Den hellige Frans Borgia (1510-1572)

Minnedag: 10. oktober

Skytshelgen mot jordskjelv

Den hellige Frans Borgia (sp: Francisco de Borja y Aragón) ble født den 28. oktober 1510 på familieslottet i Gandía på Costa Blanca i provinsen Valencia mellom Alicante og Valencia i Spania. Han var eldste sønn av Juan Borgia, tredje hertug av Gandía, og Juana av Aragón. Han var oldebarn av både kong Ferdinand V den Katolske av Aragón (1479-1516) og den beryktede Borgia-paven Alexander VI (1492-1503).

Familien Borgia var en av de fornemste i kongedømmet Aragón, men den ble ikke kjent utenfor Spania før Alfonso Borgia ble pave under navnet Callistus III (1455-58). Mot slutten av 1400-tallet ble Callistus IIIs nevø Rodrigo Borgia valgt til pave under navnet Alexander VI (1492-1503). Da han ble pave, var han far til åtte barn. For å sørge for sin sønn Pedro Luis kjøpte han i 1485 hertugdømmet Gandía av den spanske kongen, og da Pedro døde kort etter, ga han det til Juan, sin eldste overlevende sønn med elskerinnen Vanozza. Denne ulykksalige unge mannen ble giftet bort til Maria Enriquez de Luna, en kusine av kongen av Spania, men han ble myrdet kort tid etter, den 14. juni 1497 i Roma. Hans sønn Juan, den tredje hertug av Gandía, giftet seg i 1509 med Johanna av Aragón, datteren av erkebiskop Alfonso av Zaragoza, en uekte sønn av kong Ferdinand V. Og de ble altså året etter foreldre til Frans Borgia. Juan og Juana fikk tre sønner og fire døtre. Etter Juanas død giftet Juan seg igjen i 1523, og i dette ekteskapet fikk han fem sønner og fem døtre.

Siden pave Alexander VI har navnet Borgia naturligvis hatt en dårlig klang, men Frans var blant dem som brakte det i ære. Men i sine tidlige år ble han opplært som alle unge adelsmenn til å ri, jakte, fekte og danse. Som 10-åring i 1520 mistet han sin mor, og da ble han sendt for å bli oppdratt av sin onkel, som hadde overtatt som erkebiskop av Zaragoza etter sin far, men som verken var preste- eller bispeviet. Frans studerte humanistiske fag og musikk, og i 1522 ble han utnevnt til pasje for sin unge kusine Katarina, søster av keiser Karl V (1519-58), som da bodde hos sin mor, dronning Johanna «den gale» i Tordesillas. Da Katarina i 1525 giftet seg med kong Johan (João) III av Portugal (1521-57), vendte Frans tilbake til Zaragoza og begynte å studere filosofi.

Etter invitasjon fra Karl V vendte Frans som 18-åring tilbake til hoffet hos keiseren og dronning Isabella. På vei til Valladolid passerte de gjennom Alcalá de Henares, og der møtte Frans en mann som ble ført til fengselet av inkvisisjonen. Det var den hellige Ignatius av Loyola. Den unge adelsmannen vekslet blikk med fangen uten å drømme om at de en gang skulle knyttes sammen av de tetteste bånd.

Etter keiserinnens ønske giftet den 19-årige Frans seg sommeren 1529 med Eleanor (Leonor) de Castro av Portugal, dronningens fremste hoffdame. Frans og Eleanor var høyt elsket av Karl og Isabella, som ga dem mange hedersbevisninger. Frans ble i 1530 utnevnt til marki av Lombay (Llombai), selv om han bare var tyve år gammel, og han fikk ansvaret for de kongelige hunder og keiserinnens hester. Eleonora ble utnevnt til Camarera Mayor.

