Den katolske kirkes katekisme

6. artikkel: Det sjette bud

Du skal ikke bryte ekteskapet (Ex 20, 14; Deut 5, 17).

Dere har hørt det er sagt: "Du skal ikke bryte ekteskapet." Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter (Matt 5, 27-28).

I. "Mann og kvinne skapte Han dem" (369-373)

2331. (1604) "Gud er kjærlighet. I seg selv lever Han i et kjærlighetens fellesskapsmysterium. Ved å skape mannens og kvinnens menneskenatur i sitt bilde (...) la Han ned i dem kallet, og dermed den tilsvarende evne og ansvar, til kjærlighet og fellesskap".457

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, (...) til mann og kvinne skapte han dem" (Gen 1, 27); "Vær fruktbare og bli mange" (Gen 1, 28); "Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt" (Gen 5, 1-2).

2332. (362) Seksualiteten angår alle sider ved mennesket på grunn av enheten mellom kropp og sjel. Særlig berører den følelseslivet, evnen til å elske og forplante seg, og mere generelt evnen til å knytte fellesskapsbånd med andre.

2333. (1603) Hver enkelt, mann og kvinne, må anerkjenne og godta sin seksuelle identitet. Den fysiske, moralske og åndelige forskjell og gjensidige utfyllelse er rettet mot ekteskapet og utviklingen av familieliv. Ekteparets og samfunnets harmoni er delvis avhengig av den måten kjønnene lever ut sin gjensidighet og de felles behov og den gjensidige støtte.

2334. (357) "Ved å skape mennesket som mann og kvinne gav Gud personlig verdighet likt til mann og kvinne458." "Mennesket er en person og dette på lik måte for mannen og for kvinnen, for begge er skapt i en personlig Guds bilde og likhet".459

2335. (2205) Begge kjønn er på en likeverdig, om enn ulik måte bilde på Guds kraft og miskunn. Mannens og kvinnens samliv i ekteskapet er en måte å etterligne legemlig Skaperens storsinn og fruktbarhet. "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett" (Gen 2, 24). Ut av dette samlivet springer alle menneskehetens slektledd.460

2336. (1614) Jesus kom for å gjenopprette skapningen i dens opprinnelige renhet. I bergprekenen tolker Han Guds plan på en streng måte: "Dere har hørt det er sagt: "Du skal ikke bryte ekteskapet." Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter" (Matt 5, 27-28). Mennesket skal ikke adskille det Gud har knyttet sammen.461

Kirkens Tradisjon har forstått det sjette bud slik at det angår hele den menneskelige seksualitet.

II. Kall til kyskhet

2337. (2349, 2520) Kyskhet betyr en vellykket integrering av seksualiteten i mennesket og dermed menneskets indre enhet som kroppslig og åndelig vesen. Seksualiteten, hvor mennesket uttrykker sin tilhørighet til den fysiske og biologiske verden, blir personlig og sant menneskelig når den inngår i forbindelsen mellom person og person, i mannens og kvinnens gjensidige gave av hele seg, uten begrensning i tid.

Kyskhetens dyd innebærer altså personlig integritet og fullstendig hengivelse.

Personlig integritet

2338. Et kyskt menneske bevarer alle de livs- og kjærlighetskrefter som er nedlagt i det. Denne helheten sikrer personens enhetlighet og motsetter seg all fremferd som ville kunne skade den. Den tåler hverken dobbeltliv eller løgnaktighet462.

2339. (1767) Kyskhet innebærer å lære seg selvbeherskelse, noe som er en oppdragelse i menneskelig frihetsutøvelse. Alternativet ligger i dagen: enten behersker mennesket sine lidenskaper og oppnår fred, eller det lar seg trellbinde av dem og blir ulykkelig463. "Menneskets eget verd fordrer altså at det bevisst o.gfritt velger sine handlinger i et personlig engasjement, hverken ledet av en blind indre drift eller av rent ytre tvang. Dette menneskeverd viser seg hos den som, frigjort fra lidenskapenes slaveri, forfølger sitt mål ved fritt å velge det rette, og på samme tid sørger for å få hjelp når det trenges".464

2340. (2015) Den som vil forbli tro mot sine dåpsløfter og motstå fristelser, passer på å skaffe seg de riktige midler til det: selverkjennelse, en askese tilpasset foreliggende omstendigheter, lydighet mot Guds bud, øvelse i moralske dyder og trofasthet i bønn. "Kyskheten setter oss sammen igjen; den fører oss tilbake til den enhet vi mistet da vi adspredte oss".465

2341. (1809) Kyskhetens dyd er avhengig av kardinaldyden måtehold som søker å gjennomsyre lidenskapene og det menneskelige følelseslivs lyster med fornuft.

