Liturgisk kalender 2011

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Januar * Februar * Mars * April * Mai * Juni * Juli * August * September * Oktober * November * Desember
Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke alltid gjengitt.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid , Fest , Minnedag (obligatorisk og valgfri ) samt Faste og abstinens . Minnedagslesninger er markert med en .

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Faste * Påske * Pinse * Olsok * Advent * Jul

Januar 2011

Lør 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1 vol. I
Guds hellige mor Maria
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
① 4 Mos 6,22-27 ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.6+8 ② Gal 4,4-7 ⓔ Luk 2,16-21
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 2
2. søndag etter jul
① Sir 24,1-2.2a.2b.12-16 ⓢ Sal 147,12-13.14-15.19-20 ② Ef 1,3-6.15-18 ⓔ Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Kollekt til barne-missio
Man 3
(Jesu hellige navn) ① Fil 2,1-11 ⓢ Sal 8,4-5.6-7.8-9 ⓔ Luk 2,21-24
① 1 Joh 2,29-3,6 ⓢ Sal 98(97) 1.3cd-4.5-6 ⓔ Joh 1,29-34
Tir 4
① 1 Joh 3,7-10 ⓢ Sal 98(97) 1.7-8.9 ⓔ Joh 1,35-42
Ons 5
① 1 Joh 3,11-21 ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 ⓔ Joh 1,43-51
Tor 6
Herrens åpenbaring
① Jes 60,1-6 ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.10.11.12-13 ② Ef 3,2-3a.5-6 ⓔ Matt 2,1-12
Fre 7
(Den hellige Raimund av Peñafort)
① 1 Joh 3,22-4,6 ⓢ Sal 2,7-8.10-11 ⓔ Matt 4,12-17.23-25
Lør 8
(Den hellige Torfinn)
① 1 Joh 4,7-10 ⓢ Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8 ⓔ Mark 6,34-44
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 9
Herrens dåp
① Jes 42,1-4.6-7 ⓢ Sal 29(28) 1a+2.3ac-4.3b+9b-10 ② Apg 10,34-38 ⓔ Matt 3,13-17
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Man 10
① Hebr 1,1-6 ⓢ Sal 97(96) 1+2b.6+7c.9 ⓔ Mark 1,14-20
Tir 11
① Hebr 2,5-12 ⓢ Sal 8,2a+5.6-7.8-9 ⓔ Mark 1,21-28
Ons 12
① Hebr 2,14-18 ⓢ Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 ⓔ Mark 1,29-39
Tor 13
(Den hellige Hilarius)
① Hebr 3,7-14 ⓢ Sal 95(94) 6-7.8-9.10-11 ⓔ Mark 1,40-45
Fre 14
① Hebr 4,1-5.11 ⓢ Sal 78(77) 3+4bc.6c-7.8 ⓔ Mark 2,1-12
Lør 15
① Hebr 4,12-16 ⓢ Sal 19(18) 8.9.10.15 ⓔ Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 16
2. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 49,3.5-6 ⓢ Sal 40(39) ② 1 Kor 1,1-3 ⓔ Joh 1,29-34
Man 17
Den hellige Antonius
① Hebr 5,1-10 ⓢ Sal 110(109) 1.2.3.4 ⓔ Mark 2,18-22
Tir 18
① Hebr 6,10-20 ⓢ Sal 111(110) 1-2.4-5.9+10c ⓔ Mark 2,23-28
I Dominikanerordenen:
Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: ① Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 ⓢ Sal 27,1.4,5,8-9.11 ⓔ Joh 12,24-26
Bønneuken for kristen enhet
Ons 19
Den hellige Henrik av Finland
① Hebr 7,1.3.15-17 ⓢ Sal 110(109) 1.2.3.4 ⓔ Mark 3,1-6
Tor 20
(Den hellige Fabian)
(Den hellige Sebastian)
① Hebr 7,25-8,6 ⓢ Sal 40(39) 7-8a.8b-9.10.17 ⓔ Mark 3,7-12
Hos Cistercienserne:
Cyprian Tansi
Fre 21
Den hellige Agnes
① Hebr 8,6-13 ⓢ Sal 85(84) 8+10.11-12.13-14 ⓔ Mark 3,13-19
Lør 22
(Den hellige Vincent)
① Hebr 9,1-3.11-14 ⓢ Sal 47(46) 2-3.6-7.8-9 ⓔ Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 23
3. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 9,1b-4 ⓢ Sal 27(26) ② 1 Kor 1,10-13.17 ⓔ Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)
Man 24
Den hellige Frans av Sales
① Hebr 9,15.24-28 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4.5-6 ⓔ Mark 3,22-30
Tir 25
Apostelen Paulus' omvendelse
① Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 ⓢ Sal 117(116),1.2 ⓔ Mark 16,15-18
Ons 26
(Den hellige Eystein)
I Trondheim stift:
Den hellige Eystein
① Hebr 10,11-18 ⓢ Sal 110(109) 1.2.3.4 ⓔ Mark 4,1-20
Hos Cistercienserne:
Grunnleggerne Robert, Alberic OG Stefan
① Sir 44,1,10-15 ② Hebr 11,1-2,8-16 ⓔ Mark 10,24b-30
Tor 27
(Den hellige Angela Merici)
(De hellige Timoteus og Titus) ① 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 ⓢ Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 ⓔ Luk 10,1-9
① Hebr 10,19-25 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Mark 4,21-25
Fre 28
Den hellige Thomas Aquinas
① Hebr 10,32-39 ⓢ Sal 37(36) 3-4.5-6.23-34.39-40 ⓔ Mark 4,26-34
I Dominikanerordenen:
Thomas av Aquinas
① Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 ⓔ Joh 17,11b-19
Lør 29
① Hebr 11,1-2,8-19 ⓢ Luk 1,69-70.71-72.73-75 ⓔ Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 30
4. søndag i det alminnelige kirkeår
① Sef 2,3;3,12-13 ⓢ Sal 146(145) ② 1 Kor 1,26-31 ⓔ Matt 5,1-12a
Man 31
Den hellige Johannes Bosco
① Hebr 11,32-40 ⓢ Sal 31(30) 20.21.23.24 ⓔ Mark 5,1-20

