbeid med nasjonalsjelesørgerne.
 • Sette lys på utkantkatolikkens rolle som utsendt.
 • Sette i gang et Knoppskytingsprosjekt (menighetsplanting, dannelse av nye kapelldistrikt og kirkelige foreninger).
 • Oppdatere lister over registrerte katolikker i distriktene.
 • Revidere retningslinjer for kapelldistrikt og menigheter.
 • Arrangere samling annethvert år for katolikker uten fast prest. (Sist: Utkantseminar august 2007)

KATEKETUTDANNELSE

5

PRO skal:

 • I samarbeid med Kateketisk Senter skal PRO stimulere menighetene til å utdanne flere kateketer.
 • PRO skal opprette tiltak som sørger for katekesen på steder langt fra sognekirken.

PRO vil arrangere et katekese-seminar i samarbeid med Kateketisk Senter der man drøfter følgende temaer:

 1. Hvordan løse mangel på kateketer i menighetene?
 2. Hva er foreldrenes rolle i katekesen? Hvordan kan vi legge til rette for virkeliggjøringen av deres rolle?
 3. Hvordan kan vi løfte frem kateketinstitusjonen, skape et kollegium? Forslag:
  1. Synliggjøring av kateketen.
  2. Fokusere på relasjonen mellom kateketen og biskopen.
 • Evaluering /revitalisering/Styrking av Kateketisk senter.
 • Vurdere samarbeid med NUK og skolene.

EKTESKAP OG FAMILIE

6

PRO skal:

 • I samarbeid med Familiesenteret ta initiativ til pastorale tiltak sentralt og lokalt som styrker:
  1. Familienes suverenitet
  2. Det indre samhold i familien gjennom dannelsen av familiegrupper og familienettverk
  3. Barnas rett til å bli oppdratt av sine egne foreldre i samsvar med deres tro.

LIVSVERN

B

PRO kan:

 • Fremme feiringen av Livets dag (en av Adventssøndagene eller Herrens Bebudelse 25. mars) i alle våre menigheter, med messefeiring, bønn for livet, billedutstillinger og foredrag.
 • Lage en lettfattelig presentasjon av Evangelium Vitae til bruk i menighetene.
 • Oppmuntre til karitative tiltak overfor vanskeligstilte gravide/foreldre.
 • Skolere oss selv gjennom et menighetsseminar.
 • Oppmuntre til å markere oss i det offentlige rom gjennom avisartikler, fredelige aksjoner, etc.

FOREBYGGENDE ARBEID MOT SEKSUELLE OVERGREP

B

PRO kan:

 • Lage en aktualisert versjon av brosjyren til Beredskapsplanen.
 • Sørge for at Kirken tar opp:
  1. Seksuelle overgrep i andre sammenhenger, f eks innen familien
  2. Forebyggende arbeid rettet mot leirledere, katekeselærere, m.fl.
  3. Retningslinjer for prestene i møte med overgrep

SAKRISTANUTDANNELSE

NY

PRO kan:

 • Opprette sakristanutdannelse for legfolk, for eksempel ved OKBs presteseminar. 

KATOLSK INFO TIL SØKENDE

NY

PRO kan:

 • Lage en enkel, oppdatert brosjyre til å legge i kirkene.

KATOLSK NETTAVIS

NY

PRO kan:

 •  Få i gang produksjon av katolske artikler på egen nettside. Se forslag fra Helge Gudheim.

ØKT KIRKEBIDRAG

NY

PRO kan:

 • Samarbeide med de økonomiske organer i Kirken om et felles tiltak på bispedømmeplan for å øke Kirkens inntekter.
av Webmaster publisert 12.12.2007, sist endret 12.12.2007 - 23:17