Den katolske kirkes katekisme

8. artikkel: Synden

I. Miskunn og synd

1846. (430, 1365) Evangeliet er åpenbaringen i Jesus Kristus av Guds miskunn mot syndere.95 Engelen forkynner dette for Josef: "Du skal kalle ham Jesus, for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder" (Matt 1, 21). Slik forholder det seg også med eukaristien, gjenløsningens sakrament: "Dette er mitt blod, paktsblodet, som utgydes for de mange, til forlatelse for deres synder" (Matt 26, 28).

1847. (387, 1455) "Gud skapte oss uten oss, men Han ville ikke frelse oss uten oss".96 For å motta Hans miskunn, må vi bekjenne våre synder. "Dersom vi sier at vi ikke har noen synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten bor ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, da tar han våre synder fra oss og tvetter all vår ondskap av" (1 Joh 1, 8-9).

1848. (385, 1433) Som den hellige Paulus sier: "Men om synden økte, økte nåden så overveldende meget mer." Men for at nåden skal kunne arbeide, må den først blottstille synden for å omvende vårt hjerte og gi oss "rettferdigheten og føre oss til det evige liv, ved Jesus Kristus, vår Herre" (Rom 5, 20-21). Lik en lege som først renser såret før han forbinder det, legger Gud, ved sitt Ord og sin Ånd, synden klart i dagen:

Omvendelse forutsetter blottleggelse av synd, den innebærer samvittighetens indre dom. Dette kan man se som et bevis på at sannhetens Ånd virker i menneskets innerste, og dette blir samtidig begynnelsen på en ny nådens og kjærlighetens gave: "Motta Den Hellige Ånd". Slik ser vi i denne blottstillelsen en dobbel gave: samvittighetens sannhetsgave og gaven til forløsningsvisshet. Sannhetens Ånd er trøsteren.97

II. Hva er synd?

1849. (311, 1952) Synd er en feil mot fornuften, sannheten og den rettskafne samvittighet; den er en forseelse mot sann kjærlighet til Gud og nesten som skyldes en misforstått binding til visse goder. Den sårer menneskets natur og angriper menneskelig solidaritet. Den er blitt definert som "et ord, en handling eller en attrå som står i strid med den evige lov".98

1850. (1440, 397, 615) Synd er forhånelse av Gud: "Mot deg alene har jeg syndet, gjort det som er ondt i dine øyne" (Sal 51, 6). Synden gjør opprør mot Guds kjærlighet til oss og vender vårt hjerte bort fra Ham. Lik den første synd er den ulydighet, opprør mot Gud, for å ville bli "som guder" ved å kjenne og bestemme over godt og ondt (Gen 3, 5). Slik er synd "egenkjærlighet inntil Gudsforakt".99 Ved slik hovmodig selvhevdelse står synd i direkte motsetning til Jesu lydighet som utvirker frelse.100

1851. (598, 2746, 616) Det er nettopp i lidelsen, da Kristi miskunn overvinner synden, at den tydeligst viser sin voldelighet og mangslungenhet: vantro, dødelig hat, forkastelse og spott fra ledernes og folkets side, Pilatus' feighet og soldatenes grusomhet, Judas' svik som gikk slik inn på Jesus, Peters fornektelse av Ham og disiplenes flukt. Men midt i mørkemaktenes og verdensfyrstens time101 blir Kristi offer lønnlig den uutømmelige kilde til forlatelse for våre synder.

III. Syndenes mangfoldighet

1852. Syndenes mangfold er stort. Skriften setter opp flere lister over dem. Brevet til galaterne setter kjødets verk opp mot Åndens frukter: "Og hva kjødets verk er, det er klart nok: et vanhellig liv, utukt og utsvevelser, avgudsdyrkelse og magi, hat, fiendskap og nag, uvennskap og intriger, splid, misunnelse og partivesen, drikk, svir og annet av samme slag, - og her minner jeg på ny om hva jeg alt før har sagt, at de som gir seg av med slikt, de skal ikke få del i Guds rike" (5, 19-21).102

1853. (1751, 2067, 368) Man kan skjelne mellom syndene alt etter objekt, slik tilfellet er med alle menneskelige handlinger, eller etter de dyder de står i motsetning til, eller etter de bud de utgjør brudd på. Man kan også inndele dem etter som de angår Gud, nesten eller en selv; man kan inndele dem etter åndelige og kjødelige synder, eller også som synder i tanker, ord, gjerning eller ved unnlatelse. Roten til synd er i menneskets hjerte, i dets frie vilje, slik Herren lærer: "For fra hjertet er det alt sammen kommer, - onde tanker, mord, utukt og utroskap, tyveri, falske beskyldninger eller ondt snakk. Og dette er det som gjør et menneske vanhellig" (Matt 15, 19-20). I hjertet bor også kjærligheten, opphavet til gode og rene gjerninger og som synden sårer.

