Den katolske kirkes katekisme


Noter til annen hoveddel

1
jfr. Ef 3, 4.
2
SC 5.
3
SC 2.
4
jfr. Joh 17, 4.
5
jfr. Apg 13, 2; Luk 1, 23.
6
jfr. Rom 15, 16; Fil 2, 14-17; 2, 30.
7
jfr. Rom 15, 27; 2 Kor 9, 12; Fil 2, 25.
8
jfr. Hebr 8, 2. 6.
9
SC 7.
10
SC 11.
11
SC 9.
12
jfr. Ef 3, 16-17.
13
SC 10.
14
Johannes Paul 2., CT 23.
15
jfr. SC 3-4.
16
jfr. SC 6; LG 2.
17
jfr. Joh 13, 1; 17, 1.
18
SC 6.
19
jfr. Joh 20, 21-23.
20
SC 7.
21
SC 7.
22
SC 8; jfr. LG 50.
23
LG 2.
24
jfr. Luk 24, 13-49.
25
jfr. DV 14-16.
26
jfr. 2 Kor 3, 14-16.
27
jfr. 1 Pet 3, 21.
28
jfr. 1 Kor 10, 1-6.
29
jfr. Joh 14, 26.
30
SC 24.
31
PO 4.
32
DV 2.
33
St. Johannes fra Damaskus, De fide orthodoxa, 4, 13.
34
jfr. Ef 1, 14; 2 Kor 1, 22.
35
jfr. Joh 15, 1-17; Gal 5, 22.
36
jfr. 1 Joh 1, 3-7.
37
jfr. SC 6.
38
jfr. DS 860; 1310; 1601.
39
DS 1600-1601.
40
St. Leo den store, Sermones, 74, 2.
41
jfr. Luk 5, 17; 6, 19; 8, 46.
42
jfr. Matt 13, 52; 1 Kor 4, 1.
43
St. Augustin, De civitate Dei, 22, 17; jfr. St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 64, 2, ad 3.
44
Pius 12., Encyklikaen "Mystici corporis".
45
LG 11.
46
LG 11.
47
LG 10.
48
jfr. Joh 20, 21-23; Luk 24, 47; Matt 28, 18-20.
49
Tridentinerkonsilet: DS 1609.
50
PO 4.
51
SC 59.
52
Epistulæ, 217.
53
jfr. DV 8.
54
jfr. UR 2 og 15.
55
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1605; 1606.
56
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1608.
57
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 68, 8.
58
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1604.
59
jfr. 2 Pet 1, 4.
60
Summa theologica, 3, 60, 3.
61
jfr. Esek 1, 26-28.
62
jfr. Joh 1, 29.
63
jfr. Hebr 4, 14-15; 10, 19-21; osv.
64
St. Johannes Krysostomos liturgi, anaforen.
65
jfr. Joh 4, 10-14; Åp 21, 6.
66
jfr. Åp 4-5; Jes 6, 2-3.
67
jfr. Åp 7, 1-8; 14, 1.
68
jfr. Åp 12.
69
jfr. Åp 21, 9.
70
SC 26.
71
SC 27.
72
LG 10.
73
jfr. LG 10; 34; PO 2.
74
jfr. 1 Pet 2, 4-5.
75
SC 14.
76
jfr. PO 2 og 15.
77
SC 29.
78
SC 28.
79
jfr. Visd 13, 1; Rom 1, 19-20; Apg 14, 17.
80
jfr. Luk 8, 10.
81
jfr. Joh 9, 6; Mark 7, 33-35; 8, 22-25.
82
jfr. Luk 9, 31; 22, 7-20.
83
SC 112.
84
jfr. Kol 3, 16-17.
85
St. Augustin, Enarratio in Psalmos, 72, 1.
86
SC 112.
87
jfr. SC 112.
88
St. Augustin, Confessiones, 9, 6, 14.
89
jfr. SC 119.
90
SC 118.
91
SC 121.
92
St. Johannes fra Damaskus, De sacris imaginibus orationes, 1, 16.
93
2. konsil i Nikea, i 787: COD 111.
94
jfr. Rom 8, 29; 1 Joh 3, 2.
