Årsberetning 2002-2003

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til pastoralrådsmøte 25-26 oktober 2003 for perioden oktober 2002 til oktober 2003


ARBEIDSUTVALGET

PRO-møtet i oktober 2001 valgte følgende arbeidsutvalg (AU) for perioden 2001-2003:

Frode EidemLillestrømleder
Ewa BivandBergennestleder
Georg AkerLarvik
Lars Jul-HansenOslo - St. Hallvard
Henri MaatjeFredrikstad
Sigurd Markussenprestene
Peter TálosNUK
Turid FolkedalHønefoss1. varamann
Gerda SiringArendal2. varamann
Irek Zielinskiprestenevaramann (prestene)

Rosalia Lucasovic Bjerkedal er gjenvalgt som revisor.


AU-MØTER

AU har i perioden avholdt fem kveldsmøter (26/11-02, 9/1-03, 13/2-03, 23/4-03, 28/8-03). Dette er noe færre enn hva som har vært vanlig tidligere. Det er to grunner til at antall møter har vært mindre - effektiv kontakt mellom møtene via e-mail og et effektivt AU som stort sett har klart å gjennomføre alle punktene på arbeidsprogrammet. Møtedagene har variert mellom tirsdag, onsdag og torsdag og vanligvis begynt kl 17.30 og vart i bortimot tre timer.

Oppslutningen om møtene har vært god og varamenn har bare blitt innkalt ved behov. Biskop Gerhard Schwenzer og kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært tilstede på de fleste møtene, noe som er en stor fordel for AUs arbeid. AU er takknemlig for at de prioriterer arbeidet og møtene i PRO og AU.

AU vedlikeholder en aktivitetsliste der det føres opp saker man holder på med, hvem som er ansvarlig samt tidsfrist. Dette er et meget nyttig verktøy for planlegging og gjennomføring av AUs arbeid.


ARBEIDSPROGRAMMET

PRO-møtet i oktober 2001 vedtok et arbeidsprogram for perioden 2001-2003 med syv hovedoppgaver. Nedenfor redegjøres det først og fremst for hva AU har gjort i løpet av valgperiodens andre år innenfor disse syv punktene - i prioritert rekkefølge. Likevel er samtlige underpunkter i arbeidsprogrammet tatt med, men de punktene som ble avsluttet i valgperiodens første år (2001/2002), står i kursiv.

1. Barne- og ungdomsarbeid

PRO holdes oppdatert om arbeidet i arbeidsgruppen som planlegger seminar i 2002/2003 og gir sine kommentarer underveis

La oss åpne med straks å fastslå at dette har vært et begivenhetsrikt år! Forhåpentligvis et år som betyr innledningen til en ny æra i barne- og ungdomsarbeidet. Store ord, ja vel, men ganske velbegrunnet hvis oppfølgingen av seminaret skjer med planlagte mål.

Men la oss begynne der vi slapp ved forrige årsberetnings avslutning, nemlig oktober 2002. I all hovedsak har det meste av arbeidet dreiet seg om forberedelsene til seminaret i august 2003. Av viktige ting har følgende skjedd:

 • Arrangementkomité og redaksjonskomité i samarbeid med NUK ble opprettet.
 • Vi har brukt flere nummer i "Broen" som en viktig informasjonskanal. Også menighetsblader og infoer til oppslagstavler er blitt benyttet.
 • Mye informasjon ble sendt ut til pastoralrådsrepresentantene og menighetsrådene.
 • Redaksjonskomitéen produserte et ferdig dokument, basert på ABU's (arbeidsutvalget for barn og unge) arbeid. Dette var seminarets arbeidsdokument.
 • Arrangementkomitéen la ned et stort arbeid i det praktiske forarbeid. Arrangementkomité og redaksjonskomité hadde flere møter sammen og la ned mye arbeid i programoppsettet, gruppeinndelinger osv.
 • Biskopens hyrdebrev ble publisert i "Broen" og lest opp i de fleste menighetene. Hyrdebrevet ble godt mottatt og ble senere brukt som NUK's arbeidsgrunnlag på seminaret. Dermed hadde seminaret to arbeidsdokumenter, men begge hadde sammenfallende synspunkter og mål bare sagt med andre ord.
 • Det ble sendt ut et spørreskjema til delegatene på PRO's vårmøte 2003. Dette ble til stor hjelp i kartleggingen av forberedelsene i menighetene.
 • Det ble sendt ut innbydelse med påmeldingsfrist 1. mai til seminaret. Vi la stor vekt på oppfølging og purring. Ca. 100 deltagere må vi være fornøyd med.
 • Redaksjonskomitéens sluttrapport ble sendt ut i oktober 2003.