Februar 2011

Tir 1
① Hebr 12,1-4 ⓢ Sal 22(21) 26b-27.28+30.31-32 ⓔ Mark 5,21-43
Ons 2
Herrens fremstilling i tempelet
① Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 ⓢ Sal 24(23),7.8.9.10 ⓔ Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Tor 3
Den hellige Ansgar
① Hebr 12,18-19.21-24 ⓢ Sal 48(47) 2-3a.3b-4.9.10-11 ⓔ Mark 6,7-13
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Fre 4
① Hebr 13,1-8 ⓢ Sal 27(26) 1.3.5.8b-9abc ⓔ Mark 6,14-29
I Dominikanerordenen:
Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Lør 5
Den hellige Agathe
① Hebr 13,15-17,20-21 ⓢ Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 6
5. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 58,7-10 ⓢ Sal 112(111) ② 1 Kor 2,1-5 ⓔ Matt 5,13-16
I Tromsø (domkirken):
Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
① Esek 37,1-2.8-9.12 ② 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓔ Joh 2,13-22
Man 7
① 1 Mos 1,1-19 ⓢ Sal 104(103) 1-2a.5-6.10+12.24+35c ⓔ Mark 6,53-56
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Colette Boylet
Tir 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani)
(Den hellige Josefina Bakhita)
① 1 Mos 1,20-2,4 ⓢ Sal 8,4-5.6-7.8-9 ⓔ Mark 7,1-13
Ons 9
① 1 Mos 2,4b-9.15-17 ⓢ Sal 104(103) 1-2a.27-28.29bc-30 ⓔ Mark 7,14-23
Tor 10
Den hellige Scholastica
① 1 Mos 2,18-25 ⓢ Sal 128(127) 1-2.3.4-5 ⓔ Mark 7,24-30
Fre 11
(Vår Frue av Lourdes)
① 1 Mos 3,1-8 ⓢ Sal 32(31) 1-2.5.6.7 ⓔ Mark 7,31-37
Lør 12
① 1 Mos 3,9-24 ⓢ Sal 90(89) 2.3-4.5-6.12-13 ⓔ Mark 8,1-10
I Dominikanerordenen:
Reginald, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 13
6. søndag i det alminnelige kirkeår
① Sir 15,15-20 ⓢ Sal 119(118) ② 1 Kor 2,6-10 ⓔ Matt 5,17-37 (kortere: Matt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
Man 14
De hellige Kyrillos og Methodios - vernehelgener for Europa
① Apg 13,46-49 ⓢ Sal 116,1. 2 ⓔ Luk 10,1-9
Tir 15
① 1 Mos 6,5-8;7,1-5.10 ⓢ Sal 29(28) 1a+2.3ac-4.3b+9b-10 ⓔ Mark 8,14-21
Ons 16
① 1 Mos 8,6-13.20-22 ⓢ Sal 116(115) 12-13.14-15.18-19 ⓔ Mark 8,22-26
Tor 17
(De syv stiftere av servitterordenen)
① 1 Mos 9,1-13 ⓢ Sal 102(101) 16-18.19-21.29+22-23 ⓔ Mark 8,27-33
Hos Oblatfedrene:
Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
① 5 Mos 30,11-14 ⓢ Sal 18,8-11 ② Kol 3, 12-17 ⓔ Luk 24, 44-53
Fre 18
① 1 Mos 11,1-9 ⓢ Sal 33(32) 10-11.12-13.14-15 ⓔ Mark 8,34-9,1
I Dominikanerordenen:
(Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Lør 19
① Hebr 11,1-7 ⓢ Sal 145(144) 2-3.4-5.10-11 ⓔ Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 20
7. søndag i det alminnelige kirkeår
① 3 Mos 19,1-2.17-18 ⓢ Sal 103(102) ② 1 Kor 3,16-23 ⓔ Matt 5,38-48
Man 21
(Den hellige Peter Damian)
① Sir 1,1-8 ⓢ Sal 93(92) 1ab.1c-2.5 ⓔ Mark 9,14-29
Tir 22
Apostelen Peters stol
① 1 Pet 5,1-4 ⓢ Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Matt 16,13-19
Ons 23
Den hellige Polykarp
① Sir 4,12-22 ⓢ Sal 119(118) 165.168.171.172.174.175 ⓔ Mark 9,38-40
Tor 24
① Sir 5,1-10 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Mark 9,41-50
Fre 25
① Sir 6,6-18 ⓢ Sal 119(118) 12.16.18.27.34.35 ⓔ Mark 10,1-12
Lør 26
① Sir 17,1-4.6-15 ⓢ Sal 103(102) 13-14.15-16.17-18a ⓔ Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 27
8. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 49,14-15 ⓢ Sal 62(61) ② 1 Kor 4,1-5 ⓔ Matt 6,24-34
Man 28
① Sir 17,24-29 ⓢ Sal 32(31) 1-2.5.6.7 ⓔ Mark 10,17-27

Mars 2011

Tir 1
① Sir 35,1-12 ⓢ Sal 50(49) 5-6.7-8.14+23 ⓔ Mark 10,28-31
Ons 2
① Sir 36,1-2.4-5.10-17 ⓢ Sal 79(78) 8.9.11+13 ⓔ Mark 10,32-45
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Agnes av Praha
Tor 3
① Sir 42,21-35 ⓢ Sal 33(32) 2-3.4-5.6-7.8-9 ⓔ Mark 10,46-52
Fre 4
(Den hellige Kasimir)
① Sir 44,1.9-15 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Mark 11,11-26
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 5
① Sir 51,18-28 ⓢ Sal 19(18) 8.9.10.11 ⓔ Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 6
9. søndag i det alminnelige kirkeår
① 5 Mos 11,18.26-28.32 ⓢ Sal 31(30) ② Rom 3,21-25a.28 ⓔ Matt 7,21-27
Man 7
De hellige Perpetua og Felicitas
① Tob 1,1a.1c.3a;2,1b-8 ⓢ Sal 112(111) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Mark 12,1-12
Tir 8
(Den hellige Johannes av Gud)
① Tob 2,9-14 ⓢ Sal 112(111) 1-2.7bc-8.9 ⓔ Mark 12,13-17
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 9
Askeonsdag - faste- og abstinens
① Joel 2,12-18 ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.12-13.14+17 ② 2 Kor 5,20-6,2 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 10
① 5 Mos 30,15-20 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 9,22-25
Fre 11
① Jes 58,1-9a ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.18-19 ⓔ Matt 9,14-15
Lør 12
① Jes 58,9b-14 ⓢ Sal 86(85) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 13
1. søndag i fasten
① 1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7 ⓢ Sal 51(50) ② Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19) ⓔ Matt 4,1-11
Man 14
① 3 Mos 19,1-2.11-18 ⓢ Sal 19(18),8. 9. 10. 15 ⓔ Matt 25,31-46
Tir 15
① Jes 55,10-11 ⓢ Sal 34(33) 4-5.6-7.16-17.18-19 ⓔ Matt 6,7-15
Ons 16
① Jona 3,1-10 ⓢ Sal 51(50) 3-4.12-13.18-19 ⓔ Luk 11,29-32
Tor 17
① Est 14,1.3-5.9-10 ⓢ Sal 138(137) 1-2a.2bc-3.7c-8 ⓔ Matt 7,7-12
Fre 18
① Esek 18,21-28 ⓢ Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 ⓔ Matt 5,20-26
Lør 19
Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
① 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 ⓢ Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 ② Rom 4,13.16-18.22 ⓔ Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
Patronatsfest
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 20
2. søndag i fasten
① 1 Mos 12,1-4a ⓢ Sal 33(32) ② 2 Tim 1,8b-10 ⓔ Matt 17,1-9
Man 21
① Dan 9,4b-10 ⓢ Sal 79(78) 8.9.11+13 ⓔ Luk 6,36-38
Tir 22
① Jes 1,10.16-20 ⓢ Sal 50(49) 8-9.16bc-17.21+23 ⓔ Matt 23,1-12
Ons 23
① Jer 18,18-20 ⓢ Sal 31(30) 5-6.14.15-16 ⓔ Matt 20,17-28
Tor 24
① Jer 17,5-10 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 16,19-31
Fre 25
Herrens bebudelse
① Jes 7,10-14.8,10 ⓢ Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 ② Hebr 10,4-10 ⓔ Luk 1,26-38
Lør 26
① Mi 7,14-15.18-20 ⓢ Sal 103(102) 1-3.3-4.9-10.11-12 ⓔ Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 27
3. søndag i fasten
① 2 Mos 17,3-7 ⓢ Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 ② Rom 5,1-2.5-8 ⓔ Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 28
① 2 Kong 5,1-15a ⓢ Sal 42(41) 2.3; 43(42) 3.4 ⓔ Luk 4,24-30
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Tir 29
① Dan 3,25.34-43 ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 ⓔ Matt 18,21-35
Ons 30
① 5 Mos 4,1.5-9 ⓢ Sal 147,12-13.15-16.19-20 ⓔ Matt 5,17-19
Tor 31
① Jer 7,23-28 ⓢ Sal 95(94) 1-2.6-7.8-9 ⓔ Luk 11,14-23

