Den katolske kirkes katekisme

Innholdsfortegnelse over annen hoveddel

Annen hoveddel: Feiringen av det kristne mysterium
Hvorfor liturgi?
Hva betyr ordet liturgi?
Liturgien som livets kilde
Bønn og liturgi
Katekese og liturgi
Første del: Den sakramentale frelsesordning
Første kapitel: Påskemysteriet i Kirkens tid
1. artikkel: Liturgien er Den Hellige Treenighets verk
I. Faderen, liturgiens opphav og mål
II. Kristi verk i liturgien
Den herliggjorte Kristus...
...fra apostelkirkens tid av...
...er nærværende i den jordiske liturgi...
...som deltar i den himmelske liturgi
III. Den Hellige Ånd og Kirken i liturgien
Den Hellige Ånd forbereder møtet med Kristus
Den Hellige Ånd minner om Kristi mysterium
Den Hellige Ånd gjør Kristusmysteriet nærværende
Den Hellige Ånds samfunn
Kort sagt
2. artikkel: Påskemysteriet i Kirkens sakramenter
I. Kristi sakramenter
II. Kirkens sakramenter
III. Troens sakramenter
IV. Frelsens sakramenter
V. Det evige livs sakramenter
Kort sagt
Annet kapitel: Den sakramentale feiring av påskemysteriet
1. artikkel: Å feire Kirkens liturgi
I. Hvem feirer?
De som feirer den himmelske liturgi
De som feirer den sakramentale liturgi
II. Hvordan feire?
Tegn og symboler
Ord og handling
Sang og musikk
Hellige bilder
III. Når feire?
Den liturgiske tid
Herrens dag
Det liturgiske år
Helgenkalenderen i det liturgiske år
Tidebønnene
IV. Hvor feire?
Kort sagt
2. artikkel: Liturgisk mangfold og enhet i mysteriet
Liturgiske tradisjoner og Kirkens katolisitet
Liturgi og kultur
Kort sagt
Annen del: Kirkens syv sakramenter
Første kapitel: Sakramentene som innvier i det kristne liv
1. artikkel: Dåpens sakrament
I. Hva kalles dette sakrament?
II. Dåpen i Guds frelsesplan (oikonomia)
Forvarsler om dåpen i Den Gamle Pakt
Kristi dåp
Dåpen i Kirken
III. Hvordan feires dåpens sakrament?
Innvielse til kristent liv
Feiringen som innvielse i mysteriene (mystagogi)
IV. Hvem kan motta dåpen?
Voksendåp
Barnedåp
Tro og dåp
V. Hvem kan forrette dåp?
VI. Dåpens nødvendighet
VII. Dåpens nåde
Til syndenes forlatelse ...
"En ny skapning"
Innlemmet i Kirken, Kristi legeme
Kristen enhets sakramentale bånd
Et uutslettelig åndelig merke...
Kort sagt
2. artikkel: Fermingens sakrament
I. Fermingen i frelsesøkonomien
To tradisjoner: Øst og Vest
II. Fermingens tegn og riter
Feiringen av fermingen
III. Virkningene av fermingen
IV. Hvem kan motta dette sakramentet?
V. Den som forretter ved ferming
Kort sagt
3. artikkel: Eukaristiens sakrament
I. Eukaristien - kilde og høydepunkt i Kirkens liv
II. Hva kalles dette sakrament?
III. Eukaristien i frelsens økonomi
Brødets og vinens tegn
Innstiftelsen av eukaristien
"Gjør dette til minne om meg"
IV. Den liturgiske feiring av eukaristien
Alle århundrers messe
Feiringens forløp
V. Det sakramentale offer: takksigelse, minne, nærvær
Takksigelse og lovprisning til Faderen
Kristi og Hans legemes - Kirkens - minneoffer
Kristi nærvær ved sitt Ords og Den Hellige Ånds kraft
VI. Påskemåltidet
"Ta og ét alle derav": kommunionen
Kommunionens frukter
VII. Eukaristien - "pantet på den kommende herlighet"
Kort sagt
Annet kapitel: Helbredelsens sakramenter
4. artikkel: Botens og forsoningens sakrament
I. Hva kalles dette sakrament?
II. Hvorfor et forsoningens sakrament etter dåpen?
III. De døptes omvendelse
IV. Den indre botferdighet
V. Kristenlivets mangfoldige former for bot
VI. Botens og forsoningens sakrament
Bare Gud tilgir synd
Forsoning med Kirken
Tilgivelsens sakrament
VII. Hva den skriftende gjør
Anger
Bot
VIII. Den som meddeler sakramentet
IX. Sakramentets virkninger
X. Avlat
Hva er avlat?
Straff for synd
I de helliges samfunn
Oppnå avlat fra Gud gjennom Kirken
XI. Feiringen av botssakramentet
Kort sagt
5. artikkel: De sykes salving
I. Grunnlaget for de sykes salving i frelsens økonomi
Sykdom i menneskets liv
Den syke for Guds åsyn
"Helbred de syke..."
II. Hvem mottar og hvem meddeler dette sakramentet?
I tilfelle alvorlig sykdom...
"...må han kalle til seg Kirkens presbytere"
III. Hvordan feires dette sakramentet?
IV. Virkningene av feiringen av dette sakrament
V. Vandringsbrødet, den kristnes siste sakrament
Kort sagt
Tredje kapitel: Sakramentene til tjeneste for fellesskapet
6. artikkel: Ordinasjonens sakrament
I. Hvorfor kalles dette sakrament ordinasjon (ordo)?
II. Ordinasjonens sakrament i frelsens økonomi
Prestedømmet i den gamle pakt
Kristi ene prestedømme
To former for delaktighet i Kristi ene prestedømme
I Kristi, hodets, person
"I hele Kirkens navn"
III. De tre trinn i ordinasjonens sakrament
Bispeordinasjonen - fylden av ordinasjonssakramentet
Ordinasjonen av presbytere - biskopenes medarbeidere
Ordinasjonen av diakoner - "til tjeneste"
IV. Feiringen av sakramentet
V. Hvem kan meddele dette sakramentet?
VII. Virkningene av ordinasjonens sakrament
Det uutslettelige preg
Den Hellige Ånds nåde
Kort sagt
7. artikkel: Ekteskapets sakrament
I. Ekteskapet i Guds plan
Ekteskapet i skaperordningen
Ekteskapet i syndens vold
Ekteskapet i Moselovens skole
Ekteskapet i Herren
Jomfruelighet for himmelrikets skyld
II. Feiringen av ekteskapet
III. Samtykket til ekteskap
Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse ("disparitas cultus")
IV. Virkningene av ekteskapets sakrament
Ekteskapsbåndet
Ekteskapssakramentets nåde
V. Den ekteskapelige kjærlighets goder og utfordringer
Ekteskapets enhet og uoppløselighet
Trofasthet i ekteskapet
I fruktbarhetens tjeneste
VI. Huskirken
Kort sagt
Fjerde kapitel: Andre liturgiske feiringer
1. artikkel: Sakramentaliene
Sakramentalienes særpreg
Ulike former for sakramentalier
Folkereligiøsitet
Kort sagt
2. artikkel: Kristen begravelse
I. Kristenmenneskets siste påske
II. Gravferdsfeiringen
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17