Årsberetning 2006-2007

Beretning fra PROs Arbeidsutvalg til Pastoralrådsmøtet 27.-28. oktober 2007 for perioden oktober 2006 til oktober 2007.

ARBEIDSUTVALGET

PROs AU har i perioden oktober 2006-oktober 2007 hatt følgende sammensetning etter suppleringsvalg på forrige høstmøte:

Maria Elizabeth Fongen Askim Leder
Ingvild Sjo Haugesund Nestleder
P. Nikolas Goryczka ofm Prestene
Heidi Øyma NUK
Inger Th. Sannes Müller Larvik
Henri Maatje Fredrikstad
Kari Berle Stavanger
Marit Bruce NKKF 1. vara for menighetene
Alexander Golding NUK 2. vara for menighetene

PROs mangeårige sekretær, Peter Bjerke, ble avløst av Gunhild Finseth-Ficarra 1. juni 2007. P. Nikolas gikk ut i sabbatsår 1. september.

AU-MØTER

AU har i perioden avholdt 11 ordinære møter à tre timers varighet (25.10.06, 22.11.06, 13.12.06, 03.01.07, 07.02.07, 07.03.07, 25.04.07, 23.05.07, 12.06.07, 22.08.07, 24.10.07). Mellom møtene har AU-medlemmene hatt kontakt med hverandre på e-post og telefon. Det har vært en god del forfall blant AUs medlemmer dette året, bl.a. grunnet sykdom. Dette har redusert arbeidstempoet i forhold til fjoråret. Noe av fraværet har vi kompensert for med telefonkonferanser. AU fikk også opprettet et internettforum som ikke ble så mye brukt, men som kan komme til nytte for neste AU.

På bakgrunn av dette anbefaler AU at antall møter reduseres til 5-6 pr. år, hvorav et heldagsmøte i begynnelsen av perioden, at det utarbeides tilfredsstillende ordninger for utkantkatolikkers mulighet til å være representert og at antall AU-medlemmer reduseres til 3, evt. 5 faste medlemmer (kontra 7 i dag), og at de resterende PRO-medlemmer trekkes mer aktivt inn i arbeidet med å gjennomføre arbeidsprogrammet.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. og kurialråd Ulrik Sverdrup-Thygeson har vært til stede på de aller fleste møter. Ved forfall har biskopen sendt generalvikaren, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC eller p. Carlo Le Hong Phuc.

ARBEIDSPROGRAMMET

A 1. NYEVANGELISERING

Dette arbeidet går nå sin jevne gang i regi av evangeliseringsutvalget, og er ute av PROs hender. AU anbefaler at biskopen oppmuntrer til fortsatt innsats på dette området, da evangeliseringsukene rundt i menighetene har vært til stor motivasjon og nytte, og at forskjellige evangeliseringsinitiativ kunngjøres samlet for hele bispedømmet. Som en konsekvens av dette punktet fikk AU Informasjonstjenesten til å opprette en felles nettkalender for bispedømmet, der alle lokale arrangementer kan skrives inn.

A 2. BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Biskopen og PRO fikk overrakt NKKFs forslag til en helhetlig pastoral plan for barne- og ungdomsarbeidet. Denne ble anbefalt og foreslått supplert av NUK.

AU anbefaler at arbeidet med en slik pastoral plan videreføres (kfr. også konklusjonene fra Ungdomsseminaret 2003, der man la vekt på en helhetlig formasjon fra barn til ung voksen).

A 3. MEDARBEIDERSEMINARER

Dette året arrangerte AU et medarbeiderseminar for alle som arbeider med menighetsblader. Ingvild Sjo sto for innholdsdelen og Peter Bjerke for layoutdelen. Ca 20 personer deltok, og resultatene har ikke latt vente på seg - i form av mer innbydende og "proffe" menighetsblader.

A 4. BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP

Denne saken har ligget i biskopens hender siden AU tiltrådte. Det er videre et ønske fra AU om at overgrep også innad i familien tematiseres i forebyggende hensikt. Biskopen har nylig oppnevnt nytt Fagetisk Råd, bestående av Rønnaug Aaberg Andresen (leder), Huan Nguyen og P. Erik Ruud S.M.

A 5. PASTORAL OMSORG FOR KATOLIKKER SOM BOR LANGT FRA MENIGHETENS SENTRUM OG KAPELLDISTRIKTER OG SOGN

Her har det skjedd mye, både lokalt og på bispedømmeplan. AU har hatt et møte med Valdres Katolske Forum (VKF) i november i fjor, og fikk deretter i oppdrag av biskopen å arrangere et seminar for utkantkatolikker. Dette fant sted 25. august i år og hadde ca. 50 deltagere. På dette møtet holdt leder for VKF, Helge Gudheim, en redegjørelse for hvordan VKF har organisert sine aktiviteter, bl.a. ved å melde seg inn i Norske Kirkeakademier, og slik få midler til foredragsvirksomhet. Han presenterte videre et menighetsplantingsprosjekt; en modell for hvordan små messesteder kan utvikle seg til menigheter. Biskopen har gitt Valdres Katolske Forum status som kapelldistrikt (St. Thomas) som et pilotprosjekt, med p. Fredrik Hansen som kapellan i 50% stilling. Biskopen oppretter også to nye menigheter i hhv. Kongsvinger (Sta. Clara) og Jessheim (St. Gudmund). Justering av menighetsgrensene er gjennomført flere steder.

AU anbefaler at dette punktet videreføres i det nye Arbeidsprogrammet.

