Liturgisk kalender 1998 (År C)

I denne liturgiske kalenderen for 1998 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - «de deuterokanoniske bøker», også kalt «apokryfene». Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det kun to tekster, medregnet evangelielesningen. Dager med kirkeplikt står med fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25.12. om dagen), og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes i messen (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke det som i andre land er obligatorisk eller valgfritt helgenminne (slik ser vi f.eks. at den hellige Blasius utgår til fordel for den hellige Ansgar 3. februar. Forresten har Den katolske kirke i Sverige fått lov til å flytte Blasius til 1. februar, slik at man ikke går glipp av ham - ikke så dumt...). På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i Middelalderen at det på «ledige» onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Se også tidebønner og messetekster

Liturgisk kalender 1997 (År B) - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent - Jul


Januar

Tor 1
GUDS HELLIGE MOR MARIA [Verdensfredsdagen]. 4 Mos 6,22-27; Gal 4,4-7; Luk 2,16-21
Fre 2
(De hellige Basilios og Gregorios) 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
Lør 3
1 Joh 2,29-3,6; Joh 1,29-34
SØN 4
HERRENS ÅPENBARING. Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 5
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 6
1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 4,19-5,4; Luk 6,14-22a
Fre 9
1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 10
1 Joh 5,15-21; Joh 3,22-30
SØN 11
HERRENS DÅP. Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17 (eller Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14 og 3,4-7; Luk 3,15-16.21-22)
Man 12
1 Sam 1,1-8; Mark 1,14-20
Tir 13
(Den hellige Hilarius) 1 Sam 1,9-20; Mark 1,21-28
Ons 14
1 Sam 3,1-10.19-20; Mark 1,29-39
Tor 15
1 Sam 4,1b-11; Mark 1,40-45
Fre 16
1 Sam 8,4-7.10-22a; Mark 2,1-12
Lør 17
Den hellige Antonius abbeden. 1 Sam 9,1-4.17-19; Mark 2,13-17
SØN 18
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 62, 1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11
Man 19
Den hellige Henrik av Finland. 1 Sam 15,16-23; Mark 2,18-22
Tir 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) 1 Sam 16,1-13; Mark 2,23-28
Ons 21
Den hellige Agnes. 1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mark 3,1-6
Tor 22
(Den hellige Vincent) 1 Sam 18,6-9 og 19,1-7; Mark 3,7-12
Fre 23
1 Sam 24,3-21; Mark 3,13-19
Lør 24
Den hellige Frans av Sales. 1 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Mark 3,20-21
SØN 25
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Neh 8,1b-4a.5-6,8-10; 1 Kor 12,12-30; Luk 1,1-4 og 4,14-21
Man 26
De hellige Timoteus og Titus. (Den hellige Øystein) 2 Sam 5,1-7.10; Mark 3,22-30
Tir 27
(Den hellige Angela Merici) 2 Sam 6,12b-15.17-19; Mark 3,31-35
Ons 28
Den hellige Thomas Aquinas. 2 Sam 7,4-17; Mark 4,1-20
Tor 29
2 Sam 7,18-19.24-29; Mark 4,21-25
Fre 30
2 Sam 11,1-4.5-10a.13-17; Mark 4,26-34
Lør 31
Den hellige Johannes Bosco. 2 Sam 12,1-7a.10-17; Mark 4,35-41