Seminaret var oppdelt i to deler. Først en NUK-del, fra 4. til 7. august og en fellesdel med PRO fra 8. til 10. august. Første del må sies å ha vært en forberedelse til fellesdelen.

Hele uken var det "knallvær" og stemningen var meget god allerede ved starten av fellesdelen.

Seminarets viktigste del var gruppearbeidet. Dette var inndelt i åtte forskjellige grupper hvor deltagerne hadde valgt "sine" grupper selv så langt det var mulig. Alle gruppene var organisert med gruppeleder og ressursperson som var godt brifet og forberedte. Gruppene ble stilt overfor problemstillinger de skulle gi et todelt svar:

 • Et skriftlig produkt som inneholdt svar på de problemstillinger gruppen fikk, og med en plan for alternativer og muligheter til gjennomføring i praksis. Dette var utgangspunktet for seminarets redaksjonskomité og dets arbeid.
 • Det var en muntlig del som skulle illustrere problemstillinger på en engasjerende måte. Dette viste seg å bli en meget vellykket og populær underholdningsdel på lørdagskvelden. Virkelig minnerikt!! Alle gruppene kunne stilt med deltagere på nasjonale revyteater!! Glemmes må heller ikke NUK som gjorde samme opplegg dagen før. Vi koste oss storligen alle sammen begge kvelder!

Vi må rette en stor takk til NUK's stab som gjorde en stor innsats med forberedelser og godt arbeid under seminaret, men det hele var selvfølgelig et "teamarbeid" med mange impliserte. Vi må gi en stor honnør til kjøkkengjengen! Maten er alltid viktig for å skape god atmosfære under et så stort arrangement.

Frykten for at Mariaholm skulle bli for "trang" viste seg å være ubegrunnet selv om det flotte været selvfølgelig hjalp oss endel.

En viktig konklusjon og erfaring vi kan trekke av seminaret og forarbeidet i samarbeid med NUK må derfor bli:

Samarbeidet fungerte svært godt og bør kunne gjentas når det kan være tjenlig. Også på mindre arrangementer bør dette være noe å tenke på i fremtiden.

Finnes det så ikke noe negativt? Jo, dessverre kom det ikke noen vedtak alle kunne enes om når det gjaldt gruppe 1 som omhandlet den sentrale organiseringen av barne- og ungdomsarbeidet. Dette må selvfølgelig vies stor oppmerksomhet og oppfølging videre. Vi står her overfor helt avgjørende spørsmål og uten endringer i NUK's struktur vil det bli svært vanskelig å få til varige løsninger i arbeidet blant barn og unge.

Hvordan man skal få til en slik strukturendring, må vi håpe kan skje under en prosess fremover. Det var jo egentlig dette spørsmålet som var det viktigste utgangspunkt for å jobbe mot et seminar.

Det haster med et langt tettere samarbeid mellom sentral organisasjon og menighetene!

PRO oppfordrer til å utarbeide handlingsplaner i lokalmenighetene

Mal for handlingsplan ble sendt til menighetene og lagt ut på internett februar 2002. Malen er tatt med i revidert versjon av Menighetshåndboken (se arbeidsprogrammets punkt 5).

PRO oppfordrer menighetene til å arrangere nye regionale seminarer

Oppfordring sendt til menighetsråd og sogneprester mai 2002.

2. Menighetsrådslederseminar

Bidra til gjennomføring av økonomiseminar i januar 2002

Seminaret ble gjennomført på Lillestrøm januar 2002.

