Den hellige Marcellinus Champagnat (1789-1840)

Minnedag: 6. juni

Marcellinus Champagnat (1789-1840) Den hellige Marcellinus Josef Benedikt Champagnat (fr: Marcellin-Joseph-Benoît) ble født den 20. mai 1789 i Marlhes, en landsby i fjellene i Loire i Sør-Frankrike. Han var niende barn i en bondefamilie og var sønn av mølleren Jean-Baptiste Champagnat. Den franske revolusjon brøt ut bare to måneder etter at Marcellinus ble født, og faren ble en høyere tjenestemann i den lille byen Marlhes på høyplatået i distriktet Mont-Pilat, ikke langt fra byen Saint-Etienne. Hans offisielle plikter under revolusjonen inkluderte å opptre som byskriver i Marlhes og oberst i nasjonalgarden.

Sønnen Marcellinus skydde derimot politikk i hele sitt 51-årige liv, selv om revolusjonens prinsipper kan ses i egalitarismen i hans holdning til mennesker og den klasseløse strukturen i det instituttet han skapte.

Det nasjonale utdanningssystemet var temmelig kaotisk i denne perioden i fransk historie, og Marcellinus fikk praktisk talt ingen skolegang før han var fjorten år, da en verver fra bispedømmet fant ut at gutten hadde interesse for å bli prest da han så hvilken skrikende mangel på prester det var i Frankrike i forvirringen etter revolusjonen. Han fikk noe undervisning av sin svoger, som var lærer, men svogeren erklærte til familien at gutten ikke hadde kapasitet til å gjennomføre prestestudier.

Til tross for denne kompromissløse dommen begynte en besluttsom Marcellinus som 16-åring på gutteseminaret i Verrières. Etter ett år anbefalte seminarledelsen at han ikke kom tilbake etter ferien. Men dette stanset ikke Marcellinus' mor, som etter å ha forsikret seg om at sønnen fortsatt ville bli prest, brukte både åndelige midler i form av en valfart og menneskelige i form av innflytelsesrike venner for å få sønnen gjenopptatt.

Etter åtte år på gutteseminaret (1805-13), hvor hans oppførsel og hans flittighet i studiene forbedret seg stadig, begynte han på presteseminaret St. Ireneus i Lyon på slutten av keiser Napoleon Is (1804-14/15) regjeringstid. Her møtte han professorer støpt i prinsippene av sulpiciansk formasjon, men han kom også i kontakt med en karismatisk skikkelse blant studentene, Jean-Claude Courveille. Hans veltalenhet, pågangsmot og entusiasme når det gjaldt å grunnlegge et Marias selskap, førte til dannelsen av en gruppe som var gjennomtrengt av ideen av å bli medlemmer av et selskap som bar Marias navn.

Ved møtene i denne gruppen ble profilen til det nye selskapet hamret ut. Det skulle få tre greiner: et selskap for prester, et institutt for ordenssøstre og en tredjeorden for legmedlemmer. En standhaftig røst insisterte på en fjerde grein, et institutt for skolebrødre. Denne røsten tilhørte Marcellinus, som med sin mangel på utdannelse og kunnskaper om landets store behov for kristne utdannere, ble drevet til å plage sine virkelighetsfjerne ledsagere med sine gjentatte anmodninger. Til slutt var de utslitt og utnevnte Marcellinus til å grunnlegge skolebrødrenes grein. Han tok dette oppdraget som et spesialoppdrag fra sine likemenn.

Marcellinus og hans venner ble presteviet den 22. juli 1816. Umiddelbart etterpå, den 23. juli 1816, klatret tolv av vennene opp bakken ved Fourvière, og ved helligdommen for Den svarte Jomfru la de sin skriftlige og signerte forpliktelse på alteret (under corporalet) mens deres daværende leder Courveille feiret messen. Deretter dro de nyvigslede prestene til sine respektive poster som prester i erkebispedømmet Lyon. Men det skulle gå tyve lange år før de kom sammen som prester i Marias selskap. Marcellinus studerte sammen med den hellige Johannes Maria Vianney og den ærverdige Jean Claude Colin. Han var alltid nært forbundet med p. Colin, den senere lederen av maristbevegelsen, men døde før ham.

Marcellinus' første sogn var La Valla ved Lyon, i den bratte åsen som leder opp til platået Mont-Pilat. Som kapellan gjennomførte han sine plikter med iver, men han var hele tiden opptatt av sin oppgave for det ennå ufødte Marias selskap. Han kom snart i kontakt med en lovende kandidat, Jean-Marie Granjon, tidligere grenader i Napoleons keiserlige garde, som Marcellinus startet å gi de første elementene av en formell utdannelse.