Februar

SØN 1
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13; Luk 4,21-30
Man 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4; Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40
I Tromsø (domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 3
Den hellige Ansgar. Jes 52,7-10; Mark 1,14-20
I Tromsø Stift (utenom domkirken): VIGSELSFEST FOR VOR FRUES DOMKIRKE I TROMSØ. Esek 37,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
I Tromsø (domkirken): HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET. Mal 3,1-4; Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40
Ons 4
2 Sam 24,2.9-17; Mark Mark 6,1-6a
Tor 5
Den hellige Agathe. 1 Kong 2,1-4.10-12; Mark 6,7-13
Fre 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere - de japanske martyrer. Sir 47,2-11; Mark 6,14-29
Lør 7
1 Kong 3,4-13; Mark 6,30-34
SØN 8
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Luk 5,1-11
Man 9
1 Kong 8,1-7.9-13; Mark 6,53-56
Tir 10
(Den hellige Scholastica) 1 Kong 8,22-23.27-30; Mark 7,1-13
Ons 11
(Vår Frue av Lourdes) 1 Kong 10,1-10; Mark 7,14-23
Tor 12
1 Kong 11,4-13; Mark 7,24-30
Fre 13
1 Kong 11,29-32; Mark 7,31-37
Lør 14
DE HELLIGE KYRILLOS OG METHODIOS - VERNEHELGENER FOR EUROPA. Apg 15,46-49; Luk 10,1-9
SØN 15
6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12,16-20; Luk 6,17.20-26
Man 16
Jak 1,1-11; Mark 8,11-13
Tir 17
(De syv stiftere av servitterordenen) Jak 1,12-18; Mark 8,14-21
Ons 18
Jak 1,19-27; Mark 8,22-26
Tor 19
Jak 2,1-9; Mark 8,27-33
Fre 20
Jak 2,14-24.26; Mark 8,34-9,1
Lør 21
(Den hellige Peter Damian) Jak 3,1-10; Mark 9,2-13
SØN 22
7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Sam 26,2-7.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Luk 6,27-38
Man 23
Den hellige Polykarp. Jak 3,13-18; Mark 9,14-29
Tir 24
Jak 4,1-10; Mark 9,30-37
Ons 25
Askeonsdag - faste- og abstinens. Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 26
5 Mos 30,15-20; Lk 9,22-25
Fre 27
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 28
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32

Mars

SØN 1
1. SØNDAG I FASTEN. 5 Mos 26,4-10; Rom 10,8-13; Luk 4,1-3
Man 2
3 Mos 19,1-2.11-18; Matt 25,31-46
Tir 3
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 4
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 5
Est 14,1.3-5.12-14; Matt 7,7-12
Fre 6
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 7
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
SØN 8
2. SØNDAG I FASTEN. 1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1; Luk 9,28b-36
Man 9
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 10
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 11
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 12
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 13
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 14
Mi 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
SØN 15
3. SØNDAG I FASTEN. 2 Mos 3,1-8a,13-15; 1 Kor 10,1-6.11-12; Luk 13,1-9 (eller: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42)
Man 16
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 17
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 18
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Fre 20
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 21
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
SØN 22
4. SØNDAG I FASTEN. Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Luk 15,1-3,11-32 (eller: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41
Man 23
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 24
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-3a.5-16
Ons 25
HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38
Tor 26
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 27
Visd 2,1a.12-22; Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 28
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
SØN 29
5. SØNDAG I FASTEN. Jes 43,16-21; Fil 3,8-14; Joh 8,1-11 (eller: Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45)
Man 30
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Joh 8,1-11
Tir 31
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30

April

Ons 1
Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 2
1 Mos 17,3-9; Joh 8,51-59
Fre 3
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 4
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
SØN 5
PALMESØNDAG. Luk 18,28-40; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56 (kortere form: Luk 23,1-49)
Man 6
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 7
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 8
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25
Tor 9
SKJÆRTORSDAG. 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 10
Langfredag - faste og abstinens. Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42
Lør 11
PÅSKEVIGILIEN. 1 Mos 1,1-2,2 (kortere form: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere form: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18); 2 Mos 14,5-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.30-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Luk 24,1-12
SØN 12
PÅSKESØNDAG. Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Joh 20,1-9 (eller til aftenmessen: Luk 24,13-35)
Man 13
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,14.22-32; Matt 28,8-15
Tir 14
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 15
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 16
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 17
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 18
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN. Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
SØN 19
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 5,12-16; Åp 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31
Man 20
Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 21
Den hellige Anselm. Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 22
Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 23
(Den hellige Georg) (Den hellige Adalbert) Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 25
EVANGELISTEN MARKUS. 1 Pet 5,5b-14; Mark 16,15-20
SØN 26
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 5,27b-32.40b-41; Åp 5,11-14; Joh 21,1-19
Man 27
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis-Marie Grignion de Montfort) Apg 7,51-8,1a; Joh 6,30-35
Ons 29
Den hellige Katarina av Siena. Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 30
(Den hellige Pius V) Apg 8,26-40; Joh 6,44-51

Mai

Fre 1
Den hellige Josef håndverkeren. Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 2
Den hellige Athanasius. Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
SØN 3
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN. [Bønnedag for kall] Apg 13,14.43-52; Åp 7,9.14b-17; Joh 10,27-30
Man 4
Apg 11,1-18; Joh 10,1-10
Tir 5
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 6
Apg 12,24-13,5a; Joh 12,44-50
Tor 7
Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 8
Apg 13,26-33; Joh 14,1-6
Lør 9
Apg 13,44-52; Joh 14,7-14
SØN 10
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 14,21b-27; Åp 21,1-5a; Joh 13,31-33a.34-35
Man 11
Apg 14,5-18; Joh 14,21-26
Tir 12
(Den hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius) Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 13
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 14
APOSTELEN MATTIAS. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Fre 15
Den hellige Hallvard. Jak 1,2-12; Matt 10,37-42
Lør 16
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
SØN 17
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 15,1-2.22-29; Åp 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29
Man 18
Den hellige Erik. Apg 16,11-15; Joh 15,26-16,4a
Tir 19
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 20
(Den hellige Bernardin av Siena) Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
Tor 21
KRISTI HIMMELFART. Ef 1,17-23 (eller: Hebr 9,24-28 og 10,19-23); Luk 24,46-53
Fre 22
Apg 18,9-18; Joh 16,20-23a
Lør 23
Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
SØN 24
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN. Apg 7,55-60; Åp 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26
Man 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 26
Den hellige Filip Neri. Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 28
Apg 22,30 og 23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 29
Apg 25,13-21; Joh 21,15-19
Lør 30
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
PINSEVIGILIEN. 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 31
PINSEDAG. Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 (eller: Apg 2,1-11; Rom 8,8-17; Joh 14,15-16.23b-26)

Juni

Man 1
Den hellige Justin. 2 Pet 1,2-7; Mark 12,1-12
Tir 2
(Den hellige Marcellinus og Peter) 2 Pet 3,12-15a.17-18; Mark 12,13-17
Ons 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere - Ugandas martyrer. 2 Tim 1,1-3.6-12; Mark 12,18-27
Tor 4
2 Tim 2,8-15; Mark 12,28b-34
Fre 5
Den hellige Bonifatius. 2 Tim 3,10-17; Mark 12,35-37
Lør 6
2 Tim 4,1-8; Mark 12,38-44
SØN 7
DEN HELLIGE TREENIGHET. Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5; Joh 16,12-15
Man 8
1 Kong 17,1-6; Matt 5,1-12
Tir 9
(Den hellige Efrem) 1 Kong 17,7-16; Matt 5,13-16
Ons 10
1 Kong 18,20-39; Matt 5,17-19
Tor 11
Apostelen Barnabas. Apg 11,21b-26 og 13,1-3; Matt 10,7-13
Fre 12
1 Kong 19,9a.11-16; Matt 5,27-32
Lør 13
Den hellige Antonius av Padova. 1 Kong 19,19-21; Matt 5,33-37
SØN 14
KRISTI LEGEME OG BLOD. 1 Mos 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Luk 9,11b-17
Man 15
1 Kong 21,1-16; Matt 5,38-42
Tir 16
1 Kong 21,17-29: Matt 5,43-48
Ons 17
2 Kong 2,1.6-14; Matt 6,1-6.16-18
Tor 18
Sir 48,1-14; Matt 6,7-15
Fre 19
JESU HJERTEFEST. Esek 34,11-16; Rom 5,5-11; Luk 15,3-7
Lør 20
Jomfru Marias rene hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
SØN 21
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sak 12,10-11; Gal 3,26-29; Luk 9,18-24
Man 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More) 2 Kong 17,5-8.13-15a.18; Matt 7,1-5
Tir 23
2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36; Matt 7,6.12-14
VIGILIEN til JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Ons 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL. Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Tor 25
2 Kong 24,8-17; Matt 7,21-29
Fre 26
2 Kong 25,1-12; Matt 8,1-4
Lør 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria) Klag 2,2.10-14.18-19; Matt 8,5-17
VIGILIEN til DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
SØN 28
DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS. Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 29
Am 2,6-10,13-16; Matt 8,18-22
Tir 30
(Kirkens første martyrer i Roma) Am 3,1-8 og 4,11-12; Matt 8,23-27

Juli

Ons 1
Am 5,14-15.21-24; Matt 8,28-34
Tor 2
Am 7,10-17; Matt 9,1-8
Fre 3
APOSTELEN THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
Lør 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) Am 9,11-15; Matt 9,14-17
SØN 5
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18; Luk 10,1-12.17-20
Man 6
(Den hellige Maria Goretti) Hos 2,16.17b-18.21-20; Matt 9,18-26
Tir 7
Hos 8,4-7.11-13; Matt 9,32-38
Ons 8
Den hellige Sunniva og hennes ledsagere. Ordsp 10,28-32 og 11,3.5-6.8-11; Matt 10,26-32
Tor 9
Hos 11,1-4.8c-9; Matt 10,7-15
Fre 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen. 1 Pet 4,12-19; Luk 9,23-26
Lør 11
DEN HELLIGE BENEDIKT - VERNEHELGEN FOR EUROPA. Ordsp. 2,1-9; Matt 19,27-29
SØN 12
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37
Man 13
(Den hellige Henrik) Jes 1,10-17; Matt 10,34-11,1
Tir 14
(Den hellige Camillus av Lellis) Jes 7,1-9; Matt 11,20-24
Ons 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) Jes 10,5-7.13-16; Matt 11,25-27
Tor 16
(Den salige Maria av Karmelberget) Jes 26,7-9.12.16-19; Matt 11,28-30
Fre 17
Jes 38,1-6.21-22.7-8; Matt 12,1-8
Lør 18
Mi 2,1-5; Matt 12,14-21
SØN 19
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42
Man 20
Den hellige Thorlákr. Mi 6,1-4.6-8; Matt 12,38-42
Tir 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) Mi 7,14-15.18-20; Matt 12,46-50
Ons 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a (eller 2 Kor 5,14-17); Joh 20,1-2.11-18
Tor 23
Den hellige Birgitta. Jer 2,1-3.7-8.12-13; Matt 13,10-17
Fre 24
Jer 3,14-17; Matt 13,18-23
Lør 25
APOSTELEN JAKOB. 2 Kor 4,7-15; Matt 20,20-28
SØN 26
Feiring av OLAV DEN HELLIGE (OLSOK). Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Man 27
Jer 13,1-11; Matt 13,31-35
Tir 28
Jer 14,17-22; Matt 13,36-43
Ons 29
(Den egentlige Olsok-dagen) Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 (eller Luk 10,38-42)
Tor 30
(Den hellige Peter Krysologos) Jer 18,1-6; Matt 13,47-53
Fre 31
Den hellige Ignatius av Loyola. Jer 26,1-9; Matt 13,54-58

