Den katolske kirkes regler for medlemskap

Det har i den offentlige debatt vært fokusert en del på Den katolske kirkes interne bestemmelser om medlemskap i Kirken. Disse reglene gjelder for hele verden. 

En sammenfatning av disse bestemmelsene, altså den interne katolske retts regler (Codex Iuris Canonici), finnes i et av vedleggene til Oslo katolske bispedømmes første tilbakemelding til fylkesmannen i registreringssaken, sendt 16. mars 2015. Vedlegget er skrevet av mgr. Torbjørn Olsen og kan leses på nett.