Biskop Eidsvigs brev til de troende om overgrep innen Kirken

Dette brevet fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. ble lest opp i alle katolske kirker i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift søndag 11. april:

Kjære brødre og søstre i Kristus,

Denne påskeuken har vært en lidelsens uke for oss alle. Vi har ikke hatt fred til å ta den livgivende glede over Herrens oppstandelse inn over oss, men har måttet sørge over overgrep mot mindreårige begått av geistlige i Norge og andre steder. Jeg takker for at dere sammen med deres prester og meg har båret denne tunge byrde, og har vært utholdende i bønnen. Takk også for de mange tydelige ord om at dere bærer dette sammen med hele Guds kirke.

Overgrep begått av Kirkens menn er ikke Kirkens gjerning, men syndens og mørkets. Disse handlinger står i skarp kontrast til prestenes kall og løfter. Vi vil sammen gjøre bot for alle unge som har måttet lide på grunn av utroskap eller unnfallenhet fra Kirkens tjenere, det være seg geistlige, ordensfolk eller legpersoner. Når en del av Kirken lider - i dette tilfelle mindreårige overgrepsofre - vil hele Kirken lide.

Jeg håper at det vi gjennomgår er en lutring som vil føre til at Kirken fremstår som et sannferdig bilde på Kristus. Det jeg hører og ser tyder på det. Noen katolikker vil ta alvorlig anstøt av de synder det berettes om - for kortere tid eller for livet - andre vil se dette som et kall til å bli bedre katolikker, og leve sin tro i enda større trofasthet mot messebesøk, bruk av skriftemål og bønn. Slik har Kirken vokst og holdt seg sunn i tidligere trengselstider. Jeg ber dere inntrengende om at vi fortsetter å gå frem med dette mål for øye.

Be for overgrepsofrene. Jeg ber Gud velsigne dere alle.

Oslo, den 10 april 2010.

+ Bernt Eidsvig
biskop av Oslo
apostolisk administrator av Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); mt (10. april 2010)

av Webmaster publisert 12.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59