Arbeids­miljøet i OKB diskutert i Finansrådet

Finansrådet i Oslo katolske bispedømme (OKB) har på sitt møte 19. januar 2016 vurdert beskyldningene om dårlig personalledelse i OKB på bakgrunn av en lengre artikkel i Aftenposten 14. januar. Verneombud Paul Marić var tilstede på møtet og svarte på spørsmål om situasjonen. Han gjorde det klart at hans sitater var tatt ut av sin sammenheng og fremstod som mye mer dramatiske enn de var ment å være.

– «Mine intensjoner var ikke å komme med anklager mot noen. Jeg anklager ikke ledelsen for å ha drevet en aktiv kampanje for å stemple medarbeidere som illojale, ei heller for å ha gitt medarbeidere skriftlige advarsler på grunn av at de har ytret seg kritisk», sier verneombud Paul Marić.

«Jeg ønsket kun å konstatere at vi i fjor hadde situasjoner hvor både ledere og ansatte sa og gjorde ting som gikk utover arbeidsmiljøet. Utviklingen har heldigvis snudd, og vi er på bedringens vei – selv om det fremdeles er et stykke igjen før vi når målet, har jeg inntrykk av at situasjonen har forbedret seg en god del siden i fjor sommer. Dessverre kom ikke min beskrivelse av den positive endringen med på trykk», sier Marić.

Finansrådet tok verneombudets og administrativ leders redegjørelse til etterretning, og uttrykte tilfredshet over at arbeidsmiljøet er i positiv utvikling. Det ble ikke ansett nødvendig å iverksette spesielle tiltak på det nåværende tidspunkt.