JOMFRU MARIA - GUDS MOR

Jomfru Maria Grunnstenen i Den katolske kirkes tro og liv er kristologien (læren om Kristus). Og selve kjernen i kristologien er inkarnasjonen (at Gud ble menneske) - Gud lot seg føde inn i vår verden, ved Den Hellige Ånd og av Jomfru Maria. Kristus er en person i Guddommen - han er både sant menneske og sann Gud. At Maria ble utvalgt til å føde Guds Sønn, gjør at hun står i en særstilling i frelseshistorien - vi ærer henne som Guds Mor.

Mariologien (læren om Jomfru Maria), og fromheten som springer ut av denne, har stor betydning i Den katolske kirke. Den må imidlertid alltid sees i forhold til kristologien. Alt som læres om Jomfru Maria og hennes plass i Kirkens liv, har bare sin fulle berettigelse i den grad det peker hen imot ham som er Kirkens grunnlegger og sentrum - Kristus. Derfor sier også Den katolske Kirkes Katekisme (KKK 487):

"Det som den katolske tro tror om Maria, har sitt grunnlag i det den tror om Kristus, mens det den lærer om Maria, igjen kaster lys over det den tror om Kristus." Les mer ...

Les ARTIKLER om Maria, Guds Mor.
MARIABØNNER OG -ANDAKTER
MARIAFESTER/-HØYTIDER OG MINNEDAGER