April 2011

Fre 1
① Hos 14,2-10 ⓢ Sal 81(80) 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 ⓔ Mark 12,28b-34
Lør 2
① Hos 6,1-6 ⓢ Sal 51(50) 3-4.18-19.20-21ab ⓔ Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 3
4. søndag i fasten
① 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a ⓢ Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 ② Ef 5,8-14 ⓔ Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
Man 4
① Jes 65,17-21 ⓢ Sal 30(29) 2+4.5-6.11-12a+13b ⓔ Joh 4,43-54
Tir 5
① Esek 47,1-9.12 ⓢ Sal 46(45) 2-3.5-6.8-9 ⓔ Joh 5,1-16
Ons 6
① Jes 49,8-15 ⓢ Sal 145(144) 8-9.13cd-14.17-18 ⓔ Joh 5,17-30
Tor 7
① 2 Mos 32,7-14 ⓢ Sal 106(105) 19-20.21-22.23 ⓔ Joh 5,31-47
Fre 8
① Visd 2,1a.12-22 ⓢ Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 ⓔ Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 9
① Jer 11,18-20 ⓢ Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 ⓔ Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 10
5. søndag i fasten
① Esek 37,12b-14 ⓢ Sal 130 (129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 ② Rom 8,8-11 ⓔ Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 11
① Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) ⓢ Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 ⓔ Joh 8,1-11
Tir 12
① 4 Mos 21,4-9 ⓢ Sal 102(101) 2-3.16-18.19-21 ⓔ Joh 8,21-30
Ons 13
① Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 ⓢ Dan 3,52.53.54.55.56 ⓔ Joh 8,31-42
Tor 14
① 1 Mos 17,3-9 ⓢ Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 ⓔ Joh 8,51-59
Fre 15
① Jer 20,10-13 ⓢ Sal 18(17) 2-3a.3bc-4.5-6.7 ⓔ Joh 10,31-42
Lør 16
① Esek 37,21-28 ⓢ Jer 31,10.11-12ab.13 ⓔ Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 17
Palmesøndag
ⓔ Matt 21,1-11 ① Jes 50,4-7 ⓢ Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 ② Fil 2,6-11 ⓔ Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)
Man 18
① Jes 42,1-7 ⓢ Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 ⓔ Joh 12,1-11
Tir 19
① Jes 49,1-6 ⓢ Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 ⓔ Joh 13,21-33.36-38
Årsdagen for pavevalget
Ons 20
① Jes 50,4-9a ⓢ Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 ⓔ Matt 26,14-25
Tor 21
Skjærtorsdag
Oljevigselsmessen:
① Jes 61,1-3a.6a.8b-9 ⓢ Sal 89(88),21-22. 25+27 ② Åp 1,5-8 ⓔ Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
① 2 Mos 12,1-8.11-14 ⓢ Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 ② 1 Kor 11,23-26 ⓔ Joh 13,1-15
Fre 22
Langfredag
① Jes 52,13-53,12 ⓢ Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 ② Hebr 4,14-16;5,7-9 ⓔ Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 23
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
Påskevigilien
① 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) ⓢ Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 ② 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) ⓢ Sal 16(15),5+8.9-10.11 ③ 2 Mos 14,5-15,1a ⓢ 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 ④ Jes 54,5-14 ⓢ Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b ⑤ Jes 55,1-11 ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⑥ Bar 3,9-15.32-4,4 ⓢ Sal 19(18),8.9.10.11 ⑦ Esek 36,16-17a.18-28 ⓢ Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12, 2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 ⑧ Rom 6,3-11 ⓢ Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 ⓔ Matt 28,1-10
SØN 24
Påskedag
① Apg 10,34a.37-43 ⓢ Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 ② Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 ⓔ Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 25
Mandag i påskeoktaven
① Apg 2,14.22-33 ⓢ Sal 15(16) 1-2a+5.7-8.9-10.11 ⓔ Matt 28,8-15
Tir 26
Tirsdag i påskeoktaven
① Apg 2,36-41 ⓢ Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 ⓔ Joh 20,11-18
Ons 27
Onsdag i påskeoktaven
① Apg 3,1-10 ⓢ Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 ⓔ Luk 24,13-35
Tor 28
Torsdag i påskeoktaven
① Apg 3,11-26 ⓢ Sal 8,2a+5.6-7.8-9 ⓔ Luk 24,35-48
Fre 29
Fredag i påskeoktaven
① Apg 4,1-12 ⓢ Sal 118(117) 1-2+4.22-24.25-27a ⓔ Joh 21,1-14
Lør 30
Lørdag i påskeoktaven
① Apg 4,13-21 ⓢ Sal 118(117) 1+14-15.16ab-18.19-21 ⓔ Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III

Mai 2011

SØN 1
Miskunns-søndagen. Ungdomsdag.
2. søndag i påsketiden
① Apg 2,42-47 ⓢ Sal 118(117),2-4. 13-15. 22-24 ② 1 Pet 1,3-9 ⓔ Joh 20,19-31
Man 2
Den hellige Athanasius
① Apg 4,23-31 ⓢ Sal 2,1-3.4-6.7-9 ⓔ Joh 3,1-8
Tir 3
De hellige apostler Filip og Jakob
① 1 Kor 15,1-8 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Joh 14,6-14
Ons 4
① Apg 5,17-26 ⓢ Sal 34(33) 2-3.4-5.6-7.8-9 ⓔ Joh 3,16-21
Tor 5
① Apg 5,27-33 ⓢ Sal 34(33) 2+9.17-18.19-20 ⓔ Joh 3,31-36
I Dominikanerordenen:
Vincent Ferrer
Fre 6
① Apg 5,34-42 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Joh 6,1-15
Lør 7
① Apg 6,1-7 ⓢ Sal 33(32) 1-2.4-5.18-19 ⓔ Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 8
3. søndag i påsketiden
① Apg 2,14.22-33 ⓢ Sal 16(15) ② 1 Pet 1,17-21 ⓔ Luk 24,13-35
Man 9
① Apg 6,8-15 ⓢ Sal 119(118) 23-24.26-27.29-30 ⓔ Joh 6,22-29
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Katarina av Bologna
Tir 10
① Apg 7,51-8,1a ⓢ Sal 31(30) 3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab ⓔ Joh 6,30-35
I Picpus-ordenen:
Den salige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
Antoninus, biskop
Ons 11
① Apg 8,1b-8 ⓢ Sal 66(65) 1-3a.4-5.6-7a ⓔ Joh 6,35-40
Hos Cistercienserne:
De hellige abbeder av Cluny
Tor 12
(De hellige Nereus og Achilleus)
(Den hellige Pancratius)
① Apg 8,26-40 ⓢ Sal 66(65) 8-9.16-17.20 ⓔ Joh 6,44-51
Fre 13
(Vår Frue av Fátima)
① Apg 9,1-20 ⓢ Sal 117(116) 1.2 ⓔ Joh 6,52-59
Lør 14
Apostelen Mattias
① Apg 1,15-17.20-26 ⓢ Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 ⓔ Joh 15,9-17
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 15
4. søndag i påsketiden
① Apg 2,14a.36-41 ⓢ Sal 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 ② 1 Pet 2,20b-25 ⓔ Joh 10,1-10
Kallssøndag
Man 16
① Apg 11,1-18 ⓢ Sal 42(41) 2-3; 43(42) 3.4 ⓔ Joh 10,11-18
I Karmelittordenen:
(Den hellige Simon Stock, munk)
Tir 17
① Apg 11,19-26 ⓢ Sal 87(86) 1-3.4-5.6-7 ⓔ Joh 10,22-30
Ons 18
Den hellige Erik
① Apg 12,24-13,5a ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.6+8 ⓔ Joh 12,44-50
Tor 19
① Apg 13,13-25 ⓢ Sal 89(88) 2-3.21-22.25+27 ⓔ Joh 13,16-20
Fre 20
(Den hellige Bernardin av Siena)
① Apg 13,26-33 ⓢ Sal 2,6-7.8-9.10-11 ⓔ Joh 14,1-6
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Bernardin av Siena
Lør 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
① Apg 13,44-52 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Joh 14,7-14
Hos Oblatfedrene:
Den hellige Eugenius de Mazenod
① Jes 52,7-10 ⓢ Sal 95,1-13 ② 1 Kor 1,18-25;2,1-5 ⓔ Luk 4, 14-22
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 22
5. søndag i påsketiden
① Apg 6,1-7 ⓢ Sal 33(32) ② 1 Pet 2,4-9 ⓔ Joh 14,1-12
Man 23
① Apg 14,5-18 ⓢ Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 ⓔ Joh 14,21-26
Tir 24
① Apg 14,19-28 ⓢ Sal 145(144) 10-11.12-13ab.21 ⓔ Joh 14,27-31a
For Fransiskanerne og Klarissene:
Innvielse av Frans' basilika i Assisi
I Dominikanerordenen:
Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Ons 25
(Den hellige Beda den Ærverdige)
(Den hellige Gregor VII)
(Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
① Apg 15,1-6 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 ⓔ Joh 15,1-8
I Karmelittordenen:
Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tor 26
Den hellige Filip Neri
① Apg 15,7-21 ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.10 ⓔ Joh 15,9-11
Fre 27
(Den hellige Augustin av Canterbury)
① Apg 15,22-31 ⓢ Sal 57(56) 8-9.10-12 ⓔ Joh 15,12-17
Lør 28
① Apg 16,1-10 ⓢ Sal 100(99) 2.3.5 ⓔ Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 29
6. søndag i påsketiden
① Apg 8,5-8.14-17 ⓢ Sal 66(65) ② 1 Pet 3,15-18 ⓔ Joh 14,15-21
Man 30
① Apg 16,11-15 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Joh 15,26-16.4a
Tir 31
Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
① Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b ⓢ Jes 12,2-3.4bcd.5-6 ⓔ Luk 1,39-56