A 6. INNVANDRERES PASTORALE BEHOV OG NASJONALSJELESORGEN

Etter en spørrerunde i alle de 20 menighetene i OKB har vi fått et resultat som er forsøkt sammenfattet etter spørreskjemaets inndeling: Vi ønsket å kartlegge dagens status i menighetene, udekkede behov, menighetens strategi i forhold til de ulike gruppene og fremtidsutsikter.

I denne kartleggingen, som menighetene samvittighetsfullt hjalp oss med, fant vi at det gjøres mye for å imøtekomme de ulike nasjonale gruppers behov.

Samtidig er en menighet en slags pilgrimsferd der man stadig støter på nye muligheter og utfordringer, så om vi har gjort dette i denne perioden, venter nok denne kartleggingen om noen år igjen og nye utfordringer møter menighetene som etter hvert bare blir bedre til å løse dem.

A 7. INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Denne saken tok også biskopen over tidlig i AUs virkeperiode. Biskopen har styrket Informasjonstjenesten og ansatt nye redaksjonsmedlemmer i Broen og St. Olav tidsskrift.

A 8. REGISTRERING AV KATOLIKKER I MENIGHETENE

Denne saken ble overtatt av Administrasjonen allerede i fjor. Dette er ikke lenger PROs oppgave, men alle menigheter oppfordres til å hjelpe OKB med registrering av medlemmer lokalt.

A 9. KATEKETUTDANNELSE

Her har AU undersøkt forholdene i tre menigheter, og sett at det mangler mye på å få tilfredsstillende ordninger, skjønt en del har bedret seg med innføringen av Ekko-kurset Kateketisk Senter har oversatt og tilrettelagt.

AU anbefaler at kateketutdannelse og katekese blir et prioritert punkt i det nye Arbeidsprogrammet.

A10. STYRKE OG UTBRE DEN EUKARISTISKE TILBEDELSE I ALLE MENIGHETER

Dette forslaget ble implementert ved dekret like etter biskopens tiltredelse, og biskopen ønsker at dette punktet videreføres i 4-5 år til, i den mening at PRO aktivt bistår menighetene med å gjennomføre ukentlig eukaristisk tilbedelse. Dette støtter AU helt og fullt opp om.

A11. VERNEOMBUD FOR ANSATTE OG PRESTER

AU tok kontakt med professor Dr. Jan Erik Karlsen ang innføring av et HMS-system i OKB. Kansellist Kjell Ivar Maudal har sett på hva slags ordning som bør gjelde i bispedømmet, og Ole Petter Haugdal (PRO-rep. Hamar) har stått til rådighet i dette arbeidet. Arbeidet er ennå i begynnerfasen.

A12. PROS REPRESENTATIVITET

På bakgrunn av våre menigheters heterogene sammensetning ønsket biskopen å styrke de forskjellige nasjonale gruppenes representasjon i PRO. AU har således utarbeidet forskjellige modeller for representasjon, som ble forelagt PRO underveis. I samsvar med Kirkeretten ønskes PROs arbeid dreiet helt over på rent pastorale oppgaver, og at man styrker kalls- og tjenesteforståelsen i alt kirkelig arbeid.

Arbeidet er ikke sluttført, og AU anbefaler at dette punktet videreføres i det nye Arbeidsprogrammet.

B-PUNKTER

B-punktene er punkter AU kan gjennomføre dersom det har tid og kapasitet.

B 1. ØKONOMI - KIRKEBIDRAG

Overlatt til OKBs administrasjon.

B 2. MENIGHETSHÅNDBOKEN

Rønnaug Aaberg Andresen har på oppdrag fra AU gjort en formidabel innsats for å ajourføre menighetshåndboken.

B 3. SAMARBEIDE MED FAMILIESENTERET

AU tok initiativ til stabsmøter med Familiesenteret, Kateketisk Senter og NUK. Det ble gjennomført to slike møter i 2007. Vellykket, men litt redundant for enhetene som allerede samarbeider og møtes jevnlig.

B4. KATOLSKE SKOLER

Dette temaet har AU ikke rukket å se på.

OBSERVASJONSSAKER - PRO observerer utviklingen

  • Etterutdannelse for prester. Oversendes Presterådet.
  • Støtte til dåpsopplæring. Ferdig bearbeidet i fjor.

DIVERSE

Biskopen har bedt PROs AU forberede en omlegging av menighetsrådsreglene slik at disse blir i samsvar med Kirkeretten. OKB/PRO har hatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et første forslag. Dette ble forelagt Pastoralrådet på vårmøtet i år, og deretter sendt ut på høring til alle bispedømmets sogneprester og menighetsråd. Hovedendringene er at Kirkerettens stadfestelse av sogneprestene som menighetsrådsledere bekreftes, og at menighetsrådenes oppgaver heretter skal fokusere på det pastorale, mens menighetenes økonomi, drift og vedlikehold besørges gjennom et valgt finansråd. De innkomne merknader er i løpet av sommeren og høsten blitt behandlet i bispedømmets administrasjon, som har sett på de juridiske sider av forslaget. AU regner med at det endelige forslaget vil bli forelagt PRO på førstkommende vårmøte.

AU anbefaler at punktet følges opp frem til nye regler er gjort gjeldende.

REPRESENTASJON

En del fra AU var tilstede på NUKs 60-årsjubileum og PROs leder deltok i markeringen av biskop John Willem Grans og biskop Bernt Eidsvigs prestejubiléer i august i år.

av Webmaster publisert 12.12.2007, sist endret 12.12.2007 - 23:48