95
2. konsil i Nikea: DS 600.
96
St. Johannes fra Damaskus, De sacris imaginibus orationes, 1, 27.
97
SC 102.
98
jfr. Matt 6, 11.
99
jfr. Hebr 3, 7; 4, 11; Sal 95, 7.
100
St. Hippolyt, De paschate, 1-2.
101
SC 106.
102
Bysantinsk liturgi.
103
jfr. Joh 21, 12; Luk 24, 30.
104
St. Hieronymus, In die dominica Paschæ homilia.
105
SC 106.
106
Fanqith, Syriansk officium fra Antiokia, bd. 6, sommerdelen, s. 193 b.
107
jfr. Luk 4, 19.
108
Epistula festivalis, 329.
109
SC 103.
110
SC 104; jfr. SC 108; 111.
111
jfr. SC IV.
112
SC 84.
113
SC 98.
114
SC 84.
115
SC 83.
116
jfr. SC 86; 96; PO 5.
117
jfr. SC 98.
118
SC 100.
119
SC 90.
120
jfr. DH 4.
121
PO 5; jfr. SC 122-127.
122
jfr. SC 7.
123
jfr. Hebr 13, 10.
124
jfr. IGMR 259.
125
MF
126
SC 128.
127
IGMR 271.
128
IGMR 272.
129
SC 106.
130
SC 102.
131
jfr. EN 63-64.
132
jfr. LG 23; UR 4.
133
SC 4.
134
jfr. SC 37-40.
135
jfr. CT 53.
136
Johannes Paul 2., det apostoliske brev "Vicesimus quintus annus" 16; jfr. SC 21.
137
Johannes Paul 2, apostolisk brev "Vicesimus quintus annus" 16.
138
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 65, 1.
139
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 65, 3.
140
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Divinæ consortium naturæ"; jfr. OICA prænotanda 1-2.
141
Konsilet i Firenze: DS 1314; CIC, canon 204 § 1; 849; CCEO canon 675 § 1.
142
Catechismus Romanus 2, 2, 5.
143
jfr. Rom 6, 3-4; Kol. 2, 12.
144
St. Justin, Apologia 1, 61, 12.
145
St. Gregor av Nasians, Orationes 40, 3-4.
146
MR, påskevigilien 42: velsignelsen av døpevannet.
147
jfr. Gen 1, 2.
148
MR, påskevigilien 42: velsignelsen av døpevannet.
149
Ibid.
150
Ibid.
151
jfr. Matt 3, 13.
152
jfr. Mark 16, 15-16.
153
jfr. Luk 12, 50.
154
jfr. 1 Joh 5, 6-8.
155
St. Ambrosius, De sacramentis, 2, 6.
156
jfr. Apg 2, 41; 8, 12-13; 10,48; 16, 15.
157
jfr. Kol 2, 12.
158
jfr. 1 Kor 6, 11; 12, 13.
159
jfr. 1 Pet 1, 23; Ef 5, 26.
160
In evangelium Joannis, 80,3.
161
SC 64.
162
SC 65; jfr. SC 37-40.
163
jfr. AG 14; CIC, canones 851, 866.
164
jfr. CIC, canon 851 2. ledd; 868.
165
jfr. Rom 6, 17.
166
jfr. OBP 62.
167
jfr. Fil 2, 15.
168
CIC, canon 864; CCEO, canon 679.
169
AG 14; jfr. OICA 19; 98.
170
AG 14.
171
LG 14; jfr. CIC, canones 206; 788 § 3.
172
jfr. DS 1514.
173
jfr. Kol 1, 12-14.
174
jfr. CIC, canon 867; CCEO, canon 681; 686, 1.
175
jfr. LG 11; 41; GS 48; CIC, canon 868.
176
jfr. Apg 16, 55. 33; 18, 8; 1 Kor 1, 16.
177
jfr. CDF, instruksjonen "Pastoralis actio".
178
jfr. Mark 16, 16.
179
jfr. CIC, canon 872-874.
180
jfr. SC 67.
181
jfr. CIC, canon 861 § 1; CCEO, canon 677 § 1.
181b
jfr. CIC, canon 861.2.
