Den katolske kirkes katekisme

Innholdsfortegnelse over tredje hoveddel

Tredje hoveddel: Livet i Kristus
Første del: Menneskets kall: Livet i ånden
Første kapitel: Menneskets verdighet
1. artikkel: Mennesket i Guds bilde
Kort sagt
2. artikkel: Vårt kall til salighet
I. Saligprisningene
II. Lengsel etter lykke
III. Kristnes salighet
Kort sagt
3. artikkel: Menneskets frihet
I. Frihet og ansvar
II. Menneskets frihet i frelsens økonomi
Kort sagt
4. artikkel: Menneskelige handlingers moralske verdi
I. Moralverdiens kilder
II. Gode og onde handlinger
Kort sagt
5. artikkel: Lidenskapenes moralverdi
I. Lidenskapene
II. Lidenskaper og moralliv
Kort sagt
6. artikkel: Samvittigheten
I. Samvittighetens dom
II. Dannelse av samvittigheten
III. Å velge etter samvittigheten
IV. Feilbedømmelse
Kort sagt
7. artikkel: Dydene
I. Menneskelige dyder
Kardinaldydene
Dydene og nåden
II. De teologale eller guddommelige dyder
Troen
Håpet
Kjærligheten
III. Den Hellige Ånds frukter og gaver
Kort sagt
8. artikkel: Synden
I. Miskunn og synd
II. Hva er synd?
III. Syndenes mangfoldighet
IV. Syndens alvor - dødssynd og mindre alvorlig synd (veniell synd, svakhetssynd)
V. Syndens utbredelse
Kort sagt
Annet kapittel: Det menneskelige samfunn
1. artikkel: Enkeltmennesket og samfunnet
I. Det menneskelige kalls samfunnsmessige preg
II. Omvendelse og samfunn
Kort sagt
2. artikkel: Deltagelse i samfunnslivet
I. Myndighetene
II. Det felles gode
III. Ansvar og samarbeid
Kort sagt
3. artikkel: Sosial rettferdighet
I. Respekt for mennesket
II. Likhet og ulikhet mellom mennesker
III. Solidaritet mellom mennesker
Kort sagt
Tredje kapitel: Guds frelse: loven og nåden
1. artikkel: Moralloven
I. Den naturlige morallov
II. Den gamle lov
III. Den nye eller Evangeliets lov
Kort sagt
2. artikkel: Nåde og rettferdiggjørelse
I. Rettferdiggjørelse
II. Nåden
III. Fortjeneste
IV. Kristen hellighet
Kort sagt
3. artikkel: Kirken, mor og oppdrager
I. Moralliv og Kirkens læreembede
II. Kirkens bud
III. Moralliv og misjonsvitnesbyrd
Kort sagt
Annen del: De ti bud
"Mester, hva godt må jeg gjøre..?"
Dekalogen i Den Hellige Skrift
Dekalogen i Kirkens Tradisjon
Enheten i Dekalogen
Dekalogen og naturloven
Dekalogens forpliktende karakter
"Skilt fra meg kan dere ingenting gjøre"
Kort sagt
Første kapittel: "Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn"
1. artikkel: Det første bud
I. "Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene"
Troen
Håpet
Kjærligheten
II. "Ham alene skal du tjene"
Tilbedelse
Bønn
Offer
Løfter og løfteavleggelser
Religionens samfunnsmessige forpliktelse og retten til religionsfrihet
III. "Du skal ikke ha andre guder enn meg"
Overtro
Avgudsdyrkelse
Vantro
Ateisme
Agnostisisme
IV. "Du skal ikke lage deg noe gudebilde..."
Kort sagt
2. artikkel: Det annet bud
I. Herrens navn er hellig
II. Misbruk av Herrens navn
III. Døpenavn
Kort sagt
3. artikkel: Det tredje bud
I. Sabbatsdagen
II. Herrens dag
Søndagen - oppfyllelsen av sabbaten
Søndagens eukaristi
Obligatorisk søndagsfeiring
En nådes- og hviledag
Kort sagt
Annet kapittel: "Du skal elske din neste som deg selv"
4. artikkel: Det fjerde bud
I. Familien i Guds plan
Familiens vesen
Det kristne hjem
II. Familie og samfunn
III. Familiemedlemmenes plikter
Barnas plikter
Foreldrenes plikter
IV. Familien og Guds rike
V. Myndighetene i det sivile samfunn
Sivile myndigheters plikter
Borgerpliktene
Det politiske samfunn og Kirken
Kort sagt
5. artikkel: Det femte bud
I. Aktelse for menneskelivet
Frelseshistoriens vitnesbyrd
Overlagt drap
Abort
Barmhjertighetsdrap
Selvmord
II. Aktelse for menneskeverdet
Aktelse for medmenneskers sjel: anstøt
Omsorg for helse
Aktelse for mennesket og vitenskapelig forskning
Aktelse for kroppens integritet
Aktelse for de døde
III. Bevaring av freden
Fred
Unngå krig
Kort sagt
6. artikkel: Det sjette bud
I. "Mann og kvinne skapte Han dem"
II. Kall til kyskhet
Personlig integritet
Å gi seg selv helt og fullt
Kyskhetens ulike vilkår
Forseelser mot kyskheten
Kyskhet og homoseksualitet
III. Ekteskapelig kjærlighet
Trofasthet i ekteskapet
Fruktbarhet i ekteskapet
Barn er en gave
IV. Krenkelse av ekteskapets verdighet
Skilsmisse
Andre krenkelser av ekteskapets verdighet
Kort sagt
7. artikkel: Det syvende bud
I. Godenes allmennbestemmelse og privat eiendomsrett
II. Aktelse for andre og deres eiendom
Respekt for andres eiendom
Aktelse for skaperverkets integritet
III. Kirkens sosiallære
IV. Økonomisk liv og sosial rettferdighet
V. Rettferdighet og solidaritet mellom nasjoner
VI. Kjærlighet til de fattige
Kort sagt
8. artikkel: Det åttende bud
I. Å leve i sannheten
II. "Å vitne om sannheten"
III. Krenkelse av sannheten
IV. Aktelse for sannheten
V. Bruken av massemedia
VI. Sannhet, skjønnhet og kirkekunst
Kort sagt
9. artikkel: Det niende bud
I. Hjertets renselse
II. Kampen for renhet
Kort sagt
10. artikkel: Det tiende bud
I. Begjærenes uorden
II. Åndens begjær
III. Hjertets fattigdom
IV. "Jeg vil se Gud"
Kort sagt
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17