Arrangere menighetsrådslederseminar i 2003

For tredje året på rad ble det arrangert seminar for prester og MR-ledere / nestledere og menighetsansatte i regi av PRO. St. Hallvard menighet i Oslo var vertskap. Hovedtema denne gang var, i likhet med det første seminaret i Drammen i 2001, konflikter og konflikthåndtering i menighetssammenheng.

Seminaret begynte fredag eftermiddag og varte til lørdag eftermiddag og inkluderte middag fredag kveld i menighetssalen i St. Hallvard kirke og lunsj samme sted på lørdag. I tillegg servering av kaffe, kaker og frukt i pausene. Menigheten sørget for overnatting til seminardeltagere som trengte hjelp til dette. Deltageravgiften var kr. 300,- som dekket kost og diverse utgifter. PRO dekket reiseutgifter (billigste reisemåte) for en deltager fra hver menighet. Hver menighet kunne i prinsippet sende flere deltagere men måtte da selv bekoste reiseutgifter utover én deltager.

Det ble holdt vesper fredag kveld og seminardeltagerne var med i den vanlige messen kl. 10

på lørdag. Representanter fra menighetsrådet og menighetslivsutvalget i St. Hallvard hadde påtatt seg en rekke praktiske oppgaver inkludert matlagning og servering.

Leder av PRO åpnet seminaret og orienterte om PROs oppgaver og funksjon i OKB. Derefter gav kansellist i OKB Ulrik Sverdrup-Thygeson en grundig innføring i reglene for menighetsråd som gjelder i OKB. Denne orienteringen var meget nyttig for medlemmer og spesielt ledere / nestledere av menighetsråd, og bør, i likhet med PRO-leders orientering, inngå som fast post på lederseminarene i OKB.

Fredagens seminar ble avsluttet med en presentasjon av tre menigheter: Hønefoss, Kristiansand og St. Hallvard. Representantene fra de respektive menigheter gav et godt innblikk i hvilke forskjeller, men også likheter, som finnes mellom små, mellomstore og store menigheter. Seminardeltagerne fulgte opp med ivrig diskusjon efter innleggene.

Sogneprest i Oppsal menighet i Oslo, Kåre Skråmestø, Den norske kirke, startet lørdagen med et foredrag om konflikter og konflikthåndtering i menighetssammenheng. På dette område har han mange års erfaring fra personalsaker i Oslo bispedømme og har holdt tallrike foredrag og kurs om nettopp dette emne. Avslutningsforedraget på lørdag var ved lege Lars Jul Hansen om kommunikasjon mellom mennesker med vekt på "den alvorlige samtalen". I likhet med Kåre Skråmestø har også han gjennom arbeid med og behandling av kreftpasienter og undervisning av helsepersonell spesielle interesser og erfaring innenfor dette som skulle være seminarets hovedtema.

Det var ca. 30 deltagere på seminaret, de fleste legfolk, men også noen prester var tilstede. Av hensyn til prestene er det sannsynligvis mest gunstig å avholde seminaret fra fredag til lørdag, slik det ble gjort nå og i 2002 på Lillestrøm.

Bidra til at prestene også får tilbud om et seminar i ledelse, personalforvaltning / konflikthåndtering

Prestene har foreløpig prioritert andre aktiviteter, bl.a. oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet. I januar 2003 ble derfor AU enige om å anbefale overfor det nye PRO at saken tas opp igjen i perioden 2003-2005.

3. Økonomi - kirkebidrag

Holde nær kontakt med det strategiske økonomiutvalget

Det Økonomiske Strategiutvalget, som ble oppnevnt av PRO i 2001, har bestått av Hans Inge Hansen (St. Hallvard), Frode Eidem (Lillestrøm), Georg Aker (Larvik) og Ulrik Sverdrup-Thygeson (kansellist). I og med at to av medlemmene også sitter i AU, har kontakten vært til stede kontinuerlig. Utvalget har bl.a. utgitt en økonomibrosjyre, utarbeidet den nye ordningen for menighetenes økonomiske bidrag til bispedømmet (PRO anbefalte høsten 2002 at ordningen skulle gjennomføres) og stått for kampanjen om kirkebidrag som gir skattereduksjon.