Det var imidlertid et sykebesøk som ga støtet til grunnleggelsen av skolebrødrene. Etter å ha tatt seg av de åndelige behovene til en døende ungdom med en bunnløs mangel på kunnskap om religionen, bestemte Marcellinus seg for å handle. Denne beslutningen ble styrket da en rekrutt nummer to kom i hans vei som sendt av Forsynet.

Den 2. januar 1817 brakte Marcellinus sine to disipler til et hus han hadde skaffet og personlig vasket og gjort klart. Få uker senere sluttet tre andre unge menn seg til dem. Dette var den første spede start på Marias Selskap, og hans institutt fikk navnet Marist-skolebrødre (Institutum fratrum Maristarum a Scholis - FMS, eller Institutum Parvulorum Fratrum Mariae - PFM). De kalles også Marias små Brødre eller Maristbrødre. Instituttets formål av oppdragelse og undervisning av gutter. To år senere ble han fritatt for sognearbeid for å vie seg til organiseringen av sin kongregasjon.

Men Marcellinus møtte ikke universell anerkjennelse. Sognepresten, p. Rebod, bekymret seg for et økonomisk engasjement som muligens kunne bli hans ansvar, og han motsatte seg prosjektet, og han brukte sin innflytelse til å sette andre prester opp mot sin kapellan. Senere skapte myndighetene ved det lokale kollegiet mer motstand, bekymret over hvilken effekt Marcellinus' voksende gruppe av grunnskoler ville få på deres tilgang på elever.

Men den største prøvelsen i denne første fasen ble besørget av generalvikaren, Msgr Bochard, som ønsket at Marcellinus' gruppe av brødre ble absorbert i hans egen kongregasjon, Jesu Kors' Selskap. Presset på Marcellinus vokste, men en plutselig tilstrømming av kall (svaret på bønner og valfart til helligdommen for Vår Frue av Medlidenheten i La Valla) og en nesten mirakuløs redning fra den sikre død da han og en broder ble overrasket av en snøstorm tidlig i 1823, overbeviste Marcellinus om at han måtte stå mot truslene mot sitt institutt. Han var så heldig å bli reddet av en hendelse i Kirken.

En ny pave, Leo XII (1823-29), fratok kardinal Fesch (Napoleons onkel) kontrollen med erkebispedømmet Lyon. Da erkebiskop de Pins ble utnevnt til apostolisk administrator av Lyon, motsatte sogneprest Bochard seg meget fortørnet utnevnelsen og forlot snart erkebispedømmet. Den plagede Marcellinus trakk et lettelsens sukk, for ikke bare var trusselen fra Bochard fjernet, men Marcellinus fikk også den nye erkebiskopens godkjennelse av og støtte til det arbeidet han hadde gjort med å grunnlegge skoler bemannet av sine maristbrødre.

Men interne problemer utfordret nå Marcellinus. Courveille, den karismatiske inspiratoren for de kommende maristene, hadde ikke vist seg å være en stabil leder. Han kom for å slutte seg til Marcellinus i det huset denne bygde, det femetasjes moderhuset Notre Dame de l'Hermitage. I sin frustrasjon over den minskende innflytelsen han hadde blant prestene søkte han å få seg selv valgt som superior for brødrene. Til tross for Marcellinus' sympatiske støtte til hans kandidatur, klarte ikke Courveille å overbevise brødrene til å akseptere ham som leder. Deres stemmegivning var massivt til fordel for den mannen de kjente og beundret, Marcellinus Champagnat.

Marcellinus var alvorlig syk i begynnelsen av 1826, noe som førte til at kreditorene kom og krevde sine penger. På denne tiden hadde den skuffede Courveille et alvorlig moralsk frafall, og gjennom den energiske aksjonen fra en annen maristprest-aspirant, Terraillon, hadde han ikke suksess i sine forsøk på å komme tilbake til moderhuset. Det er interessant å merke seg at Marcellinus gjennom sin rekruttering av unge kapellaner som kom for å hjelpe ham med formasjonen av brødrene i moderhuset, klarte å innpode i unge prester et ønske om å slutte seg til maristenes prestegren.

Da de klerikale maristene ble approbert i 1836, hovedsakelig på grunn av at de aksepterte å være Kirkens misjonærer i det sørvestre Stillehavet, var det hele ti av de 21 som kom til løfteseremonien i byen Belley, hadde vært influert av Marcellinus i erkebispedømmet Lyon. De andre kom fra bispedømmet Belley, hvor Jean-Claude Colin, den nye lederen for hele maristbevegelsen, samlet tilhengere. Marcellinus var også ansvarlig for å sende et stort antall unge kvinner til den gryende kongregasjonen av maristsøstre.