Frans og Eleanor fikk åtte barn, og i ti år levde de lykkelig og som keiserparets nære venner. Men så døde dronning Isabella uventet den 1. mai 1539. Hun skulle gravlegges i det kongelige kapell i Granada, og Frans eskorterte henne sørover sammen med biskoper og andre adelsfolk. Etter messen ble kisten åpnet for offisiell identifikasjon av den døde før hun ble plassert i graven. Den dypt rystede Frans så ikke det en gang vakre ansiktet til den 36-årige dronningen, men et ugjenkjennelig ansikt. Han utbrøt: «Aldri igjen, aldri igjen skal jeg tjene en herre som kan dø fra meg!» Han forsto nå tomheten i verdslig heder, og han bestemte seg for å vie resten av sitt liv til Gud i et liv i bønn og bot. Han regnet alltid denne dagen, den 17. mai 1539, som dagen for sin omvendelse.

Men kort etter, den 26. juni 1539, utnevnte keiser Karl V Frans til keiserlig visekonge av Catalonia med sete i Barcelona, og han måtte skrinlegge alle slike planer. Han var en god guvernør, men ble upopulær hos noen på grunn av sine energiske anstrengelser for å stoppe korrupsjonen i rettsutøvelsen hos adel og dommere. Han tilbrakte så mye tid som mulig i bønn uten at det gikk ut over hans embete eller hans stadig voksende familie, og han gikk til kommunion så ofte at det forårsaket kommentarer, hovedsakelig negative.

Den 8. januar 1543 døde hans far, og Frans ble den fjerde hertug av Gandía. Han vendte tilbake til familieslottet for å overta administrasjonen av eiendommene. Etter at kong Johan av Portugal nektet å anerkjenne ham som hoffmester for prins Filip av Spania, som skulle gifte seg med kongens datter, var det slutt på Frans' offentlige karriere. Han konsentrerte seg om sitt gods, som han bygde ut, og han befestet Gandía så de kunne forsvare seg mot maurerne og barbariske pirater. Han bygde også et dominikansk kloster i Lombay og restaurerte et sykehus. Han fortsatte å interessere seg for åndelige spørsmål.

Det lykkelige og fredelige livet i Gandía fikk en brå slutt da Doña Eleanor døde den 27. mars 1546 og etterlot seg åtte barn, den yngste sønnen var bare åtte år. Kort etter avla den hellige Peter Favre et kort besøk i Gandía, og i november 1545 hadde han grunnlagt et jesuittkollegium i Gandía. I mai 1564 foretok Frans en retrett under p. Andreas de Oviedo, rektor for kollegiet, og den 2. juni avla han løfte om å bli jesuitt så snart han hadde ordnet sine verdslige saker. Kort etter dro Peter Favre til Roma, og Frans ba ham gi beskjed til ordensgrunnleggeren Ignatius av Loyola om at Frans Borgia hadde bestemt seg for å be om å bli opptatt i Jesu Selskap (jesuittordenen).

I sitt skriftlige svar priste Ignatius hertugen for denne beslutningen og aksepterte ham i Selskapet, men han ga ham det råd å ikke fortelle det til noen før han hadde sørget for sine barns ekteskap og stilling og gjort ferdig det arbeidet han hadde påbegynt. I mellomtiden skulle han studere teologi i Gandía i det universitetet han hadde tatt initiativ til der og ta doktorgraden, men samtidig skulle han leve i henhold til sin høye rang og gjøre hva han kunne for at de forbløffende nyhetene ikke skulle bli kjent for tidlig.

Frans lystret, men ble hindret året etter da han ble tilkalt for å hjelpe til ved cortes i Aragón. Dette skrev han om til Ignatius, som derfor ga ham tillatelse til å avlegge løftene i hemmelighet. Det skjedde den 1. februar 1548. I enda to år levde Frans i hjertet som ordensmann, utad som hertug av Gandía, og den 20. august 1550 fikk han en doktorgrad i teologi fra det universitetet han selv hadde grunnlagt. Etter å ha sørget for sine barn, dro den 40-årige Frans den 30. august 1550 til Roma.

