Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen besøker Oslo katolske bispedømme

Torsdag den 17. januar besøker arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen Oslo katolske bispedømme. Med seg har han statssekretær Liebe Rieber-Mohn og en delegasjon fra departementet. Ministeren og hans følge skal samtale med biskop Bernt Eidsvig og øvrige representanter fra bispedømmet om Den katolske kirke i Norges utfordring i møte med de siste års store arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. I denne forbindelse har OKB den 16. januar sendt ut den følgende pressemelding:

Den store tilstrømmingen av særlig arbeidere fra Polen har skapt et stort press på Den katolske kirke i Norge. Ca. 90% av alle polakker er katolikker, og dette er Europas mest aktive kirkegjengere. Kapasiteten i våre kirker er sprengt, og i domkirken i Oslo, hvor det feires hele tre søndagsmesser på polsk, samt polske messer hver ukedag, kommer gjerne ikke alle troende inn i kirken. I særlig Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand er kapasiteten sprengt i den grad at vi trenger nye eller utvidede kirker. Bare i Oslo-området er det behov for i et hvert fall to nye. Oslo katolske bispedømme har de siste to årene ansatt flere polske prester for å møte behovene, men enda er ikke dette nok.

I tillegg til at våre kirker er for små, er det store sosiale behov som skal møtes. Mange innvandrende katolikker oppsøker først og fremst Kirken. Det er denne institusjonen man kjenner igjen fra sitt hjemland og som gir tillit og trygghet. Gjennom Kirken søker man sjelesorg i utvidet betydning; det kan innbefatte norskopplæring, boligformidling, arbeidsformidling, veiledning i norsk byråkrati, oversettelse av dokumenter, hyggetreff, samtalegrupper, skole og religionsundervisning. I tillegg får man i Kirken også et sosialt fellesskap med landsmenn.

Hvor mange polske arbeidsinnvandrere som befinner seg i Norge per dags dato, er noe uvisst. Mange anslår rundt 100.000. I tillegg kommer et stort antall lithauere - her snakker vi kanskje om ca. 20.000. For å utløse statsstøtte må medlemmer av trossamfunn ha norsk personnummer. Det har ikke denne gruppen. Derved står Den katolske kirke i Norge i den situasjon at vi betjener langt flere enn vi får støtte for. Per dags dato er det ca. 56 000 registrerte katolikker i Norge - altså katolikker med norsk personnummer. I virkeligheten er det rimelig å anslå at det befinner seg rundt 200.000 katolikker i landet - og svært mange av disse bruker Kirken regelmessig. Arbeidsinnvandrere betaler skatt som oss andre, uten at "kirkeskatten", som alle betaler over skatteseddelen, kommer Den katolske kirke til gode.

Den katolske kirke i Norge har gjennom mange år bidratt stort til integrering av flyktninger og innvandrere. Det unike ved Den katolske kirke er at det er et fellesskap på tvers av nasjonaliteter og kulturer. Vi har mange nasjonale grupper i samme Kirke - og det dannes ikke flere ulike nasjonale menigheter. Det er vi stolte av. Men vi skulle gjerne kunne gjøre veldig mye mer, og da særlig på det sosiale plan. Spesielt er det stort behov for hjelp til å navigere i det offentlige system. Folk står i kø og trenger hjelp, og vi ønsker for eksempel å kunne etablere et servicesenter for utenlandske arbeidere.

Den nye arbeidsinnvandringen fra EU-land har kommet brått på Den katolske kirke i Norge og gitt oss mange utfordringer. Dette er ikke en situasjon vi har satt oss selv i. Bakgrunnen er at myndighetene har underskrevet internasjonale avtaler om åpne grenser. Da bør man også være rede til å møte de utfordringer som følger med. Oslo katolske bispedømme har tidligere søkt kirke- og kulturdepartementet om ekstra tilskudd på 30 millioner over to år, for å kunne håndtere situasjonen på en forsvarlig måte. Departementet avslo, med begrunnelse i regelverket for tros- og livssynssamfunn. Nå setter bispedømmet sin lit til at arbeids- og inkluderingsdepartementet vil tre støttende til, slik at bispedømmet vil kunne ha mulighet til å møte de store åndelige og sosiale behov. Vi har i dag dessverre ikke økonomi til å møte det store presset. Det vi imidlertid har, er erfaring, kompetanse og store menneskelige ressurser.

Den katolske kirke i Norge har vyer og står i en unik posisjon med tanke på erfaring i integreringsarbeid. Vi er glade for anledningen til å fortelle om disse og våre behov til arbeids- og inkluderingsministeren og hans følge, og nå håper vi på drahjelp fra myndighetene i ivaretakelsen av våre nye arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Se et utvalg relevante presseoppslag:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. januar 2008)

av Webmaster publisert 16.01.2008, sist endret 16.01.2008 - 12:00