Den hellige Ethelwold av Winchester (~908-984)

Minnedag: 1. august

nullDen hellige Ethelwold (Æthelwold, Aethelwold, Aethelwald) ble født rundt 908 (andre kilder sier rundt 912) i Winchester i Hampshire i Wessex i Sør-England. Han kom fra en adelsfamilie og tjente som ung mann fra slutten av 920-tallet ved hoffet hos kong Athelstan (Æthelstan) av Wessex og England (924-39). Kongen sørget for at han ble presteviet rundt 936 (ifølge tradisjonen den 21. oktober 935) av den hellige biskop Alphegus av Winchester (Ælfheah) (den Skallete) (d. 951), på samme dag som sin venn fra hoffet, den hellige Dunstan. Etter en periode på slutten av 930-tallet hvor han studerte under biskop Alphegus, ble hans venn Dunstan i 943 abbed av Glastonbury og gjenskapte den benediktinske observans der. Da bestemte Ethelwold seg for å slutte seg til ham i hans arbeid for å vitalisere klosterlivet i England under den hellige Benedikts regel. Ethelwold sluttet seg til ordenen og ble benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Glastonbury. Der fortsatte han å studere grammatikk, metrikk og patristikk.

Sammen med Dunstan og den hellige Osvald av York (av Worcester) var Ethelwold ansvarlig for restaureringen av munkevesenet i England etter at det praktisk talt var utslettet under danskenes herjinger. Til tross for den hellige kong Alfred den store av Wessex og Englands (871-99) reformer, var utdannelsen av unge mennesker ennå utilstrekkelig. Ethelwold ble utnevnt til en av dekanene i huset og senere til prior i klosteret, men det virker ikke som om han var helt tilfreds med Glastonbury, så han ba om å få reise til Frankrike for å studere det nye reformerte klostervesenet i Cluny, fengslet av det han hadde hørt om dem. Men kong Edred (946-55) nektet å gi tillatelse, og i stedet ga han ham rundt 954 det forlatte klosteret Abingdon i Berkshire, som hadde vært et stort kloster, men nå lå i ruiner.

Han gjenoppbygde klosteret Abingdon med munker fra Glastonbury og prester fra andre steder. Han sendte sin disippel Osgar i sitt sted for å studere i Fleury, et kloster som var berømt for sin strenge observans og for angivelig å ha Benedikts relikvier. Han bygde en ny kirke med bruk av eldre elementer i form av en dobbel rotunde, han innførte Benedikts regel og han rekrutterte en mester i kirkemusikk fra Corbie.

nullI 955 døde kong Edred, og kong Edwy (Eadwig) (955-59) kom på tronen etter sin onkel. Rundt 956 forviste han onkelens fremste rådgiver Dunstan, og da ble Ethelwold den viktigste skikkelsen i reformbevegelsen. Han ble også lærer for den fremtidige kongen, den hellige Edgar den Fredsommelige (959-75). Da kong Edwy døde i 959, støttet Ethelwold naturlig nok sin elev Edgar. Han synes å ha vært i kong Edgars personlige tjeneste fra 960 til 963, for han skrev mange av chartrene i denne perioden.

Den 29. november 963 ble Ethelwold vigslet til biskop av Winchester, den største og viktigste byen i Wessex, etter biskop Brithelm. Han ble konsekrert av vennen Dunstan, som nå var blitt erkebiskop av Canterbury. I 964 sørget han for, med underforstått samtykke fra kong Edgar og med støtte fra en bevæpnet styrke ledet av en kongelig tjenestemann, å få utvist de sekulære kannikene ved både Old og New Minsters i Winchester og erstattet dem med munker fra Abingdon. Kongen hadde søkt paven om tillatelse til utvisningen høsten før. Med dette skapte Ethelwold den monastiske katedralen, en utelukkende engelsk institusjon som besto helt til reformasjonen. Han innførte monastiske løfter for presteskapet ved katedralen – alternativet var utvisning, og han nølte ikke med å påkalle verdslig hjelp for å tvinge sine reformer gjennom. Tre av de tidligere kannikene ble ikledd munkedrakten og fortsatte å tjene i den gamle kirken. Imidlertid gjorde reformatorene ingen forsøk på å håndheve sølibatet blant det sekulære presteskapet.