2342. (407) Selvbeherskelse er et langt lerret å bleke. Man må aldri tro at man har oppnådd selvbeherskelse én gang for alle. Den forutsetter gjentatte anstrengelser i alle aldre.466 Man må kanskje anstrenge seg særlig hardt i visse perioder av livet, slik som når personligheten dannes, i barndom og pubertet.

2343. (2223) Kyskheten kjenner til vekstlover som gjennomgår faser preget av ufullkommenhet og altfor ofte av synd. "Dag for dag bygger det dydige og kyske mennesket seg opp ved tallrike og frie valg. Slik kjenner det, elsker det og gjør det det som er moralsk godt, samtidig som det går igjennom ulike vekstfaser".467

2344. (2525) Kyskheten utgjør en oppgave som i høyeste grad er personlig, men den innebærer også en kulturell anstrengelse, for "individets og samfunnets utvikling er avhengige av hverandre".468 Kyskhet forutsetter respekt for den enkeltes rettigheter, særlig retten til å få informasjon og en oppdragelse som ivaretar menneskelivets moralske og åndelige dimensjoner.

2345. (1810) Kyskhet er en moraldyd. Den er også en Guds gave, en nåde, en frukt av åndelig virke.469 Den Hellige Ånd gir i gave å etterligne Kristi renhet470 til den som er gjenfødt i dåpens vann.

Å gi seg selv helt og fullt

2346. (1627, 210) Kjærligheten er alle dyders form. Under dens innflytelse fremtrer kyskheten som en skole i selvhengivelse. Selvbeherskelse er rettet mot selvhengivelse. Kyskheten driver den som etterlever den, til å bli et vitne for nesten om Guds trofasthet og ømhet.

2347. (374) Kyskhetens dyd utfolder seg i vennskap. Den viser disippelen på hvilken måte han skal følge og etterligne Ham som har valgt oss til sine venner,471 som gav seg helt for oss og har gitt oss del i sin stilling som Guds like. Kyskheten er et løfte om udødelighet.

Kyskhet gir seg særlig uttrykk i vennskap med nesten. Enten nå vennskap utvikles mellom personer av samme eller ulikt kjønn, er det for alle et stort gode. Det leder til åndelig fellesskap.

Kyskhetens ulike vilkår

2348. Alle døpte er kalt til kyskhet. Den kristne har "iført seg Kristus" (Gal 3, 27), all kyskhets forbilde. Alle Kristustroende er kalt til å leve kyskt, alt etter livssituasjon. I dåpen påtok den kristne seg å leve ut sitt følelsesliv i kyskhet.

2349. (1620) "Kyskhet bør prege den enkelte, alt etter levekår og livssituasjon: noen i jomfrustand eller vigslet sølibat, som er en fremragende måte å gi seg selv hen til Gud med et udelt hjerte; andre på den måten moralloven foreskriver for alle, og etter som de er gifte eller ugifte".472 Gifte er kalt til å leve i ekteskapelig kyskhet; de andre lever kyskt i avholdenhet:

Kyskhetens dyd har tre former: den første er ektefolks, den andre er enkers, den tredje jomfruers. Vi roser ikke én av dem fremfor de andre. Det er dette som gjør Kirkens disiplin så rik.473

2350. (1632) Forlovede er kalt til å leve kyskt i avhold. I denne prøvelsen skal de oppdage hva det betyr å respektere hverandre, lære trofasthet og håp om å få hverandre fra Gud. De må utsette til ekteskapet å gi hverandre de kjærtegn som særpreger ekteskapelig kjærlighet. De må hjelpe hverandre til å vokse i kyskhet.

Forseelser mot kyskheten

2351. (2528) Ukyskhet er et tøylesløst begjær etter kjønnslig nytelse eller en utøylet lystfølelse ved den. Seksuallysten er moralsk sett tøylesløs når den søkes for sin egen skyld, uten sammenheng med dens mål som er forplantning og forening.

2352. (1735) Ved onani forstår man overlagt opphisselse av kjønnsorganene for å oppnå kjønnslig nytelse ved dette. "I tråd med en vedvarende tradisjon har både Kirkens læreembede og de troendes moralske omdømme uten å nøle hevdet at onani er en alvorlig tøylesløs handling." "Uansett grunn står overlagt bruk av kjønnsdriften utenom normalt ekteskapelig samliv i motsetning til dens bestemmelse." Da søkes kjønnslig nytelse utenom "det seksuelle forhold som kreves av den moralske orden, den som virkeliggjør, i sammenheng med sann kjærlighet, den hele og fulle mening med gjensidig hengivelse og menneskelig forplantning".474

For å kunne foreta en rettferdig bedømmelse av den enkeltes moralske ansvar og til rettledning i sjelesorgen må man ta i betraktning følelsesmessig umodenhet, vanens makt, angstfølelse eller andre psykiske eller sosiale faktorer som kan minske, om ikke redusere den moralske skyld til et minimum.