Courveilles fall var ikke Marcellinus' eneste problem på denne tiden. Etter ti års apostolat hadde noen av brødrene mistet sin opprinnelige glød. Det fantes dem som var fiendtlig innstilt, spesielt når det gjaldt undervisningsmetodene og klesdrakten. Grunnleggerens sykdom og rekonvalesentperiode hadde også en viss innflytelse på forverringen av problemene, spesielt da de nødvendigvis var satt under ledelse av den ustabile Courveille. Da sistnevnte ble fjernet fra scenen, hadde Marcellinus to problemer: Han måtte overtale noen av brødrene til å gå over til mer effektive metoder i leseopplæringen, noe som ikke var en enkel oppgave, siden noen av de eldre brødrene var faststøpt i sine egne metoder, og han hadde vanskeligheter med brødrenes antrekk, som for noen ble alt for prangende. Begge delene kunne ha blitt større kriser, men Marcellinus' dyktige behandling av sakene roet snart situasjonen. Etter et prøveår ble den nye undervisningsteknikken akseptert av brødrene, og de som motsatte seg draktreformen, spesielt to opprørere, forlot instituttet.

Marcellinus Champagnat var en omtenksom og progressiv utdanner, tvers gjennom opptatt av elevenes velferd. Det var derfor han insisterte på at brødrene skulle bruke «simultanmetoden» i utdannelsen som ble brukt av De la Salle-brødrene. Hans insistering på den metoden førte til tapet av skolen i Feurs, hvor det antiklerikale lokale rådet prøvde å tvinge ham til å adoptere den nyutviklede «gjensidige metoden». Grunnen til at Marcellinus insisterte på simultanmetoden, var at læreren gjennom dette systemet kunne ha nærmere kontakt med elevene, og dermed god innflytelse på dem.

Kortfattet kan man si at Marcellinus' utdannelseskonsept var at brødrene i sin undervisning skulle integrere tro med utdannelse og skulle skape en familieånd i skolemiljøet. Han mente at brødrene skulle være hos de unge, skulle elske dem, skulle føre dem til Jesus og forme dem til å bli gode kristne og gode borgere. Marcellinus skrev Guide des Écoles, som ble grunnlaget for maristenes undervisning i 1853.

En stor vanskelighet for Marcellinus var å motta offisiell statlig anerkjennelse av instituttet. Det ble tidlig gitt løfter om dette, men etter hvert som de franske regjeringene ble stadig mer antiklerikale, førte Marcellinus' anmodninger ikke frem. Instituttets fremgang var ofte påvirket av det politiske klimaet i landet. Marcellinus hadde vanskeligheter med noen lokale regjeringstjenestemenn med trussel om obligatorisk militærtjeneste for hans brødre, og til og med en spesiell regjeringsgodkjent visitasjon av moderhuset i en resultatløs jakt på en «marki» som angivelig skulle gi våpenopplæring til regjeringsfiendtlige opprørere. Regjeringens anerkjennelse kom til slutt i 1842, to år etter grunnleggerens død, da Louis Napoleons regjering, som var mer positivt innstilt til Kirken, ga den etterlengtede autorisasjonen.

Marcellinus' sak ble neppe fremmet av noen klerikale venner som prøvde å løse denne mangelen på statlig anerkjennelse ved å smelte hans institutt sammen med andre grupper som innehadde den vitale autorisasjonen. Det ble gjort flere slike forsøk, det mest seriøse var en sammenslåing av maristbrødrene med p. Querbes' Klerikere av Saint-Viateur, et forsøk som ble gjort av p. Pompallier, senere biskop som ledet den første maristgruppen til misjonen i Oseania, og generalvikar Cholleton, senere maristprest og novisemester.

Verken Querbes eller Marcellinus var entusiastiske over dette forslaget fordi de visste at deres respektive institutters ånd ikke var kompatible. Likevel kom de to «komplottmakerne» nær gjennomføringen av unionen. Heldigvis endret erkebiskopen, som først var positiv til unionen, mening. Et angivelig tåreflekket utkast til et brev som omhandler denne saken, viser hvor dypt Marcellinus var beveget over den.

I 1863 ble kongregasjonen approbert og i 1903 endelig godkjent. Den underviser i dag rundt 300.000 elever i skoler på alle trinn i Europa og Latin-Amerika. I Europa finnes det atten provinser med provinsialhuset i Furth, i Nord-Amerika fem, i Latin-Amerika atten, i Afrika tre, i Asia fire og i Australia og Oseania tre provinser.

