Personnummer må til for at Kirken skal få offentlig tilskudd

Kultur- og kirkedepartementet har gjennom lengre tid arbeidet med omlegging av betingelsene for at trossamfunn skal få sine lovbestemte tilskudd. Lovforslaget har blant annet gått på at man må fremlegge hvert medlems fødselsnummer (alle 11 sifrene, også personnummeret - de 5 siste tallene) ved søknad om statsstøtte.

Oslo katolske bispedømme uttrykte i fjor sin skepsis til lovforslaget i en høringsuttalelse, blant annet med begrunnelse i at det vil bli et kostbart slit å innhente disse fem sifrene. Det fryktes at tilleggskravet blir en måte for det offentlige å spare på, på trossamfunnenes bekostning. Videre tar høringsuttalelsen opp problematikken rundt at en del katolikker nok vil vegre seg mot å la seg registrere med fødselsnummer. Dels kan dette gjelde hele grupper, særlig de fra land med erfaringer med overgrep fra myndigheter og andre. "Slik vegring er legitim og bør respekteres, og det er for oss overordnet og styrende i saken", heter det i høringsuttalelsen. Og videre: "Selv med de restriksjoner på bruken som er lagt inn i departementets utkast, står vi overfor et prinsipielt skritt: Når bruk av fødselsnummer har innarbeidet seg, vil det være langt vanskeligere å motsette seg alle de senere små skritt som gradvis åpner for bruk av nummeret i andre sammenhenger; det kan begynne med søknad om anonymisert forskning (for eksempel på tro og utdannelse/kriminalitet/sykdommer), så kan det komme inn hensyn til oversikt, til sikkerhet m.m. Skal fødselsnummer likevel tillates, må det være et krav at lovteksten uttrykkelig har med at det ikke skal brukes i andre sammenhenger, heller ikke når det er fullstendig anonymisert."

Til tross for protester, ble lovforslaget i desember vedtatt av Stortinget. Lovendringen er imidlertid ennå ikke trådt i kraft, og det vites ikke hvor lang overgangsperioden blir. Her er vedtaket (9.12.2003):

"Departementet kan gjeva føresegner om plikt til å opplysa om fødselsnummer for kvar einskild medlem ... til bruk i saker om tilskot etter §§ 19 og 19 a. Desse opplysningane kan jamførast med opplysningar frå Det sentrale folkeregisteret, andre trudoms- og livssynssamfunn og medlemsregisteret til Den norske kyrkja så langt dette er teneleg for å kontrollera at vilkåra for tilskot er oppfylde."

Kirkedepartementet fremstiller saken i positive og optimistiske ordelag, hvor ekstraarbeidet trossamfunnene påføres, ikke nevnes:

«Endringen går ut på at tros- og livssynssamfunn skal ha plikt til å sende inn oversikter over medlemmenes fødselsnummer, dvs. de medlemmene det søkes statlig eller kommunalt tilskudd for. Det er fullt mulig å være medlem uten å opplyse om fødselsnummer, men det vil da ikke bli gitt tilskudd for vedkommende. Personopplysningene vil bli behandlet i samsvar med Datatilsynets krav. Fødselsnummer vil bli kontrollert mot andre trossamfunn, Folkeregisteret og Den norske kirkes medlemsregister. Numrene slettes fysisk når den årlige kontrollen er gjennomført. Oversiktene vil ikke bli gjort tilgjengelige for Statistisk sentralbyrå. Departementet mener endringen vil styrke personvernet, ettersom medlemsoversikter ikke lenger blir sendt til kommunene. Det blir også enklere for kommunene å administrere tilskuddsordningen.Tilskuddet utbetales på grunnlag av en oversikt fra departementet over antallet medlemmer i de aktuelle tros- og livssynssamfunnene i kommunen. Departementet anslår etableringskostnadene til ca kr 700.000 og de årlige driftsutgiftene til ca kr 300.000.»

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 11:06