(Teksten i dette avsnittet er foreløpig justert i henhold til endringer offentliggjort i 1997. Den gamle teksten - fra oversettelsen av 1992-utgaven - er bevart.)

2353. Hor er kjønnslig omgang utenom ekteskapet mellom en fri mann og en fri kvinne. Hor strider alvorlig mot menneskeverdet og den menneskelige seksualitets verdighet som er naturlig rettet mot ektefellenes vel og mot oppdragelsen av barn. I tillegg er hor til alvorlig anstøt når det er tale om forførelse av unge.

2354. (2523) Pornografi består i å ta seksuelle handlinger, virkelige eller etterapede, ut av det intime forhold mellom partene og vise dem frem for en tredje part på en forsettlig måte. Pornografi krenker kyskheten fordi den forvrenger den ekteskapelige handling, som er ektefellenes intime hengivelse til hverandre. Den er en alvorlig krenkelse av verdigheten til dem som hengir seg til slikt (opptredende, forretningsfolk, publikum), fordi hver enkelt for den andre blir en gjenstand til simpel forlystelse og urettmessig profitt. Den fører alle inn i en illusjonsverden. Den er alvorlig synd. De offentlige myndigheter bør forhindre fremstilling og salg av pornografisk materiale.

2355. (1735) Prostitusjon krenker verdigheten til den som prostituerer seg, og som dermed reduseres til den kjønnslige nytelse man kan få ut av vedkommende. Den som betaler, begår en alvorlig synd mot seg selv: han bryter den kyskhet dåpen forpliktet ham til, og tilgriser sitt legeme, Den Hellige Ånds tempel.475 Prostitusjon er en sosial pest. Den rammer vanligvis kvinner, men også menn, barn og unge (i de to siste tilfeller fordobles synden ved at det foreligger anstøt). Selv om det alltid er en alvorlig synd å hengi seg til prostitusjon, kan fattigdom, utpresning og sosialt press minske syndeskylden.

2356. (2297, 1756, 2388) Voldtekt vil si å bryte seg inn i et menneskes seksuelle intimitet med vold. Voldtekt krenker rettferdighet og nestekjærlighet. Voldtekt sårer dypt den enkeltes rett til respekt, frihet, moralsk og fysisk integritet. Den påfører varig mén som kan merke et menneske for livet. Den er alltid en handling som er ond i seg selv. Enda alvorligere er voldtekt som begås av foreldre (jfr. incest) eller oppdragere mot barn som er betrodd i deres varetekt.

Kyskhet og homoseksualitet

2357. (2333) Homoseksualitet betegner forhold mellom menn eller kvinner som føler seksuell tiltrekning, utelukkende eller altoverveiende, mot personer av samme kjønn. Den gir seg meget forskjellige utslag, betinget av tid og kultur. Det psykiske opphav til den er fremdeles i stor grad uoppklart. Med støtte i Den Hellige Skrift, som fremstiller dem som alvorlige utskeielser,476 har Tradisjonen alltid hevdet at "homoseksuelle handlinger er i seg selv tøylesløse".477 De strider mot naturloven. De utelukker den seksuelle handling fra å gi liv. De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og seksuelt gjensidig utfyllelse. De kan ikke under noen omstendighet godkjennes.

2358. Et ikke ubetydelig antall menn og kvinner viser grunnleggende homoseksuelle tendenser. Denne tilbøyelighet, som er objektivt feilrettet, utgjør en prøvelse for de fleste av dem. Disse må tas imot med respekt, medfølelse og fintfølelse. Alle utslag av urettferdig diskriminering mot dem skal unngås. Slike personer er kalt til å virkeliggjøre Guds vilje i sitt liv, og dersom de er kristne, til å forene de vanskeligheter de kan møte i livet på grunn av sin legning, med Herrens korsoffer.

(Teksten i dette avsnittet er foreløpig justert i henhold til endringer offentliggjort i 1997. Den gamle teksten - fra oversettelsen av 1992-utgaven - er bevart.)

2359. (2347) Homoseksuelle mennesker er kalt til kyskhet. Ved selvbeherskelsens dyd, som virker oppdragende på den indre frihet, undertiden også støttet av et uegennyttig vennskap, ved bønn og sakramental nåde, kan og skal de gradvis og helhjertet nærme seg kristen fullkommenhet.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17