Marcellinus ble maristprest i 1826, noe som satte ham under religiøs lydighet til p. Colin, som ble valgt til leder for den klerikale grenen. Marcellinus trodde helt til sin død på et integrert selskap hvor alle fire grener var under ledelse av én mann. Senere i århundret bestemte Roma annerledes og separerte grenene under hver sine generalsuperiorer.

I den tiden Marcellinus var underlagt Colin som sin ordenssuperior, arbeidet de to lederne stort sett godt sammen, selv om det var klart at de ikke hadde samme syn på brødrenes rolle. Colin mente at brødrene skulle kunne brukes som hjelpere for prestene i deres apostolat overalt, mens Marcellinus ville ha brødrene til skoleapostolatet og for et fellesskapsliv med sine egne brødre. Til tross for ulikt syn sendte Marcellinus, som var entusiastisk over misjonsapostolatet, sine brødre til Oseania under ledelse av maristprester, en ordning som fortsatte i noen år etter grunnleggerens død. Dessverre ble identiteten til disse sjenerøse frivillige blandet sammen med det til Josefsbrødrene, en gruppe ordensbrødre som Colin rekrutterte som en legbrorseksjon av maristpatrene. Til slutt ble disse maristbrødrene i misjonen rådet av generalsuperioren til å bli værende i prestenes gren, Marias Selskap.

Marcellinus Champagnat ble fullstendig utslitt av oppbyggingsarbeidet og den uselviske innsatsen for sin kongregasjon, og hans helse ble forverret i 1839. Han døde den 6. juni 1840 i Notre Dame de l'Hermitage, i novisiatshuset for skolebrødrene i Saint-Chamond. Han ble bare 51 år gammel. Ved hans død hadde instituttet av maristbrødre 48 grunnleggelser med 280 brødre. Hans etterfølger som generalsuperior ble broder François Rivat, og under hans tyveårige generalat ekspanderte instituttet enormt, med et gjennomsnitt på en ny grunnleggelse hver tredje uke i tyve år.

I 1856 utvidet maristbrødrene sin virksomhet til videregående skoler da maristpatrene ba dem overta skolen i Valbenoîte nær Saint-Etienne. Nå arbeider brødrene innen alle nivåer av undervisning, men også i mange misjonssituasjoner og i andre apostolater som er knyttet til unge mennesker. Kongregasjonen nådde sitt høydepunkt med over 9.000 sent på 1960-tallet, og de har nå rundt 5.000 medlemmer. Kallene i den såkalte første verden har falt betydelig, men situasjonen er annerledes i andre deler av verden. Kongregasjonen har nå hus i Canada, USA, Sør-Amerika, de fleste europeiske land, Australia, Afrika, Stillehavsøyene og Det fjerne østen.

Marcellinus' heroiske dyder ble anerkjent den 22. juni 1920 av pave Benedikt XV (1914-22), og han fikk da tittelen Venerabilis, «Ærverdig». Den mirakuløse helbredelsen i oktober 1939 av Mrs Georgina Grondin i Waterville i Maine i USA fra en ondartet svulst, og den mirakuløse helbredelsen den 12. november 1941 av Johannes Ranaivo i Antisirabe på Madagaskar fra hjernehinnebetennelse, ble anerkjent som to mirakler på Marcellinus' forbønn. Han ble saligkåret den 29. mai 1955 av pave Pius XII (1939-58) foran titusener av troende og nesten tusen marister fra hele verden.

I 1976 ba medlemmer av kongregasjonen en novene til sin grunnlegger Marcellinus Champagnat på vegne av en av sine brødre, Heriberto Weber Nellessen, som led av en massiv lungeinfeksjon, og legene hadde erklært at han ville dø om ti eller tyve dager. Broder Weber var født i Tyskland og ankom til Uruguay i 1936, bare to år etter ankomsten av den første marist-kommuniteten i Uruguay. Han ble helbredet nesten umiddelbart etter at novenen var slutt og forlot sykehuset. Han døde i 1988 i en bilulykke uten noen spor etter sin tidligere sykdom.

Etter lange og omhyggelige undersøkelser konkluderte Vatikanet i juni 1998 med at helbredelsen av broder Weber var resultatet av et mirakel på forbønn av den salige Marcellinus Champagnat. Dette åpnet veien for helligkåringen av ham, som ble foretatt på Petersplassen i Roma den 18. april 1999 av pave Johannes Paul II. Hans minnedag er dødsdagen 6. juni, men 8. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:52