Den salige Bertrand av Garrigue (~1195-~1230)

Minnedag: 6. september

Den salige Bertrand av Garrigue (~1195-~1230)

Den salige Bertrand ble født rundt 1195 i Garrigue (Garriga) nær Alès i bispedømmet Nîmes i Provençe i Sør-Frankrike. Som ung gutt ble han overlatt til nonnene i cistercienserklosteret Notre Dame i Bosquet. På den tiden var Frankrike et splittet land og katarene eller albigenserne hadde en innflytelse i Sør-Frankrike som ikke sto i forhold til deres antall. I følge denne dualistiske sekten er den materielle verden ond, og frelsen kan bare oppnås ved å frigjøre ånden fra legemet. Dette ble tilbudt de få perfecti, som ble forventet å leve et dydig og asketisk liv, mens flertallet, credentes, kunne gjøre hva de ville, siden det likevel ikke spilte noen rolle.

Til slutt tok katolikkene kampen opp mot kjetterne. I 1200 marsjerte den albigensiske hertug Raimund VI av Toulouse gjennom Languedoc og herjet de ortodokse katolske klostrene. Et av dem ble sagt å ha blitt reddet fra ødeleggelse ved en rask reaksjon fra en birøkter, som åpnet kubene i ansiktet på soldatene. Cistercienserne var på den tiden de offisielle forkynnerne mot kjetterne, og de ble hovedmålet for denne kampanjen.

Bertrand var ikke selv cistercienser, men han var sekularprest og sluttet seg til cisterciensernes misjon som forkynner. Konflikten toppet seg i 1208, da den pavelige legaten, den salige Peter av Castelnau, ble myrdet i grev Raimunds territorium. Pave Innocent III (1198-1216) svarte med å fatte en beslutning han senere skulle angre: han ga sin godkjennelse til et korstog mot albigenserne, og dette kom i stand under ledelse av Simon de Montfort.

Det var trolig en tid etter dette at Bertrand møtte den hellige Dominikus sammen med hans biskop Diego. Bertrand kan være den som rekrutterte Dominikus i slaget mot de kjetterske albigenserne. Dominikus forsøkte gjennom bønn og forkynnelse å begrense skadene som korstoget gjorde, spesielt gjennom Simon de Montforts brutale metoder, og å få i stand forsoning med albigenserne. Bertrand kjente igjen en åndelig slektning, og de arbeidet nært sammen i denne misjonen i resten av sine liv. Innen 1215 hadde enda fem forkynnere sluttet seg til dem, og året etter var antallet økt til 16.

Under Dominikus' ledelse møttes gruppen i Prouille, hvor han allerede hadde etablert en kommunitet for kvinner, for å berede grunnen for dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). I et år bodde de i en kommunitet i Toulouse, og Dominikus ga Bertrand ansvaret for kommuniteten da han selv reiste til Roma for å søke pavelig godkjennelse av ordenen. Tidlig i 1216 gikk Dominikus til det modige skritt å spre brødrene og sende dem ut i verden i små grupper. Bertrand ble sendt sammen med seks andre, blant andre Matteus av Frankrike og Dominikus' bror, den salige Mannes, til Paris, hvor de grunnla et hus nær universitetet. Der hjalp han til med å forme den dominikanske lærde tradisjon.

Men han ble ikke lenge i Paris. Dominikus kalte ham til Roma, og derfra dro han sammen med Johannes av Navarra for å grunnlegge et dominikanerkloster i den italienske universitetsbyen Bologna. De tidligste dominikanske forfatterne skriver om Bertrand som en elsket og betrodd ledsager til Dominikus, som ikke bare fulgte ham på hans reiser, men enda viktigere også delte hans visjon og hans idealer. I 1219 reiste de sammen fra Toulouse via helligdommen i Rocamadour på den eneste reisen Dominikus foretok til Paris. Her ble Dominikus gledelig og ydmykt overrasket over å finne rundt tretti unge menn som hadde sluttet seg til ordenen og skyldte ham lydighet uten å kjenne ham.

På ordenens andre generalkapittel i 1221, samme år som Dominikus døde, ble Bertrand utnevnt til provinsialprior for Provençe, som på den tiden omfattet hele Sør-Frankrike. De siste ni årene av sitt liv forkynte han energisk i Sør-Frankrike, hvor han grunnla klosteret i Marseille og utvidet ordenens aktiviteter generelt. Han var spesielt berømt for sine velgjerninger mot de fattige. Han var vitne til de mirakler og himmelske tjenester som ble hans venn Dominikus til del og har gitt oss innsiktsfulle vitnesbyrd om grunnleggerens hjerte og sinn. I henhold til Dominikus' vilje ventet han med å avsløre sin viten til ordensgrunnleggeren var død. Bertrand selv ble benådet med mange mirakler, både mens han levde og etter sin død. Andre betrakter ham som en «annen Dominikus» i askese og hellighet, men han avfeide ydmykt sin egen hellighet i sin kjærlighetsfulle insistering på sin venn Dominikus' store hellighet.

Bertrand prekte en misjon for cisterciensersøstrene i St. Maria av Skogene i Le Bosquet nær Garrigue i Provençe da han ble syk. Han døde der rundt 1230. Den eksakte datoen er ikke kjent, men han var i live i 1229, da han og noen av brødrene ga noe av sitt land til dominikanerklosteret Saint-Romain i Toulouse. Han ble gravlagt på søstrenes kirkegård inntil hyppigheten av mirakler ved hans grav antydet at han burde få en mer passende grav. 33 år etter hans død ble hans kiste åpnet, og da ble hans legeme funnet like friskt og intakt.

Hans kult begynte i det små i Le Bosquet, og da dette klosteret forfalt under Det store skisma (1309-78), avtok også hans kult. Hans legeme ble undersøkt igjen på begynnelsen av 1400-tallet, og da var det fortsatt like friskt. Hans relikvier ble flyttet i 1414 til dominikanerbrødrene i Orange, men under religionskrigene i 1561 ble graven ødelagt og relikviene brent av kalvinister. Men valfartene fortsatte til «St. Bertrands kirkegård» helt til Den franske revolusjon.

Bertrands kult ble godkjent av biskopen av Valence i 1870, og han ble saligkåret den 14. juli 1881 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 6. september, men 6. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54