182
jfr. 1 Tim 2, 4.
183
jfr. Mark 16, 16.
184
jfr. Joh 3, 5.
185
jfr. Matt 28, 20; jfr. DS 1618; LG 14; AG 5.
186
jfr. Mark 16, 16.
187
GS 22; jfr. LG 16; AG 7.
188
jfr. 1 Tim 2, 4.
189
jfr. Apg 2, 38; Joh 3, 5.
190
jfr. DS 1316.
191
Tridentinerkonsilet: DS 1515.
192
jfr. Gal 4, 5-7.
193
jfr. 1 Kor 6, 15; 12, 27.
194
jfr. 1 Kor 6, 19.
195
jfr. 2 Kor 5, 15.
196
jfr. Ef 5, 21; 1 Kor 16, 15-16.
197
jfr. Joh 13, 12-15.
198
jfr. 1 Tess 5, 12-13.
199
jfr. LG 37; CIC, canones 208-223; CCEO, canon 675, 2.
200
LG 11.
201
jfr. LG 17; AG 7; 23.
202
UR 3.
203
UR 22.
204
jfr. Rom 8, 29.
205
jfr. DS 1609-1619.
206
jfr. LG 11.
207
jfr. LG 10.
208
St. Augustin, Epistulæ, 98, 5.
209
jfr. Ef 1, 13-14; 2 Kor 1, 21-22.
210
St. Ireneus, Demonstratio apostolica, 3.
211
MR, den romerske kanon, 97.
212
jfr. DS 1609; 1624.
213
jfr. LG 16.
214
jfr. OCf prænotanda 1.
215
LG 11; jfr. OCf prænotanda 2.
216
jfr. Jes 11, 2.
217
jfr. Luk 4, 16-22; Jes 61, 1.
218
jfr. Matt 3, 13-17; Joh 1, 33-34.
219
jfr. Esek 36, 25-27; Joel 3, 1-2.
220
jfr. Luk 12, 12; Joh 3, 5-8; 7, 37-39; 16, 7-15; Apg 1, 8.
221
jfr. Apg 2, 1-4.
222
jfr. Apg 2, 17-18.
223
jfr. Apg 2, 38.
224
jfr. Apg 8, 15-17; 19, 5-6.
225
jfr. Hebr 6, 2.
226
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Divinæ consortium naturæ".
227
jfr. CCEO, canones 695, 1; 696, 1.
228
jfr. St. Hippolyt, Traditio apostolica, 21.
229
jfr. Deut 11, 14, osv.
230
jfr. Sal 23, 5; 104, 15.
231
jfr. Jes 1, 6; Luk 10, 34.
232
jfr. 2 Kor 2, 15.
233
jfr. Gen 38, 18; Høys 8, 6.
234
jfr. Gen 41, 42.
235
jfr. Deut 32, 34.
236
jfr. 1 Kong 21, 8.
237
jfr. Jer 32, 10.
238
jfr. Jes 29, 11.
239
jfr. Joh 6, 27.
240
jfr. Ef 1, 13; 4, 30.
241
jfr. Åp 7, 2-3; 9, 4; Esek 9, 4-6.
242
jfr. SC 71.
243
jfr. CIC, canon 866.
244
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Divinæ consortium naturæ".
244b
Rituale per le Chiese orientali di rito bizantino in lingua greca, Pars Prima (Libreria Editrice Vaticana, 1954) 36.
245
jfr. St. Hippolyt, Traditio apostolica, 21.
246
jfr. LG 11.
247
jfr. DS 1319; LG 11; 12.
248
St. Ambrosius, De mysteriis, 7, 42.
249
jfr. DS 1609.
250
jfr. Luk 24, 48-49.
251
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 72, 5, ad 2.
252
jfr. CIC, canon 889 § 1.
253
CIC, canon 890.
254
jfr. CIC, canon 891; 883, 3.
255
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 72, 8, ad 2.
256
jfr. OCf prænotanda 3.
257
jfr. Apg 1, 14.
258
jfr. OCf prænotanda 5; 6; CIC, canon 893 § 1 og 2.
259
LG 26.
260
jfr. CIC, canon 883 § 2.
