Regnskap 2001

Som dere ser av regnskapet opplevde menigheten en stor økning i kollekt, kirkebidrag og gaver (ikke inkludert gaver til byggeprosjekt og orgel).

Tallene viser med regnskapet i 2000 i parentes:

Vanlige kollekter kr 106 132,50 (kr 96 419,00)
Kirkebidrag kr 59 080,00 (kr 44 022,50)
Andre gaver kr 18 341,65 (kr 19 860,51)

Sammen med de kommunale tilskuddene danner kollekter, kirkebidrag og gaver til sammen de viktigste inntektskildene til menigheten.

Menigheten er faktisk helt avhengig av at hver og en bidrar økonomisk for at driften skal kunne gå rundt.

Det er ikke bare lønn til prest, sekretær og rengjøring som skal betales. Forsikring, strøm kommunale avgifter og vedlikehold av kirke og menighetshus og mye annet. Som dere ser av diagrammet over kostnadene for 2001, er lønn danner disse de største utgiftspostene. Deretter er de store utgiftene på menighetens administrasjon og menighetsaktivitetene, så som katekesen og det generelle barne- og ungdomsarbeidet.

Menighetsrådet takker alle som har bidratt på en eller annen måte, med mye eller mindre økonomisk støtte. Uten menighetens frivillige økonomiske bidrag, ville vi ikke ha råd til å ha kirke, menighetshus eller prest. Menighetsrådet vil derfor oppmuntre alle, særlig dere som ikke har vært så flinke til å bidra det siste året, om å være med i fellesskapet og sammen støtte menigheten.

av Webmaster publisert 01.03.2002, sist endret 01.03.2002 - 16:57