Retningslinjer for messesteder og kapelldistrikter i Oslo katolske bispedømme


Innledning

§ 1
Bispedømmet er delt opp i menigheter. På grunn av spesielle omstendigheter kan det opprettes kapelldistrikter (quasi- paroeciae).
§ 2
Innenfor en menighet (eventuelt et kapelldistrikt) kan de troende samles rundt et messested.

Messesteder

§ 3
På et messested feires det regelmessig messe eller 'gudstjeneste uten prest'. Et sted betegnes som messested så snart det har vist seg at ordningen fungerer og kan gjøres fast. Biskopen kan der forholdene ligger til rette for det, gi tillatelse til oppbevaring av Den Hellige Eukaristi på messestedet, jfr. CIC Can. 934 § 1, 2 °.
§ 4
Det påhviler geistligheten som har ansvar for eller tilsyn med den menighet eller det kapelldistrikt som messestedet ligger i, plikt til å påse at messestedets troende blir betjent, ikke bare med gudstjenester men også med annen sjelesorg.
§ 5
For bedre å kunne ivareta egne pastorale behov og interesser, kan de troende ved et messested fritt organisere seg som en privat kirkelig forening i henhold til CIC Can. 321-326. Biskopen kan anerkjenne slike foreninger som offentlige kirkelige foreninger, i henhold til CIC Can. 312-320. Blir messestedet senere kapelldistrikt eller menighet, opphører vedkommende forening, og rettigheter og forpliktelser går over til den nye enheten.
§ 6
Biskopen kan bestemme at de troende ved et messested skal sikres representasjon i menighetsrådet, enten gjennom valgordningen, eller ved at den aktuelle kirkelige forening (jfr. § 10) skal representeres med medlem eller observatør.

Kapelldistrikter

§ 7
Kapelldistrikter er regulert av den kanoniske rett og av bestemmelsene nedenfor. Kapelldistriktet omfatter alle troende innen dets territorium.
§ 8
I henhold til CIC Can. 515 § 2 kan kapelldistrikter opprettes på steder der det ennå ikke er hensiktsmessig å opprette en menighet. Ved etablering av kapelldistrikt følger man CIC Can. 122 når det gjelder de verdier og forpliktelser som tilhører den (de) menighet(er) kapelldistriktet utgår fra.
§ 9
Selv om kapelldistriktet av praktiske grunner kan være nært knyttet til en "moder-menighet", er det kirkerettslig likestilt med en menighet, dersom ikke loven forordner noe annet, jfr. CIC Can. 516. Et kapelldistrikt er således en egen juridisk person i henhold til den kanoniske rett og også i forhold til norsk lov. Funksjoner som påhviler kapelldistriktet kan likevel av praktiske eller økonomiske grunner utføres av en annen menighetsadministrasjon.
§ 10
Kapelldistriktet ledes av en prest, men kan på samme måte som en menighet ledes av et presteteam, en diakon eller en annen person som ikke er en prest, i henhold til CIC Can. 517. Dersom han samtidig er sogneprest i en menighet, er han ikke forpliktet til å bo i kapelldistriktet.
§ 11
Kapelldistriktet bør ha eget menighetsråd, og valg og mandat er det samme som for menigheter. Det skal, hvis mulig, ha et sentrum med eget katolsk kapell. Det bør ha sin egen økonomi, egen finanskomité og egne kirkebøker.
§ 12
Geografiske endringer og opphør avgjøres av biskopen som også avgjør hva som i så fall skal skje med verdier og forpliktelser, jfr. CIC Can. 123 og 515.

Oslo, den 19. oktober 1990

+ Gerhard Schwenzer
biskop


Til Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 17.04.1996, sist endret 17.04.1996 - 23:48