261
jfr. CIC, canon 882.
262
CIC, canon 884 § 3.
263
jfr. CIC, canon 883 § 3.
264
SC 47.
265
LG 11.
266
PO 5.
267
Rituskongregasjonen, Instructio "Eucharisticum mysterium", 6.
268
jfr. 1 Kor 15, 28.
269
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 18, 5.
270
jfr. 1 Kor 11, 20.
271
jfr. Åp 19, 9.
272
jfr. Matt 14, 19; 15, 36; Mark 8, 6. 19.
273
kf. Matt 26, 26; 1 Kor 11, 24.
274
jfr. Luk 24, 13-35.
275
jfr. Apg 2, 42. 46; 20, 7. 11.
276
jfr. 1 Kor 10, 16-17.
277
jfr. 1 Kor 11, 17-34.
278
jfr. Sal 116, 13. 17.
279
jfr. 1 Pet 2, 5.
280
jfr. Mal 1, 11.
281
jfr. 1 Kor 10, 16-17.
282
Apostlenes forordninger, 8, 13, 12; Didaké, 9, 5; 10, 6.
283
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til efeserne, 20, 2.
284
jfr. Sal 104, 13-15.
285
jfr. MR, den romerske kanon 95: "Supra quæ".
286
jfr. Deut 8, 3.
287
jfr. Matt 14, 13-21; 15, 32-39.
288
jfr. Joh 2, 11.
289
jfr. Mark 14, 25.
290
jfr. Joh 13, 1-17.
291
Tridentinerkonsilet: DS 1740.
292
jfr. Joh 6.
293
jfr. Matt 26, 17-29; Mark 14, 12-25; 1 Kor 11, 23-26.
294
AG 1.
295
St. Justin, Prima apologia, 65 (teksten i hakeparentes er hentet fra kap. 67).
296
SC 56.
297
jfr. DV 21.
298
jfr. Luk 24, 13-35.
299
St. Ireneus, Adversus hæreses, 4, 18, 4; jfr. Mal 1, 11.
300
jfr. 1 Kor 16, 1.
301
jfr. 2 Kor 8, 9.
302
St. Justin, Prima apologia, 67, 6.
303
jfr. MR, den romerske kanon, 90.
304
St. Justin, Prima apologia, 66, 1-2.
305
jfr. Ex 13, 3.
306
Tridentinerkonsilet (1562), Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: DS 1743; jfr. Heb 9, 14.27.
307
LG 3.
308
Tridentinerkonsilet: DS 1740.
309
Tridentinerkonsilet: DS 1743.
310
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til smyernerne, 8, 1.
311
PO 2.
312
Tridentinerkonsilet: DS 1743.
313
Sta. Monika til St. Augustin og hans bror på dødsleiet: Confessiones, 9, 11, 27.
314
St. Kyrill av Jerusalem, Catecheses mystagogicæ, 5, 9. 10.
315
De civitate Dei, 10, 6.
316
SC 7.
317
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 73, 3.
318
Tridentinerkonsilet: DS 1651.
319
MF 39.
320
De proditione Judæ, 1, 6.
321
De mysteriis, 9, 50, 52.
322
DS 1642.
323
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1641.
324
MF 56.
325
jfr. Gal 2, 20.
326
Johannes Paul 2., "Dominicæ Cenæ", 3.
327
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 75, 1, sitert av Paul 6., MF 1.
328
De sacramentis, 5, 7.
329
De sacramentis, 4, 7.
330
jfr. Matt 8, 8.
331
jfr. CIC, canon 919.
331a
jfr. CIC, canon 916.
332
jfr. CIC, canon 917; De troende får bare motta den hellige eukaristi en annen gang på samme dag [jfr. Det pavelige råd for autentisk fortolkning av lovtekster, Responsa ad proposita dubia, 1: AAS 76(1984) 7461].
333
SC 55.
334
OE 15; CIC, canon 920.
335
jfr. CIC, canon 920.
336
IGMR 240.
337
Fanqith, Syriansk officium fra Antiokia, bind 1, fellesoffisiet, 237 a-b.
338
PO 5.
