Vatikanet gir "recognitio" til amerikanske normer angående seksuelle overgrep mot mindreårige

Kardinal Giovanni Battista Re, prefekt for Kongregasjonen for Biskopene, har i et brev til biskop Wilton Daniel Gregory, president for Den amerikanske bispekonferanse, meddelt Vatikanets "recognitio" for de amerikanske katolske biskopers "Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests of Deacons" (Grunnleggende normer for biskopelige/eparkiale retningslinjer vedrørende anklager om presters eller diakoners seksuelle ovegrep mot mindreårige).

De amerikanske normene får rettskraft fra den 1. mars 2003.

I det engelskspråklige brevet datert den 8. desember, uttrykker kardinal Re sin "fornyede og oppriktige verdsettelse av den pastorale omsorg og besluttsomhet som USAs biskoper har vist ved sin behandling av den urovekkende situasjon som er forårsaket ved slike avvikende forbrytelser."

"Den Hellige Stol," fortsetter han, "støtter fullt ut biskopenes anstrengelser for å bekjempe og forhindre dette onde. Kirkens universelle lov har alltid betraktet denne forbrytelse som en av de mest alvorlige overtredelser som en kleriker kan begå, og har bestemt at de avstraffes med den mest alvorlige straffer, uten å utelukke - hvis saken tilsier det - dimisjon fra den klerikale stand. Videre har Den Hellige Far allerede i 2001 besluttet at denne forbrytelse skulle inkluderes blant de mest alvorlige forbrytelser ('graviora delicta') som klerikere begår, for å understreke Den Hellige Stols avsky overfor dette forræderi mot den tillit som de troende med rette har til Kristi tjenere, og for å se til at de skyldige blir straffet på passende måte. Derfor gav han Kongregasjonen for Troslæren særskilt myndighet for disse anliggender, med rekkevidde for hele Kirken, og han fastsatte særlige prosedyrer som må følges i slike saker."

Prefekten understreker at "Den Hellige Stol er åndelig forenet med dem som er ofre for slike overgrep og med deres familier, og oppfordrer biskopene, prestene og hele det kristen fellesskap til å vise en særlig omsorg for dem. Denne nærhet er nå nok en gang bekreftet ved godkjennelsen av [de amerikanske] 'Essential Norms' ... [som] i sin nåværende form er ment å gi virksom beskyttelse av mindreårige og etablere en rigorøs og presis prosedyre for å straffe på en rettferdig måte dem som er skyldige i slike avskyelige forbrytelser."

"På samme tid, ved å sikre at de sanne fakta kommer frem, beskytter de approberte normene ukrenkelige menneskelige rettigheter - blant dem retten til å forsvare seg - og garanterer respekten for alle de involvertes verdighet, begynnende med ofrenes. Derutover fastholder de det prinsipp som er fundamentalt i alle rettferdige rettssystemer at en person anses uskyldig inntil enten en korrekt prosess eller hans egne spontane tilståelse beviser hans skyld."

"Den genuine kirkelige kommunion mellom Bispekonferansen og Den apostoliske Stol foranlediger oss alle til oppriktig bønn til Gud om at det ut av den eksisterende krise måtte - slik Den Hellige Far har uttrykt det - vokse frem 'et helligere prestedømme, et helligere bispekollegium, en helligere Kirke'. På den måten vil de kommunionens bånd som forener biskopene med deres prester og diakoner, og de troende med deres hyrder, bli ytterligere styrket."

"Videre ser Den Hellige Stol seg forpliktet i rettferd og takknemlighet til sammen med De Forente Staters biskoper å bekrefte og forsvare det gode navn som tilkommer det overveldende flertall av prestene og diakonene som er og som alltid har vært eksemplariske i sin troskap til de krav som springer ut av deres kall, men som er blitt krenket og svertet ved det andre har gjort. Men, som Den Hellige Far har sagt, vi kan ikke glemme "den enorme åndelige, menneskelige og sosiale innsats som det overveldende flertall av prester og ordensfolk i De Forente Stater har gjort og fortsatt gjør". Det synes i sannhet nødvendig at vi egner alle tilgjengelige ressurser til å gjenopprette det katolske presteskaps offentlige image som et verdig og edelt kall til generøs og ofte oppofrende tjeneste for Guds folk."

"Hva angår prester og diakoner tilhørende ordenssamfunnene, ber jeg representanter for Bispekonferansen om å fortsette å møte representatene for "the Conference of Major Superiors of Men" [de mannlige amerikanske ordeneres ledersammenslutning] for å gjennomgå nøyere de forskjellige sider ved deres spesielle situasjon, og videresende til Den Hellige Stol de overenskommelser de måtte nå frem til."

VIS - Vatican Information Service
16. desember 2002

av Webmaster publisert 16.12.2002, sist endret 16.12.2002 - 16:34