Bistå det strategisk økonomiutvalget i arbeidet med å arrangere seminar for menighetene (se punktet om menighetsrådslederseminar)

Seminaret ble gjennomført på Lillestrøm januar 2002.

Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene

Uviklingen ble presentert både på PRO-møtet mars 2002 og PRO-møtet mars 2003.

Evaluere det strategisk økonomiutvalget i 2003 og vurdere om det bør fortsette

I april 2003 sluttet AU seg til utvalgets egen evaluering som anbefaler at utvalget ikke oppløses, men tar en pause på ett år og så selv vurderer behovet for nye arbeidsoppgaver.

Holde seg orientert om OKBs regnskap, budsjett og langtidsbudsjett

Kansellisten presenteres alltid OKBs budsjetter og langtidsbudsjetter på PROs høstmøter og OKBs regnskaper på PROs vårmøter. Dette har også vært tilfelle for denne perioden og PRO får på denne måten et godt innblikk i bispedømmets økonomiske situasjon til enhver tid.

4. Beredskapsplan ved overgrep

Vurdere og godkjenne planen

Arbeidet med en beredskapsplan når kirkelige medarbeidere er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd ble påbegynt i forrige PRO-periode. Gruppen som har utarbeidet forslaget, har først og fremst bestått av Lindie Landmark, Margareth Bergman og Rønnaug Aaberg Andresen, men også Anne-Lise Resser, Chris Nyborg, og Lars Jul-Hansen har bidratt.

Efter en høringsrunde ble planen godkjent av biskopen i februar 2003 og straks lagt ut på internett.

En brosjyre ble ferdig i juni 2003 og planen og flere eksemplarer av brosjyren ble sendt til menighetene og andre.

Sørge for at planen blir kjent i menighetene

Eneste aktivitet overfor menighetene er utsendelsen av planen og brosjyrene med følgebrev i juni 2003. For øvrig er planen lagt ut og omtalt på internett og PROs leder har orientert om den ved flere anledninger, bl.a. i forbindelse med nordisk møte på Island i juni 2003.

Følge opp bruken av planen mot slutten av PRO-perioden

Siden planen først ble sendt ut mot slutten av PRO-perioden er det naturlig at en eventuell oppfølging først skjer i kommende PRO-periode.

Vurdere om denne planen skal utvides med:

 1. andre typer overgrep
 2. overgrep overfor andre grupper av mennesker
 3. et kapittel om forebyggende arbeid

Planen var opprinnelig tenkt i forbindelse med overgrep overfor barn og unge, men er underveis har man også tatt hensyn til at offeret kan være en voksen.

Siden planen først var ferdig mot slutten av perioden, har AU besluttet at eventuelle andre utvidelser (andre typer overgrep og forebyggende arbeid) vurderes av kommende PRO.

5. Menighetshåndboken

Presentere håndboken for prestene

Håndboken ble presentert for ca 25 prester i november 2001.

Holde kontakt med redaksjonskomitéen

Redaksjonskomitéen har bestått av Ola Fuglestved (leder), p. Sigurd Markussen og Frode Eidem. I og med at to av medlemmene også sitter i AU, har kontakten vært til stede hele tiden.

Redaksjonskomitéen har jobbet med en revidert utgave, versjon 2, som ble ferdig i oktober 2003.

Følge opp bruken av håndboken i menighetene

Siden arbeidet med å revidere håndboken har tatt lang tid, har AU foreslått at dette underpunktet vurderes på nytt i den kommende PRO-perioden.

Evaluere prosjektet efter 1-2 år

Siden arbeidet med å revidere håndboken har tatt lang tid, har AU foreslått at dette underpunktet vurderes på nytt i den kommende PRO-perioden.

6. Temahelger

PRO oppfordrer til lokale / regionale seminarer og utarbeider en idépakke

PRO oppfordret i mai 2002 menighetene til å komme med utspill om hva de ønsket seg. Påmelding til slike seminarer har de senere år vært meget beskjeden og responsen på brevet var nær null. AU besluttet derfor på møtet i september 2002 å ikke bruke mer tid og krefter på denne saken.