339
St. Ambrosius, De sacramentis, 4, 28.
340
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1638.
341
St. Fulgentius av Ruspe, Contra gesta Fabiani, 28, 16-19.
342
jfr. 1 Kor 12, 13.
343
St. Augustin, Sermones, 272.
344
jfr. Matt 25, 40.
345
St. Johannes Krysostomos, Homiliæ in primam ad Corinthios, 27, 4.
346
In evangelium Joannis tractatus, 26, 6, 13; jfr. SC 47.
347
UR 15.
348
UR 15; jfr. CIC, canon 844 § 3.
349
UR 22.
350
UR 22.
351
jfr. CIC, canon 844 § 4.
352
MR, den romerske kanon 96: "Supplices te rogamus".
353
jfr. Luk 22, 18; Mark 14, 25.
354
Didaké, 10, 6.
355
Embolismen etter Fadervår; jfr. Tit 2, 13.
356
MR, 3. eukaristibønn, 116: bønn for de avdøde.
357
jfr. 2 Pet 3, 13.
358
LG 3.
359
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til efeserne, 20, 2.
360
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1640; 1651.
361
MF.
362
jfr. Mark 2, 1-12.
363
LG 11.
364
jfr. Mark 1, 15.
365
jfr. Luk 15, 18.
366
OP, absolusjonsformularet.
367
jfr. DS 1515.
368
jfr. DS 1545; LG 40.
369
jfr. Apg 2, 38.
370
LG 8.
371
jfr. Joh 6, 44; 12, 32.
372
jfr. 1 Joh 4, 10.
373
jfr. Joh 21, 15-17.
374
Epistulæ, 41, 12.
375
jfr. Joel 2, 12-13; Jes 1, 16-17; Matt 6, 1-6. 16-18.
376
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1676-1678; 1705; Catechismus Romanus, 2, 5, 4.
377
jfr. Esek 36, 26-27.
378
jfr. Joh 19, 37; Sak 12, 10.
379
St. Clemens av Roma, Brevet til korinterne, 7, 4.
380
jfr. Joh 15, 26.
381
jfr. Apg 2, 36-38; jfr. Johannes Paul 2., DeV 27-48.
382
jfr. Tob 12, 8; Matt 6, 1-18.
383
jfr. Jak 5, 20.
384
jfr. Amos 5, 24; Jes 1, 17.
385
jfr. Luk 9, 23.
386
Tridentinerkonsilet: DS 1638.
387
jfr. SC 109-110; CIC, canon 1249-1253; CCEO, canon 880-883.
388
jfr. LG 11.
389
jfr. Mark 2, 7.
390
jfr. Joh 20, 21-23.
391
jfr. Luk 15.
392
jfr. Luk 19, 9.
393
LG 22.
394
Tertullian, De pænitentia, 4, 2; jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1542.
395
Catech. R. 2, 5, 21; jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1676.
396
Tridentinerkonsilet: DS 1676.
397
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1677.
398
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1678; 1705.
399
jfr. Rom 12-15; 1 Kor 12-13; Gal 5; Ef 4-6.
400
jfr. Ex 20, 17; Matt 5, 28.
401
Tridentinerkonsilet: DS 1680.
402
St. Hieronymus, Commentarii in Ecclesiasten, 10, 11. Tridentinerkonsilet: DS 1680.
403
CIC, canon 989; jfr. DS 1683, 1708.
404
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1647; 1661.
405
jfr. CIC, canon 916; CCEO, canon 711.
406
jfr. CIC, canon 914.
407
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1680; CIC, canon 988 § 2
408
jfr. Luk 6, 36.
409
St. Augustin, In Evangelium Johannis tractatus, 12, 13.
410
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1712.
411
jfr. Rom 3, 25; 1 Joh 2, 1-2.
412
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1690.
413
Tridentinerkonsilet: DS 1691.
414
jfr. Joh 20, 23; 2 Kor 5, 18.
415
LG 26.
416
jfr. CIC, canon 844; 967-969; 972; CCEO, canon 722 § 3-4.
417
jfr. CIC, canon 1331; 1354-1357; CCEO, canon 1431; 1434; 1420.