Med denne endringen ble klosterreformen styrket, men den endret også retning. Den ble nært knyttet til kongen, som hadde sitt hovedpalass bare et steinkast fra Winchester-katedralen, men også til kirkens behov på bispedømme- og sognenivå. Ethelwold reparerte eller bygde om katedralen og det tilliggende klosteret i Winchester fullstendig, og han flyttet levningene av den hellige Svithun sammen med relikviene av andre hellige biskoper inn i katedralen. Den nye kirken ble vigslet til ære for de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus den 20. oktober 980 av erkebiskop Dunstan og åtte andre biskoper, i nærvær av kong Ethelred I og nesten enhver «hertug, adelsmann og abbed» i England. Omfattende festing fulgte kirkevigselen.

Ethelwold grunnla nye klostre og utstyrte dem rikt. Med sterk støtte av kongen restaurerte han også gamle klostre som Milton Abbas i Dorset i 964 og Newminster (New Minster) og Nunnaminster (et nonnekloster) i selve Winchester i 965. I Newminster fjernet han i 966 sekularkannikene og erstattet dem med benediktinere under en abbed. Han sendte også munker til Chertsey i Surrey, som var grunnlagt av den hellige Erkenwald av London. Av kongen kjøpte han i 970 landet og ruinene av det store dobbeltklosteret Ely, som var grunnlagt av den hellige Etheldreda, men som danskene hadde brent hundre år tidligere. Han gjenetablerte klosteret som et kloster bare for munker. Han kjøpte også ruinene av Thorney i Cambridgeshire, som han restaurerte rundt 972. I Thorney tilbrakte han noen ganger fasten mens han levde som eremitt, og der bygde han en kirke med en apsis i hver ende.

nullEthelwold var også nidkjær i å få tilbake land som han mente en gang hadde tilhørt religiøse kommuniteter, men som senere var blitt fjernet, og om nødvendig ble chartre forfalsket for å bevise hans krav. Ethelwold veiledet og hjalp Aldulf, kong Edgars kansler, til å kjøpe ruinene av klosteret Peterborough, som etter to hundre års blomstring var blitt ødelagt av danskene i 870. Han gjenoppbygde det i 966 og bygde en kirke med en apsis i hver ende. Hans stiftelsesdokument som utstyrer Peterborough med land, livegne, kveg, kirkesølv og tyve manuskripter, er bevart. Han rekrutterte også munker til grunnleggelsen. Aldulf hadde mistet sin eneste sønn, så han ga hele sin eiendom til dette klosteret, ble munk der og ble valgt til dets første abbed. Peterborough var et av de første distriktene som fikk status av kirkelige franchise, privilegium eller lignende, slik at de reformerte klostrene, ikke kong Edgar, kontrollerte de lokale domstolene og fikk deres fortjeneste.

Ethelwold var den fremste talsmannen for benediktinerne i Edgars regjeringstid og forfatter av alle de fremste propagandaverkene som ble produsert i England. Han hadde sterk støtte fra kong Edgar og hans hustru Elfrida (Ælfthryth), og hans verker legger vekt på Edgars rolle, som han så som Kristi representant, i å gjenskape klostre. Han så for seg en fremtredende rolle for Edgar i å ha oppsyn med munkeklostre, og for dronning Elfrida til å ha oppsyn med benediktinske nonneklostre. Imidlertid var han mer ekstrem i sin støtte til klostervesenet enn Dunstan og Osvald, de andre store lederne for klostervesenet i kong Edgars regjeringstid. De fulgte den kontinentale praksisen med å ha både munker og sekularprester i sine hushold, og de fulgte ikke Ethelwold i hans dramatiske utvisning av sekularprester og erstatte dem med munker. Ethelwold betraktet i likhet med andre benediktinere sekularprester som urene og ikke egnet til å betjene altere eller drive med noen form av gudstjeneste, fordi mange av dem var gifte og fulgte ikke en monastisk regel.