7. Valgordning for ansatte

Revurdere valgordningen for ansatte, spesielt i menighetene

Ny valgordning for ansatte i menighetene ble godkjent i september 2002.


ANDRE SAKER

I tillegg til de syv hovedpunktene i arbeidsprogrammet har AU også vært engasjert i en del andre saker som enten har dukket opp efterhvert eller hører med til arbeidsprogrammets "B-punkter".

Samarbeid

Styrke kontakten med andre katolske organisasjoner og grupperinger, herunder:

 • Innvandrergrupper
 • Presterådet

Samarbeid er ført opp som det første B-punktet på arbeidsprogrammet. "B" betyr at AU gjerne skal gjøre saken, men ikke med høy prioritet.

AU anbefaler at punktet med innvandrergrupper vurderes på nytt i kommende PRO-periode.

PROs leder har hatt en del uformell kontakt med leder av Presterådet, p. Rolf Bowitz, i løpet av PRO-perioden.

PROs leder har også hatt en del uformell kontakt med lederen for pastoralrådet i Sverige, Birgit Lechat. Dette resulterte i svensk deltagelse ved det store barne- og ungdomsseminaret i august.

Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum

Kartlegge behov for nye kapelldistrikter

Utrede muligheter for fjernundervisning

AU har ikke prioritert dette andre B-punktet høyt nok i denne perioden, men anbefaler at punktet vurderes på nytt.

NordKat 2003

NordKat er et nordisk møteforum der katolikker fra Norden møtes annet hvert år. Vanligvis er det et sentralt tema og det deltar omtrent 40-50 personer. I 2003 ble det et annerledes møte der to personer fra hvert av de nordiske bispedømmene møttes for å diskutere NordKats fremtid. Møtet ble avholdt i juni 2003 i Reykjavik og deltagere fra PRO var Frode Eidem og Harald Huse. Møtet konkluderte med at nordisk samarbeid er viktig, men at vi skal forsøke et annet møteopplegg. Vi ble enige om å delta mer aktivt i det europeiske samarbeidet, Europeisk Forum (EF), og at de nordiske delegatene til EF møtes en dag på forhånd og utveksler erfaringer fra de respektive bispedømmene. EF møtes også annet hvert år, neste gang allerede i 2004 i Fatima.

PRO-møter

En del av AUs arbeid har selvsagt vært planlegging og gjennomføring av de to årlige PRO-møtene. Detaljplanleggingen har leder, nestleder og sekretær stått for.


DIVERSE

I tillegg til sakene ovenfor er det visse aktiviteter som hører med til AUs daglige arbeid.

AUs arbeid

AU har ønsket å styrke kontakten mellom menighetsrådene og PRO. Dette gjøres ved at de fleste faste AU-medlemmene leser referatene fra 3-4 utvalgte menighetsråd (aldri egen menighet). Disse AU-medlemmene er også bedt om å ha jevnlig kontakt med menighetsrådslederne i de menighetene de leser referater fra. Videre er alle menighetsvalgte PRO-medlemmer oppfordret til jevnlig å delta på de lokale menighetsrådsmøtene. På denne måten vil hver menighet ha kontakt med minst to PRO-medlemmer, den som er valgt fra egen menighet samt den i AU som leser referatene.

På hvert AU-møte har man følgende faste poster:

 • All inn- og utgående post blir kort referert
 • Alle tilsendte referater fra menighetsråd, presteråd, NUK osv. blir kort referert
 • Biskopen gir en kort orientering om siste nytt i bispedømmet
 • Kansellisten gir en kort orientering om siste nytt fra administrasjonen

Representasjon

Ewa Bivand representerte PRO på Caritas' generalforsamling 2-4 mai 2003.

Frode Eidem representerte PRO ved prestevigselen av p. Arnfinn Haram 16. mai 2003 og overrakte en gave fra PRO.

Frode Eidem var tilstede ved innvielsen av Askims nye kirke 30. mai 2003.

Frode Eidem og Harald Huse representerte OKB under NordKat-møtet juni 2003.

av Webmaster publisert 08.01.2004, sist endret 08.01.2004 - 10:08