418
jfr. CIC, canon 976; CCEO, canon 725.
419
jfr. CIC, canon 986; CCEO, canon 735; PO 13.
420
jfr. PO 13.
421
CIC, canon 1388 § 1; CCEO, canon 1456.
422
Catechismus Romanus, 2, 5, 18.
423
Tridentinerkonsilet: DS 1674.
424
jfr. 1 Kor 12, 26.
425
jfr. LG 48-50.
426
RP 31.
427
jfr. 1 Kor 5, 11; Gal 5, 19-21; Åp 22, 15.
428
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Indulgentiarum doctrina", Normæ 1-3.
428b
jfr. CIC, canon 994.
429
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1712-1713; 1820.
430
jfr. Ef 4, 24.
431
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Indulgentiarum doctrina", 5.
432
Ibid.
433
Ibid.
434
Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Indulgentiarum doctrina", 5.
435
jfr. Paul 6., den apostoliske konstitusjon "Indulgentiarum doctrina", 8; Tridentinerkonsilet: DS 1835.
436
jfr. SC 26-27.
437
jfr. CIC, canon 962 § 1.
438
jfr. CIC, canon 961 § 2.
439
jfr. CIC, canon 961 § 1.
440
OP 31.
441
jfr. Mark 2, 17.
442
LG 11.
443
jfr. Sal 38.
444
jfr. Sal 6, 3; Jes 38.
445
jfr. Sal 38, 5; 39, 9. 12.
446
jfr. Sal 32, 5; 107, 20; Mark 2, 5-12.
447
jfr. Jes 53, 11.
448
jfr. Jes 33, 24.
449
jfr. Matt 4, 24.
450
jfr. Mark 2, 5-12.
451
jfr. Mark 2, 17.
452
jfr. Mark 5, 34. 36; 9, 23.
453
jfr. Mark 7, 32-36; 8, 22-25.
454
jfr. Joh 9, 6 f.
455
jfr. Mark 1, 41; 3, 10; 6, 56.
456
jfr. Jes 53, 4.
457
jfr. Jes 53, 4-6.
458
jfr. Matt 10, 38.
459
jfr. Apg 9, 34; 14, 3.
460
jfr. Matt 1, 21; Apg 4, 12.
461
jfr. 1 Kor 12, 9. 28. 30.
462
jfr. Joh 6, 54. 58.
463
jfr. 1 Kor 11, 30.
464
jfr. DS 216; 1324-1325; 1695-1696; 1716-1717.
465
jfr. Mark 6, 13.
466
jfr. Jak 5, 14-15. Tridentinerkonsilet: DS 1695.
467
jfr. DS 1696.
468
jfr. SC 73.
469
jfr. CIC, canon 847 § 1.
470
SC 73; jfr. CIC, canones 1004 § 1; 1005; 1007; CCEO, canon 738.
471
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1697; 1719; CIC, canon 1003; CCEO, canon 739 § 1.
472
jfr. SC 27.
473
jfr. Jak 5, 15.
474
jfr. Hebr 2, 15.
475
jfr. Florentinerkonsilet: DS 1325.
476
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1717.
477
LG 11.
478
"In exitu vitæ constituti": Tridentinerkonsilet: DS 1698.
479
Tridentinerkonsilet: DS 1698.
480
Tridentinerkonsilet: DS 1694.
481
jfr. Joh 13, 1.
482
jfr. LG 10.
483
LG 11.
484
GS 48, 2.
485
jfr. Hebr 5, 6; 7, 11; Sal 110, 4.
486
jfr. LG 10.
487
jfr. Jes 61, 6.
488
jfr. Num 1, 48-53.
489
jfr. Jos 13, 33.
490
jfr. Ex 29, 1-30; Lev 8.
491
Hebr 5, 1.
492
jfr. Mal 2, 7-9.
493
jfr. Hebr 5, 3; 7, 27; 10, 1-4.
494
jfr. Num 11, 24-25.
495
St. Thomas Aquinas, In ad Hebræos, 7, 4.
496
jfr. Åp 5, 9-10; 1 Pet 2, 5. 9.
497
LG 10.
498
LG 10.
499
LG 10.