Juni 2011

Ons 1
Den hellige Justin
① Apg 17,15.22-18,1 ⓢ Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd ⓔ Joh 16,12-15
Tor 2
Kristi himmelfart
① Apg 1,1-11 ⓢ Sal 47(46) ② Ef 1,17-23 ⓔ Matt 28,16-20
Fre 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
① Apg 18,9-18 ⓢ Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 ⓔ Joh 16,20-23a
Lør 4
① Apg 18,23-28 ⓢ Sal 47(46) 2-3.8-9.10 ⓔ Joh 16,23b-28
I Dominikanerordenen:
Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 5
7. søndag i påsketiden
① Apg 1,12-14 ⓢ Sal 27(26) ② 1 Pet 4,13-16 ⓔ Joh 17,1-11a
Man 6
(Den hellige Norbert)
① Apg 19,1-8 ⓢ Sal 68(67) 2-3.4-5ac.6-7ab ⓔ Joh 16,29-33
Hos Maristene:
Den hellige Marcellin Champagnat
Tir 7
① Apg 20,17-27 ⓢ Sal 68(67) 10-11.20-21 ⓔ Joh 17,1-11a
I Karmelittordenen:
Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Ons 8
① Apg 20,28-38 ⓢ Sal 68(67) 29-30.33-35a.35b-36c ⓔ Joh 17,11b-19
Tor 9
(Den hellige Efrem)
① Apg 22,30.23,6-11 ⓢ Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.9-10.11 ⓔ Joh 17,20-26
Fre 10
① Apg 25,13b-21 ⓢ Sal 103(102) 1-2.11-12.19-20ab ⓔ Joh 21,15-19
I Dominikanerordenen:
Johannes Dominici, prest og ordensbror
Lør 11
Apostelen Barnabas
① Apg 11,21b-26;13,1-3 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3c-4.5-6 ⓔ Matt 10,7-13
Vigilie
Pinsevigilien
① 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 ⓢ Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 ② Rom 8,22-27 ⓔ Joh 7,37-39
SØN 12
Pinsedag
① Apg 2,1-11 ⓢ Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 ② 1 Kor 12,3b-7.12-13 ⓔ Joh 20,19-23
Tidebønn for uke 3, vol. IV
Man 13
Messelesninger fra uke 11
Den hellige Antonius av Padova
① 2 Kor 6,1-10 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Matt 5,38-42
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Antonius av Padova
Tir 14
① 2 Kor 8,1-9 ⓢ Sal 146(145) 2.5-6.7.8-9a ⓔ Matt 5,43-48
Ons 15
① 2 Kor 9,6-11 ⓢ Sal 112(111) 1-2.3-4.9 ⓔ Matt 6,1-6.16-18
Tor 16
① 2 Kor 11,1-11 ⓢ Sal 111(110) 1-2.3-4.7-8 ⓔ Matt 6,7-15
Fre 17
① 2 Kor 11,18.21b-30 ⓢ Sal 34(33) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Matt 6,19-23
Hos Cistercienserne:
(Den salige Josef Maria Cassant)
Lør 18
① 2 Kor 12,1-10 ⓢ Sal 34(33) 8-9.10-11.12-13 ⓔ Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 19
Den hellige treenighet
① 2 Mos 34,4b-6.8-9 ⓢ Dan 3,52-56 ② 2 Kor 13,11-13 ⓔ Joh 3,16-18
Man 20
① 1 Mos 12,1-9 ⓢ Sal 33(32) 12-13.18-19.20+22 ⓔ Matt 7,1-5
Tir 21
Den hellige Aloysius Gonzaga
① 1 Mos 13,2.5-18 ⓢ Sal 15(14) 2-3ab.3cd-4ab.5 ⓔ Matt 7,6.12-14
Ons 22
(Den hellige Paulinus av Nola)
(De hellige John Fisher og Thomas More)
① 1 Mos 15,1-12.17-18 ⓢ Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 ⓔ Matt 7,15-20
Tor 23
① 1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16) ⓢ Sal 106(105) 1-2.3-4a.4b-5 ⓔ Matt 7,21-29
Vigilie
Vigilien til Johannes Døperens fødsel
① Jer 1,4-10 ⓢ Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 ② 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 1,5-17
I Dominikanerordenen:
Innocens V, pave
Fre 24
Johannes Døperens fødsel
① Jes 49,1-6 ⓢ Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 ② Apg 13,22-26 ⓔ Luk 1,57-66.80
Lør 25
① 1 Mos 18,1-15 ⓢ Luk 1,46-47.48-49.50+53.54-55 ⓔ Matt 8,5-17
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 26
Festen for Kristi legeme og blod
① 5 Mos 8,2-3.14b-16a ⓢ Sal 147 ② 1 Kor 10,16-17 ⓔ Joh 6,51-58
Man 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria)
① 1 Mos 18,16-33 ⓢ Sal 103(102) 1-2.3-4.8-9.10-11 ⓔ Matt 8,18-22
Tir 28
Den hellige Ireneus
① 1 Mos 19,15-29 ⓢ Sal 26(25) 2-3.9-10.11-12 ⓔ Matt 8,23-27
Vigilie
Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
① Apg 3,1-10 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ② Gal 1,11-20 ⓔ Joh 21,15-19
Ons 29
De hellige apostler Peter og Paulus
① Apg 12,1-11 ⓢ Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 ② 2 Tim 4,6-8.17-18 ⓔ Matt 16,13-19
Tor 30
(Kirkens første martyrer i Roma)
① 1 Mos 22,1-19 ⓢ Sal 116(114) 1-2.3-4.5-6.8-9 ⓔ Matt 9,1-8

