Den salige Bernardin av Feltre (1439-1494)

Minnedag: 28. september

Gaetano Gandolfi: «Beato Bernardino da Feltre» (1778), Chiesa di San Paolo in Monte, Bologna
Skytshelgen for pantelånere

Den salige Bernardin av Feltre (it: Bernardino) ble født som Martin Tomitano (it: Martino) i 1439 i Feltre nær Venezia i regionen Veneto i Nord-Italia. Han kom fra adelsfamilien Tomitani og var den eldste av ti barn av Donato Tomitano og Corona Rambaldoni, kusine av den berømte læreren Vittorino. Hans intellektuelle gaver ble raskt oppdaget, og han fikk en god utdannelse. Han leste og snakket flytende latin som elleveåring. Blant hans lærere var Guarino Veronese, Damiano da Pola og Giacomo da Milano.

I 1456 dro han til universitetet i Padova for å studere jus og filosofi. Der ble han beundret av alle for sin intelligens og sin seriøsitet. Den unge Martin tolket det som et tegn fra himmelen da tre av hans professorer som han elsket høyt, Zaccaria Pozzo, il Romanello og Giacomo de'Zocchi, brått døde. Samtidig kom han i kontakt med den hellige Jakob av Marche, fransiskansk predikant og elev av den hellige Bernardin av Siena. Jakob holdt fasteprekenene det året, og den syttenårige Martin ble så inspirert at han den 14. mai samme år sluttet seg til fransiskanerordenens observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFM) i klosteret Santa Orsola i Padova. Han ble ikledd drakten og tok ordensnavnet Bernardin etter den nylig helligkårede sieneseren. Han gjennomgikk et strengt novisiat i det lille klosteret Sant'Orsola utenfor bymurene. Hans far kom for å prøve å få sønnen bort fra sine planer, men forgjeves.

Bernardin fullførte sine studier i Mantova, og etter at han hadde fullført teologien i Venezia, ble han presteviet i 1463. De neste seks årene tilbrakte han fredfullt med å studere og be, og han underviste i grammatikk i ulike hus i ordenen. Men i 1469 utnevnte ordenens kapittel i Venezia ham til en av sine predikanter. Han var skrekkslagen, for han hadde aldri prekt offentlig før. Han hadde ingen selvtillit, og det ble ikke bedre av at han var svært liten av vekst – han pleide å undertegne som piccolino e poverello, «den lille og fattige». Men hans åndelige veileder gjorde korstegnet på den unge prestens lepper og sa: «Gud vil løsne din tunge for å vise deg at prekingens gave kommer fra ham alene».

Da han omhyggelig forberedt gikk på prekestolen for første gang foran en stor forsamling i Mantova, ble han grepet av panikk og glemte alt han hadde tenkt å si. Men han husket sin skytshelgen Bernardin, forkastet sine forberedte tanker og begynte å preke veltalende om ham. Senere forberedte han aldri sine prekener på konvensjonell måte. Han stolte i stedet på bønn, som han sa var «en bedre forberedelse enn studier fordi den er både mer effektiv og raskere».

Snart utviklet han seg til en av Italias største folkepredikanter på 1400-tallet, en av de mest fremstående fransiskanere på sin tid og en av Italias største personligheter i det hele tatt. De neste 25 årene reiste Bernardin på kryss og tvers i Italia nord for Roma og prekte. Han prekte nesten alltid improvisert og med voldsom effekt: «Når han angriper gudløsheten, snakker han ikke – han tordner og lyner». Minst 120 av hans prekener er bevart, så vi vet at hans stil var direkte, livaktig og enkel – han sa: «Brautende opptreden gjør aldri noe godt». Men tiden trakk han enorme folkemengder. I Firenze og Pavia strakte forsamlingen seg helt ut på byenes største piazza, og i Padova og Feltre ble alle tilgjengelige rom bestilt i lang tid før han kom dit. Ved en anledning gikk tre tusen mennesker til fots om natten fra Crema til Lodi, en distanse på to mil, for å kunne høre to av hans prekener på rad.

Bernardin var kompromissløs og til og med grov i sin fordømmelse av fiaskoen til et samfunn som var revet i stykker av krig, politisk rivalisering, vold og korrupsjon. Faktisk ble denne skjøre mannen, som var truet av tuberkulose, så lidenskapelig at det fortelles at han sprengte et blodkar ved minst to anledninger.

