Åpent brev fra ledere i kristne kirkesamfunn og organisasjoner om kjønnsnøytral ekteskapslovgivning

 Se også:

Biskop-elekt Bernt I. Eidsvig og sogneprest f. Claes Tande har sammen med flere ledere i kristne kirkesamfunn og organisasjoner skrevet under på et åpent brev om kjønnsnøytral ekteskapslov.

Kampen om ekteskapet

Flere politiske partier har programfestet at Norge bør innføre en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov som sidestiller homofilt og heterofilt samliv i samfunnet. Dette er språkbruk som tildekker sakens kjerne. En kjønnsnøytral ekteskapslov vil på grunnleggende vis omdefinere hva ekteskap og familie er.

Ekteskapet har i årtusener blitt forstått som et samliv mellom mann og kvinne. I menneskeslektens historie finnes det ikke noe samfunn som har likestilt enkjønnet samliv med mor/far/barnrelasjonen. I noen kulturer og tidsepoker har det eksistert alternative samlivsformer, men de er aldri blitt likestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne. Familien som mor/far/barn er kulturbærende på en unik måte og kan ikke erstattes av noen annen relasjon. Et enkjønnet samliv kan aldri frambringe barn og tilhører derfor en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne.

Når flere partier også ønsker å åpne for homofiles adopsjonsrett også utover stebarnsadopsjon, er dette i strid med FNs konvensjon om barnets rettigheter. Konvensjonen, som i inneværende stortingsperiode ble tatt inn i norsk lov gjennom menneskerettsloven, gir barn rett til å vokse opp hos sine biologiske foreldre så langt som mulig. Det er en psykologisk og sosial urett å frata et barn retten til å ha en mor og en far. Derfor er det dramatisk å innarbeide homofil adopsjon som regulær og likeverdig ordning.

1. Kjønnsnøytralitet ikke ønskelig. Ingen samfunn er kjønnsnøytrale. Selv om kvinner og menn skal ha like rettigheter, er det viktig at både feminine og maskuline verdier får gjennomslag i samfunnet. Kjønnskvotering brukes aktivt for å skape balanse mellom menn og kvinner i politikk og samfunnsliv.

Barn trenger både kvinnelige og mannlige omsorgspersoner. Forskjellen mellom menn og kvinner er ikke bare kulturbestemt men også biologisk begrunnet. Skal barn få en trygg kjønnsidentitet, trenger de å møte både menn og kvinner. Dette er ønskelig i barnehage og skole, men er enda mer grunnleggende i familielivet. Vet vi hva som blir konsekvensen for fremtidige generasjoner hvis vi får et samfunn og et lovverk som sier at det er uviktig at barn har både en mor og en far?

2. Nei til diskriminering. Menneskers likeverd, toleranse og respekt for enkeltmenneskers valg er avgjørende verdier som vi slutter oss til. Vi tar derfor avstand fra all diskriminering slik det er uttrykt i menneskerettloven, også når mennesker trakasseres fordi de føler tiltrekning til personer av eget kjønn.

Å definere et ekteskap som et forhold mellom en mann og en kvinne, er imidlertid ikke diskriminerende. Det er i pakt med hvordan så å si alle kulturer og sivilisasjoner har tenkt i tusener av år. Prinsipielt er det avgjørende at vi ser forskjellen mellom velbegrunnet særbehandling og diskriminering. Alle mennesker skal ha samme rettigheter. Samtidig er mennesker forskjellige. Derfor vil vi alltid tilpasse regler, normer og ordninger til menneskers særegne behov og forutsetninger. Vårt mål er ikke å avgrense myndige menneskers rett til å selv å velge samlivsform men å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne som grunnleggende samfunnsordning.

3. Alvorlig skade. Dersom kjønnsnøytral ekteskapslov blir innført i Norge, vil det være en alvorlig svekkelse av den kulturelle og religiøse grunnvollen som det norske samfunn har bygd på i tusen år. Viktige samfunnsverdier står på spill. Vi ønsker å bevare den definisjonen av ekteskap og av familie vi i vår kristne kulturbakgrunn ser som uttrykk for Guds skaperordning der kvinne og mann er skapt til å utfylle hverandre i et samliv som gir muligheter for å sette barn til verden og slik føre slektene videre.

Arnfinn Løyning, Den Evangelisk Lutherske Frikirke - Bernt I. Eidsvig, Den katolske kirke - Claes Tande, Den katolske kirke - Ulf Asp, Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn - Magnar Mæland, Det Norske Baptistsamfunn - Sveinung Lorentsen, Det Norske Misjonsforbund Lise Karlsen, Evangelisenteret - Anne Christiansen, Jesuskvinner - Kjell Markset, KRIK - Kåre Rune Hauge, Laget - Øystein Olsen, Metodistkirken i Norge - Hans Thore Løvaas, NORME - Rolf Kjøde, Normisjon - Ola Tulluan, Norsk Luthersk Misjonssamband - Einar Ekerhovd, OASE - Egil Svartdahl, Pinsemenigheten Filadelfia - Tor Tjeransen, Syvendedags Adventistsamfunnet - Alv Magnus, Ungdom i Oppdrag - Tore Kopperud, Prost i Den norske kirke

25. august 2005

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. oktober 2005)

av Webmaster publisert 10.10.2005, sist endret 10.10.2005 - 13:57