Av karakter var Ethelwold streng, dyktig og dynamisk. Forfatteren av hans Benedictionale kalte ham en Boanerges (= tordensønn), og til tider møtte hans bestemte reformer sterk motstand, spesielt erstatningen av slappe kanniker med munker. Han krevde fullt engasjement av sine munker, og da han var prior i Glastonbury, pleide han å be brødrene inntrengende om å anstrenge seg mer i sin monastiske observans, og han ble helt ustyrlig hvis han ble møtt med opposisjon. Han levde svært asketisk og sov aldri etter matutin, og han førte generelt et så asketisk liv at Dunstan måtte gi ham uttrykkelig ordre om å spise kjøtt minst en gang hver tredje måned. Selv om Ethelwold led mye av dårlig helse, var hans liv som forfatter, lærer, prelat og kongelig rådgiver alltid asketisk, og han ble sagt å være «fryktelig som en løve» mot de opprørske, men «myk som en due» mot de saktmodige.

Inntoget i Jerusalem, fra den hellige Ethelwolds Benedictionale (British Library)Ethelwold hadde også betydelige praktiske og kunstneriske evner. I Glastonbury hadde han vært kokk, men fremfor alt arbeidet han som klokkestøper. I Abingdon arbeidet han med byggearbeider inntil han falt ned fra et stillas og brakk ribbeina, og han ivaretok også byens behov ved å bygge en akvedukt for den. I Winchester satte han munker til å arbeide sammen med murerne i katedralen. Han bygde også det kraftigste orgel som fantes i England på den tiden. Det ble spilt av to munker og hadde 400 piper og 36 blåsebelger. Klokker og en lysekrone av metall i skattkammeret i Abingdon tillegges også ham.

Enda viktigere var at Ethelwolds klostre innførte den nye innflytelsesrike Winchester-stilen i manuskriptilluminasjon, og deres kvalitet overgikk snart produktene fra mange kontinentale klostres skrivestuer. Hans morsmålsskole i Winchester, med Ælfric som den mest berømte elev, var den viktigste i samtiden. Deres nøyaktige og språklig betydelige oversettelser av blant annet Benedikts regel, ble laget for å møte et behov hos biskoper og prester som ikke selv var munker. I musikken produserte Ethelwolds Winchester den første engelske polyfoni i Winchester Troper.

Ethelwolds kloster i Winchester må ha omfattet et stort antall personer, og oppnådde enestående resultater. Den utvidete katedralen, som på en temmelig klossete måte inkorporerte eldre elementer, var rammen for en vidunderlig rik og variert liturgi. Men til tross for Ethelwolds nidkjærhet for ombygging og dekorasjoner av sin katedral, skal han under en hungersnød ha solgt mange av de kostbare ornamentene i den for å gi pengene til de fattige. Han slo fast at det var mulig å erstatte slike gjenstander, men at et liv når det først var mistet, aldri kunne gjenskapes.

Benediktinere sto langt over sekularprestene i lærdom og i sine skoler. Ethelwold underviste personlig de eldste elevene i Winchester, og deres arbeider viser at de så på ham med stor respekt og hengivenhet. Hans bevarte verker både på latin og gammelengelsk viser at han var en stor akademiker, og hans skrifter på morsmålet menes å ha spilt en viktig rolle i utviklingen av standard gammelengelsk. Noe av den rikdommen han samlet seg, ble brukt til å gjenoppbygge kirker, og han var også en betydelig velgjører for kirkelig kunst.