Juli 2011

Fre 1
Jesu hjertefest
① 5 Mos 7,6-11 ⓢ Sal 118(117) 1-2+4.22-24.25-27a ② 1 Joh 4,7-16 ⓔ Matt 11,25-30
Lør 2
Jomfru Marias rene hjerte
① Jes 61,9-11 ⓢ 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd ⓔ Luk 2,41-51
I Picpus-ordenen:
Jomfru Marias rene hjerte
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 3
14. søndag i det alminnelige kirkeår
① Sak 9,9-10 ⓢ Sal 145(144) ② Rom 8,9.11-13 ⓔ Matt 11,25-30
Man 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal)
① 1 Mos 28,10-22a ⓢ Sal 91(90) 1-2.3-4.14-15ab ⓔ Matt 9,18-26
Tir 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria)
① 1 Mos 32,22-32 ⓢ Sal 17(16) 1.2-3.6-7.8b+15 ⓔ Matt 9,32-38
Ons 6
(Den hellige Maria Goretti)
① 1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a ⓢ Sal 33(32) 2-3.10-11.18-19 ⓔ Matt 10,1-7
Tor 7
① 1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5 ⓢ Sal 105(104) 16-17.18-19.20-21 ⓔ Matt 10,7-15
Fre 8
(Den hellige Sunniva)
① 1 Mos 46,1-7.28-30 ⓢ Sal 37(36) 3-4.18-19.27-28.39-40 ⓔ Matt 10,16-23
Hos Cistercienserne:
Den salige pave Eugenius III
Lør 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
① 1 Mos 49,29-32.50,15-26a ⓢ Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7 ⓔ Matt 10,24-33
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 10
15. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 55,10-11 ⓢ Sal 65(64) ② Rom 8,18-23 ⓔ Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)
Man 11
Den hellige Benedikt - vernehelgen for Europa
① Ordsp 2,1-9 ⓢ Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 eller 9a ⓔ Matt 19,27-29
Tir 12
① 2 Mos 2,1-15a ⓢ Sal 69(68) 3.14.30-31.33-34 ⓔ Matt 11,20-24
Ons 13
(Den hellige Henrik)
① 2 Mos 3,1-6.9-12 ⓢ Sal 103(102) 1-2.3-4.6-7 ⓔ Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tor 14
(Den hellige Camillus av Lellis)
① 2 Mos 3,13-20 ⓢ Sal 105(104) 1+5.8-9.24-25.26-27 ⓔ Matt 11,28-30
Fre 15
(Den hellige Svithun)
(Den hellige Bonaventura)
① 2 Mos 11,10-12,14 ⓢ Sal 116(115) 12-13.15-16bc.17-18 ⓔ Matt 12,1-8
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Bonaventura
Lør 16
(Jomfru Maria av Karmelberget)
① 2 Mos 12,37-42 ⓢ Sal 136(135) 1+23-24.10-12.13-15 ⓔ Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
Høytid for den salige Maria av Karmelberget
① 1 Kong 18,42b-45a ② Gal 4,4-7 ⓔ Joh 19,25-27
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 17
16. søndag i det alminnelige kirkeår
① Visd 12,13.16-19 ⓢ Sal 86(85) ② Rom 8,26-27 ⓔ Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)
Man 18
① 2 Mos 14,5-18 ⓢ 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6 ⓔ Matt 12,38-42
Tir 19
① 2 Mos 14,21-15,1 ⓢ 2 Mos 15,8-9.10+12.17 ⓔ Matt 12,46-50
I Karmelittordenen:
Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): ① Est 8,3-8a.16-17 ⓔ Joh 2,1-11
Ons 20
Den hellige Thorlákr
① 2 Mos 16,1-5.9-15 ⓢ Sal 78(77) 18-19.23-24.25-26.27-28 ⓔ Matt 13,1-9
I Karmelittordenen:
Den hellige profeten Elias
① 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 ⓔ Luk 9,28b-36
Tor 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi)
① 2 Mos 19,1-2.9-11 ⓢ Dan 3,52.53.54.55.56 ⓔ Matt 13,10-17
Fre 22
Den hellige Maria Magdalena
① Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 ⓢ Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 ⓔ Joh 20,1-2.11-18
Lør 23
Den hellige Birgitta - vernehelgen for Europa
① Gal 2,19-20 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ⓔ Joh 15,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 24
17. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Kong 3,5.7-12 ⓢ Sal 119(118) ② Rom 8,28-30 ⓔ Matt 13,44-52 (kortere: Matt 13,44-46)
Man 25
Apostelen Jakob
① 2 Kor 4,7-15 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 ⓔ Matt 20,20-28
Tir 26
De hellige Joakim og Anna
① 2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28 ⓢ Sal 103(102) 6-7.8-9.10-11.12-13 ⓔ Matt 13,36-43
Ons 27
① 2 Mos 34,29-35 ⓢ Sal 99(98) 5.6.7.9 ⓔ Matt 13,44-46
Tor 28
① 2 Mos 40,16-21.34-38 ⓢ Sal 84(83) 3.4.5-6a+8a.11 ⓔ Matt 13,47-53
I Karmelittordenen:
(Den salige Johannes Soreth)
Fre 29
Olav den hellige - Olsok
① Visd 10,10-14 ⓢ Sal 31(30) 2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 ② Jak 1,2-4.12 ⓔ Matt 16,24-28
Lør 30
(Den hellige Peter Krysologus)
① 3 Mos 25,1.8-17 ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.7-8 ⓔ Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 31
18. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 55,1-3 ⓢ Sal 145(144) ② Rom 8,35.37-39 ⓔ Matt 14,13-21

August 2011

Man 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
① 4 Mos 11,4b-15 ⓢ Sal 81(80) 12-13.14-15.16-17 ⓔ Matt 14,22-36
Tir 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli)
(Den hellige Peter Julian Eymard)
① 4 Mos 12,1-13 ⓢ Sal 51(50) 3-4.5-6a.6bc-7.12-13 ⓔ Matt 15,1-2.10-14
Hos Maristene:
Den hellige Peter Julian Eymard
For Fransiskanerne og Klarissene:
Vår Frue av englene - Portiuncola
I Dominikanerordenen:
Johanna av Aza, Dominikus' mor
Ons 3
① 4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35 ⓢ Sal 106(105) 6-7a.13-14.21-22.23 ⓔ Matt 15,21-28
Tor 4
Den hellige Johannes Maria Vianney
① 4 Mos 20,1-13 ⓢ Sal 95(94) 1-2.6-7.8-9 ⓔ Matt 16,13-23
Fre 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
① 5 Mos 4,32-40 ⓢ Sal 77(76) 12-13.14-15.16+21 ⓔ Matt 16,24-28
Lør 6
Herrens forklarelse
① Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 ⓢ Sal 97(96),1-2.5-6.9 ⓔ Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
Kirkevigselsfest
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 7
19. søndag i det alminnelige kirkeår
① 1 Kong 19,9a.11-13a ⓢ Sal 85(84) ② Rom 9,1-5 ⓔ Matt 14,22-33
Man 8
Den hellige Dominikus
① 5 Mos 10,12-22 ⓢ Sal 147,12-13.14-15.19-20 ⓔ Matt 17,22-27
I Dominikanerordenen:
Dominikus
① Jes 52,5-7 ⓢ Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 ② 1 Tim 4,1-8 ⓐ Matt 5,16 ⓔ Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
I Oslo katolske bispedømme:
Kirkevigselsfest
Tir 9
Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) - vernehelgen for Europa
① Hos 2,16b.17b.21-22 ⓢ Sal 45(44) 11-12.14-15.16-17 ⓔ Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
① (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 ⓔ Joh 4,19-24
Ons 10
Den hellige Laurentius - diakon og martyr
① 2 Kor 9,6-10 ⓢ Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 ⓔ Joh 12,24-26
Tor 11
Den hellige Klara av Assisi
① Josv 3,7-10a.11.13-17 ⓢ Sal 114(113A) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Matt 18,21-19,1
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Klara av Assisi
Fre 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
① Josv 24,1-13 ⓢ Sal 136(135) 1-3.16-18.21-22+24 ⓔ Matt 19,3-12
Lør 13
(Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
① Josv 24,14-29 ⓢ Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.11 ⓔ Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 14
20. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 56,1.6-7 ⓢ Sal 67(66) ② Rom 11,13-15.29-32 ⓔ Matt 15,21-28
Vigilie
Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
① 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 ⓢ Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 ② 1 Kor 15,54-57 ⓔ Luk 11,27-28
Man 15
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
① Åp 11,19a;12,1-6a.10ab ⓢ Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 ② 1 Kor 15,20-26 ⓔ Luk 1,39-56
Tir 16
(Den hellige Stefan av Ungarn)
① Dom 6,11-24a ⓢ Sal 85(84) 9.11-12.13-14 ⓔ Matt 19,23-30
Ons 17
① Dom 9,6-15 ⓢ Sal 21(20) 2-3.4-5.6-7 ⓔ Matt 20,1-16
I Dominikanerordenen:
Hyacint, prest og ordensbror
Tor 18
① Dom 11,29-39a ⓢ Sal 40(39) 5.7-8a.8b-9.10 ⓔ Matt 22,1-14
I Dominikanerordenen:
Mannes, prest og ordensbror
Fre 19
(Den hellige Johannes Eudes)
① Rut 1,1.3-6.14b-16.22 ⓢ Sal 146(145) 5-6.7.8-9a.9bc-10 ⓔ Matt 22,34-40
Hos Cistercienserne:
Den salige Guerric
Lør 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux
① Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 ⓢ Sal 128(127) 1-2.3.4.5 ⓔ Matt 23,1-12
Hos Cistercienserne:
Den hellige Bernhard av Clairvaux
① Sir 39,6-10 ② Fil 3,17-4,1 ⓔ Matt 5,13-19
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 21
21. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 22,19-23 ⓢ Sal 138(137) ② Rom 11,33-36 ⓔ Matt 16,13-20
Man 22
Jomfru Marias dronningverdighet
① 1 Tess 1,1-5.8b-10 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Matt 23,13-22
Tir 23
(Den hellige Rosa av Lima)
① 1 Tess 2,1-8 ⓢ Sal 139(138) 1-3.4-6 ⓔ Matt 23,23-26
I Karmelittordenen:
Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse ① 1 Kong 8,22-23.27-30 ② Ef 2,19-22 ⓢ 84(83) ⓔ Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
Rosa av Lima
Ons 24
Den hellige Bartolomeus - Apostel
① Åp 21,9b-14 ⓢ Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 ⓔ Joh 1,45-51
Tor 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike)
(Den hellige Josef av Calasanz)
① 1 Tess 3,7-13 ⓢ Sal 90(89) 3-4.12-13.14+17 ⓔ Matt 24,42-51
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Ludvig av Frankrike
Fre 26
① 1 Tess 4,1-8 ⓢ Sal 97(96) 1+2b.5-6.10.11-12 ⓔ Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa in transverberatione cordis: ① 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 ⓢ Sal 40(39) ⓔ Joh 14,23-27
Lør 27
Den hellige Monika
① 1 Tess 4,9-11 ⓢ Sal 98(97) 1.7-8.9 ⓔ Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 28
22. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jer 20,7-9 ⓢ Sal 63(62) ② Rom 12,1-2 ⓔ Matt 16,21-27
Hos Augustinerkorherrene:
Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
Den hellige Augustin
Man 29
Johannes Døperens martyrdød
① Jer 1,17-19 ⓢ Sal 71(70) 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 ⓔ Mark 6,17-29
Tir 30
① 1 Tess 5,1-6.9-11 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Luk 4,31-37
Ons 31
① Kol 1,1-8 ⓢ Sal 52(51) 10.11 ⓔ Luk 4,38-44