IV. Syndens alvor - dødssynd og mindre alvorlig synd (veniell synd, svakhetssynd)

1854. Syndene må vurderes etter hvor alvorlige de er. Forskjellen mellom dødssynd og svakhetssynd, som allerede antydes i Skriften,103 er blitt vanlig i Kirkens tradisjon. Den bekreftes av menneskelig erfaring.

1855. (1595) Dødssynd ødelegger kjærligheten i menneskets hjerte ved en alvorlig forseelse mot Guds lov; den vender mennesket bort fra Gud, menneskets endelige mål og salighet, ved å foretrekke et mindre gode fremfor Ham.

Veniell synd lar kjærligheten forbli, selv om den krenkes og såres.

1856. (1446) Dødssynd, som angriper det livsprinsipp i oss som kjærligheten er, gjør det nødvendig med en ny inngripen fra Guds miskunns side og med en hjertets omvendelse som vanligvis finner sted innenfor rammen av forsoningens sakrament:

Når viljen strekker seg etter noe som i seg selv er i strid med kjærligheten, som retter oss inn mot vårt endemål, har synden etter selve sitt objekt noe i seg som gjør den dødelig (...), enten den nå strider mot kjærligheten til Gud, slik som gudsbespottelse, mened osv., eller mot kjærligheten til nesten, slik som drap, ekteskapsbrudd osv. (...). Men når synderens vilje av og til går i retning av noe som i seg selv innebærer en mangel på orden, men som imidlertid ikke strider mot kjærlighet til Gud eller nesten, slik som tomt snakk, unødig latter osv., da er slike synder venielle.104

1857. Det må foreligge til sammen tre omstendigheter for at en synd skal være en dødssynd: "Den synd er en dødssynd hvis objekt er en alvorlig sak, og som begås fullt ut bevisst og med overlegg".105

1858. (2072, 2214) Sakens alvor forklares av de ti bud, slik Jesus svarer den rike, unge mann: "Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vitnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor" (Mark 10, 19). Syndene kan være mer eller mindre alvorlige: mord er alvorligere enn tyveri. Hvem de er som det syndes mot, kommer også med i betraktingen: vold mot foreldre er i seg selv alvorligere enn vold mot en ukjent.

1859. (1734) En dødssynd krever full bevissthet og fullt overlegg. Den forutsetter at man kjenner til at handlingen er syndig og i strid med Guds lov. Den innebærer også et samtykke som er tilstrekkelig villet til at det dreier seg om et personlig valg. Påstått uvitenhet og hjertets forherdelse106 minsker ikke syndens preg av å være forsettlig, men øker den tverimot.

1860. (1735, 1767) Ufrivillig uvitenhet kan minske, ja, unnskylde ansvar for en alvorlig synd. Men alle forutsettes å kjenne morallovens prinsipper slik de er innskrevet i hvert menneskes samvittighet. Følelseslivets impulser, lidenskapene, kan også minske syndens preg av å være villet og overlagt, på samme måte som ytre press og sykdomsforstyrrelser. Synd ved ondskap, ved frivillig å velge det onde, er den aller alvorligste.

1861. (1742, 1033) Mennesket eier den grunnleggende mulighet til i full frihet å begå en dødssynd, slik som det også forholder seg med kjærligheten. Den fører til tap av kjærligheten og den helliggjørende nåde, det vil si nådens stand. Dersom den ikke sones gjennom anger og Guds tilgivelse, fører den til utelukkelse fra Kristi rike og den evige død i helvetet, for vår frihet har mulighet til å treffe endelige valg, uten mulighet for å omgjøres. Men selv om en handling i seg selv kan forekomme oss å være en alvorlig synd, må vi overlate til Guds rettferdighet og miskunn å dømme om den som foretar den.

1862. Det begås en svakhetssynd når man ikke iakttar den foreskrevne morallov i mindre tungtveiende saker, eller når man overtrer moralloven i en alvorlig sak, men uten fullt ut å vite det eller uten fullt overlegg.

