Suksess med informasjonsmøter for polske arbeidsinnvandrere

 Se også:

Etter å ha mottatt et tilskudd på 1,5 millioner kroner til informasjonsarbeid for arbeidsinnvandrere fra Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har den nasjonale sjelesorgen ved Oslo katolske bispedømme (OKB) arrangert en serie informasjonsmøter for polske arbeidsinnvandrere. Møtene ble organisert i tett samarbeid med katolske menigheter og Caritas Norge, som også har mottatt tilskudd til arbeid med samme formål.

Fire informasjonsmøter om viktige temaer vedrørende arbeid i Norge ble avholdt i juni. Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, UDI og Oslo leieboerforening informerte om sentrale temaer innenfor sine respektive områder. De totalt 300 arbeidsinnvandrere som deltok på møtene uttrykte stor tilfredshet med denne type informasjonsformidling og hadde gjerne sett at dette hadde skjedd for flere år siden.

Informasjon der folk er

Møtenes hensikt var å formidle grunnleggende informasjon på en del viktige områder, slik at arbeidsinnvandrerne selv ville ha økt mulighet til å orientere seg videre på egen hånd. Viktige temaer var blant annet om regler knyttet til oppsigelser, permitteringer, kontrakter og arbeidstid. Videre omhandlet møtene også regler for arbeidsinnvandring, skattekort og selvangivelse, og informasjon knyttet til husleieforhold.

Den katolske kirken er en møteplass for mange arbeidsinnvandrere i forbindelse med jevnlig messefeiring. Der folk treffes, utveksles også informasjon om det som opptar en i livet. I mange tilfelles har dette dreid seg om råd og hjelp angående det å finne frem i det norske samfunnet. For å støtte opp om denne gruppen, har det i flere katolske menigheter siden utvidelsen av EU og EØS-området vært arbeidet med informasjons- og integreringsarbeid rettet spesielt mot arbeidsinnvandrere. OKBs Nasjonalsjelesorg og Caritas fikk ideen om hjelpe til med å arrangere en serie informasjonsmøter lagt til de polske messene etter de enkelte menigheters eksempel, samt etter besøk på Servicesenteret for arbeidsinnvandrere - her er Skatteetaten, Arbeidstilsynet og UDI samlet for å gi arbeidsinnvandrere grunnleggende informasjon om det å innvandre og arbeide i Norge.

Ny erfaring for fagetatene

Fagetatene har erfaring med foredragsvirksomhet fra før, men ikke arrangert på denne måten. Det er nå utviklet en modell for informasjonsformidling i menighetene hvor fagetatene kommer dit arbeidsinnvandrere samles. Her kan det gis mest mulig rett informasjon - til mange samtidig. Møtene som ble avholdt var lagt til like etter polsk søndagsmesse i St. Olav og St. Hallvard menigheter i Oslo, og i St. Birgitta menighet i Fredrikstad.

Behovet for informasjon blant arbeidsinnvandrere har økt i takt med utviklingen i det norske arbeidsmarkedet - å nå mange er viktig når det skjer store forandringer, slik som avskaffelsen av overgangsregler etter 1.mai. Etter evalueringer av informasjonsmøtene sammen med fagetatene, har det fremkommet en enighet om at møtene er en effektiv måte å informere og kommunisere med innvandrergrupper på. Mottakerne har gitt positive tilbakemeldinger om tilbudet, med ønske om fortsettelse. Den nasjonale sjelesorgen og Caritas har i etterkant av møtene også mottatt henvendelser fra flere etater og organisasjoner som ønsker å ta del i møterekken.

Planer fremover

Høsten 2009 ønsker vi å fortsette med informasjonsmøter i samarbeid med katolske menigheter over hele landet. Sammen med frivillige, og med representanter fra NAV, Arbeidstilsynet, Skattetaten, UDI og Oslo Leieboerforening, vil vi fortsette å formidle grunnleggende informasjon. Vi håper også å etablere en liten ressurs- og referansegruppe blant arbeidsinnvandrerne. Gruppen etableres på arbeidernes eget ønske for å gi innspill om hvordan kommunikasjonen med fagetatene kan bli enda bedre. ¨

Margareta Tumidajewicz (OKB/Rådgiver Nasjonalsjelssorgen)

Bernt Gulbrandsen (Caritas Norge/Innlandskoordinator)

Melding fra kontoret for nasjonalsjelesorg i OKB (6. august 2009)

av Webmaster publisert 06.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05