Revidert beredskapsplan trykket

nullRevidert utgave av Oslo katolske bispedømme/Trondheim stifts Beredskapsplan –Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd ble undertegnet av biskop Eidsvig 15. mai i år, festen for den hellige Hallvard. Planen er tilgjengelig på katolsk.no, men kan nå også fås i papirformat. Interesserte kan henvende seg til administrasjonen i Oslo katolske bispedømme (OKB): okb@katolsk.no/23 21 95 00.

Det er også utarbeidet en brosjyre som kort gir informasjon om beredskapsplanen og referanser til de personer og instanser man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren skal være tilgjengelig i alle katolske menigheter i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift. Den kan også fås ved henvendelse til OKB.