September 2011

Tor 1
① Kol 1,9-14 ⓢ Sal 98(97) 2-3ab.3cd-4.5-6 ⓔ Luk 5,1-11
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa Margarita Redi: ① Ef 3,8-12.14-21 ⓔ Joh 15,9-17
Fre 2
① Kol 1,15-20 ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 ⓔ Luk 5,33-39
Lør 3
Den hellige Gregor den Store
① Kol 1,21-23 ⓢ Sal 54(53) 3-4.6+8 ⓔ Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 4
23. søndag i det alminnelige kirkeår
① Esek 33,7-9 ⓢ Sal 95(94) ② Rom 13,8-10 ⓔ Matt 18,15-20
Man 5
① Kol 1,24-2,3 ⓢ Sal 62(61) 6-7.9 ⓔ Luk 6,6-11
Hos Missionaries of Charity:
Teresa av Calcutta
① Høys 8,6-7 ② 1 Kor 13,1-13 ⓔ Matt 5,1-16
Tir 6
① Kol 2,6-18 ⓢ Sal 145(144) 1-2.8-9.10-11 ⓔ Luk 6,12-19
I Dominikanerordenen:
Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Ons 7
① Kol 3,1-11 ⓢ Sal 145(144) 2-3.10-11.12-13ab ⓔ Luk 6,20-26
Tor 8
Jomfru Marias fødsel
① Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 ⓢ Sal 13(12),6ab.6cd ⓔ Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Fre 9
(Den hellige Peter Claverius)
① 1 Tim 1,1-2.12-14 ⓢ Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.11 ⓔ Luk 6,39-42
I Trondheim stift:
Kirkevigselsfest
Lør 10
① 1 Tim 1,15-17 ⓢ Sal 113(112) 1-2.3-4.5a+6-7 ⓔ Luk 6,43-49
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 11
24. søndag i det alminnelige kirkeår
① Sir 27,33-28,9 ⓢ Sal 103(102) ② Rom 14,7-9 ⓔ Matt 18,21-35
I St. Olav, Trondheim:
Kirkevigselsfest
Man 12
(Jomfru Marias hellige Navn)
① 1 Tim 2,1-8 ⓢ Sal 28(27) 2.7.8-9 ⓔ Luk 7,1-10
Hos Maristene:
Jomfru Marias hellige navn
① Sir 24,17-22 ② Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
Den salige Maria av Jesus
Tir 13
Den hellige Johannes Krysostomos
① 1 Tim 3,1-13 ⓢ Sal 101(100) 1-2ab.2cd-3ab.5.6 ⓔ Luk 7,11-17
Ons 14
Korsets opphøyelse
① 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 ⓢ Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 ⓔ Joh 3,13-17
Tor 15
Jomfru Marias smerter
① Hebr 5,7-9 ⓢ Sal 31(39) 2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 ⓔ Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Fre 16
De hellige Kornelius og Kyprian
① 1 Tim 6,3-12 ⓢ Sal 49(48) 6-7.8-10.17-18.19-20 ⓔ Luk 8,1-3
Lør 17
(Den hellige Robert Bellarmin)
① 1 Tim 6,13-16 ⓢ Sal 100(99) 2.3.4.5 ⓔ Luk 8,4-15
I Karmelittordenen:
Den hellige Albert av Jerusalem
① Ef 6,10-18 ⓔ Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
Fransiskus' stigmata
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 18
25. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 55,6-9 ⓢ Sal 145(144) ② Fil 1,20c-24.27a ⓔ Matt 20,1-16a
Man 19
(Den hellige Januarius)
① Esr 1,1-6 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 ⓔ Luk 8,16-18
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
Den salige Jomfru Maria av La Salette
① 1 Mos 9,8-17 ② 2 Kor 5,17-21 ⓔ Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
Juan Macias, ordensbror
Tir 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
① Esr 6,7-8.12b.14-20 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 ⓔ Luk 8,19-21
I Dominikanerordenen:
(Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Ons 21
Evangelisten Matteus
① Ef 4,1-7.11-13 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tor 22
① Hag 1,1-8 ⓢ Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b ⓔ Luk 9,7-9
Fre 23
Den hellige Pius av Pietrelcina
① Hag 1,15b-2,9 ⓢ Sal 43(42) 1.2.3.4 ⓔ Luk 9,18-22
Lør 24
① Sak 2,5-9a.14-15a ⓢ Jer 31,10.11-12ab.13 ⓔ Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 25
26. søndag i det alminnelige kirkeår
① Esek 18,25-28 ⓢ Sal 25(24) ② Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5) ⓔ Matt 21,28-32
Caritas-søndag
Man 26
(Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
① Sak 8,1-8 ⓢ Sal 102(101) 16-18.19-21.29+22-23 ⓔ Luk 9,46-50
Tir 27
Den hellige Vincent av Paul
① Sak 8,20-23 ⓢ Sal 87(86) 1-3.4-5.6-7 ⓔ Luk 9,51-56
Ons 28
(Den hellige Venceslas)
(Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
① Neh 2,1-8 ⓢ Sal 137(136) 1-2.3.4-5.6 ⓔ Luk 9,57-62
Tor 29
De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
① Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a ⓢ Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 ⓔ Joh 1,47-51
Fre 30
Den hellige Hieronymus
① Bar 1,15-22 ⓢ Sal 79(78) 1-2.3-5.8.9 ⓔ Luk 10,13-16