Tre viktige begivenheter er knyttet til Ethelwolds episkopat. Den første var den kongressen rundt 970 hvor Regularis Concordia, erklæringen om den monastiske vitaliseringsbevegelsen, ble kunngjort som norm for tretti reformerte klostre i den sørlige halvdelen av England. Erklæringen var basert på praksisen i Gent, Fleury og Glastonbury, og den ble trolig samlet og skrevet av Ethelwold selv. Han var også ansvarlig for en viktig redegjørelse på folkespråket for reformens mål, og en gammelengelsk versjon av Benedikts regel for de nonnene som ikke kunne latin.

Den andre viktige hendelsen var translasjonen av Svithun av Winchesters relikvier i 971. Den tredje var konsekrasjonen av katedralen i 980. Ved alle disse anledningene var det en stor tilstrømming av presteskap og legfolk, et tegn på den monastiske reformbevegelsens suksess, som Dunstan og Ethelwold hadde vært pionerene for. Deres klostre skaffet omtrent tre fjerdedeler av biskopene i England inntil normannerinvasjonen i 1066, i tillegg til et stort antall misjonærer til Skandinavia; de ble selv sentra for gammelengelsk kunst og skriftkultur i mange år.

Ethelwold spilte også en viktig politisk rolle. Da tronfølgen ble et spørsmål sent i Edgars regjeringstid, støttet Ethelwold støttet han Ethelreds sak, sønnen til hans fremste støttespiller, Elfrida, mens Dunstan og Osvald ser ut til å ha støttet Edgars sønn Edvard med en tidligere hustru. Da kong Edgar døde i 975, ble han etterfulgt av den hellige kong Edvard martyren, Etter at Edvard ble myrdet i 978, overtok hans halvbror som kong Ethelred II den Rådville (978-1016). Ethelwold ser ut til å ha spilt en fremtredende rådgiverrolle mens kong Ethelred var mindreårig. Det er signifikant at det var først etter Ethelwolds død in 984 at kong Ethelred begynte å handle mot interessene til noen av de reformerte monastiske husene. Et av ofrene var Abingdon.

Ethelwold ble beskrevet av samtidige som en fremragende rådgiver for kongen og som en menneskekjærlig biskop, en «far for munkene». Biskopen var full av utrettelig energi og gjennomførte reformer uansett opposisjon, han var streng mot de slappe, full av sympati for dem av god vilje og de uheldige, og hans arbeid hadde varig betydning.

Ethelwold døde den 1. august 984 i Beddington i Surrey, og han ble gravlagt i krypten i Old Minster i Winchester. Men tolv år senere var det en viss Ælfhelm fra Wallingford som hevdet å ha blitt helbredet for sin blindhet ved å besøke Ethelwolds grav. Dette ble tatt som det nødvendige tegn for hans formelle anerkjennelse som helgen. Hans legeme ble gravd opp og høytidelig gravlagt på nytt under alteret av den hellige Alphegus II (Aelfheah), hans umiddelbare etterfølger og slektning og senere erkebiskop av Canterbury. På 1100-tallet hadde Abingdon skaffet seg en arm og et ben.

Ethelwolds minnedag i Martyrologium Romanum er dødsdagen 1. august. I Abingdon feires han den 2. august. Translasjonsfesten er 10. september, Ely hadde en commemoratio den 8. oktober, mens klostrene Deeping og Thorney feiret en exceptio den 23. oktober.

En av Ethelwolds elever, Wulfstan av Winchester, skrev en biografi som synes å ha spilt en større rolle i å fremme hans kult, og rundt 1004 ble biografien på latin og gammelengelsk forkortet av Ælfric, en annen disippel og abbed av Eynsham. Men det ser ikke ut til at hans kult noen gang fikk en stor popularitet.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Jones, Butler (VIII), Benedictines, Delaney, Bunson, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, celt-saints, en.wikipedia.org, britannia.com, earlybritishkingdoms.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. juni 1998

av Webmaster publisert 08.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51