Kardinal Marx: – Sporbarhet og åpenhet gjør Kirken troverdig

 

Møtets tredje dag, lørdag 23. februar

ÅPENHET: Kardinal Marx talte på tredje dag av Møtet om bekyttelse av mindreårige. Kardinalen påpekte at en fullt ut fungerende kirkelig administrasjon er en viktig byggesten i kampen mot misbruk av mindreårige. Se hele kardinalens tale i videoen.   

 

I sin tale på tredje dag av møtet i Vatikanet om beskyttelse av mindreårige i Kirken, etterlyste den tyske kardinalen Reinhard Marx sporbarhet og åpenhet i håndteringen av saker om seksuelt misbruk i Kirken.

 
Tekst. Robin Gomes, Vatican News

 

Sporbarhet og åpenhet i den kirkelige administrasjonens håndtering og forebygging av seksuelle overgrep mot mindreårige er «en avgjørende faktor for Kirkens troverdighet». «Det er ikke åpenhet som skader Kirken, men overgrepene som begås, den manglende åpenheten eller den påfølgende tildekkingen», sa den tyske kardinal Reinhard Marx på lørdag i sin tale til Møte om beskyttelse av mindreårige i Kirken, som avholdes i Vatikanet.

190 deltagere, blant dem patriarker, kardinaler, biskoper, superiorer for ordenssamfunn, ledere av dikasterier i Vatikanet og presidenter for bispekonferansene, er samlet i Vatikanet fra 21. til 24. februar for å utarbeide nye strategier for hvordan Kirken effektivt kan bekjempe geistliges misbruk av mindreårige i Kirken.

Hver av de tre dagene har et spesifikt tema – ansvar, etterrettelighet og åpenhet.

«Åpenhet som trossamfunn» var temaet for talen til kardinal Marx, presidenten for den tyske bispekonferansen, på møtets tredje dag.

Erkebiskopen av München og Freising beskrev åpenhet som handlinger, beslutninger, prosesser, prosedyrer, og så videre, som er forståelige og sporbare. Ifølge ham er «sporbarhet og åpenhet uløselig knyttet sammen».

 

Fungerende administrasjon

Kardinal Marx påpekte at en fullt ut fungerende kirkelig administrasjon er en viktig byggesten i kampen mot misbruk av mindreårige.

Han sa at Kirkens synlige strukturer tjener Kristi ånd, de er som levende legemsdeler på hennes kropp. Derfor er det behov for en fullt ut fungerende administrasjon som må være rettet mot Kirkens mål og bygget på rettsprinsipper. Administrasjonen standardiserer prosedyrer og prosesser, gjør ting objektive gjennom å skape og håndheve regler og lover, og bidrar til å forebygge vilkårlighet og dermed til rettferdighet. Administrasjonen regulerer og sanksjonerer overtredelser mot felles interesser, regler og lover.

 

«Filer som kunne dokumentert de fryktelige udådene og navngitt de ansvarlige, ble ødelagt eller ikke en gang opprettet»

Kardinal Marx

 

 

Byråkratiets maktmisbruk

Likevel advarte kardinal Marx mot at denne administrative makten også kan misbrukes når den glemmer sin funksjon, som er å tjene de ulike menneskene som lever sammen og samarbeider for å nå høyere mål. Administrasjonen kan også bli opptatt av seg selv og bruke regler og reguleringer kun for å tilfredsstille personers maktbegjær.

Kardinalen påpekte at «det seksuelle misbruket av barn og ungdom i stor grad skyldes administrativt maktmisbruk». «I denne forstand har administrasjonen ikke bidratt til å fullbyrde Kirkens oppdrag, men tvert imot grumset til, diskreditert og umuliggjort det».

«Filer som kunne dokumentert de fryktelige udådene og navngitt de ansvarlige, ble ødelagt eller ikke en gang opprettet», sa han. «I stedet for gjerningsmennene, ble ofrene regulert og bragt til stillhet».

Kardinalen sa at de «fastsatte prosedyrer og prosesser for påtale av lovbrudd bevisst ikke ble fulgt, men i stedet tilsidesatt eller overstyrt.» «Ofrenes rettigheter ble i praksis trampet på og overlatt til enkeltpersoners innfall.»

Kardinal Marx sa at «alt dette er hendelser som står i diametral motsetning til hva Kirken skulle stå for». «Måten den kirkelige administrasjonen ble strukturert og forvaltet på bidro ikke til å forene hele menneskeslekten eller til å bringe menneskeheten nærmere Gud, men gjorde derimot skam på disse målene».

Den 65 år gamle kardinalen sa at i tilfeller der Kirken har feilet, kan tankene til noen av overgrepsofrene oppsummeres på følgende måte: «Hvis Kirken påberoper seg å handle i Jesu navn, og jeg blir så dårlig behandlet av Kirken eller av dens administrasjon, vil jeg heller ikke ha noe å gjøre med denne Jesus».

 

«Det er ikke åpenhet som skader Kirken, men overgrepene som begås, den manglende åpenheten eller den påfølgende tildekkingen»

Kardinal Marx
 
Åpenhet og sporbarhet

For at administrasjonen skal kunne opptre i tråd med Kirkens oppdrag, og med Kirkens natur som «symbol på og verktøy for enhet med Gud», må de administrative prosedyrene være transparente og sporbare.

Administrative prosedyrer blir transparente når de er forståelige og det er mulig å gå etter i sømmene hvem som har gjort hva, når, hvorfor og i hvilken hensikt, og hva som har blitt besluttet, avvist eller delegert. Slik kan personer som opplever en transparent administrasjon, avdekke feilaktige administrative tiltak og forsvare seg mot dem.

Motsigelser mot sporbarhet og åpenhet kan muligvis være bekymringer for brudd på pavelig konfidensialitet eller falske anklager som har til hensikt å ødelegge omdømmet til uskyldige prester, presteskapet eller Kirken.

Men ifølge kardinal Marx er det ingen grunn til at pavelig konfidensialitet skal gjelde påtale av kriminelle handlinger som gjelder misbruk av mindreårige.

En tydelig definert, offentlige prosedyre skaper en grad av troverdighet som gjør det mulig å gjenopprette omdømmet til en falskt anklaget person som ellers kunne bli utsatt for rykter, hvis etterforskningen ikke er legitim, transparent eller munner ut i en utvetydelig konklusjon.

«Det er ikke åpenhet som skader Kirken, men overgrepene som begås, den manglende åpenheten eller den påfølgende tildekkingen», understreket kardinal Marx, som også tjener som koordinator for Vatikanets økonomiske råd.

 

Umiddelbare tiltak

Ettersom misbruk av mindreårige er et akutt problem, er det behov for umiddelbart å sette i gang med viktige tiltak, sa kardinalen.

I den forbindelse anbefalte han at målet med og grensene for pavelig konfidensialitet bør defineres klart, slik at Kirken ikke blir mistenkt for å dekke over misbruk.

Normer og regler av høy kvalitet for transparente prosedyrer i kirkelige prosesser må komme på plass.

Fakta må gjøres åpent tilgjengelig med offentliggjøring av statistikker på antall saker og tilhørende detaljer i så stor grad som mulig.

Rettslige skritt må offentliggjøres, ellers vil nagende tvil om hvorvidt rettsakene er gjennomført på korrekt måte kun skade Kirkens omdømme og funksjon.

 

Les mer: