Riving av St. Joseph Hospital midlertidig stoppet

 

Sogneprest Leer Salvesen: – Fredning og vern er helt sammenfallende med våre interesser 

Vaar-Frue-kirke_responsive_12.jpg

NASJONALROMANTIKK: Vår Frue kirke i Porsgrunn er bygget i nasjonalromantisk dragestil og ligger på nabotomten til
rivningstruede St. Joseph Hospital. 
Foto: Eystein Andersen / Telemark fylkeskommune

 

Telemark fylkeskommune fattet før helgen vedtak om midlertidig fredning av kulturmiljøet med det tidligere St. Joseph Hospital (Olavsgate 26) og Vår Frue kirke i Porsgrunn kommune. – Fredning av hele kulturmiljøet samsvarer med vårt verdisyn og vårt samfunnsansvar, sier sogneprest i Vår Frue menighet Ragnar Leer Salvesen.

 

Telemark fylkeskommune mener det katolske kulturmiljøet St. Joseph hospital med Vår Frue kirke har nasjonal kulturminneverdi og må bevares. Den midlertidige fredningen stopper inntil videre Grenland Eiendom og Porsgrunn og Bamble boligbyggelags store utbyggingsplaner for området. Fylkeskommunen begrunner fredningen med at «rivetillatelsen gjør at kulturmiljøet står i fare for å bli ødelagt».

Er du fornøyd med det midlertidige fredningsvedtaket, sogneprest i Vår Frue menighet Ragnar Leer Salvesen?
– Ja, jeg er svært fornøyd med at antikvariske myndigheter har gjort midlertidig fredningsvedtak på eiendommene. Vi ønsker samarbeid om utvikling og bruk av våre egne verneverdige bygninger og eiendommer. Vi mener det er riktig å se St. Joseph Hospital og alle disse eiendommene i et samlet verneperspektiv, siden anlegget i sin helhet er unikt i norsk sammenheng med «viktig nyere norsk religionshistorie, innvandrerhistorie og helse- og sosialhistorie samlet på et usedvanlig kompakt og godt bevart område», som fylkeskommunen skriver i sin melding, sier p. Leer Salvesen.

 
Dette er hva fylkeskommunen vil bevare for fremtiden:  

St. Josephsøstrene kom til Porsgrunn i 1891.  I 1892 etablerte de St. Joseph Hospital i dreiermester Lassens gård i Lilleelvgate 25, der leide de to rom med fire senger. I 1893 kjøpte de Høeghs trevilla i Olavsgate 26. Der innredet de et større sykehus og flyttet inn i januar 1894. Etterhvert bygde søstrene et moderne mursykehus, som de drev frem til 1970-tallet. Siden overtok det offentlige driften.

De to siste St. Josephsøstrene forlot Vår Frue menighet i Porsgrunn sommeren 2004. Menighetens prestebolig og sognekirken ligger på det tidligere sykehusets nabotomt. Kirken er viet Vår Frue, det gode råds mor, og sto ferdig i 1899. Det er den siste av biskop Fallizes nasjonalromantiske dragestilkirker som fortsatt er i drift som sognekirke. Kirkene i samme «sjanger» som fantes i Stavanger, Drammen og Fredrikstad, er blitt erstattet av nye og større kirker.

 

ca3622ed-65ba-4022-aa0b-c2a8bc86324f.jpg Sogneprest kjemper for permanent vern

Sogneprest Leer Salvensen (bilde t.h. fra innsettelsen ved biskop Bernt I. Eidsvig, 2013) forteller at kirken fra 1899, sammen med den eldre Prestegården og Villa Løkken, dominerer i bybildet. De er kulturminner som menigheten har lagt stor innsats ned i både å restaurere og bevare. 

Mener du at den gamle sykehusdelen i Olavsgate 26 og området for Den katolske kirke med kirke, prestebolig og villa utgjør et verneverdig kulturmiljø? 

– Et ubetinget JA. Den eldste av bygningene på Hospitalet, «Høegh-gården», var St. Josephsøstrene første eget hus i Porsgrunn, der etablerte de seg fast med sykehus og bolig. De store utbyggingene av hospitalet ble gjort utfra, og i tilknytning til, denne eldste bygningen. Hospitalet som sist ble utvidet i 1950-årene, har også gode arkitektoniske kvaliteter. Kulturmiljøet springer ut av St. Josephsøstrenes virksomhet og innsats som lever i minnet hos alle.«St. Joseph» er et begrep som rommer mer enn de eksisterende hospitalsbygningene. Sammen med Hospitalet bærer menighetens eiendommer og bygningene i seg nasjonal og katolsk historie og tradisjon. Hele det omfattende «katolske området», med bygninger og historie, danner et meget verneverdig kulturmiljø, ikke minst også fordi den katolske tradisjonen lever videre i en omfattende menighetsvirksomhet og gir det verneverdige kulturmiljøet liv og innhold.

Telemark fylkeskommune skriver på sin hjemmeside at «nå starter en prosess med ordinær fredningssak sammen med de berørte parter for en eventuell permanent fredning.» Vil Vår Frue menighet bidra i den prosessen?
– Så absolutt. Fredning og vern er helt sammenfallende med våre egne interesser i å bevare og forvalte våre historiske eiendommer og sammen med St. Joseph Hospital utgjør de et samlet kulturområde. Fredning av hele kulturmiljøet samsvarer med vårt verdisyn og vårt samfunnsansvar.

 
Forteller om norsk religions- og innvandrerhistorie

Fylkeskommunen mener at det katolske kulturmiljøet utgjør «viktig nyere norsk religionshistorie, innvandrerhistorie og helse- og sosialhistorie samlet på et usedvanlig kompakt og godt bevart område». Telemark fylkeskommune begrunner vedtaket videre med at «de fysiske kulturminnene som forteller disse historiene, har først i de senere årene blitt løftet frem som viktige. Det er få steder i Norge hvor disse fortellingene trer klarere frem enn ved St. Joseph i Porsgrunn.»  

  • Det midlertidige fredningsvedtaket omfatter både den gamle sykehusdelen i Olavsgate 26 som er berørt av rivetillatelsen og området for den katolske kirke med kirke, prestebolig og villa for å sikre helheten og sammenhengen i kulturmiljøet.  

 

Les mer