1550 var et hellig år og Frans ønsket å foreta en valfart til Roma, men hovedgrunnen for å reise dit var å treffe Ignatius og avtale sin offentlige inntreden i jesuittordenen. Han dro fra Gandía sammen med sønnen Juan, tjenere og flere jesuitter, og han skulle aldri se sitt elskede hjemsted igjen. Da han kom til Roma, avslo han tilbudet fra pave Julius III (1550-55) om å bruke Borgia-leilighetene i Vatikanet, og i stedet bodde han hos Ignatius i jesuittenes residens.

I Roma spilte Frans rollen som pilegrim og turist og besøkte helligdommer og monumenter, men i jesuittenes kommunitet levde han som jesuitt og serverte til og med ved bordet. Etter mindre enn fire måneder i Roma dro Frans tidlig i februar 1551 tilbake til Spania, og han dro straks til den baskiske regionen Guipúzcoa, hvor han regnet med at han ikke var kjent. Han trakk seg tilbake til en eneboerhytte i Oñate ved Loyola, hvor han kom i april. En måned senere fikk han keiserens tillatelse til å overdra sine titler og eiendommer til sin eldste sønn Karl (Carlos). Deretter barberte han bort alt hår og skjegg, iførte seg klerikale klær og ble presteviet i pinseuken, den 23. mai 1551. Den 1. august feiret han sin første messe i det lille oratoriet i Ignatius' familieslott i Loyola.

«En hertug som ble jesuitt» var tidens største sensasjon, og da Frans feiret sin første offentlige messe, hvor paven innvilget en fullstendig avlat til alle som assisterte, var folkemengden i Vergara så stor at alteret måtte settes opp i friluft. Rett etter sin prestevielse fikk han tillatelse til å preke i hele Guipúzcoa, og han dro gjennom landsbyene med en klokke, kalte barna sammen til katekese, instruerte og prekte. Men innen huset behandlet superioren pater Frans med en slik strenghet som han mente at hans underordnedes tidligere opphøyde posisjon krevde.

Frans Borgias legemlige botsøvelser etter sin «konversjon» var omfattende. Han var en meget tykk mann, og hans livvidde minket betydelig. Hans overdrivelser ble nå holdt i tømme ved religiøs lydighet, men han var oppfinnsom i å tenke ut fysisk ubehag. Han signerte som «Frans Synderen» inntil Ignatius beordret ham til å slutte med det. I senere år var han av den mening at han hadde vært uklok i sine legemlige botsøvelser, særlig før han ble jesuitt.

Han forlot Oñate for flere måneder for å forkynne i andre deler av Spania. Han hadde stor suksess i arbeidet, og han var en av de første som anerkjente storheten til den hellige karmelittnonnen Teresa av Ávila. Etter å ha utrettet mirakler i Castilla og Andalucía syntes han å overgå seg selv i Portugal i 1553. Han gjorde alt hva han kunne for at folk skulle glemme hans fine fortid, men hans kapasitet lot seg ikke skjules. Den 10. juni 1554 gjorde Ignatius av Loyola ham til ordenens generalkommissær for Spania og Portugal, noe som satte ham over de spanske og portugisiske provinsialene. I dette embetet gjorde Frans det ennå ukjente Jesu Selskap populært, og han var i praksis jesuittordenens grunnlegger i Spania. Han grunnla mange hus og rundt tyve kollegier, også i andre land, og tiltrakk seg mange gode rekrutter. Han grunnla Spanias første novisiat i Simancas.

Men Frans forsømte ikke omsorgen for dem han hadde etterlatt seg «i verden». Han mildnet i 1555 de siste dagene til enkedronning Johanna, som femti år tidligere var blitt gal da hennes mann døde og hadde vist en spesiell aversjon mot geistlige. Året etter, like etter Ignatius av Loyolas død, abdiserte keiser Karl V og inviterte Frans til å besøke ham i Yuste. Karl hadde vært forutinntatt mot jesuittordenen og uttrykte sin forbauselse over at Frans hadde foretrukket den fremfor så mange eldre ordener, men Frans fikk fjernet hans fordommer.