500
jfr. LG 10; 28; SC 33; CD 11; PO 2; 6.
501
Pius 12., encyklikaen "Mediator Dei".
502
St. Thomas Aquinas, Summa theologica, 3, 22, 4.
503
jfr. LG 21.
504
Til trallerne, 3, 1; jfr. Brevet til magneserne, 6, 1.
505
LG 24.
506
jfr. Mark 10, 43-45; 1 Pet 5, 3.
507
St. Johannes Krysostomos, De sacerdotio, 2, 4; jfr. Joh 21, 15-17.
508
jfr. SC 33.
509
jfr. LG 10.
510
LG 28.
511
St. Ignatius av Antiokia, Brevet til trallerne, 3, 1.
512
LG 20.
513
LG 21.
514
LG 21.
515
LG 21.
516
CD 2.
517
LG 22.
518
jfr. LG 22.
519
Pius 12., encyklikaen "Fidei donum"; jfr. LG 23; CD 4; 36; 37; AG 5; 6; 38.
520
jfr. SC 41; LG 26.
521
LG 28.
522
PO 2.
523
PO 2.
524
jfr. Hebr 5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28.
525
LG 28.
526
PO 10.
527
OT 20.
528
LG 28.
529
jfr. PO 2.
530
LG 28.
531
PO 8.
532
LG 29; jfr. CD 15.
533
jfr. St. Hippolyt, Traditio apostolica, 8.
534
jfr. LG 41; AA 16.
535
jfr. Mark 10, 45; Luk 22, 27; St. Polykarp, Brevet til filipperne, 5, 2.
536
jfr. LG 29; SC 35 § 4; AG 16.
537
LG 29.
538
AG 16.
539
jfr. Pius 12., den apostoliske konstitusjon "Sacramentum Ordinis": DS 3858.
540
jfr. MR, 1. apostelprefasjon.
541
jfr. Ef 4, 11.
542
jfr. LG 21.
543
LG 21.
544
LG 20.
545
jfr. DS 794; 802; CIC, canon 1012; CCEO, canon 744; 747.
546
CIC, canon 1024.
547
jfr. Mark 3, 14-19; Luk 6, 12-16.
548
jfr. 1 Tim 3, 1-13; 2 Tim 1, 6; Tit 1, 5-9.
549
St. Clemens av Roma, Brevet til korinterne, 42, 4; 44, 3.
550
jfr. MD 26-27; CDF, erklæringen "Inter insigniores".
551
jfr. Hebr 5, 4.
552
jfr. 1 Kor 7, 32.
553
jfr. PO 16.
554
1 jfr. PO 16.
555
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1767; LG 21; 28; 29; PO 2.
556
jfr. CIC, canones 290-293; 1336 § 1, 3. og 5. ledd; 1338 § 2.
557
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1774.
558
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1612; 1154.
559
In Evangelium Johannis tractatus, 5, 15.
560
jfr. CD 13; 16.
561
St. Hippolyt, Traditio apostolica, 3.
562
Eukhologion.
563
LG 29.
564
Orationes, 2, 71.
565
Orationes 2, 74.
566
Orationes 2, 73.
567
B. Naudet, Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars, 100.
568
jfr. St. Ignatius av Antiokia, Brevet til trallerne, 3, 1.
569
CIC, canon 1055 § 1.
570
jfr. Gen 1, 26-27.
571
jfr. Ef 5, 31-32.
572
GS 48 § 1.
573
jfr. GS 47 § 2.
574
GS 47 § 1.
575
jfr. Gen 1, 27.
576
jfr. 1 Joh 4, 8. 16.
577
jfr. Gen 1, 31.
578
jfr. Sal 121, 2.
579
jfr. Gen 3, 12.
580
jfr. Gen 2, 22.
581
jfr. Gen 3, 16 b.
582
jfr. Gen 1, 28.
583
jfr. Gen 3, 16-19.
584
jfr. Gen 3, 21.
585
jfr. Matt 19, 8; Deut 24, 1.
586
jfr. Hos 1-3; Jes 54; 62; Jer 2-3; 31; Esek 16; 23.
587
jfr. Mal 2, 13-17.
