Inntil videre ingen ny sogneprest i Trondheim etter at p. Morten Person går av

Den 14. juni 1999 går dominikanerpateren Morten Person (38) av som sogneadministrator for St. Olav menighet i Trondheim. Ledelsen av menigheten overtas inntil videre direkte av biskopen selv, biskop-prelat Georg Müller SS.CC.

Pater Morten Person O.P. ble utnevnt til sogneadministrator for menigheten den 14. juni 1998.

Pater Person er født og oppvokst i Mo i Rana, der han midt i tenårene konverterte. Senere trådte han inn i Dominikanerordenen og ble presteviet i St. Dominikus kirke i Oslo i 1992. Novisiat og presteutdannelse fikk han i Sveits og Frankrike. Novisiat og presteutdannelse fikk han i Sveits og Frankrike. Etter sitt år i Midt-Norge skal p. Person reise til Oslo katolske bispedømme og overta nye oppgaver der.

Til høsten utnevnes den filippinske prest Chito ("Kits") Butardo til kapellan i Trondheim. Men biskopen beholder selv ansvaret for menighetsrådet og menighetens drift inntil videre.

Pastor Johannes Vu Manh Hung, sognepresten for menigheten i Levanger som den 1. august 1998 fikk innvilget sabbatsår for studier i Roma, skal vikariere i Trondheim i juli måned. Prelat Justus, en norskkyndig tysk prest fra Hamburg, vil vikariere i Levanger til samme tid. Fra slutten av juli kommer den tyske pater Robert Anlauf SS.CC. for å vikariere i Levanger frem til oktober. Pater Anlauf tilhørte picpusordenes kommunitet i Trondheim 1991-1992.

av Webmaster publisert 11.06.1999, sist endret 11.06.1999 - 15:22