Statutter for St. Eystein presteseminar

For seminaret fastsettes følgende foreløpige statutter:

§ 1. Seminarets navn er St. Eystein seminar. Seminaret er et eget rettssubjekt innen bispedømmet i henhold til kanonisk rett.

§ 2. Seminaret ledes av en rektor oppnevnt av biskopen. Rektor tegner for seminaret. Ved behov kan det oppnevnes en vise-rektor. Bispedømmets kansellist har ansvar for seminarets økonomi, og bispedømmets Finansutvalg er økonomisk rådgivende også for seminaret.

§ 3. Seminaret har egen spiritual. I tillegg kan biskopen utpeke andre prester som studentene har som åndelige veiledere. Under ledelse av rektor er spiritualen og de utpekte prester medansvarlige for at seminarets statutter blir overholdt, og at retningslinjer for formasjon og utdannelse etterleves.

§ 4. Det fastsettes egne retningslinjer for formasjon og utdannelse av studentene. Likeledes fremgår de økonomiske vilkår for studentene av egne retningslinjer.

§ 5. Seminaret benytter de rom som stilles til disposisjon av bispedømmet. Seminaret har det ansvar som er vanlig for leietakere, for disse rommene. Det har videre ansvar for egen husholdning for så vidt ikke annet bestemmes. Under oppholdet på seminaret skal studentene utvikle evne til daglig fellesskap og medansvar for hverandre og for Kirken, og den enkelte skal ta sin del av ansvaret for dette, herunder orden og renhold på egne arealer og fellesarealer, felles måltider og vask og stell av klær, sengetøy mv. Etter beslutning av rektor skal studentene delta i påkommende oppgaver for biskopen og hans administrasjon og ta oppgaver tilknyttet domkirken.

§ 6. Studentene har fire uker fri om sommeren.

§ 7. Som ledd i studentenes åndelige skolering og vekst inngår i de daglige gjøremål: daglig messe, deltakelse i tidebønnene og rosenkrans.

Studentene skal ha en årlig retrett på minst 5 fulle dager. Biskop, generalvikar, rektor, spiritual og assisterende spiritualer kan ikke motta skriftemål fra studentene.

§ 8. Ved oppløsning av seminaret, som besluttes av biskopen, tilfaller alle eiendeler bispedømmet.

Oslo, den 15. februar 2006

signatur.gif
Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop

av Webmaster publisert 22.02.2006, sist endret 15.05.2012 - 23:42