Frans var ingen venn av Inkvisisjonen, og det var gjensidig. Kong Filip II (1556-98) lyttet til den misunnelige bakvaskelsen som var i ferd med å reise seg mot Frans. Da jesuittenes første generalkongregasjon samlet seg i Roma den 19. juni 1558, nesten to år etter grunnleggerens død, var p. Borgia ikke til stede, men han sendte to høytidelige brev til de forsamlede fedre. Han fortsatte sitt arbeid for Jesu Selskap i Portugal til 1561, da han ble kalt til Roma av pave Pius IV (1559-65) etter ønske av jesuittenes nye general, p. Jakob Laynez. Frans ble varmt mottatt i Roma, og blant dem som regelmessig hørte hans prekener, var kardinalene Karl Borromeus og Michele Ghislieri, den sistnevnte skulle bli den hellige pave Pius V (1566-72). Frans ble tilknyttet jesuittenes hovedkvarter, og han innehadde høye embeter. Han var generalvikar mens ordensgeneralen var på konsilet i Trients siste sesjon. Da generalen kom tilbake, ble Frans assistent for Spania og Portugal.

Etter at p. Laynez døde den 19. januar 1565, ble Frans Borgia den 20. januar valgt til ordenens generalvikar. Den 2. juli ble han valgt til jesuittenes tredje ordensgeneral med 31 av 39 stemmer. Han skulle bare få syv år i embetet, men ordenen gjorde store fremskritt under hans kortvarige ledelse, og han er til og med blitt kalt dens andre grunnlegger. Hans første oppgave var å etablere et skikkelig regulert novisiat i Roma og å sørge for det samme i provinsene. Da han først kom til byen femten år tidligere, hadde han vist stor interesse for prosjektet med et romersk kollegium, og han hadde gitt en stor sum penger. Som general var han nå med på å grunnlegge og lede Det romerske Kollegium. Han avviste imidlertid alltid tittelen grunnlegger, den gikk til pave Gregor XIII (1572-85) som reetablerte kollegiet til det nåværende universitetet Gregoriana.

Frans begynte byggingen av jesuittenes hovedkirke Il Gesù og bygde kirken Sant'Andrea in Quirinale med et tilknyttet hus for novisiatet. Han utvidet også og forbedret det tyske kollegiet. Pave Pius V hadde stor tillit til jesuittene og stor tillit til og beundring av deres general. Dermed kunne Frans fritt fortsette med de prosjektene som lå ham på hjertet. Han sørget for å spre jesuittordenen nord for Alpene og etablerte en ny ordensprovins i Polen. Han brukte sin innflytelse ved det franske hoffet til å sørge for at ordenen ble mottatt mer positivt i Frankrike, og han fikk etablert nye kollegier i Frankrike. Han reformerte ordenens misjonsarbeid i Østindia og Det fjerne Østen, og under ham fikk jesuittmisjonærene fotfeste i Mellom- og Sør-Amerika, og det ble etablert misjonsstasjoner i Florida, Mexico og Peru mellom 1566 og 1572.

Frans publiserte en ny utgave av jesuittenes regel og satte opp regler for de medlemmene som var involvert i spesielt arbeid av alle slag. I tillegg skrev han og leste utallige brev. Men han var ikke så opptatt med sine embetsplikter at han ignorerte verden utenfor. Dette viste seg under pesten i Roma i 1566, da han samlet inn penger til hjelp for de fattige og sendte sine prester to og to for å pleie de syke i hospitalene over hele byen med fare for sine egne liv.

Frans var en god venn av pave Pius V, og da paven i 1571 sendte kardinal Michele Bonelli som ambassadør til Spania og Portugal for å sikre hjelp mot tyrkerne, ba han Frans følge ham, noe ordensgeneralen ikke kunne avslå. Den 30. juni 1571 forlot de Roma, og i slutten av august kom de til Barcelona, hvor Frans hadde vært visekonge. Selv om reisen ikke ble noen politisk suksess, ble den en personlig triumf for Frans. Hans ry var løpt foran ham; folk stimlet sammen under ropet: «Vi vil se helgenen!» og forlangte høylydt å høre «den hellige hertugen» preke. Gammel fiendskap var glemt, og kong Filip II mottok ham like gledesstrålende som folket.

