PRESSEMELDING: Gjennomgang av saker meldt til Fagetisk Råd de siste tre uker

Fagetisk Råd i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift avholdt den 27. april 2010 møte for å gjennomgå saker som er meldt dem siden det ble kjent at tidligere biskop Müller av Trondheim har innrømmet seksuelt misbruk av en mindreårig. Fagetisk Råd er den instans som i henhold til handlingsplanen har ansvar for behandling av innkomne anklager om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell atferd begått av kirkelige medarbeidere i Oslo katolske bispedømme og Trondheim katolske stift.

De fleste av de meldte anklagene gjelder forhold langt tilbake i tid. Alvorlighetsgraden i sakene varierer fra grovere former for overgrep til det som kan betegnes som grenseoverskridende atferd. Noen av henvendelsene har karakter av bekymringsmeldinger. Det er ikke fremkommet noen nye anklager mot Müller.

I flere av sakene er den anklagede avdød og vil derfor ikke kunne politianmeldes. En avdød gjerningsmann betyr imidlertid ikke at Kirken ikke har et ansvar for å forsøke å lege den skade som er skjedd. Mange har båret en tung historie, som har preget deres liv. Fagetisk Råd er takknemlig for den tillit som er vist oss ved at folk har funnet mot til å fortelle sin historie. Disse historiene berører oss dypt. I de tilfeller hvor det er mulig, vil Kirken forsøke å tilby hjelp og støtte, i henhold til den enkeltes ønske og behov.

Alle henvendelser til Fagetisk Råd behandles konfidensielt, dersom ikke annet er ønsket av en utsatt. Vi presiserer at vi ved å offentliggjøre den nedenstående oversikt ikke foregir å fastslå skyldspørsmålet i den enkelte sak, men gjengir sakene ut fra den utsattes/melders beskrivelse, som er det vi i følge vårt mandat legger til grunn for vårt arbeid. Det følgende er en redegjørelse for de nylig meldte anklager og deres karakter, der impliserte parters anonymitet er respektert:

  • Overgrep mot to gutter i alderen 10-13 år på 1950-/1960-tallet. Anklagede prest er avdød. I minst en av sakene dreier det seg om et alvorlig forhold.
  • Overgrep mot ca. 17 år gammel jente i undervisningssituasjon på 1960-tallet. Anklagede prest er avdød.
  • Overgrep mot to jenter på 14 og 17 år på 1960-tallet. Anklagede prest er ikke i tjeneste i Norge, og det er uvisst hvorvidt vedkommende er i live. Fagetisk Råd forsøker å finne ut av dette.
  • Overgrep mot ca. 12 år gammel gutt midt på 1980-tallet. Anklagede, som antakelig har vært frivillig leg medarbeider, er foreløpig kun identifisert med fornavn. Fagetisk Råd arbeider for å få mer informasjon - også om saken kan omfatte flere utsatte. Dette er muligens en sak hvor politianmeldelse kan være aktuelt.
  • En henvendelse gjelder overgrep mot en mannlig utsatt, men det forligger foreløpig ingen opplysninger om når overgrepet skal ha funnet sted, hans alder på daværende tidspunkt eller navn på anklaget. Fagetisk Råd forsøker å få mer informasjon. Vedkommende vil selv vurdere politianmeldelse.
  • En bekymringsmelding kan omfatte flere gutter på 1960-/1970-tallet. Anklagede er en nå avdød leg ansatt ved en kirkelig institusjon. I denne sak vil man forsøke å oppdrive mer informasjon.
  • En anonym melding om sak som angivelig skal ha skjedd på slutten av 1980- eller på begynnelsen av 1990-tallet. Det vil bli innhentet ytterligere informasjon. Foreløpige opplysninger tyder ikke på at det er mindreårig involvert. Anklaget prest er ikke i tjeneste i Norge.

Andre av de innkomne meldingene dreier seg om mistanker og bekymring i saker som ligger utenfor Fagetisk Råds område, enten fordi det gjelder anklaget som ikke er kirkelig medarbeider eller det dreier seg om forhold som ikke er seksuelle overgrep eller krenkelser.

Fagetisk Råd oppfordrer fortsatt den som måtte ha opplysninger om at overgrep kan ha forekommet, eller er bekymret for at noen de kjenner har vært utsatt for betenkelige hendelser i kirkelig sammenheng, til å ta kontakt med kontaktpersonene for slike meldinger. Oslo katolske bispedømmes kontaktpersoner er Lindie Landmark og p. Arne Marco Kirsebom.

Oslo, 28. april 2010

Fagetisk Råd for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. april 2010)

av Webmaster publisert 28.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59