August

Lør 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori. Jer 26,11-26.24; Matt 13,54-58
SØN 2
18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR [og Translatio Olavi] Fork 1,2 og 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Luk 12,13-21
Man 3
Jer 28,1-17; Matt 14,13-21
Tir 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. Jer 30,1-2.12-15.18-22; Matt 14,22-36
Ons 5
Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma. Jer 31,1-7; Matt 15,21-28
Tor 6
HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
I St. Olav, Oslo: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Fre 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) Nah 2,1.3 og 3,1-3.6-7; Matt 16,24-28
I St. Olav, Oslo: HERRENS FORKLARELSE. Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10
I Oslo bispedømme (unntatt domkirken): VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I OSLO. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Lør 8
Den hellige Dominikus. Hab 1,12-2,4; Matt 17,14-20
SØN 9
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 18,6-9; Heb 11,1-2.8-19; Luk 12,32-48
Man 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS. 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Tir 11
Den hellige Klara. Esek 2,8-3,4; Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 12
Esek 9,1-7 og 10,18-22; Matt 18,15-20
Tor 13
(De hellige Pontian og Hippolyt) Esek 12,1-12; Matt 18,21-19,1
Fre 14
Den hellige Maximilian Kolbe. Esek 16,3-15.60.63 eller Esek 16,59-63; Matt 19,3-12
Lør 15
Esek 18,1-10.13b.30-32; Matt 19,13-15
VIGILIEN til JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. 1 Krøn 15,3-4.15-16 og 16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Luk 11,27-28
SØN 16
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN. Åp 11,19a og 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a; Luk 1,39-56
Man 17
Esek 24,15-24; Matt 19,16-22
Tir 18
Esek 28,1-10; Matt 19,23-30
Ons 19
(Den hellige Johannes Eudes) Esek 34,1-11; Matt 20,1-16
Tor 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Esek 36,23-28; Matt 22,1-14
Fre 21
Den hellige Pius X. Esek 37,1-14; Matt 22,34-40
Lør 22
Jomfru Marias Dronningverdighet. Esek 43,1-7a; Matt 23,1-12
SØN 23
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Jes 66,18-21; Hebr 2,5-7.11-13; Luk 13,22-30
Man 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS. Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Tir 25
(Ludvig den hellige av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) 2 Tess 1,1-5.11-12; Matt 23,23-26
Ons 26
2 Tess 2,1-3a.13-17; Matt 23,27-32
Tor 27
Den hellige Monika. 2 Tess 3,6-10.16-18; Matt 24,42-51
Fre 28
Den hellige Augustin. 1 Kor 1,1-9; Matt 25,1-13
Lør 29
Johannes Døperens martyrdød. 1 Kor 1,26-31; Matt 25,14-30
SØN 30
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 3,17-18.20.28-29; Hebr 12,18-19.22-24a; Luk 14,1.7-14
Man 31
1 Kor 2,1-5; Luk 4,16-30

September

Tir 1
1 Kor 2,10b-16; Luk 4,31-37
Ons 2
1 Kor 3,1-9; Luk 4,38-44
Tor 3
Den hellige Gregor den Store. 1 Kor 3,18-23; Luk 5,1-11
Fre 4
1 Kor 4,1-5; Luk 5,33-39
Lør 5
1 Kor 4,6b-15; Luk 6,1-5
SØN 6
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Visd 9,13-18; Filem 9b-10.12-17; Luk 14,25-33
Man 7
1 Kor 5,1-8; Luk 6,6-11
Tir 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL. Mi 5,1-4; Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 (kortere form: Matt 1,18-23)
Ons 9
(Den hellige Peter Claver) 1 Kor 7,25-31; Luk 6,20-26
Tor 10
1 Kor 8,1b-7.11-13; Luk 6,27-38
I Trondheim stift: VIGSELSFEST FOR ST. OLAVS DOMKIRKE I Trondheim. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Fre 11
1 Kor 9,16-19.22b-27; Luk 6,39-42
Lør 12
1 Kor 10,14-22; Luk 6,43-49
SØN 13
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,1-32
Man 14
KORSETS OPPHØYELSE. 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,5-11; Joh 3,17-17
Tir 15
Den salige Marias smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 (eller Luk 2,33-35)
Ons 16
Den hellige Kornelius og Den hellige Kyprian 1 Kor 12,31-13,13; Luk 7,31-35
Tor 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Kor 15,1-11; Luk 7,36-50
Fre 18
1 Kor 15,12-20; Luk 8,1-3
Lør 19
(Den hellige Januarius) 1 Kor 15,35-37.42-49; Luk 8,4-15
SØN 20
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Luk 16,1-13
Man 21
EVANGELISTEN MATTEUS. Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Tir 22
Ordsp 21,1-6.10-13; Luk 8,19-21
Ons 23
Ordsp 30,5-9; Luk 9,1-6
Tor 24
Fork 1,2-11; Luk 9,7-9
Fre 25
Fork 3,1-11; Luk 9,18-22
Lør 26
(De hellige Kosmas og Damian) Fork 11,9-12,8; Luk 9,43b-45
SØN 27
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Luk 16,19-31
Man 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Job 1,6-22; Luk 9,46-50
Tir 29
DE HELLIGE ERKEENGLER MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL. Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Ons 30
Den hellige Hieronymus. Job 9,1-12.14-16; Luk 9,57-62

