Positiv dom for Oslo katolske bispedømme i "Hamar-saken"

 Se også:

Oslo katolske bispedømme (OKB) har i dag, den 10. juni 2009, mottatt positiv dom fra lagmannsretten i den såkalte "Hamar-saken". Forhandlingene fant sted i Borgarting lagmannsrett 5.-7. mai i år. De tre fagdommerne og to legdommerne dømte alle i bispedømmets favør. Det er foreløpig ukjent om motparten anker dommen og da hvorvidt den blir rettskraftig.

Det var i januar 2008 at en ordensprest saksøkte bispedømmet ved biskopen for brudd på arbeidsmiljøloven. Den aktuelle ordenspresten ønsker ikke å forlate sogneprestembedet på Hamar, etter først å ha blitt kalt til annen tjeneste i bispedømmet og deretter av sin provinsial tilbake til Polen. Istedenfor å benytte seg av de kirkelige ankemuligheter valgte presten å søke sivil rettshjelp gjennom Fagforbundet/LO, og saken ble ført i Oslo tingrett i juni 2008. Tingretten fant da at den aktuelle "oppsigelse" var "ugyldig" (sitat fra tingrettens slutning). OKB anket kjennelsen og kommenterte at dommen var "unik i en historisk og internasjonal sammenheng, ved at man setter arbeidsmiljøloven foran Grunnlovens prinsipp om religionsfrihet. Det er og må være Kirken selv som har myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Den katolske prestetjeneste er ingen normal sivil ansettelse, men en livsgjerning og et kall" (sitat OKBs pressemelding av 15. juli 2008).

Enstemmig domsslutning

Borgarting lagmannsretts enstemmige domsslutning, datert den 8. juni 2009, lyder som følger:

1. Oslo katolske bispedømme frifinnes.

2. Robert Kanoza erstatter Oslo katolske bispedømme sakskostnader for lagmannsretten med 228.380 -tohundreogtjueåttetusentrehundreogåtti- kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dom.

3. Robert Kanoza fritas fra å betale sakskostnader for tingretten.

I den omfattende dommen, som både argumenterer ut fra arbeidsretten og det overordnede prinsipp om trosfrihet, heter det blant annet:

"Lagmannsretten finner at tingretten har anlagt en for snever synsvinkel. Norsk arbeidsrett favner videre enn arbeidsmiljøloven [...] Tingretten har heller ikke drøftet hensynet til religionsfriheten og kirkens syn på om det er mulig å avgrense lydighetsplikten mot en rolle som arbeidstaker, samt i hvilken grad et kirkesamfunn selv har herredømme over hvem som skal utføre prestetjeneste."

"Lagmannsretten har kommet til at Kanozas tilknytning til Picpus-ordenen må likestilles med et internasjonalt arbeidsforhold med flytteplikt. Det kan i denne forbindelse ikke være avgjørende at tilknytningen til ordenen ikke er basert på en arbeidskontrakt, men på den katolske kirkes syn om at prestetjenesten er et kall forankret i et sakrament. Tilknytningen til ordenen i Polen må i denne forbindelse betraktes som hovedarbeidsforholdet, som arbeidskontrakten i Norge er avledet fra."

Biskop Eidsvig lettet

- Jeg er svært lettet over utfallet og verdsetter den balanse lagmannsretten har funnet mellom religionsfriheten og arbeidsrett. Like viktig som at lagmannsretten har fastslått at en internasjonal flytteplikt for ordensprester i Den katolske kirke er i samsvar med norsk rett, er at lagmannsretten også har bekreftet at Kirken, ifølge norsk lov, har rett til indre selvstyre. Dette er således en viktig prinsipiell dom ikke bare for Den katolske kirke i Norge, men for alle trossamfunn i landet, uttaler biskop Bernt Eidsvig av Oslo.

- Samtidig må jeg understreke at saken har krevd mye av bispedømmet, både økonomisk og menneskelig, og for menigheten på Hamar har den vært en stor påkjenning. Jeg håper nå og ber for at sårene må heles og at også de som har gitt den tidligere sognepresten prinsipiell, menneskelig eller moralsk støtte, må finne sin naturlige plass i menigheten.

- Med tanke på den aktuelle pateren er det klart at saken har vært en enorm påkjenning også for ham, og det bekymrer meg. Jeg håper at han nå vil bruke tiden til å gjøre opp sitt mellomværende med sin orden, slik at han kan vende tilbake til geistlig tjeneste.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. juni 2009)

av Webmaster publisert 10.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04