Bernardin fikk snart fiender blant dem som følte seg truet av hans treffende kritikk, spesielt de som satt i maktposisjoner, men dette stanset ham ikke. Det gjorde heller ikke forsøkene som mer enn én gang ble gjort på å drepe ham. Lover ble snart opphevet eller vedtatt som resultat av hans intervensjoner. Det var for eksempel på grunn av ham at menn og kvinner for første gang ble atskilt i fengslene, at det ble vedtatt en lov om gifte kvinners eiendom som gjorde det ulovlig for en ektemann å sløse bort sin hustrus penger, at veddeløpene i Brescia den 15. august ble avskaffet på grunn av alle misforholdene de førte med seg og at offentlige etablissementer for gambling ble stengt i mange byer.

Det radikale, kompromissløse engasjementet som karakteriserte ham hele livet, vises av en kommentar han kom med på denne tiden om en av sine store kjærligheter, musikken. Han sa at «den er ikke passende for dem som er viet til Gud». I likhet med Bernardin av Siena og sin egen florentinske samtidige, dominikaneren Girolamo Savonarola, pleide han å lage store bål hvor han brente det han kalte «djevelens høyborg», alt fra spillkort, terninger og pornografisk litteratur til merkene til de rivaliserende fraksjonene som skapte slik strid i italienske byer på den tiden, samt unødvendige og frivole klær. Folket elsket det, og selv om deres ledere var mindre entusiastisk, lærte de fleste å respektere ham, og til og med bruke ham som megler når det passet dem. Det var bare de konstant stridende familiene Oddi og Baglioni i Perugia som han overhodet ikke klarte å gjøre noe inntrykk på.

Bernardin var også en praktisk, om enn kontroversiell økonom. Et av de alvorligste misforholdene som han følte at han måtte gjøre noe med, var praksisen med åger. Det ble lånt ut penger til urimelige renter av individuelle pengeutlånere, som for det meste var jøder, og av de griske lombardiske bankierene. Bernardin var oppmerksom på den fremherskende antisemittiske atmosfæren, så han gjorde det klart at han ikke angrep jødene som jøder:

«Jøder må ikke skades verken på person eller eiendom. (…) Rettferdighet og nestekjærlighet må også omfatte dem, for de er av samme natur som oss selv. Jeg sier dette overalt (…) fordi god orden, de regjerende paver og kristen nestekjærlighet alle krever det. Men ikke desto mindre er det et faktum at kirkeretten uttrykkelig forbyr alt for hyppige forretninger og alt for stor familiaritet med dem. I dag har ingen noen skrupler i denne saken, og jeg kan ikke tie om den: Jødiske ågerkarler går over alle grenser, de ruinerer de fattige og blir fete på deres bekostning. Jeg, som lever av almisser og selv spiser fattigdommens brød, kan ikke være en stum hund overfor en slik skandaløs urettferdighet».

Det virker nedlatende og på visse måter fornærmende i dag, men på den tiden var det relativt opplyst. Men Bernardins rolle i saken til den hellige Simon av Trento, en 2 ½ år gammel gutt som angivelig ble myrdet av jødene i 1475, levner ham liten ære. Hans antijødiske utsagn brukes også flittig av antisemitter i dag.

Det harmoniske forholdet mellom kristne og jøder i Trento gjorde Bernardin rasende. Han var kjent for sine antisemittiske holdninger, og i sine fasteprekener i 1475 forsøkte han å sette folket opp mot jødene, men i stedet pådro han seg de kristnes misnøye. Han forutsa da at i den neste jødiske påskefesten ville det skje et ritualmord.

Skjærtorsdag den 23. mars 1475 forsvant lille Simon. Bernardin sa at gutten ville finnes blant jødene, men en grundig undersøkelse i det jødiske kvarteret ga ikke noe resultat. Tre dager senere, på påskedag, ble guttens myrdede og grotesk mishandlede legeme funnet. Den måten som barnet var myrdet på, overbeviste myndighetene om at det dreide seg om et ritualmord av religiøse årsaker, og alle jøder ble arrestert, inkludert kvinner og barn. Etter at uker med tortur hadde svekket deres vilje, «tilsto» de med ord som ble lagt dem i munnen av torturistene. I alt ble fjorten jøder henrettet, synagogen ble ødelagt og det ble reist et kapell på det stedet gutten angivelig skulle ha blitt myrdet. Alle jøder ble drevet ut av Trento. Der begynte folket straks etter rettssaken å ære Simon som martyr. Fortellinger om jødiske ritualmord blir nå avfeid av historikerne som ren skremselspropaganda, men vi vet at nazistenes antisemittiske propaganda flittig benyttet seg av dette «argumentet».