Oktober 2011

Lør 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet
① Bar 4,5-12.27-29 ⓢ Sal 69(68) 33-35.36-37 ⓔ Luk 10,17-24
I Karmelittordenen:
Den hellige Terese av Jesusbarnet
① Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 ⓔ Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 2
27. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 5,1-7 ⓢ Sal 80(79) ② Fil 4,6-9 ⓔ Matt 21,33-43
Man 3
① Jona 1,1-2,1.11 ⓢ Jona 2,2.3.4.5.8 ⓔ Luk 10,25-37
Tir 4
Den hellige Frans av Assisi
① Jona 3,1-10 ⓢ Sal 129,1-2.3-4ab.7-8 ⓔ Luk 10,38-42
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
Den hellige Frans av Assisi
Ons 5
① Jona 4,1-11 ⓢ Sal 86(85) 3-4.5-6.9-10 ⓔ Luk 11,1-4
I Dominikanerordenen:
Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tor 6
(Den hellige Bruno)
① Mal 3,13-4,2a ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 11,5-13
Fre 7
Vår Frue av Rosenkransen ① Apg 1,12-14 ⓢ Apgj 1,12-14 ⓔ Luk 1,26-38
① Joel 1,13-15;2,1-2 ⓢ Sal 9,2-3.6+16.8-9 ⓔ Luk 11,15-26
Hos Birgittinerne:
Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
Vår Frue av rosenkransen
Lør 8
① Joel 4,12-21 ⓢ Sal 97(96) 1-2.5-6.11-12 ⓔ Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 9
28. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 25,6-10a ⓢ Sal 23(22) ② Fil 4,12-14.19-20 ⓔ Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)
Man 10
① Rom 1,1-7 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Luk 11,29-32
Tir 11
① Rom 1,16-25 ⓢ Sal 19(18) 2-3.4-5 ⓔ Luk 11,37-41
Ons 12
① Rom 2,1-11 ⓢ Sal 62(61) 2-3.6-7.9 ⓔ Luk 11,42-46
Tor 13
① Rom 3,21-30 ⓢ Sal 130(129) 1-2.3-4b.4c-6 ⓔ Luk 11,47-54
Fre 14
(Den hellige Callistus I)
① Rom 4,1-8 ⓢ Sal 32(31) 1-2.5.11 ⓔ Luk 12,1-7
Lør 15
Den hellige Teresa av Avila
① Rom 4,13.16-18 ⓢ Sal 105(104) 6-7.8-9.42-43 ⓔ Luk 12,8-12
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus
① Vis 7,7-14 ② Rom 8,14-17.26-27 ⓔ Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 16
29. søndag i det alminnelige kirkeår
① Jes 45,1.4-6 ⓢ Sal 96(95) ② 1 Tess 1,1-5b ⓔ Matt 22,15-21
Man 17
Den hellige Ignatius av Antiokia
① Rom 4,20-25 ⓢ Luk 1,69-70.71-72.73-75 ⓔ Luk 12,13-21
Tir 18
Evangelisten Lukas
① 2 Tim 4,10-17b ⓢ Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 ⓔ Luk 10,1-9
Ons 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
(Den hellige Paul av korset)
① Rom 6,12-18 ⓢ Sal 124(123) 1-3.4-6.7-8 ⓔ Luk 12,39-48
Tor 20
① Rom 6,19-23 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Luk 12,49-53
Fre 21
① Rom 7,18-25a ⓢ Sal 119(118) 66.68.76.77.93.94 ⓔ Luk 12,54-59
Lør 22
① Rom 8,1-11 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 13,1-9
I Tromsø stift:
(Den salige pave Johannes Paul II)
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 23
30. søndag i det alminnelige kirkeår
① 2 Mos 22,20-26 ⓢ Sal 18(17) ② 1 Tess 1,5c-10 ⓔ Matt 22,34-40
Misjonssøndag
Man 24
(Den hellige Antonius Maria Claret)
① Rom 8,12-17 ⓢ Sal 68(67) 2+4.6-7ab.20-21 ⓔ Luk 13,10-17
Tir 25
① Rom 8,17-25 ⓢ Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 ⓔ Luk 13,18-21
Ons 26
① Rom 8,26-30 ⓢ Sal 13(12) 4-5.6 ⓔ Luk 13,22-30
Tor 27
① Rom 8,31b-39 ⓢ Sal 109(108) 21-22.26-27.30-31 ⓔ Luk 13,31-35
Fre 28
De hellige apostler Simon og Judas
① Ef 2,19-22 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Luk 6,12-19
Lør 29
① Rom 11,1-2a,11-12,25-29 ⓢ Sal 94(93) 12-13a.14-15.17-18 ⓔ Luk 14,1.7-11
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 30
31. søndag i det alminnelige kirkeår
① Mal 1,14b-2,2b.8-10 ⓢ Sal 131(130) ② 1 Tess 2,7b-9.13 ⓔ Matt 23,1-12
Man 31
① Rom 11,29-36 ⓢ Sal 69(68) 30-31.33-34.36-37 ⓔ Luk 14,12-14

November 2011

Tir 1
Allehelgensdag
① Åp 7,2-4.9-14 ⓢ Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 ② 1 Joh 3,1-3 ⓔ Matt 5,1-12a
Ons 2
Allesjelersdag
① 2 Makk 12,43-46 ⓢ Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 ② Rom 8,31-35.37-39 ⓔ Joh 14,1-6 eller ① Visd 3,1-9 ② Rom 6,3-9 ⓔ Matt 25,31-46 eller ① Jes 25,6.7-9 ② 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 ⓔ Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tor 3
(Den hellige Martin av Porres)
① Rom 14,7-12 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Luk 15,1-10
I Dominikanerordenen:
Martin av Porres, ordensbror
Fre 4
Den hellige Karl Borromeus
① Rom 15,14-21 ⓢ Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 ⓔ Luk 16,1-8
Hos Carolus Borromeussøstrene:
Den hellige Karl Borromeus
Lør 5
① Rom 16,3-9,15b-16.22-27 ⓢ Sal 145(144) 2-3.4-5.10-11 ⓔ Luk 16,9-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 6
32. søndag i det alminnelige kirkeår
① Visd 6,12-16 ⓢ Sal 63(62) ② 1 Tess 3,13-18 (kortere: 1 Tess 3,13-14) ⓔ Matt 25,1-13
Innsamling av Peterspenger
Man 7
① Visd 1,1-7 ⓢ Sal 139(138) 1-3.4-6.7-8.9-10 ⓔ Luk 17,1-6
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allehelgensdag
① Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 ⓔ Mark 10,28-30
Tir 8
① Visd 2,23-3,9 ⓢ Sal 34(33) 2-3.16-17.18-19 ⓔ Luk 17,7-10
I Karmelittordenen:
(Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allesjelersdag
① Åp 21,1-5a.6b-7 ⓔ Joh 17,15-21.24-26
Ons 9
Laterankirkens vigselsfest
① Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 ⓢ Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 ⓔ Joh 2,13-22
Tor 10
Den hellige Leo den Store
① Visd 7,22-8,1 ⓢ Sal 119(118) 89.90.91.130.135.175 ⓔ Luk 17,20-25
Fre 11
Den hellige Martin av Tours
① Visd 13,1-9 ⓢ Sal 19(18) 2-3.4-5 ⓔ Luk 17,26-37
Lør 12
Den hellige Josafat
① Visd 18,14-16;19,6-9 ⓢ Sal 105(104) 2-3.36-37.42-43 ⓔ Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 13
33. søndag i det alminnelige kirkeår
① Ordsp 31,10-13.19-20.30-31 ⓢ Sal 128(127) ② 1 Tess 5,1-6 ⓔ Matt 25,14-30 (kortere: Matt 25,14-15.19-21)
Bonifatiussøndag
Man 14
① 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67 ⓢ Sal 119(118) 53.61.134.150.155.158 ⓔ Luk 18,35-43
I Karmelittordenen:
Alle Karmels hellige
① Rom 8,28-35.37-39 ⓔ Matt 5,1-12a
For Elisabethsøstrene:
Den salige Maria Louise Merkert
① 1 Mos 12,1-4a ② Ef 1,3-14 ⓔ Joh 15,9-17
Tir 15
(Den hellige Albert den Store)
① 2 Mak 16,18-31 ⓢ Sal 3,2-3.4-5.6-7 ⓔ Luk 19,1-10
I Karmelittordenen:
Alle avdøde fra Karmelittordenen
① Rom 14,7-9.10c-12 ⓔ Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
Albert den Store
① Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 ⓔ Matt 25,4-23
Ons 16
(Den hellige Margrete av Skottland)
(Den hellige Gjertrud)
① 2 Mak 7,1.20-31 ⓢ Sal 17(16) 1.5-6.8b+15 ⓔ Luk 19,11-28
Tor 17
Den hellige Elisabeth av Ungarn
① 1 Mak 2,15-29 ⓢ Sal 50(49) 1-2.5-6.14-15 ⓔ Luk 19,41-44
For Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Elisabeth av Ungarn
For Elisabethsøstrene:
Patronatsfest
Fre 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer)
① 1 Mak 4,36-37.52-59 ⓢ 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd ⓔ Luk 19,45-48
Lør 19
① 1 Mak 6,1-13 ⓢ Sal 9,2-3.4+6.16b+19 ⓔ Luk 20,27-40
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Agnes av Assisi
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 20
Kristi kongefest
① Esek 34,11-12.15-17 ⓢ Sal 23(22) ② 1 Kor 15,20-26.28 ⓔ Matt 25,31-46
Man 21
Jomfru Marias fremstilling i templet
① Sak 2,14-17 ⓢ Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 ⓔ Matt 12,46-50
Tir 22
Den hellige Cecilia
① Dan 2,31-45 ⓢ Dan 3,57.58.59.60.61 ⓔ Luk 21,5-11
Ons 23
(Den hellige Klemens I)
(Den hellige Kolumban)
① Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ⓢ Dan 3,62.63.64.65.66.67 ⓔ Luk 21,12-19
Tor 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
① Dan 6,12-28 ⓢ Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 ⓔ Luk 21.20-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
I Dominikanerordenen:
Ignatius Delgado, biskop, Vincent Le Quang Liem, prest, Dominikus Phan Truong Kham, legmann og deres ledsagere, martyrer i Vietnam
Fre 25
Den salige Niels Steensen
① Dan 7,2-14 ⓢ Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 ⓔ Luk 21,29-33
Lør 26
① Dan 7,15-27 ⓢ Dan 3,82.83.84.85.86.87 ⓔ Luk 21,34-36
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 27
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II
1. søndag i advent
① Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 ⓢ Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 ② 1 Kor 1,3-9 ⓔ Mark 13,33-37
Man 28
① Jes 4,1-6 ⓢ Sal 122(121) 1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 ⓔ Matt 8,5-11
Tir 29
① Jes 11,1-10 ⓢ Sal 72(71) 2.7-8.12-13.17 ⓔ Luk 10,21-24
I Karmelittordenen:
De salige Dionysos og Redempt
Ons 30
Den hellige Andreas
① Rom 10,9-18 ⓢ Sal 19(18),2-3.4-5 ⓔ Matt 4,18-22