Oktober

Tor 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet [100 år etter hennes død] Job 19,21-27; Luk 10,1-12
Fre 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
Lør 3
Job 42,1-3.5-6.12-17; Luk 10,17-24
SØN 4
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Hab 1,2-3 og 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Luk 17,5-10
Man 5
Gal 1,6-12; Luk 10,25-37
Tir 6
(Den hellige Bruno) Gal 1,13-24; Luk 10,38-42
Ons 7
Vår Frue av Rosenkransen. Gal 2,1-2.7-14; Luk 11,1-4
Tor 8
Gal 3,1-5; Luk 11,5-13
Fre 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) (Den hellige Johannes Leonardi) Gal 3,7-14; Luk 11,15-26
Lør 10
Gal 3,22-29; Luk 11,27-28
SØN 11
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Luk 17,11-19
Man 12
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Luk 11,29-32
Tir 13
Gal 5,1-6; Luk 11,37-41
Ons 14
(Den hellige Callistus I) Gal 5,18-25; Luk 11,42-46
Tor 15
Den hellige Teresa av Avila. Ef 1,1-10; Luk 11,47-54
Fre 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Maria Alacoque) Ef 1,11-14; Luk 12,1-7
Lør 17
Den hellige Ignatius av Antiokia. Ef 1,15-23; Luk 12,8-12
SØN 18
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Luk 18,1-8
Man 19
(De hellige Johannes av Brébeuf og Isaak Jogues og deres ledsagere) Ef, 2,1-10; Luk 12,13-21
Tir 20
Ef 2,12-22; Luk 12,35-38
Ons 21
Ef 3,2-12; Luk 12,39-48
Tor 22
Ef 3,14-21; Luk 12,49-53
Fre 23
(Den hellige Johannes av Capistrano) Ef 4,1-6; Luk 12,54-59
Lør 24
(Den hellige Antonius Maria Claret) Ef 4,7-16; Luk 13,1-9
SØN 25
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Luk 18,9-14
Man 26
Ef 4,32-5,8; Luk 13,10-17
Tir 27
Ef 5,21-33; Luk 13,18-21
Ons 28
DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS. Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Tor 29
Ef 6,10-20; Luk 13,31-35
Fre 30
Fil 1,1-11; Luk 14,1-6
Lør 31
Fil 1,18b-26; Luk 14,1.7-11