1863. (1394, 1472) En svakhetssynd svekker kjærligheten; den er uttrykk for en uordnet forkjærlighet for skapte goder; den hindrer sjelen i å øve seg i dyder og moralske goder; den fortjener timelig straff. Villet svakhetssynd som ikke angres, forbereder oss litt etter litt på å begå dødssynd. Men en svakhetssynd bryter ikke pakten med Gud. Med Guds nådes hjelp kan mennesket gjøre opp for den. "Den fjerner ikke den helliggjørende eller guddommeliggjørende nåde, heller ikke kjærligheten og til sist den evige salighet":107

Så lenge mennesket befinner seg i kjødet, kan det umulig unngå synd, i det minste små synder. Men det vi kaller småsynder, skal du ikke betrakte som uskyldige: holder du dem for uskyldige når du veier dem, skjelv da når du teller dem. Mange småting blir til en stor masse; mange dråper fyller en hel elv; mange småkorn blir til en haug. Hvilket håp har vi da? Fremfor alt å bekjenne...108

(Teksten i dette avsnittet er foreløpig justert i henhold til endringer offentliggjort i 1997. Den gamle teksten - fra oversettelsen av 1992-utgaven - er bevart.)

1864. (2091, 1037) "Derfor sier jeg dere: Enhver synd, enhver gudsbespottelse skal bli menneskene tilgitt, unntagen spott mot ånden" (Matt 12, 31).109 Det finnes ingen grenser for Guds miskunn, men den som med vilje nekter å ta imot Guds miskunn i anger, kaster vrak på syndenes forlatelse og den frelse Den Hellige Ånd gir.110 Slik forherdelse kan føre til ubotferdighet inntil enden og evig fortapelse.

(Teksten i dette avsnittet er foreløpig justert i henhold til endringer offentliggjort i 1997. Den gamle teksten - fra oversettelsen av 1992-utgaven - er bevart.)

V. Syndens utbredelse

1865. (401, 1768) Synd skaper hang til å synde; synd avføder laster ved at de samme handlinger gjentas. Slik oppstår feilrettede tilbøyeligheter som fordunkler samvittigheten og gjør det vanskelig å skjelne mellom godt og ondt. På denne måten har synd det med å trekke nye synder med seg og forsterke dem, men den kan ikke ødelegge den moralske dømmekrafts grunnvoller.

1866. (2539) Lastene kan klassifiseres etter de dyder de strider mot, eller de kan knyttes til de hovedsynder som kristen erfaring skjelner mellom, etter St. Johannes Cassianus og St. Gregor den store.111 De kalles hovedsynder fordi de gir opphav til andre synder og laster. De er: hovmot, havesyke, misunnelse, sinne, ukyskhet, fråtseri, åndelig latskap eller akedi.

1867. (2268) Den kateketiske tradisjon minner også om at det finnes "himmelropende synder". Himmelropende er: Abels blod;112 sodomittenes synd;113 ropet fra det undertrykte folk i Egypt;114 den fremmedes, enkens og det foreldreløse barns klage;115 urett mot leiefolk.116

1868. (1736) Synd er en personlig handling. I tillegg har vi ansvar for synder andre begår, når vi samarbeider med dem:

  • direkte og med overlegg;
  • ved å befale dem, råde dem, rose dem eller godkjenne det de gjør;
  • ved å dekke over for dem eller ikke hindre dem, når vi plikter det;
  • ved å beskytte dem som gjør noe galt.

1869. (408, 1887) Slik gjør synd mennesker til hverandres medskyldige, får begjær, vold og urett til å råde grunnen blant dem. Synd skaper samfunnsmessige forhold og ordninger som står i strid med Guds godhet. "Syndens strukturer" er uttrykk for og virkningen av personlige synder. De får ofrene til i neste omgang å gjøre ondt. I analog betydning utgjør de "sosial synd".117

Kort sagt

1870. "For om Gud har sperret alle inne i opprøret, var det for å slutte alle inn i sin miskunn" (Rom 11, 32).

1871. Synd er "et ord, en handling eller et begjær som strider mot den evige lov".118 Den er en krenkelse av Gud. Den gjør opprør mot Gud ved en ulydighet som står i motsetning til Kristi lydighet.

1872. Synd er en handling som strider mot fornuften. Den sårer menneskets natur og angriper solidariteten mellom mennesker.

1873. Roten til alle synder ligger i menneskets hjerte. Hva slag de er av, og hvor alvorlige de er, bestemmes i første rekke ut fra objektet.

1874. Å velge med overlegg, det vil si med vitende og vilje, noe som på en alvorlig måte strider mot den guddommelige lov og menneskets endelige mål, er å begå en dødssynd. Den ødelegger kjærligheten i oss, og uten den blir evig salighet umuliggjort. Om den ikke angres, medfører den evig død.

1875. Svakhetssynder utgjør en moralsk uorden som kan helbredes ved kjærligheten som forblir værende i oss.

1876. Gjentagne synder, også svakhetssynder, avføder laster. Blant dem utskiller vi hovedsyndene.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 06.04.2016 - 15:09