Dette overmannet den ydmyke jesuitten, for han visste ikke at han var blitt en levende legende blant spanjolene. Han og kardinalen var i Valencia i september, og selv om han bare var 5 mil fra Gandía, som han hadde forlatt 21 år tidligere, ville han ikke dra tilbake dit. I stedet kom hans barn og barnebarn for å besøke ham. Da oppdraget i Spania var over i desember 1571, ville kardinalen dra tilbake til Roma sjøveien for å unngå å reise landeveien i de kalde vintermånedene. Men planene ble endret da kardinalen fikk beskjed fra paven om å reise til Frankrike.

Francisco de Goya: St. Francis Borgia Exorsizing (1788). Private collection. Men Frans hadde en tid lidd under sviktende helse, og hans botsøvelser og arbeidspress hadde slitt ham ut, så anstrengelsene på reisen ble for mye for ham. Vinteren 1571-72 var usedvanlig kald, og for den tynne og utslitte Frans ble reisen en ren tortur. Først da de hørte at paven var døende, snudde kardinalen og hans følge og dro mot Roma. Kardinalen skyndte seg i forveien for å nå frem til Roma før paven døde. Frans var nå plaget av feber og lungebetennelse, og å krysse Alpene i bærestol var farlig og gikk langsomt. Da de nådde Torino, ble han tvunget til å hvile der i flere uker. Han følte seg bedre i løpet av sommeren, og på hjemturen besøkte han Ferrara og hertug Alfonso d'Este, som var hans fetter. Der fikk han høre at paven var død den 1. mai 1572.

I Ferrara kom feberen tilbake, og igjen måtte han bli lenger enn han hadde tenkt. Endelig den 3. september forlot han Ferrara i en bærestol. Han var ivrig etter å komme til Roma for å dø der. Straks han kom til Roma i slutten av september, ble han sendt til sengs. Da nyheten spredte seg om at generalen var kommet tilbake, kom mange besøkende for å treffe ham, og de var så mange at han til slutt måtte be dem: «Gå fra meg, for nå har jeg bare tid for Gud». Det siste han gjorde, var å si en velsignelse over hvert av sine barn og barnebarn, etter hans bror Thomas hadde gjentatt deres navn. Da den døende ordensgeneralen hadde mistet stemmen, var det noen som temmelig ufølsomt tilkalte en maler til dødsleiet for å forevige øyeblikket. Frans så ham, uttrykte med sine døende hender og øyne at han mislikte situasjonen, og snudde ansiktet bort slik at ingenting kunne gjøres.

Tre dager etter tilbakekomsten til Roma, litt før midnatt den 30. september 1572, døde ordensgeneral Frans Borgia fredelig, 61 år gammel. Sitt siste hvilested fant han i 1617 i jesuittkirken i Madrid, som hans barnebarn Frans av Lerma hadde latt bygge for å oppbevare helgenens relikvier. Der ble de til 1931, da revolusjonære ødela jesuittresidensen. De forkullede restene av relikviene ble samlet sammen og er nå i jesuittkirken på Calle Serrano.

Frans Borgia ble saligkåret den 23. november 1624 av pave Urban VIII (1623-44) og helligkåret den 12. april 1671 av pave Klemens X (1670-76), men helligkåringsbullen kom ikke før 4. juni 1724. Hans minnedag er 10. oktober, mens jesuittene minnes sin medbror den 3. oktober. I Gandía feirer man hvert år sin store skytshelgen i hele 12 dager mellom den 9. og 20. oktober. Ved kalenderrevisjonen i 1969 ble hans minnedag fjernet fra den universelle kalenderen og henvist til lokale og spesielle kalendere. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Frans Borgia var typen på en patriarkalsk helgen: selvutslettende, besluttsom og foretaksom. Han vant folk av enhver stand ved sin vennlighet og høflighet, og var en av hovedredskapene i «motreformasjonen». Hans attributt i kunsten er en hodeskalle kronet med keiserens diadem.

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 25.03.2019 - 17:44