November

SØN 1
ALLEHELGENSDAG. Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 2
Allesjelersdag. Flere alternativer, f.eks.: 2 Makk 12,43-46; Joh 11,17-27
Tir 3
Fil 2,5-11; Luk 14,15-24
Ons 4
Den hellige Karl Borromeus. Fil 2,12-18; Luk 14,25-33
Tor 5
Fil 3,3-8a; Luk 15,1-10
Fre 6
Fil 3,17-4,1; Luk 16,1-8
Lør 7
Fil 4,10-19; Luk 16,9-15
SØN 8
32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. 2 Makk 7,1-2.9-14; 2 Tess 2,16-3,5; Luk 20,27-38
Man 9
LATERANKIRKENS VIGSELSFEST. Esek 37,1-2.8-9,12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Joh 2,13-22
Tir 10
Den hellige Leo den Store. Tit 2,1-8.11-14; Luk 17,7-10
Ons 11
Den hellige Martin av Tours. Tit 3,1-7; Luk 17,11-19
Tor 12
Den hellige Josafat. Filem 7,20; Luk 17,20-25
Fre 13
2 Joh 4-9; Luk 17,26-37
Lør 14
3 Joh 5-8; Luk 18,1-8
SØN 15
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Mal 4,1-2a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19
Man 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) Åp 1,1-4 og 2,1-5a; Luk 18,35-43
Tir 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn. Åp 3,1-16.14-22; Luk 19,1-10
Ons 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma) Åp 4,1-11; Luk 19,11-28
Tor 19
Åp 5,1-10; Luk 19,41-44
Fre 20
Åp 10,8-11; Luk 19,45-48
Lør 21
Jomfru Marias fremstilling i Templet. Åp 11,4-12; Luk 20,27-40
SØN 22
KRISTI KONGEFEST. 2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43
Man 23
(Den hellige Clemens I) (Den hellige Columban) Åp 14,1-3.4b-5; Luk 21,1-4
Tir 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og ledsagere - de vietnamesiske martyrer. Åp 14,14-20a; Luk 21,5-11
Ons 25
Den salige Niels Steensen. Åp 15,1-4; Luk 21,12-19
Tor 26
Åp 18,1-2.21-23; Luk 21,20-28
Fre 27
Åp 20,1-4.11-21,2; Luk 21,29-33
Lør 28
Åp 22,1-7; Luk 21,34-36
SØN 29 Med dette begynner lesetekstene for ÅR A.
1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 2,1-5; Rom 13,11-14; Matt 24,37-44
Man 30
DEN HELLIGE ANDREAS. Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Tir 1
Jes 11,1-10; Luk 10,21-24
Ons 2
Jes 25,6-10a; Matt 15,29-37
Tor 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 5
Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
SØN 6
2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 11, 1-10; Rom 15,4-9; Matt 3,1-12
Man 7
Den hellige Ambrosius. Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE. 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-28
Ons 9
Jes 40,25-31; Matt 11,28-30
Tor 10
Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 11
(Den hellige Damasus I) Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal) Jes 48,1-4,9-11; Matt 17,10-13
SØN 13
3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Matt 11,2-11
Man 14
Den hellige Johannes av Korset. 4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 15
Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 16
Jes 45,5a.7-8.18.21b-25; Luk 7,19-23
Tor 17
1. Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Fre 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
Lør 19
Dom 13,2-7.24-25a; Luk 1,5-25
SØN 20
4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN. Jes 7,10-14; Rom 1,1-7; Matt 1,18-24
Man 21
(Den hellige Peter Canisius) Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-17; Luk 1,39-45
Tir 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Ons 23
(Den hellige Johannes av Kanty) Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Tor 24
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Luk 1,67-79
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25
Fre 25
KRISTI FØDSELSFEST.
1. Julemesse - Midnattsmessen. Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
2. Julemesse - Messen ved daggry. Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
3. Julemesse - Juledag. Jes 52,7-10; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere form: Joh 1,1-5.9-14)
Lør 26
DEN HELLIGE STEFAN - KIRKENS FØRSTE MARTYR. Apg 6,8-19 og 7,54-60; Matt 10,17-22
SØN 27
DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF. Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-2; Matt 2,13-15.19-23
Man 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM. 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Tir 29
(Den hellige Thomas Becket) 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Ons 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Tor 31
(Den hellige Sylvester I) 1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 30.12.1998, sist endret 29.03.2014 - 13:49