Pave Sixtus IV utnevnte i 1478 en kommisjon på seks kardinaler til å undersøke saken. Men lederen av kommisjonen var en nær venn av en Bernardin av Feltre, og resultatet var gitt på forhånd, spesielt siden hele Den katolske Kirke ville blitt involvert i fordømmelsen av biskopen av Trento. Derfor erklærte paven i dekretet Facit nos pietas av 20. juni 1478 at saken mot jødene i Trento var formelt uklanderlig (rite et recte factum), men han forbød videre forfølgelser av jøder. Jødenes utvisning fra Trento varte i 300 år.1

Monti di pietà

Når det gjaldt åger, gjorde Bernardin i 1484 ord om til gjerning, og til tross for motstand fra noen av brødrene startet han sin første Monte di pietà. Ordet mons betyr bokstavelig en opphoping av verdier eller penger, i dag kalt kapital. De opprinnelige Montes pietatis, «medlidenhetsfond», ble trolig grunnlagt på 1300-tallet av en biskop av London, Mikael av Northborough. Han satte av 1.000 sølvmark som skulle lånes ut uten renter til de fattige, som skulle etterlate en eller flere eiendeler som sikkerhet. Fransiskaneren Barnabà da Terni grunnla en lignende «pantelånerforretning» i Perugia i 1462, og andre ble senere åpnet i Toscana, Marche og i Kirkestaten. Men det var Bernardin som overtok ideen og omdannet den til en effektiv organisasjon. Han derfor til en viss grad kalles fenomenets grunnlegger sammen med den salige Mikael Carcano.

I Mantova ble Monte di pietà møtt med slik motstand fra lokale pengeutlånere at det måtte stenge, men mellom 1484 og 1492 grunnla Bernardin ikke mindre enn tyve slike institusjoner. Hvert fond ble administrert av en komité av fransiskanerbrødre og legmenn (representanter for ulike yrker), og noen var kontrollert av kommunen. Den første kapitalen kom delvis fra frivillige og delvis som lån fra pengeutlånerne selv. Fortjeneste ble lagt til kapitalen, og dette førte til at de lave rentene kunne reduseres enda mer. Bernardin ble angrepet fra alle kanter – av pengeutlånerne og bankene som lyktes i å stenge noen Monte di pietà, og av kirkerettsadvokater som argumenterte med at å ta renter, uansett hvor små de var, var ensbetydende med åger. Men Bernardin sto fast og påpekte at hvis de ikke tok noen renter, ville ikke fondene eksistere i det hele tatt. Spørsmålet fant ikke noen løsning mens han levde, men i 1515 vedtok Det femte Laterankonsil at Monti di pietà ikke bare var lovlige, men burde oppmuntres. Etter dette ble de vanlige over hele Europa, bortsett fra på De britiske øyer. Bernardin etablerte over tretti slike institusjoner i ulike italienske byer.

I slutten av august 1494 begynte Bernardins skjøre helse å bryte sammen for godt. Han klarte å komme seg til Pavia, hvor han skulle preke. Han advarte folket og sa at han kunne høre franskmennene «sko hestene sine for å invadere Italia». Invasjonen skjedde faktisk under kong Karl VIII (1483-98) få måneder senere. Men da var ikke lenger Bernardin i live. Han døde den 28. september 1494 i Pavia, bare 55 år gammel. Han ble straks æret som helgen.

Han ble saligkåret den 13. april 1654 ved at hans kult ble stadfestet for fransiskanerordenen og bispedømmene Feltre og Pavia av pave Innocent X (1644-55). Hans minnedag er dødsdagen 28. september. [Kildene Attwater/Cumming og Benedictines skriver at han ble saligkåret i 1728.] Han blir avbildet som fransiskanermunk med bok.

I kunsten fremstilles Bernardin med et monte di pietà i hånden, det vil si en liten grønn høyde bestående av tre hauger med på toppen enten et kors eller en fane med inskripsjonen Curam illius habe, fra Vulgata-oversettelsen av Lukasevangeliets lignelse om Den gode samaritan: Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait: Curam illius habe: et quodcumque supererogaveris, ego cum rediero reddam tibi. («Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: ‛Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.') (Luk 10,35).

Bernardin av Feltre er en av dem som tilskrives forfatterskapet til den velkjente Anima Christi. Men i virkeligheten ble denne hymnen skrevet en gang før 1439, da Bernardin ble født. Men i likhet med den hellige Ignatius av Loyola, gjorde Bernardin ofte bruk av den og anbefalte den til sine brødre.


1
Sol Scharfstein og Dorcas Gelabert, Understanding Jewish History (KTAV Publishing House), s 149, og Bernard Lazare, Antisemitism: Its History and Causes (1903: New York, International Library), s 114-15
av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54