588
jfr. GS 22.
589
jfr. Joh 2, 1-11.
590
jfr. Matt 19, 8.
591
jfr. Matt 19, 10.
592
jfr. Matt 11, 29-30.
593
jfr. Mark 8, 34.
594
jfr. Matt 19, 11.
595
jfr. EF 5, 26-27.
596
jfr. DS 1800; CIC, canon 1055 § 2.
597
jfr. Luk 14, 26; Mark 10, 28-31.
598
jfr. Åp 14, 4.
599
jfr. 1 Kor 7, 32.
600
jfr. Matt 25, 6.
601
jfr. Mark 12, 25; 1 Kor 7, 31.
602
jfr. Matt 19, 3-12.
603
jfr. LG 42; PC 12; OT 10.
604
St. Johannes Krysostomos, De virginitate, 10, 1; jfr. FC 16.
605
jfr. SC 61.
606
jfr. LG 6.
607
jfr. 1 Kor 10, 17.
608
FC 67.
608a
jfr. CCEO, canon 817.
608b
jfr. CCEO, canon 828.
609
jfr. Ef 5, 32.
610
CIC, canon 1057 § 1.
611
GS 48 § 1; jfr. CIC, canon 1057 § 2.
612
OcM 45.
613
jfr. Gen 2, 24; Mark 10, 8; Ef 5, 31.
614
jfr. CIC, canon 1103.
615
CIC, canon 1057 § 1.
616
jfr. CIC, canones 1095-1107.
617
jfr. CIC, canon 1071.
618
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1813-1816; CIC, canon 1108.
619
jfr. CIC, canon 1063.
620
GS 49 § 3.
621
jfr. CIC, canon 1124.
622
jfr. CIC, canon 1086.
623
jfr. CIC, canon 1125.
624
jfr. 1 Kor 7, 16.
625
CIC, canon 1134.
626
jfr. Mark 10, 9.
627
GS 48 § 1.
628
GS 48 § 2.
629
jfr. CIC, canon 1141.
630
LG 11.
631
LG 11, jfr. LG 41.
632
GS 48 § 2.
633
jfr. Gal 6, 2.
634
Tertullian, Ad uxorem, 2, 9; jfr. FC 13.
635
FC 13.
636
jfr. Gen 2, 24.
637
FC 19.
638
GS 49 § 2.
639
jfr. FC 19.
640
GS 48 § 1.
641
jfr. FC 20.
642
jfr. FC 83; CIC, canones 1151-1155.
643
FC 84.
644
GS 48 § 1.
645
GS 50 § 1.
646
jfr. GE 3.
647
jfr. FC 28.
648
jfr. Apg 18, 8.
649
jfr. Apg 16, 31; 11, 14.
650
LG 11; jfr. FC 21.
651
LG 11.
652
LG 10.
653
GS 52 § 1.
654
FC 85.
655
jfr. GS 48 § 1; CIC, canon 1055 § 1.
656
jfr. Tridentinerkonsilet: DS 1799.
657
GS 50 § 1.
658
SC 60; jfr. CIC, canon 1166; CCEO, canon 867.
659
jfr. Gen 12, 2.
660
jfr. Luk 6, 28; Rom 12, 14; 1 Pet 3, 9.
661
jfr. SC 79; CIC, canon 1168.
662
jfr. rituale for velsignelser, 16; 18.
663
SC 61.
664
jfr. Mark 1, 25 f.
665
jfr. Mark 3, 15; 6, 7.13; 16, 17.
666
jfr. CIC, canon 1172.
667
jfr. 2. konsil i Nikea: DS 601; 603; Tridentinerkonsilet: DS 1822.
668
SC 13.
669
jfr. CT 54.
670
Puebladokumentet; jfr. EN 48.
671
Symbolet fra Nikea og Konstantinopel.
672
jfr. 1 Kor 15, 42-44.
674
jfr. SC 81.
675
jfr. 1 Tess 4, 18.
676
OEx 41.
677
jfr. OEx 1.
678
jfr. OEx 57.
679
OEx 10.
680
St. Symeon fra Thessaloniki, De ordine sepulturæ.
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 01.12.2012 - 13:02