Desember 2011

Tor 1
① Jes 26,1-6 ⓢ Sal 118(117) 1+8-9.19-21.25-27a ⓔ Matt 7,21.24-27
Fre 2
① Jes 29,17-24 ⓢ Sal 27(26) 1.4.13-14 ⓔ Matt 9,27-31
Lør 3
Den hellige Frans Xavier
① Jes 30,19-21.23-26 ⓢ Sal 147(146) 1-2.3-4.5-6 ⓔ Matt 9,35-10,1.6-8
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
Patronatsfest
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 4
2. søndag i advent
① Jes 40,1-5.9-11 ⓢ Sal 85(84) ② 2 Pet 3,8-14 ⓔ Mark 1,1-8
Man 5
① Jes 35,1-10 ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 ⓔ Luk 5,17-26
Tir 6
(Den hellige Nikolas av Myra)
① Jes 40,1-11 ⓢ Sal 96(95) 1-2.3+10ac.11-12.13 ⓔ Matt 18,12-14
Ons 7
Den hellige Ambrosius
① Jes 40,25-31 ⓢ Sal 103(102) 1-2.3-4.8+10 ⓔ Matt 11,28-30
Tor 8
Jomfru Marias uplettede unnfangelse
① 1 Mos 3,9-15.20 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 ② Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-38
Hos Oblatfedrene:
Patronatsfest
① 1 Mos 3,9-15.20 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 ② Ef 1,3-6.11-12 ⓔ Luk 1,26-38
Fre 9
(Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
① Jes 48,17-19 ⓢ Sal 1,1-2.3.4+6 ⓔ Matt 11,16-19
Lør 10
① Sir 48,1-4.9-11 ⓢ Sal 80(79) 2ac+3b.15-16.18-19 ⓔ Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 11
3. søndag i advent
① Jes 61,1-2a.10-11 ⓢ Luk 1, 46-50.53-54 ② 1 Tess 5,16-24 ⓔ Joh 1,6-8.19-28
Man 12
(Vår Frue av Guadalupe)
① 4 Mos 24,2-7.15-17a ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 ⓔ Matt 21,23-27
Tir 13
Den hellige Lucia
① Sef 3,1-2.9-13 ⓢ Sal 34(33) 2-3.6-7.17-18.19+23 ⓔ Matt 21,28-32
Ons 14
Den hellige Johannes av korset
① Jes 45,6-8.18.21-25 ⓢ Sal 85(84) 9ab-10.11-12.13-14 ⓔ Luk 7,19-23
I Karmelittordenen:
Den hellige Johannes av korset
① Jes 43,1-3a.4-5 ② Rom 8,14-18.28-30 ⓔ Joh 17,11b.17-26
Tor 15
① Jes 54,1-10 ⓢ Sal 30(29) 2+4.5-6.11-12a+13b ⓔ Luk 7,24-30
Fre 16
① Jes 56,1-3.6-8 ⓢ Sal 67(66) 2-3.5.7-8 ⓔ Joh 5,33-36
Lør 17
① 1 Mos 49,2.8-10 ⓢ Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8.17 ⓔ Matt 1,1-17
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 18
4. søndag i advent
① 2 Sam 7,5.8b-11.16 ⓢ Sal 89(88) 2-3.4-5.27+29 ② Rom 16,25-27 ⓔ Luk 1,26-38
Man 19
① Dom 13,2-7.24-25a ⓢ Sal 71(70) 3-4a.5-6ab.16-17 ⓔ Luk 1,5-25
Tir 20
① Jes 7,10-14 ⓢ Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 ⓔ Luk 1,26-38
Ons 21
[Den hellige Peter Canisius]
① Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 ⓢ Sal 33(32) 2-3.11-12.20-21 ⓔ Luk 1,39-45
Tor 22
① 1 Sam 1,24-28 ⓢ 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd ⓔ Luk 1,46-56
Fre 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
① Mal 3,1-4.23-24 ⓢ Sal 25(24) 4bc-5ab.8-9.10+14 ⓔ Luk 1,57-66
Lør 24
① 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 ⓢ Sal 89(88) 2-3.4-5.27+29 ⓔ Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
① Jes 62,1-5 ⓢ Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 ② Apg 13,16-17.22-25 ⓔ Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 25
Kristi fødselsfest
1. julemesse - Midnattsmessen: ① Jes 9,2-7 ⓢ Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 ② Tit 2,11-14 ⓔ Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry: ① Jes 62,11-12 ⓢ Sal 97(96) 1+6.11-12 ② Tit 3,4-7 ⓔ Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag: ① Jes 52,7-10 ⓢ Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 ② Hebr 1,1-6 ⓔ Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Man 26
Den hellige Stefan - kirkens første martyr
① Apg 6,8-10;7,54-59 ⓢ Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 ⓔ Matt 10,17-22
Tir 27
Den hellige evangelisten Johannes
① 1 Joh 1,1-4 ⓢ Sal 97(96) 1-2.5-6.11-12 ⓔ Joh 20,2-8
Ons 28
De uskyldige barn i Betlehem
① 1 Joh 1,5-2,2 ⓢ Sal 124(123) 2-3.4-5.7b-8 ⓔ Matt 2,13-18
Tor 29
[Den hellige Thomas Becket]
① 1 Joh 2,3-11 ⓢ Sal 96(95) 1-2a.2b-3.5b-6 ⓔ Luk 2,22-35
Fre 30
Den hellige familie
① Sir 3,2-6.12-14 ⓢ Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 ② Kol 3,12-21 ⓔ Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40) eller ① 1 Mos 15,1-6;21,1-3 ⓢ Sal 105 (104),1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 ② Hebr 11,8.11-12.17-19 ⓔ Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40)
Lør 31
[Den hellige Sylvester I]
① 1 Joh 2,18-21 ⓢ Sal 96(95) 1-2.11-12.13 ⓔ Joh 1,1-18
Tidebønn for uke 2, vol. I
av Webmaster publisert 29.12.2010, sist endret 01.01.2012 - 11:46